4. posiedzenie Sejmu IX kadencji

W środę 22 stycznia Sejm rozpocznie 4. posiedzenie. Przez kolejne dwa dni posłowie zajmą się m.in. nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej, zmianami w Prawie budowlanym, nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, a także projektami ustaw dotyczącymi ochrony zdrowia roślin. W ławach poselskich zasiądzie dwóch nowych posłów.

Posłowie przeprowadzą I czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Wyodrębnione mają zostać dwa działy: aktywa państwowe i klimat. Projekt daje Ministrowi Aktywów Państwowych kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego. W celu skutecznego prowadzenia polityki ekologicznej, klimatycznej i energetycznej, zaproponowano wyodrębnienie z działu środowisko nowego działu – klimat. Projektodawcy wyjaśniają, że jest to odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej.

Sejm w II czytaniu rozpatrzy rządowe projekty ustaw dotyczące ochrony zdrowia roślin, które wdrażają unijne rozporządzenia do polskiego prawa. Chodzi o ustawę o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz o ustawę o ochronie roślin przed agrofagami. Obie projektowane regulacje uzupełniają się. Projektowana ustawa o ochronie roślin przed agrofagami zawiera regulacje, których celem jest ograniczenie ryzyka zawleczenia do Polski nowych agrofagów – wiroidów, wirusów, bakterii, grzybów, organizmów grzybopodobnych, nicieni, owadów i roztoczy atakujących rośliny. W projekcie ustawy o PIORiN proponuje się zmianę organizacji laboratoriów Inspekcji i przeniesienie ich ze struktur wojewódzkich, w ramach wojewódzkiej administracji zespołowej na rzecz podległości Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zmiana organizacji laboratoriów pozwoli ograniczyć koszty akredytacji z ok. 58 mln zł do 19,5 mln, a ich utrzymania z 27 mln zł do 9 mln zł rocznie.
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma na celu usprawnienie nadzoru nad jej funkcjonowaniem. Minister Zdrowia – za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) – ma mieć większe możliwości decydowania o sposobach realizacji zadań przez PIS. Projekt zakłada, że GIS będzie sprawował skuteczny nadzór w obszarze zdrowia publicznego oraz podejmował decyzje umożliwiające bezzwłoczne i odpowiednie do zagrożenia uruchomienie działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju. Posłowie rozpatrzą projekt w II czytaniu.

Kolejnym punktem będzie rządowy projekt nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego poprzez m.in. wprowadzenie podziału projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Łatwiej będzie można zalegalizować, co najmniej 20-letnie, samowole budowlane. Dzięki temu zostaną one włączone do systemu kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Osoby budujące będą składać mniej dokumentów. Dotyczyć to będzie etapu składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. W projekcie założono wprowadzenie 5-letniego terminu na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Sejm w II czytaniu będzie pracować także nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Rada Ministrów proponuje wzmocnienie nadzoru nad jakością żywności. Jej kontrola na wszystkich etapach obrotu skupiona będzie w rękach jednego organu: Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Inspekcja będzie sprawdzać jakość artykułów rolno-spożywczych u producenta, na etapie ich przetwarzania oraz w handlu hurtowym i detalicznym.
W porządku obrad rozpoczynającego się posiedzenia znalazło się także II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem w 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy. Na ten cel zarezerwowano 50 mln euro w ramach działania „Dobrostan zwierząt” z PROW.  

Sejm będzie kontynuował prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Projekt wiąże się z programem „Czyste powietrze”. Z Funduszu Termomodernizacji i Remontów będzie można dofinansować działania związane z poprawą bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. wielkiej płyty. W domach takich mieszka ok. 12 mln osób. Wsparcie w formie premii remontowej będzie udzielane także gminom na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją. Szacuje się, że koszt proponowanych rozwiązań w latach 2020-2029 wyniesie ok. 2,2 mld zł, z czego ok. 70 proc. trafi do samorządów gminnych.
Posłowie będą kontynuować pracę nad rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020. Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej na 2020 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

Izba będzie również pracować nad projektem nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego oraz niektórych innych ustaw. W porządku obrad Sejmu jest także I czytanie obywatelskiego projektu ustawy Emerytura bez podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ponadto posłowie zapoznają się z przedstawionym przez Prezesa Rady Ministrów dokumentem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r.”(wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury) oraz wysłuchają przedstawionego przez Radę Ministrów sprawozdania z realizacji „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W głosowaniach posłowie podejmą też decyzję w sprawie stanowisk Senatu dot. uchwalonych przez Sejm ustaw, w tym nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Posłowie zdecydują także o losach dwóch obywatelskich projektów nowelizacji ustaw: z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Porządek obrad Izby przewiduje także pytania w sprawach bieżących do przedstawicieli rządu oraz informację bieżącą.
 

Mandat poselski obejmie Andrzej Szlachta i Jacek Kurzępa. Zastąpią oni w Sejmie Ewę Leniart i Władysława Dajczaka, którzy zostali powołani przez premiera Mateusza Morawieckiego na wojewodów: podkarpackiego i lubuskiego.

www.sejm.gov.pl

Zebranie sprawozdawcze OSP KSRG Łęki Dolne

Poseł Jan Warzecha uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym OSP KSRG Łęki Dolne – jednostki bardzo dobrze wyposażonej i wyszkolonej, czego dowodem są wygrane Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze w 2019 roku.
Poseł podziękował prezesowi Jerzemu Urjaszowi i naczelnikowi Damianowi Miczkowi za zaproszenie. Miał również okazję przekazać na tym zebraniu, w obecności zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP Andrzeja Marczeni oraz powiatowego Krzysztofa Marka, jak duże środki rządowe skierowano w ostatnich 4 latach dla jednostek OSP w kraju. Poseł pogratulował druhnom i druhom i życzył powodzenia w Nowym 2020 Roku.

Poseł Jan Warzecha -wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Do Spraw Energii i Skarbu Państwa

W IX kadencji Sejmu RP poseł Jan Warzecha będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu.

Poseł Jan Warzecha jest także członkiem Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Ponadto należy do Parlamentarnego Zespołu Karpackiego i Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

Poseł Jan Warzecha zadał pytanie bieżące w sprawie stanu budowy Zbiornika Kąty-Myscowa.

Poseł Jan Warzecha wraz z posłami Zbigniewem Chmielowcem, Fryderykiem Kapinosem i poseł Marią Kurowską, zadał pytanie bieżące w sprawie stanu zaawansowania prac związanych z realizacją budowy Zbiornika Kąty-Myscowa. Odpowiedzi udzieliła minister Anna Moskwa – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Film z wypowiedzią posła Jana Warzechy: https://www.youtube.com/watch?v=6A3vM5hBM7Y

Poniżej treść zadanego pytania:

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
Pani Minister,

Nasz kraj poprzez zmianę klimatu jest zagrożony deficytem wody.
Znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobów wodnych, mierząc wskaźnikiem, którym jest ilość wody odpływającej z danego kraju na jednego mieszkańca.
W Europie jest on średnio prawie 3 razy większy niż w Polsce i wynosi około 4500 m3/rok/osobę.
Mając to na względzie rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował Program Rozwoju Retencji na lata 2021-2027.
Jednym z zadań programowych jest zbiornik Kąty-Myscowa, do którego realizacji poszczególne, wcześniejsze rządy podchodziły z umiarkowanym zainteresowaniem.

Pozytywne decyzje podjęte przez rząd Zjednoczonej Prawicy oraz dotychczasowe działania Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie dają wreszcie nadzieje, że w niedalekiej perspektywie w kilku powiatach i wielu gminach zmniejszy się zagrożenie powodziowe, w tym głównie dla Jasła, ale i też dla Dębicy i Mielca, a co szczególnie istotne, poprawi się mieszkańcom zabezpieczenie w wodę pitną.
Pani Minister, na jakim etapie znajdują się obecnie prace przygotowawcze?
Kiedy zostanie wydana pierwsza z decyzji administracyjnych – decyzja środowiskowa?
Czy podejmowane są przez Inwestora działania mające na celu stworzenie warunków bezkonfliktowego przesiedlenia mieszkańców?
Czy na ten cel zostały zabezpieczone środki finansowe?

Dziękuję

Rozpoczęło się 3. posiedzenie Sejmu

Projekt budżetu na rok 2020 jest najważniejszym punktem rozpoczętego dzisiaj stycznia 3. posiedzenia Sejmu. W porządku obrad Izby znalazł się także projekt gwarantujący wypłacanie w kolejnych latach 13. emerytury. Posłowie zajmą się ponadto m.in. propozycją rozwiązań wzmacniających nadzór nad jakością żywności oraz projektem przepisów wspierających realizację programu „Kolej plus”. Izba rozpatrzy też dwa projekty ustaw wniesione przez obywateli. Posiedzenie potrwa trzy dni. Zachęcamy do śledzenia relacji w sejmowych mediach społecznościowych.

I czytanie projektu ustawy budżetowej będzie głównym punktem pierwszego dnia obrad. Jak podkreśla Rada Ministrów w uzasadnieniu, budżet na 2020 r. będzie zrównoważony, a więc całość wydatków państwa znajdzie pokrycie w jego dochodach. Wyniosą one według projektu 435,3 mld zł. W 2020 r. rząd zakłada także wzrost PKB na poziomie 3,7 proc., inflację średnioroczną w wysokości 2,5 proc. oraz wzrost wynagrodzeń, emerytur i rent w gospodarce narodowej nominalnie o 6,3 proc. Priorytetem budżetu na 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, są wydatki na wspieranie rodzin, walkę z wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów. Kontynuowane będą takie programy jak „Rodzina 500 plus”, „Dobry start”, „Mama 4 plus”, utrzymane będzie finansowanie podwyższonych świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, seniorzy otrzymają 13. emeryturę oraz waloryzację świadczeń na korzystnych warunkach (w wysokości co najmniej 70 zł), wzrosną wydatki na obronę narodową, infrastrukturę kolejową i drogową oraz przewozy autobusowe. Wraz z projektem budżetu Izba rozpatrzy także tzw. ustawę okołobudżetową na 2020 r.

Projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów gwarantuje, że tzw. 13. emerytura będzie wypłacana corocznie. Już w kwietniu 2020 r. prawie 10 milionów seniorów otrzyma dodatkowo 1200 zł brutto. Rząd proponuje też nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która zakłada, że od marca 2020 r. waloryzacja emerytur i rent nie będzie mniejsza niż 70 zł brutto, a najniższa emerytura i renta wzrośnie do 1200 zł

Sejm w I czytaniu zapozna się także z projektem nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Rada Ministrów proponuje wzmocnienie nadzoru nad jakością żywności. Jej kontrola na wszystkich etapach obrotu skupiona będzie w rękach jednego organu: Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Inspekcja będzie sprawdzać jakość artykułów rolno-spożywczych u producenta, na etapie ich przetwarzania oraz w handlu hurtowym i detalicznym (np. w sklepach, na bazarach, w punktach gastronomicznych i w cateringu).

Izba będzie kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Jego celem jest przywracanie ruchu kolejowego na nieczynnych bądź zlikwidowanych liniach, ograniczenie ich likwidacji oraz wsparcie dla przewozów pasażerskich między sąsiadującymi województwami. Łatwiejsze będzie także przygotowywanie i realizacja inwestycji kolejowych.

W porządku obrad rozpoczynającego się posiedzenia znalazły się także dwa projekty obywatelskie dotyczące nowelizacji ustaw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

fot. Kancelaria Sejmu/ Rafał Zambrzycki

2. posiedzenie Sejmu IX kadencji

Zmiany w ustawie okołobudżetowej na 2019 r., w szczególności dodatkowe 2 mld zł dla NFZ na leczenie pacjentów, to tylko jeden z punktów porządku 2. posiedzenia Sejmu. Obrady rozpoczęły się w czwartek 12 grudnia i będą kontynuowane 19 oraz 20 grudnia. Posłowie zajmą się także m.in. rozszerzeniem tzw. Małego ZUS-u, czyli korzystnymi rozwiązaniami dla 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Będą też pracować nad przeciwdziałaniem wykluczeniu komunikacyjnemu i przedłużeniem dopłat do ulg dla studentów, emerytów i rencistów. Zachęcamy do śledzenia relacji z prac Izby w sejmowych mediach społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram) oraz transmisji na kanale YouTube.

Na początku posiedzenia minutą ciszy Sejm uczcił pamięć zmarłych ostatnio byłych parlamentarzystów: Marka Domina, posła I kadencji oraz Janusza Dzięcioła, posła VI i VII kadencji. Ślubowanie poselskie złożył Waldemar Olejniczak, który objął mandat po Marku Opiole, powołanym na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Sejm rozpoczął prace nad pilnym rządowym projektem nowelizacji tegorocznej ustawy okołobudżetowej. Proponowane zmiany zakładają zasilenie kwotą dodatkowych 2 mld zł tzw. funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Pieniądze będą mogły być przeznaczone na realizację bieżących celów, w tym na zapłatę za świadczenia realizowane przez placówki służby zdrowia po przekroczeniu kontraktu. Projekt przewiduje też przekazanie 1 mld zł na Fundusz Wsparcia Policji, co pozwoli na wykonanie jego ustawowych zadań w większym zakresie. Rząd wskazuje, że wejście w życie projektowanej ustawy w 2019 r. umożliwi także zaliczenie środków m.in. na realizację programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa oraz zakup nowych karetek dla ratownictwa medycznego do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Mikrofirmy będą mogły płacić obniżone i liczone proporcjonalnie od dochodu, nie przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne – taką propozycję zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Aby skorzystać z tzw. Małego ZUS-u Plus w 2020 r., trzeba będzie wykazać przychód za 2019 r. nieprzekraczający 120 tys. zł. To niemal dwukrotne podniesienie progu w stosunku do mijającego roku. Dzięki proponowanym rozwiązaniom w pierwszym roku ich obowiązywania w kieszeniach przedsiębiorców zostanie ok. 1,3 mld zł. Rozszerzenie Małego ZUS-u pozwoli 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców zaoszczędzić średnio kilkaset złotych miesięcznie. Dla przykładu, przedsiębiorca, którego miesięczny przychód w 2019 r. wynosił średnio 7 tys. zł, a dochód – 3 tys. zł, w  2020 r. zaoszczędzi na ubezpieczeniach społecznych ok. 518 zł w miesiącu.

Sejm rozpocznie prace nad propozycją rządu zakładającą zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 lipca 2020 r. Tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych wprowadzono w 2016 r., ale nie był on pobierany w związku z nakazem Komisji Europejskiej. W maju 2019 r. Sąd Unii Europejskiej (SUE) przyznał Polsce rację i orzekł, że podatek ten nie stanowi pomocy państwa. KE odwołała się od wyroku do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Z uwagi na postępowanie w TSUE, rząd wskazuje, że konieczne jest zawieszenie podatku do 1 lipca 2020 r. Podatek od sprzedaży detalicznej mają płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w miesiącu przychód ponad 17 mln zł. Przewidziano dwie stawki: 0,8 proc. od nadwyżki ponad 17 mln zł przychodu miesięcznie oraz 1,4 proc. od nadwyżki ponad 170 mln zł.

W porządku obrad Izby jest także wniesiona przez rząd nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, która ma wspierać realizację tzw. „Programu Kolej plus” i eliminację wykluczenia komunikacyjnego. W myśl projektu, niewykorzystywane tereny kolejowe zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe. Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy. Samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa. Przyczyni się to do poprawy komunikacji na terenach pozbawionych obecnie dogodnych połączeń kolejowych.

Poselski projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym oraz w Prawie celnym dotyczy dostaw wyrobów akcyzowych objętych monitoringiem w ramach systemu EMCS PL2. Zaproponowano wydłużenie do 31 stycznia 2021 r. okresu, w którym takie dostawy będą możliwe również na podstawie papierowych dokumentów dostawy. Dzięki temu podmioty zajmujące się dostawami wyrobów akcyzowych będą mieć więcej czasu na przystosowanie się do stosowania systemu EMCS PL2.

Posłowie będą też pracować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który umożliwi dalsze dopłaty do ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Proponowane przepisy pozwolą na zawieranie do końca 2020 r. umów na przekazywanie przez marszałków województw dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych. Do końca przyszłego roku przedłużone zostaną także zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych przez przewoźników komercyjnych.

Sejm zajmie się również rządowym projektem, zgodnie z którym sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają zajmować się wyodrębnione sądy z wyspecjalizowanymi sędziami. W strukturach sądownictwa powszechnego powstaną osobne jednostki zajmujące się postępowaniami dotyczącymi m.in. prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. Proponowana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zakłada, że takie sprawy rozpoznawać będą wyznaczone do tego dwa sądy apelacyjne oraz cztery sądy okręgowe. Do szybkości i sprawności postępowań ma przyczynić się zasada, że strony w postępowaniu dotyczącym własności intelektualnej będą obowiązkowo reprezentowane przez zawodowych pełnomocników.

Wniesiony przez rząd projekt zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakłada, że Minister Zdrowia, za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), będzie miał większe możliwości decydowania o sposobach realizacji zadań przez Inspekcję. Proponowana nowelizacja umożliwi GIS bezpośrednie oddziaływanie na organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt przewiduje, że Główny Inspektor Sanitarny będzie sprawował skuteczny nadzór w obszarze zdrowia publicznego oraz podejmował decyzje umożliwiające bezzwłoczne i odpowiednie do zagrożenia uruchomienie działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju.

W porządku obrad Sejmu jest również pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Izba będzie także kontynuować prace nad poselskim projektem dostosowującym Regulamin Sejmu do zmian w Kodeksie wyborczym, które nakładają na Sejm począwszy od bieżącej kadencji obowiązek wskazania siedmiu członków Państwowej Komisji Wyborczej. Konieczne jest powołanie składu PKW jeszcze przed ogłoszeniem zbliżających się wyborów prezydenckich.

Podczas posiedzenia Sejm ma również wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w związku z upływem 5 stycznia 2020 r. kadencji sędzi TK Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej. Izba zagłosuje nad zgłoszoną na to stanowisko kandydaturą Rafała Wojciechowskiego.

W głosowaniach posłowie podejmą też m.in. decyzję w sprawie ewentualnych stanowisk Senatu dot. uchwalonych przez Sejm ustaw: nowelizacji ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Porządek obrad Izby przewiduje także pytania w sprawach bieżących do przedstawicieli rządu oraz informację bieżącą.

Więcej na: Harmonogram 2. posiedzenia

Mały ZUS PLUS i Estoński CIT

MAŁY ZUS PLUS i ESTOŃSKI CIT.

MAŁY ZUS PLUS TO REALNE OBNIŻENIE WYSOKOŚCI SKŁADEK DLA NAJMNIEJSZYCH PRZEDSIĘBIORCÓW. Przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą z tego tytułu średnio po kilkaset złotych.
NOWY PROJEKT TO ROZSZERZENIE OBOWIĄZUJĄCEGO OD 1 STYCZNIA TZW. MAŁEGO ZUS. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie.
W ich przypadku składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są proporcjonalnie do przychodu. Z małego ZUS korzysta ok. 180 tys. firm.
Projekt z powodu podniesienia limitu przychodu do 120 tys. zł rozszerza pulę potencjalnych beneficjentów do ok. 320 tys. przedsiębiorców. Jednak aby skorzystać z Małego ZUS plus, oprócz kryterium przychodowego, trzeba prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
W KIESZENIACH PRZEDSIĘBIORCÓW ZOSTANIE 1,3 MLD ZŁ W PRZYSZŁYM ROKU I 1,5 MLD ZŁ W KOLEJNYCH LATACH.
Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na inwestycje i rozwój swoich firm.
Z ROZWIĄZANIA NIE BĘDĄ MOGLI SKORZYSTAĆ PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY WYKONUJĄ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SWOICH BYŁYCH PRACODAWCÓW. Zasadniczym celem takiego rozwiązania jest, aby zapobiegać zjawisku „wypychania” pracowników z etatu na samozatrudnienie.
TZW. ESTOŃSKI CIT
OBOK MAŁEGO ZUS MAMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NOWĄ PROPOZYCJE – TZW. ESTOŃSKI CIT. To forma opodatkowania zysków, która przesuwa jakikolwiek podatek, na czas wyciągania tych zysków z firmy. Jeżeli przedsiębiorca inwestuje, to nie zapłaci podatku. Chcemy, żeby w Polsce rósł mikro, mały i średni polski biznes, dlatego oferujemy „estoński” CIT dla wszystkich przedsiębiorców, którzy są w Polsce.

Jubileusz 90-lecia PCK na Ziemi Dębickiej

W uroczystości, która odbyła się w Domu Kultury „Śnieżka”uczestniczyli oprócz działaczy i członków dębickiego oddziału rejonowego PCK także przedstawiciele władzy samorządowej. Były wyróżnienia, nagrody i puchar dla wyjątkowego Honorowego Dawcy Krwi Pana Stanisława Hędrasa – za oddanie potrzebującym 100 litrów. Prezesem Oddziału Rejonowego w Dębicy jest od wielu lat doktor Janusz Bieniasz, który przedstawił historię organizacji, a także przypomniał, że krew jest bezcennym darem, który ratuje życie.

Uroczystości uświetnił występ grupy teatralnej Safo działającej pod kierunkiem Dominiki Migoń przy Miejskim Ośrodku Kultury.

Mistrzostwa Europy w Karate w Dębicy!

W Dębicy rozpoczęły się dwudniowe Mistrzostwa Europy w Karate z udziałem aż 620 zawodników z 21 krajów. Przypomnijmy, że 14-letnia Kornelia Szczepkowicz wywalczyła tytuł mistrzyni świata World Kyokushin Budokai w Santiago w Chile. Zawodniczka klubu Karate Kyokushin Brzostek okazała się bezkonkurencyjna w swojej kategorii wiekowej w stylu kumite, pokonując w finale przed czasem (przez ippon) reprezentantkę Chile. Dołożyła do tego srebrny medal w kata.Trenerami Kornelii Szczepkowicz są Robert Kolbusz i Tomasz Mendoń z brzosteckiego klubu karate.

Sejm kontynuuje 1. posiedzenie – exposé Prezesa Rady Ministrów i pierwsze projekty ustaw w nowej kadencji.

We wtorek 19 listopada Sejm będzie kontynuował prace w ramach 1. posiedzenia. Posłowie wysłuchają exposé premiera Mateusza Morawieckiego, po którym odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Izba zajmie się też pierwszymi projektami ustaw w tej kadencji dotyczącymi zniesienia limitu 30-krotności przy składkach ZUS, wzrostu akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe oraz zmian w ustawie o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ponadto posłowie wybiorą skład Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Kolejny dzień 1. posiedzenia Sejmu zaplanowano w czwartek.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki wygłosi exposé, a następnie zwróci się do Sejmu o wyrażenie wotum zaufania rządowi, na którego czele stoi. Nad wystąpieniem prezesa Rady Ministrów Sejm przeprowadzi tzw. debatę średnią, trwającą cztery godziny, w ramach której: Prawu i Sprawiedliwości przysługuje 117 minut wystąpienia, Koalicji Obywatelskiej – 68 minut, Lewicy – 28, Koalicji Polskiej-Polskiemu Stronnictwu Ludowemu-Kukiz’15 – 18 minut, a Konfederacji – 9 minut.  Zgodnie z art. 112 Regulaminu Sejmu w debacie, poza kolejnością posłów zapisanych do udziału w dyskusji, Marszałek Sejmu może udzielić głosu wyłącznie Premierowi. Posłowie będą mogli także kierować pytania do premiera Mateusza Morawieckiego, po których głos będzie mógł zabrać wyłącznie premier (art. 112 Regulaminu Sejmu).

Posłowie zajmą się również projektem nowelizacji ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 13). Projekt dotyczy rozszerzenia zakresu zadań SFWON poprzez wprowadzenie możliwości udzielenia wsparcia finansowego kolejnym grupom społecznym – emerytom i rencistom. Ze środków funduszu finansowane mają być: jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wraz z kosztami obsługi tego świadczenia, ponadto renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną. W związku z proponowanym rozszerzeniem zakresu ustawowych zadań funduszu w projekcie przewidziano nadanie nowej nazwy Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – Fundusz Solidarnościowy. Na realizację zadań związanych z finansowaniem tych świadczeń Minister Finansów będzie mógł zaciągać nieoprocentowane pożyczki, w tym z budżetu państwa. W projekcie zaproponowano zwiększenie kwoty maksymalnego limitu wydatków funduszu w latach 2019 – 2028 z 23.694 tys. zł do łącznie 31.794 tys. zł.

Na wtorkowym posiedzeniu Sejm przeprowadzi I czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 14). Projekt zakłada likwidację od 2020 r. górnego limitu przychodu, po przekroczeniu którego nie płaci się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wynosi on 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Według autorów projektu, zniesienie limitu ma przynieść dodatkowe 7,1 mld zł do budżetu. W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że większe składki na ubezpieczenie emerytalne spowodują wzrost składek zewidencjonowanych w ZUS, a w konsekwencji stopniowy wzrost wydatków na emerytury wyliczane według nowych zasad. Projekt ustawy ma też zmniejszyć obciążenia biurokratyczne dla pracodawców i ubezpieczonych.

Izba rozpocznie prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 15), który zakłada 10-procentowy wzrost akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe. Dzięki zmianie w 2020 r. budżet ma zyskać ok. 1,7 mld zł. Głównym celem projektu jest realizacja działań w obszarze podatków. Zmiany przewidują indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie. Z zakresu projektowanej indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry o mocy nieprzekraczającej 5 proc. Wyroby te pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. Wyłączenie obejmuje także akcyzę na papierosy elektroniczne, na które do końca czerwca 2020 r. obowiązuje zerowa stawka akcyzy. Wyroby te będą opodatkowane efektywną stawką akcyzy od 1 lipca 2020 r. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

www.sejm.gov.pl

Dębiczanie świętowali 101. rocznicę odzyskania niepodległości

Święto Odzyskania Niepodległości w Dębicy rozpoczęto uroczyście modlitwą na Placu Gryfitów przy figurze Matki Bożej Niepokalanej. Następnie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Świętej Jadwigi. Po nabożeństwie w asyście wojska, Miejskiej Orkiestry Dętej, pocztów sztandarowych wszyscy uczestnicy obchodów udali się na Rynek, gdzie rozpoczęła się oficjalna część dalszych uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości z udziałem rodziny płk. Adama Lazarowicza. Czytaj dalej Dębiczanie świętowali 101. rocznicę odzyskania niepodległości