XI Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Dębickiego

Mszą św. w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie rozpoczął się w niedzielę XI Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Dębickiego. Po uroczystej mszy św. uczestnicy nabożeństwa w barwnym pochodzie przemaszerowali do miejscowej szkoły, gdzie wręczone zostały statuetki dla „Zasłużonych Matek” i kobiet „Zasłużonych za upowszechnianie kultury oraz tradycji polskiej wsi”.

Okolicznościowe dyplomy, gratulacje i podziękowania dla reprezentantów wszystkich kół złożyli przedstawiciele władz powiatu dębickiego: starosta Piotr Chęciek, przewodniczący rady powiatu Michał Maziarka, wiceprzewodnicząca Anna Mazur. Słowa uznania za wartościową pracę na rzecz inicjatyw lokalnych wszystkim zaangażowanym w działalność Kół Gospodyń Wiejskich przekazał także poseł Jan Warzecha.  

Statuetką “Zasłużona Matka” uhonorowano 12 pań, dziękując za wyjątkową siłę, wsparcie, wyrozumiałość, bezwarunkową miłość, matczyną czułość i troskę. Natomiast 7 członkiń KGW otrzymało statuetki “Zasłużona za upowszechnianie kultury oraz tradycji polskiej wsi” jako wyraz uznania za działalność na rzecz pielęgnowania folkloru i kultury ludowej. 

Dyplom uznania za krzewienie kultury i tradycji polskiej wsi oraz aktywność społeczną odebrała również przewodnicząca KGW w Zawadzie Stanisława Rakoczy. Wyróżnienie to przyznane zostało przez Zarząd Programu Polskiej Wsi.  

Wydarzenie zakończyła biesiada z ludową kapelą “Jodłowianie”, która w 2016 r. reprezentowała Podkarpacie podczas Dożynek Prezydenckich w Spale.

 

 

35. posiedzenie Sejmu RP

W środę o godzinie 10.00 Sejm rozpoczął 35. posiedzenie. Posłowie zajmą się między innymi prezydenckim wnioskiem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. W zamyśle Pałac Saski ma stać się przestrzenią inicjatyw kulturalnych i instytucji. Odnowione kamienice przy ul. Królewskiej rozważa się jako nową siedzibę Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a  Pałac Brühla jako przyszłą siedzibę Senatu.

W porządku obrad znajdzie się również głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka, złożonym w czerwcu przez posłów Koalicji Obywatelskiej.  

Sejm zajmie się również rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który dotyczy wprowadzenia nowej kategorii uczelni zawodowych – “akademie praktyczne” – w celu wyróżnienia i wzmocnienia ich pozycji na rynku edukacyjnym oraz usamodzielnienia się w prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

W harmonogramie 35. posiedzenia znalazła się również debata nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa w 2020 r., przedstawiona przez NIK analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r., komisyjny projekt uchwały o absolutorium dla rządu oraz sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2020 r.

Sejm ma również zapoznać się ze sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii. Dotyczy on modyfikacji zasad ustalania jurysdykcji względem dostawców usług medialnych oraz wprowadzenia wykazu audiowizualnych usług medialnych na żądanie, służącego ustalaniu podmiotów podlegających polskiej jurysdykcji.

Obrady obejmą również prace nad projektem ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz projektem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

Posłowie będą pracować nad rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, który został przygotowany przez resort klimatu i środowiska. Projekt dotyczy umożliwienia, przez 2 lata od dnia wejścia w życie przepisów ustawy, dokonywania zmiany wybranych lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na inne lasy, grunty lub nieruchomości, w przypadkach uzasadnionych wskazanymi celami, m.in. wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności, poprawy jakości powietrza, obronności państwa.

Porządek obrad Izby przewiduje także pytania w sprawach bieżących do przedstawicieli rządu oraz informację bieżącą.

Posłowie Krzysztof Sobolewski i Jan Warzecha odwiedzili “Latoszyńskie Łazienki”

Wczoraj (18 lipca) posłowie Krzysztof Sobolewski oraz Jan Warzecha w towarzystwie włodarzy gminy Dębica odwiedzili uzdrowisko Latoszyn Zdrój. Wizyta była doskonałą okazją do podkreślenia potrzeby zaangażowania się  posłów w działania mające na celu uzyskanie statusu uzdrowiska przez Latoszyn. Omówione zostały także możliwości w zakresie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój “Latoszyńskich Łazienek”.

34. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Porządek dzienny
34. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 7 i 8 lipca 2021 r.

 

w dniu 7 lipca 2021 r. 

10:00-10:15   Głosowania, w tym:
    Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:
    – Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji panującej w elektrowni w Ostrołęce
    – Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolności i równości dla społeczności LGBT+
    Wybór informacji bieżącej
10:15-11:15

J. Lichocka

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy umożliwienia efektywnej realizacji celów Instytutu poza granicami UE. W 2019 r.; rozważenia powołania kolejnych placówek zagranicznych, m.in. w Nowym Jorku.

     
11:20-12:15

A. Szlachta

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w ramach zwiększenia odporności instytucji finansowych m.in. w zakresie przymusowej restrukturyzacji banków.

12:15-13:15

T. Ławniczak

 

  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Projekt dotyczy jednoznacznego wskazania, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszystkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.

13:15-14:15

J. Warzecha

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) w 2021 r. oraz w latach późniejszych – minimalnej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia m.in. paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) czy skroplonego gazu ziemnego (LNG) stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii.

14:15-15:15

S. Bukowiec

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW), która zostanie wydłużona do 2022 r., a także zwiększenia elastyczności w związku z gospodarowaniem środkami budżetowymi w celu niwelowania negatywnych skutków zmian gospodarczych i społecznych spowodowanych COVID-19

15:15-16:15

G. Lorek

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy usprawnienia mechanizmów gospodarowania nieruchomościami publicznymi, mając na uwadze zapewnienie prawidłowej gospodarki, zachowania szczególnej staranności oraz wzmocnienia nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w stosunku do mienia Skarbu Państwa.

16:15-17:15

G. Woźniak

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy obniżenia kosztów gospodarki odpadami poprzez m.in. uszczegółowienie kwestii dotyczących nieruchomości niezamieszkałych, indywidualne rozliczanie mieszkańców budynków wielolokalowych, podwyższenie kar za niewłaściwe postępowanie z odpadami, wprowadzenie górnego limitu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczanej metodą “od ilości zużytej wody”.

17:15-18:00

B. Borys-Szopa

  Sprawozdanie Komisji  o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Projekt dotyczy przyznania niektórym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy (wykonującym czynności kontrolne i posiadającym co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem tych czynności) prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

18:00-18:45

J. Materna

  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne.

Projekt dotyczy zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne; doprecyzowanie wymogów formalnych, jakie należy spełnić, ubiegając się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

18:45-19:30

T. Pamuła

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy doprecyzowania obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r.

19:30-20:15

K. Gwiazdowski

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy przedłużenia wsparcia z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych UE (GEOPA) na lata 2021-2026.

20:15-21:15

P. Hreniak

  Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy umożliwienia wydawania dowodów osobistych zawierających drugą cechę biometryczną w postaci odcisków palców.

     

w dniu 8 lipca 2021 r. (czwartek)

     
     
13:15-14:00

J. Lichocka

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy umożliwienia efektywnej realizacji celów Instytutu poza granicami UE. W 2019 r.; rozważenia powołania kolejnych placówek zagranicznych, m.in. w Nowym Jorku.

14:00-15:00

F. Kapinos

  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wyrobach winiarskich.

Projekt dotyczy dostosowania polskiego prawa do nowych przepisów dotyczących wspólnej organizacji rynku wina wprowadzonych w Unii Europejskiej; ujednolicenia wymagań dotyczących wpisu do rejestru działalności regulowanej – tj. rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność związaną z wyrobem lub rozlewem wyrobów winiarskich.

15:00-16:00

P. Wicher

  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych.

Projekt dotyczy określenia zasad tworzenia, organizowania i działania u pracodawcy kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz jej likwidacji.

16:00-17:15   Głosowania, w tym:
    Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wraz ze stanowiskiem Komisji 
    Informacja Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego na temat działań podejmowanych przez prokuraturę w okresie od dnia 4 marca 2016 r. w celu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia; umorzenia śledztwa lub dochodzenia; cofnięcia aktu oskarżenia; skierowania do sądu wniosku, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 1070) we wszystkich sprawach, w których podejrzanym lub oskarżonym był Daniel Obajtek – obecny Prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. 
    Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
    Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
17:15-18:30

A. Szałabawka

  Informacja z wykonania w 2020 roku programu wieloletniego pn.: „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogram prac na rok 2021 wraz ze stanowiskiem Komisji.
     

 

Rząd dla strażaków

To już przesądzone. W tym roku jednostka OSP w Siedliskach-Bogusz w gminie Brzostek wzbogaci się o nowy samochód. – Cieszę się, że mogłem współuczestniczyć w realizacji  marzeń druhów – mówi Jan Warzecha, poseł na Sejm RP.

W ciągu ostatnich 4 lat nowe samochody otrzymały: OSP Pustynia, OSP Łęki Dolne, OSP Róża, OSP Pilzno, wspomniana jednostka OSP Siedliska-Bogusz. Bardzo wiele jednostek otrzymało i jeszcze w tym roku otrzyma wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z Funduszu Solidarności oraz KRUS na zakup sprzętu i remonty remiz strażackich. W 2020 roku powiatowe jednostki OSP otrzymały z WFOŚiGW 300 tys. zł. Poseł Warzecha dziękuje za współpracę Pawłowi Ciszczoniowi – dyr. biura poselskiego Krzysztofa Sobolewskiego i akcentuje, że takiego wsparcia, jak w ciągu ostatnich lat, wcześniej nie było.

40-lecie budowy i poświęcenia pomnika NSZZ RI „Solidarność” w Jodłowej

Dziś przy kościele parafialnym w Jodłowej złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem NSZZ “Solidarność” z okazji 40-lecia jego budowy oraz poświęcenia, a także założenia NSZZ “Solidarność” Rolników Indywidualnych. 
 
Obchody przy pomniku poprzedziła dziękczynna msza święta poświęcona temu wydarzeniu. Wiązanki kwiatów, wspólnie z represjonowanymi w stanie wojennym 13 grudnia 1981 roku działaczami NSZZ „Solidarność” RI Władysławem Kitą i Janem Urbanem, składali: poseł na Sejm RP Jan Warzecha, wójt gminy Jodłowa Jan Janiga, Paweł Ciszczoń – radny gm. Jodłowa i zarazem dyr. biura poselskiego posła Krzysztofa Sobolewskiego. Byłemu wójtowi gm. Jodłowa Władysławowi Kicie oraz posłowi Janowi Warzesze towarzyszyła rodzina. W oddaniu hołdu  bohaterom tamtych czasów uczestniczyli również: były naczelnik gm. Jodłowa Kazimierz Maziarka, działacz i społecznik Jodłowej Grzegorz Kita oraz emerytowany nauczyciel Jan Świętoń.
Podczas uroczystości Władysław Kita przekazał posłowi Janowi Warzesze książkę „Wspomnienia…1951-2021” swojego autorstwa. Poseł zrewanżował się przekazując mu własną publikację: „Od sołtysa do ministra. Klucz do wyborczego i politycznego sukcesu według praktyka”.
 
W trakcie trwania stanu wojennego ogłoszonego przez gen. Jaruzelskiego internowano w Polsce łącznie  10 131 działaczy związanych z „Solidarnością”, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku.
Władysław Kita – przywódca protestów był internowany do 5 marca 1982 roku, a Jan Urban zaangażowany w słuszne protesty – jedyny opiekun starszych rodziców – trafił na długo do więzienia.

Wspólna deklaracja ideowa liderów europejskiej centro-prawicy

Dziś w samo południe w kilkunastu europejskich stolicach liderzy centro-prawicowych ugrupowań złożyli podpis pod deklaracją będącą odpowiedzią na inaugurację obrad Konferencji ds. Przyszłości Europy w Strasburgu. W dokumencie, podpisanym m.in. przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącą Braci Włochów Giorgię Meloni, przewodniczącego hiszpańskiego Vox Santiago Abascala, przewodniczącego Fideszu Viktora Orbana, przewodniczącego Ligi Matteo Salviniego, przewodniczącą Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oraz innych partii centro-prawicowych, podkreślono, że Unia Europejska wymaga reformy, ponieważ sama staje się źródłem niepokoju i problemów. Poniżej zamieszczamy pełną treść deklaracji. 

 

“W rozpoczynającej się debacie o przyszłości Europy nie może zabraknąć głosu partii przywiązanych do wolności i tradycji narodów Europy, reprezentujących obywateli przywiązanych do europejskiej tradycji.

Burzliwa historia Europy, zwłaszcza w ubiegłym stuleciu, przyniosła wiele nieszczęść. Narody broniące przed agresorami suwerenności i integralności terytorialnej poniosły przekraczające ludzką wyobraźnię ofiary. Po II wojnie niektóre kraje Europy musiały przez dziesięciolecia zmagać się z dominacją sowieckiego totalitaryzmu zanim odzyskały niepodległość.

Ta niepodległość, więzi transatlantyckie między UE i NATO, podobnie jak pokój między współpracującymi ze sobą narodami są dla znacznej rzeszy Europejczyków wielką zdobyczą, dając im poczucie trwałego bezpieczeństwa oraz tworząc optymalne warunki rozwoju. Proces integracji dokonał wiele dla zbudowania trwałych struktur współpracy i utrzymania pokoju, wzajemnego zrozumienia oraz dobrych stosunków między państwami. To dzieło należy podtrzymywać jako wartość o znaczeniu epokowym.

Seria poważnych kryzysów, które nią wstrząsnęły w ciągu ostatnich dziesięciu lat pokazała jednak, że dzieło europejskiej współpracy się chwieje, przede wszystkim dlatego, że narody czują, iż powoli odbiera im się prawo do wykonywania ich uprawnionej, suwerennej władzy. Unia Europejska wymaga głębokiej reformy, gdyż dzisiaj zamiast chronić Europę i jej dziedzictwo, zamiast umożliwiać swobodny rozwój narodom europejskim, sama staje się źródłem problemów, niepokoju i niepewności.

Unia staje się coraz bardziej narzędziem radykalnych sił, które chciałby dokonywać kulturowej i religijnej przemiany Europy, dążących do wykreowania europejskiego superpaństwa, destrukcji czy anulowania tradycji europejskiej, przemiany podstawowych instytucji społecznych i zasad moralnych.

Wykorzystywanie struktur politycznych oraz prawa do kreowania europejskiego superpaństwa i nowych struktur społecznych jest przejawem znanej z przeszłości niebezpiecznej i inwazyjnej inżynierii społecznej, która musi wywołać uzasadniony opór. Moralistyczna nadaktywność, jaką obserwujemy w ciągu ostatnich lat w unijnych instytucjach spowodowała niebezpieczną tendencję do narzucania ideologicznego monopolu.

My jesteśmy przekonani, że współpraca narodów europejskich powinna opierać się na tradycji, na szacunku do kultury i historii państw europejskich, na poszanowaniu judeo-chrześcijańskiego dziedzictwa Europy i łączących nasze narody wspólnych wartości, a nie na ich destrukcji. Podkreślamy nasze przekonanie, że rodzina stanowi podstawową komórkę naszych narodów. W czasach, gdy Europa stoi przed poważnym kryzysem demograficznym, z niskim wskaźnikiem urodzeń i starzejącą się populacją, to polityka prorodzinna powinna być właściwą odpowiedzią – zamiast masowej imigracji.

My jesteśmy przekonani, że suwerenami w Europie są i pozostaną narody europejskie. Unia Europejska została powołana przez te narody do osiągnięcia celów, które mogą zostać przez nią zrealizowane skuteczniej niż przez pojedyncze państwa członkowskie. Granice kompetencji Unii wyznacza jednak zasada przyznania – wszystkie kompetencje nieprzyznane Unii należą do państw członkowskich, w zgodzie z zasadą subsydiarności.

Poprzez konsekwentną reinterpretację treści Traktatów, dokonywaną w ostatnich dekadach przez instytucje Unii Europejskiej, granice te uległy znacznemu przesunięciu na niekorzyść  państw. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami Unii i prowadzi do spadku zaufania europejskich narodów i obywateli do jej instytucji. Aby zatrzymać i odwrócić ten trend, konieczne jest stworzenie – obok istniejącej zasady przyznania – zbioru nienaruszalnych kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej i odpowiedniego mechanizmu ich ochrony z udziałem krajowych sądów konstytucyjnych lub organów o równoważnych im kompetencjach. Wszelkie próby przekształcania urzędów europejskich w ciała nadrzędne wobec konstytucyjnych instytucji narodowych rodzą chaos, podważają sens traktatów, kwestionują podstawową rolę konstytucji państw członkowskich, a wynikłe stąd spory kompetencyjne są w rezultacie rozstrzygane przez brutalne narzucanie woli silniejszych politycznie podmiotów podmiotom słabszym. To zaś niszczy podstawę funkcjonowania wspólnoty europejskiej jako wspólnoty wolnych narodów.

My uważamy, że podstawowym trybem dochodzenia do wspólnego stanowiska w Unii powinien pozostać konsensus. Obserwowane ostatnio próby obchodzenia tego trybu czy pomysły jego likwidacji grożą wyłączeniem niektórych krajów z wpływu na podejmowanie decyzji i przekształceniem Unii w szczególną formę oligarchii. Doprowadzić to może do faktycznego ubezwłasnowolnienia konstytucyjnych ciał krajowych, w tym rządów i parlamentów, zredukowanych do funkcji zatwierdzania decyzji już przez innych podjętych.

W krajach członkowskich ciągle istnieje przemożna wola współpracy, a duch wspólnoty i przyjaźni przenika narody i społeczeństwa naszego kontynentu. Są one naszym kapitałem.

Unia zreformowana go wykorzysta, Unia odrzucająca reformy ten wielki kapitał zmarnuje. Dlatego dzisiaj zwracamy się do wszystkich partii i grupowań podzielających nasze poglądy z tym dokumentem jako podstawą do współpracy kulturowej i politycznej, szanując rolę istniejących grup politycznych.

Razem zreformujmy Unię dla przyszłości Europy!”

(fot. Twitter/PiS)

Harmonogram wdrażania Polskiego Ładu

Przedstawiamy 10 kluczowych obszarów zmian w ramach programu Polski Ład, które zostaną przygotowane i przeprowadzone w ciągu najbliższych 100 dni. 

 • 30 tys. kwoty wolnej od podatku dla wszystkich – to niższe podatki dla ponad 18 mln Polaków. Zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. 
 • Emerytura bez podatku – emerytury i renty zostaną podwyższone w wysokość podatku dla świadczeń do 2,5 tys. zł. Zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. 
 • Zniesienie limitów do specjalistów – zniesienie limitów dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, a następnie dla wszystkich pacjentów. Zmiana wejdzie w życie w II połowie 2021 r. 
 • 7 proc. PKB na zdrowie – to więcej środków na zdrowie, które przeznaczone zostaną na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie.
 • Mieszkanie bez wkładu własnego – gwarantowany przez państwo wkład własny i dofinansowanie dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego oraz rodzin wielodzietnych. Zmiana wejdzie w życie w IV kwartale 2021 r. 
 • Dom bez formalności – budowa domów jednorodzinnych do 70 m2 możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy – jedynie na podstawie zgłoszenia. Uchwała wejdzie w życie w IV kwartale 2021 r. 
 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – wsparcie dla rodzin na drugie i kolejne dziecko w wysokości 12 tys. zł na każde dziecko. Zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. 
 • Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – dotacje dla gmin i powiatów na cele inwestycyjne. Zmiana wejdzie w życie w III kwartale 2021 r. 
 • Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienie bezpośredniej sprzedaży przez rolników – zwiększona zostanie stawka dopłaty za paliwo rolnicze do 110 zł/1ha i uwolniony zostanie rolniczy handel detaliczny. Zmiana wejdzie w życie w IV kwartale 2021 r. 
 • Małe Centra Nauki Kopernik w Polsce – to kilkadziesiąt “Małych Centrów Nauki Kopernik” w średnich i małych miastach. Zmiana wejdzie w życie w IV kwartale 2021 r. 

Otwarcie sali sportowej w Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej

Mszą świętą 27 czerwca br. w kościele w Straszęcinie rozpoczęły się uroczystości otwarcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej. Poświęcenia nowo wybudowanego obiektu dokonał ks. proboszcz tamtejszej parafii Bogusław Czech.

Oddanie do użytku hali to ogromny sukces i efekt wieloletnich starań lokalnej społeczności. Całkowity koszt inwestycji to 1 941 566,48 zł , z czego 970 783,24 zł pochodziło ze środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 38 745,00 zł przekazała Fundacja Ewy i Adama Bąków z Nowego Jorku, a pozostałą kwotę pokryła gmina Żyraków. Nowoczesna sala sportowa to obiekt spełniający wszelkie standardy bezpieczeństwa. Zasadniczą część budynku stanowi sala gimnastyczna, a na jej powierzchni zlokalizowane są boiska sportowe do: piłki siatkowej, piłki nożnej halowej, piłki ręcznej, koszykówki i badmintona. Obiekt posiada bezkolizyjne połączenie z budynkiem szkolnym i bogate zaplecze socjalno-sanitarne. Nowoczesna infrastruktura wpłynie na bezpieczeństwo uczniów oraz komfort prowadzonym zajęć. W uroczystości i symbolicznym przecięciu wstęgi udział wzięli między innymi: dyrektor szkoły Urszula Dydo, wójt gminy Żyraków Marek Rączka, poseł Jan Warzecha, poseł Kazimierz Moskal, prezes Fundacji Rodzinnej Adama M. Bąka oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Zdjęcia – źródło:  https://gminazyrakow.pl/2021/06/29/uroczyste-otwarcie-sali-gimnastycznej-przy-szkole-podstawowej-w-woli-wielkiej-fotorelacja/

Otwarcie siedziby Sądu Rejonowego w Dębicy

Zakończone zostały prace przebudowy i rozbudowy siedziby Sądu Rejonowego w Dębicy przy ul. Słonecznej. Dziś odbyło się jego uroczyste otwarcie, w którym udział wziął wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

W odnowionym budynku sądu znalazły się m.in. sala rozpraw, nowoczesne archiwum oraz profesjonalne pomieszczenie do przeprowadzania przesłuchań z udziałem dzieci. Inwestycja sfinansowana została ze środków Skarbu Państwa. Pobyt wiceministra był dobrą okazją, aby przedstawić dotychczasowe starania posła Jana Warzechy, prezesa Sądu Rejonowego Waldemara Kroka, starosty powiatu dębickiego Piotra Chęćka oraz przewodniczącego rady powiatu dębickiego Michała Maziarki o przywrócenie sądu pracy do Dębicy. Wiceminister Warchoł upoważnił posła Jana Warzechę, aby w swoim wystąpieniu przekazał uczestnikom, że poprze te starania. W związku z powyższym zapewnieniem prezes sądu, poseł oraz władze powiatu już niedługo wystąpią ponownie z wnioskiem i stosownym uzasadnieniem do ministra sprawiedliwości.

Obchody nadania imienia Krzysztofa Pendereckiego Zespołowi Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy

Mszą świętą w Kościele pw. św. Jadwigi rozpoczęły się obchody nadania imienia Krzysztofa Pendereckiego Zespołowi Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy. Uroczystość połączona została z obchodami 45-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia oraz 15-leciem Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów.
 
Po mszy świętej w sali koncertowej ZPSM nastąpiło przywitanie gości, przekazanie sztandaru oraz wręczenie nagród i medali zasłużonym dla szkoły muzycznej w Dębicy. W uroczystości udział wzięli między innymi:
 
 • Agnieszka Hajduk-Domańska – z-ca dyrektora Departamentu Szkolnictwa i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Adam Balas – dyrektor Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach,
 • Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty,
 • Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
 • przedstawiciele władz samorządowych województwa podkarpackiego oraz powiatu dębickiego,
 • Paweł Ciszczoń – dyrektor biura poselskiego Posła na Sejm RP Krzysztofa  Sobolewskiego
 • Beata Wojnarowska – dyrektor biura europosła Bogdana Rzońcy w Dębicy

W imieniu Posła na Sejm RP Jana Warzechy list gratulacyjny odczytała  Barbara Dziedzic – dyrektor biura poselskiego.

Krakowski TEXOM dokończy budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy

W  lutym  2022 r.  ukończona  ma  zostać  budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy. Dziś Powiat Dębicki podpisał umowę z wykonawcą inwestycji – konsorcjum firm, których liderem jest TEXOM Sp. z o. z Krakowa.
 
Konsorcjum zobowiązało się wykonać zadanie, które obejmuje budowę budynku ZSS z salą gimnastyczną, boiskiem wielofunkcyjnym oraz siłownią plenerową z placem zabaw, za kwotę 15 232 787,40 zł.
Całkowity koszt budowy nowej siedziby szkoły specjalnej przy ul. Parkowej wyniesie ok. 26 mln zł.

Budowa placówki na działce o powierzchni 1,34 ha, sąsiadującej z Zespołem Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, odbywa się etapami. Etap pierwszy zakończono jeszcze w grudniu 2018 r. Natomiast do lutego 2022 r. ma nastąpić finał robót budowlanych prowadzonych od stanu surowego zamkniętego do stanu wykończeniowego „pod klucz”.

Dwukondygnacyjny budynek szkoły został zaprojektowany na potrzeby ponad 300 użytkowników. W otoczeniu obiektu powstaną parkingi, boisko i plac zabaw. Uczniowie będą mieć do dyspozycji salę gimnastyczną o pow. blisko 440 m kw., siłownię, sale rehabilitacyjne, sale do zajęć korekcyjnych, hydroterapii, powstaną także gabinety: arteterapii, logopedyczny, psychologiczny, różnego rodzaju pracownie, m.in. poligraficzna, muzyczna, plastyczna i komputerowa.

Konferencja prasowa Mieszkanie Plus

Mieszkania Plus w Dębicy oraz dotacja dla dębickiego powiatu na inwestycje drogowo-mostowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg były głównymi tematami dzisiejszej konferencji prasowej przy ul. Ratuszowej, zorganizowanej przez klub randych PiS RM w Dębicy. W konferencji udział wziął także poseł Jan Warzecha oraz starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek.

Tuż po ogłoszeniu programu Mieszkanie Plus w lipcu 2016 roku poseł Jan Warzecha i wiceburmistrz Dębicy – Wojciech Iwasieczko spotkali się w Warszawie z Mirosławem Barszczem – prezesem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, podmiotu współodpowiedzialnego za realizację tego programu. Była pełna akceptacja radnych PiS i przychylność władz miasta aby przystąpić do projektu budowy mieszkań w ramach rządowego programu. W Warszawie  zaproponowano działkę ponad 1 ha w doskonałej lokalizacji, tuż przy ratuszu i przedstawiono pełną gotowość naszego miasta na budowę dużej liczby tanich mieszkań. Dla Dębicy było to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę perspektywę powstawania w niedalekiej przyszłości nowych miejsc pracy na terenie strefy w Zawadzie, a także powrotu do Dębicy wojska na teren dawnych koszar.

Osiedle, powstające przy ul. Ratuszowej w ramach rynkowej części programu Mieszkanie Plus, to aż 201 nowoczesnych mieszkań wykończonych pod klucz i tyle samo miejsc postojowych. Elewacja bloków jest utrzymana w jasnej, szaro-białej kolorystyce a 3-piętrowe, kameralne budynki doskonale współgrają z otoczeniem. Planowany termin zakończenia budowy to III kw. 2021 r. Najmłodsi mieszkańcy będą mieli do dyspozycji plac zabaw. Zaprojektowano go na wewnętrznym dziedzińcu osiedla, dzięki czemu będzie to bezpieczne i spokojne miejsce do zabawy, a dla rodziców i opiekunów – doskonała okazja do nawiązania relacji z nowymi sąsiadami. Niemal 90% stanowią mieszkania 2- i 3-pokojowe, które cieszą się największą popularnością wśród najemców. 

Przy ul. Ratuszowej dostępne są także mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Są to lokale mieszkalne znajdujące się na parterze wszystkich budynków. Do większości z nich przypisane są ogródki lokatorskie.

 

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy Dębicy uczcili dziś 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pod Pomnikiem Niepodległości na dębickim rynku złożone zostały symboliczne wiązanki kwiatów, a następnie w kościele pw. św. Jadwigi odbyła się uroczysta msza święta koncelebrowana przez proboszczów dębickich parafii, której przewodniczył ks. Ryszard Piasecki. Po zakończonej mszy świętej delegacje władz samorządowych złożyły kwiaty przed figurą Matki Boskiej Niepokalanej na Placu Gryfitów. W dębickich obchodach uczestniczył m.in. europoseł Bogdan Rzońca, posłowie Jan Warzecha i Kazimierz Moskal oraz senator Zdzisław Pupa. Władze samorządowe reprezentował starosta Piotr Chęciek wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Michałem Maziarką, burmistrz Mariusz Szewczyk z zastępcami, wójt gminy Żyraków Marek Rączka oraz zastępca wójta gminy Dębica Marek Mikrut.
 
Ze względu na trwający stan pandemii tegoroczne uroczystości w Dębicy miały ograniczony przebieg i odbyły się z zachowaniem zasad sanitarnych.
 
 

11. rocznica katastrofy smoleńskiej

🇵🇱  Mija 11 lat od katastrofy smoleńskiej. W całej Polsce odbywają się dziś uroczystości upamiętniające to tragiczne wydarzenie.
🇵🇱  Kwiaty oraz znicze złożono także na Placu Mikołajkowów w Dębicy pod pomnikiem poświęconym ofiarom katastrofy smoleńskiej.
🇵🇱  Symboliczne wiązanki złożyli przedstawiciele władz miasta na czele z Burmistrzem Mariuszem Szewczykiem, Dyrektor biura Europosła Bogdana Rzońcy – Beata Wojnarowska oraz Poseł Jan Warzecha.
🇵🇱  Kwiaty złożyli wczoraj również Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek, Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego Michał Maziarka oraz Wicestarosta Adam Pieniążek.
 

26. posiedzenie Sejmu RP

Przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 26. posiedzeniu Sejmu

 24 lutego 2021 r. (środa)

godz. 10:00 – 10:05   Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia dwusetnej rocznicy Powstania Greckiego
godz. 10:05 – 11:30   Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Projekt dotyczy wprowadzenia usprawnień w organizacji Sądu Najwyższego oraz przedłużenia terminu na wnoszenie skargi nadzywczajnej

    Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Projekt dotyczy wydłużenia o 2 lata okresu, w którym możliwe jest wniesienie skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń sądowych kończących postępowanie w sprawach – przepis dotyczy spraw, które uprawomocniły się po wejsciu w życie Konstytucji RP, to jest po dniu 17.10.1997 r.

     
godz. 11:30 – 12:30   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy uporządkowania ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (takich jak np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące itp.) oraz urządzeń wspomagających ruch (takich jak np.: rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga – napędzanych siłą mięśni) na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

godz. 12:30 – 13:30

 

  Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy zwiększenia progów dochodowych uprawniających do jednorazowej pomocy pieniężnej i okresowej pomocy pieniężnej oraz umożliwienia przyznania pomocy pieniężnej jednorazowej 2 razy w roku.

    Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Projekt dotyczy ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego i obliczenia wysokości emerytury z uwzględnieniem składek za okres represji osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz pokrycia różnicy pomiędzy kosztem pobytu takiej osoby w domu pomocy społecznej, a opłatą wniesioną przez tę osobę przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

     
godz. 13:30 – 13:40   Głosowania, w tym:
    Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej.
    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
godz. 13:40 – 14:30   Sprawozdanie Komisji  o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.
godz. 14:30 – 15:15

 

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.
godz. 15:15 – 16:00

 

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.
godz. 16:00 – 16:45   Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
godz. 16:45 – 17:30   Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
godz. 17:30 – 18:15

 

 

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

 

godz. 18:15 – 19:00

 

  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.
godz. 19:00 – 19:45

 

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
godz. 19:45 – 20:30

 

   Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

 

godz. 20:30 – 21:15

 

   Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
godz. 21:15 – 21:30

 

  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 50. rocznicy zwycięskiego strajku łódzkich włókniarek.
godz. 21:30 – 21:45

 

  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Władysława Żeleńskiego w setną rocznicę śmierci.
godz. 21:45 – 22:00

 

  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Józefa Brandta w 180. rocznicę urodzin.
godz. 22:00 – 23:00     Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.
     

w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek)

godz. 9:00 – 9:05   ew. głosowanie

 

godz. 9:05 – 10:00

 

   Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
godz. 10:00 – 11:00

 

  Sprawozdanie Komisji  o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
godz. 11:00 – 12:00

 

  Sprawozdanie Komisji o:

– senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,

– poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

 

godz. 12:00 – 13:15

 

  Sprawozdanie Komisji o:

– przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

godz. 13:15 – 15:30   Pytania w sprawach bieżących.
godz. 15:30 – 17:00   Informacja bieżąca.
godz. 17:00 – 21:00   Głosowania, w tym:
    Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:
    – Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań podejmowanych przez Policję wobec osób protestujących, które wyrażają swój sprzeciw w stosunku do działań rządu oraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydanego dnia 22 października 2020 r. w sprawie o sygn. akt K 1/20, w szczególności wskazania stosowanych przez Policję środków przymusu bezpośredniego oraz liczby osób, wobec których wspomniane środki zastosowano.

 

    – Pierwszego czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.

 

    – Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na temat procedury przyznawania rekompensat w ramach Funduszu Wsparcia Kultury.

 

    – Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego na temat stanu bezpieczeństwa państwa oraz działań Policji podejmowanych w ciągu ostatnich czterech tygodni, w szczególności w czasie wydarzenia Marsz Niepodległości, które odbyło się dnia 11 listopada 2020 r. na ulicach Warszawy.

 

    – Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie wskazania przyczyn nieogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

 

  Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji przemysłu stoczniowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu „Batory” i aktualnej sytuacji państwowych przedsiębiorstw prowadzących działalność stoczniową – głosowanie.

 

    Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sytuacji branż najbardziej zagrożonych utratą przychodów w czasie pandemii SARS-CoV-2 oraz propozycji wsparcia pracowników i przedsiębiorców w 2021 roku – głosowanie.

 

    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

 

    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie  ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o służbie zagranicznej.

 

    Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych.

 

godz. 21:00 – 22:30

 

  Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań do planowanej fali powodziowej w Polsce.
godz. 22:30 – 23:30

 

  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
     

 

 

Konferencja prasowa na temat dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie w kwocie 9 mln zł Powiatu Dębickiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych było tematem dzisiejszej konferencji prasowej , która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Dębicy. 5 mln zł z tych środków przeznaczonych zostanie na budowę Zespołu Szkół Specjalnych i 4 mln zł na inwestycje powiatowo-gminne tj. budowę chodników. Gmina Jodłowa otrzyma 800 tys. na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach, które cierpią na brak wody.
 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia, które może zostać przeznaczone na inwestycje ważne dla lokalnych społeczności, realizowanych przez podkarpackie samorządy. To już drugi etap konkursu, w którym województwo podkarpackie otrzymało 452 mln zł. Łącznie z pierwszą transzą programu, rozstrzygniętą latem b.r., nasz region otrzyma 789 mln zł. Oceną wniosków konkursowych samorządów zajmowała się komisja, w skład której weszli przedstawiciele szefa rządu oraz trzech ministerstw. Pod uwagę wzięto takie kryteria jak: kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, pomoc osobom niepełnosprawnym, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mają być wykorzystane do 2023 roku.
Poseł Jan Warzecha poinformował również o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o dofinansowanie modernizacji stadionu lekkoatletycznego przy ul. Paderewskiego w Dębicy. Wyniesie ono 1251 000 zł.

21. posiedzenie Sejmu RP

Porządek dzienny
21. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 18, 19 i 27 listopada 2020 r.
 
18 listopada 2020 r.

 

1.Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 704 i 709) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

2.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 738) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

3.Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o doręczeniach elektronicznych (druki nr 724 i 729).
 

4.Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (druki nr 641 i 714) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

5.Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachoraz niektórych innych ustaw (druki nr 723 i 728) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 

6.Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 186) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 297) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 6 i 7.
 

7.Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 565) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 610) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 6 i 7.
 
8.Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 679 i 730) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
9.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 720) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
10.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (druk nr 718) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
11.Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o paszach (druki nr 735736 i ) 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 

12.Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżycieli prywatnych Iwony Hartwich, Marzeny Stanewicz, Anny Glinki, Katarzyny Milewicz, Karola Milewicza i Alicji Jochymek reprezentowanych przez adwokata Jarosława Kaczyńskiego z dnia 10 maja 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka (druk nr 634). 


w dniu 19 listopada 2020 r.

13.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 738 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 

14.Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 734 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

15.Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (druki nr 733 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

16.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 719) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
– uzasadnia Minister Infrastruktury.

17.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 687) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
 
18.Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 689) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 18 i 19.
 
19.Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 178) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 18 i 19.
 
20.Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy mianowania pierwszych delegatów rządu na kraj (druk nr ) – aklamacja *
 
21.Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (druki nr 715716)
 
22.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
 
23.Pytania w sprawach bieżących.
 
24.Informacja bieżąca.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat przebiegu głosowania w wyborach na Prezydenta RP w 2020 roku za granicą.
 
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu finansów państwa, sytuacji finansowej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ze wskazaniem wydatków poniesionych przez Grupę w 2020 r. w związku ze zwalczaniem kryzysu gospodarczego wywołanego zamrożeniem gospodarki przez rząd, a także źródeł ich finansowania.
 
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat planowanego przez Rząd wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
 
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań na drugą falę zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
 
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanu przygotowań do roku szkolnego 2020/2021.

 


 
w dniu 27 listopada 2020 r.

 

25.Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druki nr 287 i 668) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
26.Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej (druki nr 240 i 635) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
27.Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druki nr 209 i 703) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
28.Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (druki nr 645 i 681) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 

29.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja (druki nr 381 i 629) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

30.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego (druki nr 624 i 630) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

31.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie:
– uznania roku 2021 Rokiem Stanisława Lema w 100. rocznicę urodzin,
– ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema (druki nr 567614 i 631) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
32.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Aleksandra Ładosia (druki nr 613 i 633) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 

33.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 rokiem Cypriana Kamila Norwida (druki nr 508 i 632) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

34.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (druki nr 615 i 700) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

35.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uznania roku 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza w 100. rocznicę urodzin (druki nr 566 i 699) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

36.Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r. (druki nr 680 i 721) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
37.Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku (druki nr 688 i 726) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
38.Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
 

39.Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

40.Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.
 
41.Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zawodzie farmaceuty.
 
42.Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 
43.Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.
 
44.Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
 
 45.Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 
 

46.Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.