Inscenizacja szarży Polskiej Kawalerii

Dębica uczciła dziś 100. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej oraz stulecie reaktywacji 5. Pułku Strzelców Konnych inscenizacją szarży Polskiej Kawalerii.  Widowisku, które odbyło się na wałach nad Wisłoką, towarzyszyły, między innymi, pokazy konne, dioramy historyczne i prezentacja sprzętu wojskowego. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało dzięki dotacji pozyskanej z rządowego programu. 

 

Konferencja prasowa z udziałem Wiceministra Rafała Webera

“Przebudowa drogi powiatowej Łabuzie – Południk – Kamieniec w miejscowości Głobikowa i Braciejowa. Realizacja inwestycji drogowych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w powiecie dębickim” – to temat konferencji prasowej, która odbyła się dzisiaj w Braciejowej. W spotkaniu uczestniczył Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Otwarcie Parku Zdrojowego w Latoszynie

W sobotę (19 września) uroczyście otwarty został Park Zdrojowy w Latoszynie oraz znajdujące się w nim: tężnia solankowa, pijalnia wody, amfiteatr służący do muzykoterapii oraz ścieżek ruchowych, krajobrazowych i zdrojowych.  Podczas uroczystości minister Józefa Szczurek-Żelazko przekazała wójtowi Stanisławowi Rokoszowi długo oczekiwaną decyzję Ministerstwa Zdrowia o przyznaniu Latoszynowi statusu miejscowości uzdrowiskowej. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy powiatu oraz wielu zaproszonych gości, w tym wojewoda Ewa Leniart.

17. posiedzenie Sejmu RP

Przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 17. posiedzeniu Sejmu 

16 września 2020 r.  (środa) 

godz. 10:00 – 11:00

 

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. 

Projekt dotyczy wprowadzenia zmian, które umożliwią finansowanie istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu, służących przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wynikających ze spowolnienia gospodarczego m.in. poprzez wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych.

godz. 11:00 – 12:00

 

 

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw .

Projekt dotyczy udoskonalenia funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego “Programu Stop Smog”, utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, usprawnienia działania funkcjonującego rządowego programu priorytetowego “Czyste Powietrze” zarządzanego przez NFOŚiGW.

godz. 12:05 – 13:00  

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązania, które pozwoli wyłączyć bezprawność czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 oraz przedłużenia obowiązywania przepisu stanowiącego podstawę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej.

godz. 13:00 – 13:45

 

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

Projekt dotyczy zwolnienia od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych, przez osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, jeżeli darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca.

godz. 13:45 – 14:30

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy dostosowania polskiego porządku prawnego do wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 zmian do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 oraz wprowadzenia zmian towarzyszących w postępowaniach dot. wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych, pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.

godz. 18:30 – 19:00

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r. 

Projekt dotyczy podniesienia wzajemnych relacji na wyższy poziom, pogłębienia partnerstwa między Stronami oraz usprawnienia i rozszerzenia współpracy o kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

 

 

godz. 19:00 – 19:30

 

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.
Projekt dotyczy zapewnienia obywatelom obu państw praw wyborczych analogicznych do tych, jakie posiadali do momentu Brexitu.
godz. 19:30 – 20:00

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.

Projekt dotyczy zapewnienia ciągłości obowiązywania marynarskiej umowy o pracę podczas przetrzymywania marynarza na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statki, niezależnie od tego, czy upłynął okres, na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub jej wypowiedzeniu.

godz. 20:00 – 20:30

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.

Projekt dotyczy zapewnienia ochrony zabytkom podwodnego dziedzictwa kulturowego w miejscu ich zalegania (w tym również znajdującym się poza morzem terytorialnym) m.in. poprzez formalne i pełne wprowadzenie statusu res extra commercium dla zabytków podwodnych, co wyłączy je całkowicie ze sprzedaży.

godz. 20:30 – 21:15

 

 

 

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Funduszu Medycznym.

Projekt dotyczy utworzenia Funduszu Medycznego w celu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18 roku życia, dofinansowywania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, dofinansowywania zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitali, finansowania leków dla indywidualnych pacjentów w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, finansowania technologii lekowych o wysokim poziomie wartości klinicznej oraz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności, dofinansowywania zadań polegających na zwiększaniu skuteczności programów profilaktycznych oraz finanasowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

w dniu 17 września 2020 r. (czwartek)

godz. 9:00 – 11:30   Pytania w sprawach bieżących. 
godz. 11:30 – 13:00   Informacja bieżąca.
godz. 13:00 – 13:45

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Projekt dotyczy wprowadzenia zmian, które umożliwią finansowanie istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu, służących przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wynikających ze spowolnienia gospodarczego m.in. poprzez wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych.

godz. 13:45 – 14:30

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy udoskonalenia funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego “Programu Stop Smog”, utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, usprawnienia działania funkcjonującego rządowego programu priorytetowego “Czyste Powietrze” zarządzanego przez NFOŚiGW.

godz. 14:30 – 15:30

 

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Projekt dotyczy kompleksowego uregulowania sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich i ma na celu zapewnienie ciągłości prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt.

godz. 15:30 – 16:30

 

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Projekt dotyczy wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jak również kierowanych bezpośrednio do gospodarstw domowych form finansowego wsparcia w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych.

godz. 16:30 – 18:00   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.
     Głosowania, w tym:
    Powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  
    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.
    Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:
    Informacja Ministra Sprawiedliwości w sprawie podjętych w latach 2015-2019 działań dotyczących zwalczania przestępstw pedofilii, w tym przestępstw pedofilii popełnianych przez osoby duchowne
    Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadczeniu kryzysowym 
    Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
    Przedstawienie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnień w związku z bulwersującymi działaniami funkcjonariuszy policji oraz służb podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ostatnich tygodniach
    Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji epidemiologicznej w województwie śląskim
   

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat:

– nieprawidłowości, do których doszło przy zakupie maseczek oraz sprzętu ochrony osobistej przez Ministerstwo Zdrowia za kwotę ok. 5 milionów złotych pomimo tego, że zakupiony sprzęt nie spełniał odpowiednich norm i nie może być stosowany do ochrony układu oddechowego personelu medycznego przed wirusem SARS-CoV-2, a także wyjaśnienia z jakich powodów zakupiono sprzęt ochrony osobistej od przedsiębiorstw oraz osób powiązanych ze znajomym Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, osobistym instruktorem narciarskim oraz kolegą ministra i jego rodziny – Łukaszem G.,

– dotacji przyznawanych ze środków publicznych, w szczególności przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju spółkom kapitałowo i osobowo powiązanym
z byłym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministrem Zdrowia – panem Łukaszem Szumowskim

    Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych

 

Poświęcenie cystern w firmie Gas-Trading Podkarpacie

W poniedziałek w siedzibie firmy Gas-Trading Podkarpacie w Dębicy odbyło się uroczyste poświęcenie cystern upamiętniających dwa ważne wydarzenia historyczne. Prezes Stanisław Leski nie krył zadowolenia, że są to: 100. rocznica wielkiego zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej w 1920 r. i 100-lecie urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.

Projekt powstał przy wsparciu finansowym  pracowników, którzy na własną rękę stworzyli zbiórkę, chcąc w ten sposób zaznaczyć swój wkład w podtrzymanie pamięci o tych wspaniałych wydarzeniach.

Obchody 100-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Zawadzkiej i Dożynki Województwa Podkarpackiego

Pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyły się XX Dożynki Województwa Podkarpackiego w Zawadzie.  Tegoroczne święto plonów połączone było z uroczystościami jubileuszowymi 100-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Zawadzkiej. Uroczystej mszy świętej przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. We mszy oraz w dożynkowych obrzędach wzięła udział Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, a także wojewoda Ewa Leniart i marszałek Władysław Ortyl. Organizatorami XX Dożynek Województwa Podkarpackiego byli:  Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Powiat Dębicki, Gmina Dębica, Sanktuarium Narodzenia NMP w Zawadzie oraz Diecezja Tarnowska przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. 

Obchody 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”

„Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim” – Jan Paweł II.

Dziś obchodzimy 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ “Solidarność”, wielomilionowego, pokojowego ruchu, który sprzeciwiał się komunistycznej dyktaturze i w końcu doprowadził do jej obalenia.  Przedstawiciele władz samorządowych, związków i mieszkańców uczcili to historyczne wydarzenie, składając symboliczne kwiaty pod krzyżem na dębickim Placu Solidarności. 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy 9. Pułku Ułanów Małopolskich walczących w bitwie pod Komarowem

Otwarcie zrewitalizowanej wystawy „Historia garnizonu dębickiego” oraz uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbyło się dziś w Muzeum Regionalnym w Dębicy. Uczczono w ten sposób 100 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Komarowem, która miała miejsce w sierpniu 1920 roku. Istotną rolę w tym historycznym starciu odegrał, sformowany w Dębicy, 9 Pułk Ułanów Małopolskich.

W związku z rocznicą Muzeum Regionalne przebudowało kawaleryjską część stałej wystawy garnizonowej. Jej ważnymi elementami są dwie repliki  mundurów: ułana 9 Pułku Ułanów Małopolskich oraz szeregowego strzelca 5 Pułku Strzelców Konnych, których fundatorem jest Powiat Dębicki.

15. posiedzenie Sejmu RP

22 lipca 2020 r. (środa)

godz. 10:00 – 11:00

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018, której celem jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie oraz zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym, jak również poprawienie jasności prawodawstwa unijnego, a także zlikwidowanie barier, które napotyka obecnie Państwowa Inspekcja Pracy w pozyskiwaniu informacji służących realizacji jej ustawowych zadań od organów skarbowych oraz wprowadzenia przepisów przewidujących wyłączenie kabotażu spod zastosowania przepisów projektowanej ustawy oraz utrzymanie w stosunku do przewozów kabotażowych zmienianych przepisów w brzmieniu dotychczasowym.

godz. 11:00 – 12:30

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat postanowień porozumienia podpisanego podczas nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 17-21 lipca 2020r. 

godz. 12:30 – 13:30

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956.

Projekt dotyczy zniwelowania dotychczasowych nierówności i umożliwienia zaspokojenia roszczeń obywateli polskich zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956, którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia

godz. 13:30 – 14:30

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.

Projekt dotyczy zapewnienia optymalnych warunków pełnienia służby dla funkcjonariuszy oraz stworzenia instrumentów prawnych motywujących do pozostania w niej jak najdłużej, m.in. poprzez przyznanie świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat służby, wyżywienia w naturze oraz świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, wzmocnienie ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa uczestniczących w postępowaniu karnym.

godz. 14:30 – 15:30

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających przekształcenie państwowego funduszu celowego FNT w zobowiązanie wieloletnie FNT w ramach NFOŚiGW oraz m.in. zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT wsparcia udzielanego ze środków przekształcanego FNT-PEC i zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT dofinansowania udzielanego w formie bezzwrotnej ze śroków NFOŚiGW w ramach zobowiązania wieloletniego FNT.

godz. 15:30 – 16:30

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 

projekt dotyczy rozwiązań upraszczających proces rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów mających na celu wprowadzenie ułatwienia dla obywateli (posiadaczy pojazdów) i zmniejszenie zadań i obciążeń administracyjnych dla organów samorządowych wykonujących zadanie rejestracji pojazdów.

godz. 16:30 – 17:45

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

Projekt dotyczy wprowadzenia kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia w tym m.in konieczności zmiany systemów informatycznych Ministerstwa Zdrowia, przekazania przez ministra właściwego do spraw zdrowia środków finansowych Instytutowi Pracy i Zdrowia Śródlądowego w Sosnowcu, stworzenie Systemu Importu Docelowego.

godz. 17:45 – 18:15

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy powrotu części Orawy i Spisza do niepodległej Polski.

godz. 18:15 – 19:15

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Projekt dotyczy rozszerzenia definicji mobbingu o problem niższych wynagrodzeń kobiet względem mężczyzn za taką samą pracę tej samej wartości.

godz. 19:15 – 20:15

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy dostosowania polskiego porządku prawnego do wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 zmian do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 oraz wprowadzenia zmian towarzyszących w postępowaniach dot. wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych, pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.

 

godz. 20:15 – 21:00

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r. 

Projekt dotyczy uszczelnienia systemu gospodarowania wodami transgranicznymi na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej i zapewnienia poprawy stanu wód granicznych, w tym Bugu, Narwi i Świsłoczy.

godz. 21:00 – 21:45

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r. 

Projekt dotyczy stworzenia ram prawnych dla prokuratur do występowania z wnioskami o ekstradycję.

godz. 21:45 – 22:30

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów.

Projekt dotyczy wzmocnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, znoszenia barier w swobodnym przepływie towarów poprzez poprawę i skuteczniejsze funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania w obszarze niezharmonizowanym i częściowo zharmonizowanym, to jest w obszarze, w którym prawo europejskie nie określa wymagań dla towarów lub określa je częściowo.

23 lipca 2020 r. (czwartek)

godz. 9:00 – 11:15 – Pytania w sprawach bieżących (pkt )

godz. 11:15 – 12:45 – Informacja bieżąca (pkt ) (PiS)

godz. 12:45 – 18:45

Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium.

Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów „Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego”. 

Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku wraz ze stanowiskiem Komisji.

godz. 18:45 – 19:45

Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2019 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji.

godz. 19:45 – 22:00

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku oraz komisyjnym projektem uchwały.

24 lipca 2020 r. (piątek)

godz. 9:00 – 9:05 

Ślubowanie członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (pkt ).

Głosowania, w tym:

– Wybór Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

– Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży oraz o edukacji o zdrowiu i seksualności.

– Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań do wyborów Prezydenta RP oraz dotychczasowych działań podjętych przez organy właściwe do ich przeprowadzenia.

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Rady Ministrów do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej.

– Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań na potencjalną drugą falę zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

– Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

godz. 12:00 – 13:30

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2019 roku wraz ze stanowiskiem Komisji.

godz. 13:30 – 15:00

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2019 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji.

foto: www.sejm.gov.pl

 

14. posiedzenie Sejmu RP

15 lipca 2020 r. (środa)

godz. 11:00 – 12:00 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 (druki nr 431 i 482) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

Projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań mających na celu utrzymanie przez zakłady ubezpieczeń limitów ubezpieczeń należności handlowych na poziomie sprzed pandemii poprzez umożliwienie zakładom ubezpieczeń prowadzącym działalność na terytorium RP do scedowania (zreasekurowania) części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej. 

godz. 12:00 – 13:00 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 455 i   ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

Projekt dotyczy wprowadzenia definicji “drewna energetycznego” pozwalającej na wykorzystanie nieodbieranego surowca drzewnego.         

godz. 13:00 – 14:00

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956 (druk nr 452) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła (pkt)

Projekt dotyczy zniwelowania dotychczasowych nierówności i umożliwienia zaspokojenia roszczeń obywateli polskich zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956, którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia.      

godz. 14:00 – 15:00

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 430) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

Projekt dotyczy implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018, której celem jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie oraz zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym, jak również poprawienie jasności prawodawstwa unijnego, a także zlikwidowanie barier, które napotyka obecnie Państwowa Inspekcja Pracy w pozyskiwaniu informacji służących realizacji jej ustawowych zadań od organów skarbowych oraz wprowadzenia przepisów przewidujących wyłączenie kabotażu spod zastosowania przepisów projektowanej ustawy oraz utrzymanie w stosunku do przewozów kabotażowych zmienianych przepisów w brzmieniu dotychczasowym.

godz. 15:00 – 16:00 

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druki nr 420 i 451) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt )

Projekt dotyczy uporządkowania i usystematyzowania obowiązujących przepisów, co pozwoli na sprawniejsze działanie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

Głosowania, w tym:

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 446 i 478) (pkt)

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (druki nr 443 i 472) (pkt)

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 450 i ) (pkt)

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druki nr 449 i ) (pkt)

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druki nr 445 i 473) (pkt)

-Powołanie 3 członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (druki nr 416 i 428) (pkt)

-Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego (druki nr 453 i 474) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

-Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (druki nr 454 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: I, II i III czytania:

– poselskiego projektu ustawy o pomocy przedsiębiorcom w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (druki nr 278 i 278-A)

– poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

16 lipca 2020 r. (czwartek)

godz. 9:00 – 10:00

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 437 i 437-A) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

Projekt dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających przekształcenie państwowego funduszu celowego FNT w zobowiązanie wieloletnie FNT w ramach NFOŚiGW oraz m.in. zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT wsparcia udzielanego ze środków przekształcanego FNT-PEC i zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT dofinansowania udzielanego w formie bezzwrotnej ze środków NFOŚiGW w ramach zobowiązania wieloletniego FNT.

Głosowania, w tym:

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (druki nr 444 i ) (pkt)

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 447 i 479) (pkt)

-Pytania w sprawach bieżących (pkt)

-Informacja bieżąca (pkt) (KO)