Narodowa Strategia Onkologiczna – 5 mld złotych na walkę z rakiem w najbliższych latach

O 2 miliardy złotych wzrosły wydatki na onkologię z 7,10 md w 2015 roku do 9,1 mld w 2018 r. W 2020 roku na walkę z rakiem NFZ wyda 11 mld złotych.

Z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy powstała Narodowa Strategia Onkologiczna. W maju 2019 roku Prezydent Duda podpisał ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej z 26 kwietnia 2019 r.  Natomiast na początku lutego rząd przyjął NSO, program przewidziany lata 2020-2030, wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Strategia jest odpowiedzią na wzrost zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce. Realizacja strategii daje szansę na zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach, obniżenie umieralności oraz kosztów, jakie ponoszą pacjenci.

Na realizację Strategii z budżetu państwa zaplanowano 5 mld złotych!

  1. 250 ml zł w 2020 roku
  2. 450 mln zł rocznie w latach 2021-2023
  3. 500 mln zł rocznie w latach 2024-2030

Narodowa Strategia Onkologiczna wytycza kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, wskazując na pięć obszarów strategicznych, kluczowych dla poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową. Rzeczone obszary skupiają się na inwestycjach w kadry medyczne, w edukację dotyczącą stylu życia, w pacjenta, w naukę i innowację oraz system opieki onkologicznej.

Za wykonanie zadań Narodowej Strategii Onkologicznej odpowiedzialny minister zdrowia, a do każdego zadania został przypisany realizator. Strategia będzie finansowana z budżetu ministra zdrowia, a wydatki związane z realizacją zadań wynikających ze Strategii zostaną sfinansowane w ramach zwiększonych nakładów na ochronę zdrowia, wynikających z tzw. „ustawy 6%”.
Dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości nastąpił 50-procentowy wzrost wydatków na opiekę zdrowotną. W 2015 roku na ten cel przeznaczono 71 mld złotych, teraz jest to ponad 105 mld złotych.

Pełen dokument Narodowej Strategii Onkologicznej mogą Państwo znaleźć tutaj: https://drive.google.com/open?id=1NQPLPISPIZtBgvOoLxu2Mklo0_-zAE0n

fot. pulsmedycyny.pl

Szkoła Podstawowa nr 12 w Dębicy świętowała swoje 20-lecie

Dzisiaj odbyły się uroczystości z okazji 20-lecia Szkoły Podstawowej nr 12 w Dębicy, które rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy. Następnie miało miejsce złożenie wiązanek kwiatów pod Krzyżem Armii Krajowej, która jest patronem szkoły, a której 78. rocznicę powstania dzisiaj obchodzimy.

Zgromadzonych gości zachwyciło przedstawienie przygotowane przez uczniów szkoły. Jednym z punktów dzisiejszych obchodów była prezentacja multimedialna pod tytułem „20 lat minęło”, która przybliżyła historię “Dwunastki”. Posła na Sejm RP Jana Warzechę reprezentowała dyrektor biura poselskiego Sylwia Getinger.

Informacja o 5. i 6. posiedzeniu Sejmu

Budżet na rok 2020 będzie najważniejszym tematem rozpoczętych w środę 12 lutego prac Sejmu. Posłowie będą też nadal pracować m.in. nad projektem przenoszącym środki z OFE na indywidualne konta emerytalne oraz nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego. Sejm zapozna się także z informacją o działalności Trybunału Konstytucyjnego.

Głównym punktem pierwszego dnia obrad będzie II czytanie projektu ustawy budżetowej. Zakłada on m.in., że dochody i wydatki państwa będą się równoważyć i wyniosą 435,3 mld zł. Oznacza to, że w budżecie po raz pierwszy od wielu lat nie będzie deficytu. Rząd w przesłanym do Sejmu projekcie zakłada, ze w bieżącym roku PKB wrośnie o 3,7 proc, wynagrodzenia emerytury i renty będą wyższe przeciętnie o 6,3 proc., a inflacja nie przekroczy 2,5 proc. W piątek, podczas 6. posiedzenia Sejmu, Izba przeprowadzi III czytanie projektu. Głosowania nad poprawkami i całością ustawy wypełnią prawie cały blok głosowań.

Sejm przeprowadzi też debatę nad bardzo ważnym z punktu widzenia przyszłych emerytów projektem zakładającym przeniesienie środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Jak zapewnia rząd, stworzenie silnego filara kapitałowego opartego na powszechnych, indywidualnych kontach emerytalnych zasilonych środkami z OFE, wzmocni polski system emerytalny.

Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym, których projekt będzie przedmiotem II czytania, mają ułatwić i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Rząd proponuje, aby formalności związane z pracami geodezyjnymi zajmowały mniej czasu i a sam proces inwestycyjny uległ skróceniu. Zgodnie z projektem starostwa powiatowe z urzędu będą aktualizować dane w ewidencji gruntów i budynków. Bezpłatnie maja zostać udostępnione dane geodezyjne pochodzące z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, takie jak: zdjęcia lotnicze, podstawowe informacje dot. działek ewidencyjnych.

Wprowadzenie opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz słodzonych napojów zakłada rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Zasadniczym celem projektu jest wykorzystanie instrumentów polityki fiskalnej o udowodnionej skuteczności jako narzędzia walki z nadwagą i otyłością przez nałożenie dodatkowej opłaty dla napojów słodzonych. Izba rozpocznie prace nad tymi przepisami w środę i będzie je kontynuowała w czwartek.

Sejm przeprowadzi również I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Proponowane przepisy dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. Projekt ma przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. Struktury takie są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej. Niedopasowania hybrydowe występują, gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów, co może powodować np. podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw to kolejny punkt, na którym w I czytaniu będą pracować posłowie. Celem zmian jest przede wszystkim ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków podatkowych, a poprzez zmiany doprecyzowujące przepisy również zapobieganie potencjalnym sporom na linii podatnik-organ podatkowy. Projekt zakłada zniesienie od 1 października 2019 r. obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy) z tytułu stypendium doktoranckiego otrzymywanego przez doktorantów. W podatku od towarów i usług projekt wprowadza możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób.

W czwartek Izba rozpatrzy sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, w której zaproponowano m.in. rozwiązania wspierające realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, tzw. „Programu Kolej+” oraz umożliwiające eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych.

Posłowie rozpoczną prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku od spadku i darowizn. Zmiana daje możliwość przekazania przez opiekunów zastępczych darowizny lub spadku swoim podopiecznym bez narażania ich na obciążenia podatkowe.

Izba przeprowadzi też I czytanie trzech projektów obywatelskich: o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia oraz o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Posłowie rozpatrzą też stanowiska Senatu do ustaw uchwalonych na wcześniejszych posiedzeniach.

W harmonogramie prac Sejmu znalazło się również I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt zakłada, że opłata za reklamowanie napojów alkoholowych wnoszona będzie na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego w ślad za przekazywaną deklaracją z nią związaną. Wpływy z tej opłaty będą przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Obecnie opłata – wnoszona przez podmioty reklamujące napoje alkoholowe (np. telewizje) – w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania podatkiem VAT wpływa na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, będący w dyspozycji ministra sportu. Z kolei zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca tej opłaty (DRA-1) składana jest przez podmioty świadczące usługę reklamy napojów alkoholowych, do właściwych urzędów skarbowych. Oznacza to, że inny podmiot otrzymuje opłatę (minister sportu), a inny deklarację z nią związaną (naczelnik urzędu skarbowego), co negatywnie wpływa na efektywność poboru tej opłaty.

Sejm wysłucha także informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Podczas tego posiedzenia posłowie mają też rozpatrzeć wniosek w sprawie odwołania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Koordynatora Służb Specjalnych. 

Posłowie spędzą na Wiejskiej trzy dni. 5. posiedzenie potrwa od środy do czwartku (12-13 lutego), w piątek (14 lutego) Izba zbierze się na 6. posiedzeniu, by rozpatrzyć w III czytaniu projekt ustawy budżetowej.

www.sejm.gov.pl

fot. Kancelaria Sejmu

Poparcie dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy

Szanowni Państwo!

Zbieramy podpisy poparcia pod kandydaturą Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.
Puste formularze można pobrać z poniższej galerii lub bezpośrednio w biurze poselskim (od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 16).
Wypełnione listy z podpisami prosimy przynosić do biura poselskiego do końca lutego.

Konferencja “Kampania na rzecz czystego powietrza – edukacja i praktyka”

Dzisiaj w Domu Kultury Mors w Dębicy odbyła się konferencja “Kampania na rzecz czystego powietrza – edukacja i praktyka”.

W spotkaniu, którego organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Miasto Dębica, udział wzięli specjaliści, którzy w swoich prelekcjach poruszyli kwestie działań na rzecz poprawy czystości powietrza, omówili strategię i założenia walki ze smogiem na poziomie krajowym, a także źródła finansowania proekologicznych przedsięwzięć.

Wśród prelegentów konferencji był m.in. poseł Jan Warzecha, który przedstawił referat na temat “Działania na rzecz poprawy czystości powietrza – założenia i strategia na poziomie krajowym” .

Patronat Honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki.

Promesy z programu Maluch plus rozdane

3 lutego w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się konferencja regionalna podsumowująca programy rządowe wspierające politykę społeczną władz lokalnych. Podczas spotkania miało miejsce uroczyste wręczenie promes dla przedstawicieli samorządów, którym przyznana została dotacja w ramach Programu ,,Maluch+” na 2020 rok.

W imieniu władz Miasta Dębicy promesę z rąk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aliny Nowak oraz Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart odebrał Burmistrz Miasta Mariusz Szewczyk. Dębica otrzymała dotację w wysokości 1 875 000 zł na utworzenie 75 nowych miejsc żłobkowych.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę budynku parterowego przy Przedszkolu Miejskim nr 10 w Dębicy wraz z placem zabaw i niezbędną infrastrukturą techniczną dostosowaną do wieku dzieci żłobkowych. Początek prac przewidziany jest na drugi kwartał 2020 roku.

Warto przypomnieć, że program Maluch Plus obok programu Rodzina 500 Plus jest jednym z głównych filarów polityki prorodzinnej rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w tym roku:

  • blisko 15,9 mln złotych trafi do samorządów i podmiotów prywatnych z województwa podkarpackiego, które uruchomią nowe instytucje lub nowe miejsca w istniejących już żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna;
  • w województwie powstanie dokładnie 1010 nowych miejsc opieki nad maluchami;
  • na Podkarpaciu powstanie 7 instytucji w gminach, w których do tej pory nie działał żłobek czy klub samorządowy.

Nowe żłobki powstaną w gminach, które do tej pory nie miały takich placówek – gminy: Łańcut, Korczyna, Markowa, Przecław, Gorzyce oraz Lesko. Z terenu powiatu dębickiego oprócz miasta Dębica, promesę otrzymała również gmina Dębica.

www.debica.pl; www.gov.pl

Uczcili pamięć zamordowanych obok dębickiej cegielni

W niedzielę 2 lutego odbyły się uroczystości upamiętniające 76. rocznicę rozstrzelania 54 zakładników przy dębickiej cegielni. Jak co roku w okolicy nasypu kolejowego zebrali się przedstawiciele  władz, samorządów, lokalnych środowisk, uczniowie szkół i reprezentanci instytucji, by uczcić pamięć rozstrzelanych przez okupanta niemieckiego więźniów.  Ceremoniał patriotyczno-religijny poprzedziła msza święta odprawiona w dębickim Kościele pw. Ducha Świętego.

Popiersie patrona I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy już odsłonięte!

Dzisiaj o godzinie 11.00 miało miejsce uroczyste odsłonięcie popiersia patrona I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Uroczystość ta rozpoczęła szereg wydarzeń uświetniających jubileusz 120-lecia I LO.

Interesujące wykłady wygłosili goście specjalni – wybitni absolwenci dębickiego liceum i jednocześnie członkowie Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 120 – lecia szkoły: prof. dr hab. Stanisław Waltoś oraz prof. dr hab. Zdzisław Noga. Na zakończenie uroczystości z rąk dyrektora szkoły Wiesława Ostafina i wicedyrektor Ludmiły Stelmach- Kołodziej odebrali pamiątkowe grawertony.

4. posiedzenie Sejmu IX kadencji

W środę 22 stycznia Sejm rozpocznie 4. posiedzenie. Przez kolejne dwa dni posłowie zajmą się m.in. nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej, zmianami w Prawie budowlanym, nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, a także projektami ustaw dotyczącymi ochrony zdrowia roślin. W ławach poselskich zasiądzie dwóch nowych posłów.

Posłowie przeprowadzą I czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Wyodrębnione mają zostać dwa działy: aktywa państwowe i klimat. Projekt daje Ministrowi Aktywów Państwowych kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego. W celu skutecznego prowadzenia polityki ekologicznej, klimatycznej i energetycznej, zaproponowano wyodrębnienie z działu środowisko nowego działu – klimat. Projektodawcy wyjaśniają, że jest to odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej.

Sejm w II czytaniu rozpatrzy rządowe projekty ustaw dotyczące ochrony zdrowia roślin, które wdrażają unijne rozporządzenia do polskiego prawa. Chodzi o ustawę o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz o ustawę o ochronie roślin przed agrofagami. Obie projektowane regulacje uzupełniają się. Projektowana ustawa o ochronie roślin przed agrofagami zawiera regulacje, których celem jest ograniczenie ryzyka zawleczenia do Polski nowych agrofagów – wiroidów, wirusów, bakterii, grzybów, organizmów grzybopodobnych, nicieni, owadów i roztoczy atakujących rośliny. W projekcie ustawy o PIORiN proponuje się zmianę organizacji laboratoriów Inspekcji i przeniesienie ich ze struktur wojewódzkich, w ramach wojewódzkiej administracji zespołowej na rzecz podległości Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zmiana organizacji laboratoriów pozwoli ograniczyć koszty akredytacji z ok. 58 mln zł do 19,5 mln, a ich utrzymania z 27 mln zł do 9 mln zł rocznie.
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma na celu usprawnienie nadzoru nad jej funkcjonowaniem. Minister Zdrowia – za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) – ma mieć większe możliwości decydowania o sposobach realizacji zadań przez PIS. Projekt zakłada, że GIS będzie sprawował skuteczny nadzór w obszarze zdrowia publicznego oraz podejmował decyzje umożliwiające bezzwłoczne i odpowiednie do zagrożenia uruchomienie działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju. Posłowie rozpatrzą projekt w II czytaniu.

Kolejnym punktem będzie rządowy projekt nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego poprzez m.in. wprowadzenie podziału projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Łatwiej będzie można zalegalizować, co najmniej 20-letnie, samowole budowlane. Dzięki temu zostaną one włączone do systemu kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Osoby budujące będą składać mniej dokumentów. Dotyczyć to będzie etapu składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. W projekcie założono wprowadzenie 5-letniego terminu na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Sejm w II czytaniu będzie pracować także nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Rada Ministrów proponuje wzmocnienie nadzoru nad jakością żywności. Jej kontrola na wszystkich etapach obrotu skupiona będzie w rękach jednego organu: Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Inspekcja będzie sprawdzać jakość artykułów rolno-spożywczych u producenta, na etapie ich przetwarzania oraz w handlu hurtowym i detalicznym.
W porządku obrad rozpoczynającego się posiedzenia znalazło się także II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem w 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy. Na ten cel zarezerwowano 50 mln euro w ramach działania „Dobrostan zwierząt” z PROW.  

Sejm będzie kontynuował prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Projekt wiąże się z programem „Czyste powietrze”. Z Funduszu Termomodernizacji i Remontów będzie można dofinansować działania związane z poprawą bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. wielkiej płyty. W domach takich mieszka ok. 12 mln osób. Wsparcie w formie premii remontowej będzie udzielane także gminom na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją. Szacuje się, że koszt proponowanych rozwiązań w latach 2020-2029 wyniesie ok. 2,2 mld zł, z czego ok. 70 proc. trafi do samorządów gminnych.
Posłowie będą kontynuować pracę nad rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020. Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej na 2020 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

Izba będzie również pracować nad projektem nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego oraz niektórych innych ustaw. W porządku obrad Sejmu jest także I czytanie obywatelskiego projektu ustawy Emerytura bez podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ponadto posłowie zapoznają się z przedstawionym przez Prezesa Rady Ministrów dokumentem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r.”(wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury) oraz wysłuchają przedstawionego przez Radę Ministrów sprawozdania z realizacji „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W głosowaniach posłowie podejmą też decyzję w sprawie stanowisk Senatu dot. uchwalonych przez Sejm ustaw, w tym nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Posłowie zdecydują także o losach dwóch obywatelskich projektów nowelizacji ustaw: z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Porządek obrad Izby przewiduje także pytania w sprawach bieżących do przedstawicieli rządu oraz informację bieżącą.
 

Mandat poselski obejmie Andrzej Szlachta i Jacek Kurzępa. Zastąpią oni w Sejmie Ewę Leniart i Władysława Dajczaka, którzy zostali powołani przez premiera Mateusza Morawieckiego na wojewodów: podkarpackiego i lubuskiego.

www.sejm.gov.pl

Zebranie sprawozdawcze OSP KSRG Łęki Dolne

Poseł Jan Warzecha uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym OSP KSRG Łęki Dolne – jednostki bardzo dobrze wyposażonej i wyszkolonej, czego dowodem są wygrane Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze w 2019 roku.
Poseł podziękował prezesowi Jerzemu Urjaszowi i naczelnikowi Damianowi Miczkowi za zaproszenie. Miał również okazję przekazać na tym zebraniu, w obecności zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP Andrzeja Marczeni oraz powiatowego Krzysztofa Marka, jak duże środki rządowe skierowano w ostatnich 4 latach dla jednostek OSP w kraju. Poseł pogratulował druhnom i druhom i życzył powodzenia w Nowym 2020 Roku.

Poseł Jan Warzecha -wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Do Spraw Energii i Skarbu Państwa

W IX kadencji Sejmu RP poseł Jan Warzecha będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu.

Poseł Jan Warzecha jest także członkiem Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Ponadto należy do Parlamentarnego Zespołu Karpackiego i Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

Poseł Jan Warzecha zadał pytanie bieżące w sprawie stanu budowy Zbiornika Kąty-Myscowa.

Poseł Jan Warzecha wraz z posłami Zbigniewem Chmielowcem, Fryderykiem Kapinosem i poseł Marią Kurowską, zadał pytanie bieżące w sprawie stanu zaawansowania prac związanych z realizacją budowy Zbiornika Kąty-Myscowa. Odpowiedzi udzieliła minister Anna Moskwa – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Film z wypowiedzią posła Jana Warzechy: https://www.youtube.com/watch?v=6A3vM5hBM7Y

Poniżej treść zadanego pytania:

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
Pani Minister,

Nasz kraj poprzez zmianę klimatu jest zagrożony deficytem wody.
Znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobów wodnych, mierząc wskaźnikiem, którym jest ilość wody odpływającej z danego kraju na jednego mieszkańca.
W Europie jest on średnio prawie 3 razy większy niż w Polsce i wynosi około 4500 m3/rok/osobę.
Mając to na względzie rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował Program Rozwoju Retencji na lata 2021-2027.
Jednym z zadań programowych jest zbiornik Kąty-Myscowa, do którego realizacji poszczególne, wcześniejsze rządy podchodziły z umiarkowanym zainteresowaniem.

Pozytywne decyzje podjęte przez rząd Zjednoczonej Prawicy oraz dotychczasowe działania Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie dają wreszcie nadzieje, że w niedalekiej perspektywie w kilku powiatach i wielu gminach zmniejszy się zagrożenie powodziowe, w tym głównie dla Jasła, ale i też dla Dębicy i Mielca, a co szczególnie istotne, poprawi się mieszkańcom zabezpieczenie w wodę pitną.
Pani Minister, na jakim etapie znajdują się obecnie prace przygotowawcze?
Kiedy zostanie wydana pierwsza z decyzji administracyjnych – decyzja środowiskowa?
Czy podejmowane są przez Inwestora działania mające na celu stworzenie warunków bezkonfliktowego przesiedlenia mieszkańców?
Czy na ten cel zostały zabezpieczone środki finansowe?

Dziękuję

Rozpoczęło się 3. posiedzenie Sejmu

Projekt budżetu na rok 2020 jest najważniejszym punktem rozpoczętego dzisiaj stycznia 3. posiedzenia Sejmu. W porządku obrad Izby znalazł się także projekt gwarantujący wypłacanie w kolejnych latach 13. emerytury. Posłowie zajmą się ponadto m.in. propozycją rozwiązań wzmacniających nadzór nad jakością żywności oraz projektem przepisów wspierających realizację programu „Kolej plus”. Izba rozpatrzy też dwa projekty ustaw wniesione przez obywateli. Posiedzenie potrwa trzy dni. Zachęcamy do śledzenia relacji w sejmowych mediach społecznościowych.

I czytanie projektu ustawy budżetowej będzie głównym punktem pierwszego dnia obrad. Jak podkreśla Rada Ministrów w uzasadnieniu, budżet na 2020 r. będzie zrównoważony, a więc całość wydatków państwa znajdzie pokrycie w jego dochodach. Wyniosą one według projektu 435,3 mld zł. W 2020 r. rząd zakłada także wzrost PKB na poziomie 3,7 proc., inflację średnioroczną w wysokości 2,5 proc. oraz wzrost wynagrodzeń, emerytur i rent w gospodarce narodowej nominalnie o 6,3 proc. Priorytetem budżetu na 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, są wydatki na wspieranie rodzin, walkę z wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów. Kontynuowane będą takie programy jak „Rodzina 500 plus”, „Dobry start”, „Mama 4 plus”, utrzymane będzie finansowanie podwyższonych świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, seniorzy otrzymają 13. emeryturę oraz waloryzację świadczeń na korzystnych warunkach (w wysokości co najmniej 70 zł), wzrosną wydatki na obronę narodową, infrastrukturę kolejową i drogową oraz przewozy autobusowe. Wraz z projektem budżetu Izba rozpatrzy także tzw. ustawę okołobudżetową na 2020 r.

Projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów gwarantuje, że tzw. 13. emerytura będzie wypłacana corocznie. Już w kwietniu 2020 r. prawie 10 milionów seniorów otrzyma dodatkowo 1200 zł brutto. Rząd proponuje też nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która zakłada, że od marca 2020 r. waloryzacja emerytur i rent nie będzie mniejsza niż 70 zł brutto, a najniższa emerytura i renta wzrośnie do 1200 zł

Sejm w I czytaniu zapozna się także z projektem nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Rada Ministrów proponuje wzmocnienie nadzoru nad jakością żywności. Jej kontrola na wszystkich etapach obrotu skupiona będzie w rękach jednego organu: Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Inspekcja będzie sprawdzać jakość artykułów rolno-spożywczych u producenta, na etapie ich przetwarzania oraz w handlu hurtowym i detalicznym (np. w sklepach, na bazarach, w punktach gastronomicznych i w cateringu).

Izba będzie kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Jego celem jest przywracanie ruchu kolejowego na nieczynnych bądź zlikwidowanych liniach, ograniczenie ich likwidacji oraz wsparcie dla przewozów pasażerskich między sąsiadującymi województwami. Łatwiejsze będzie także przygotowywanie i realizacja inwestycji kolejowych.

W porządku obrad rozpoczynającego się posiedzenia znalazły się także dwa projekty obywatelskie dotyczące nowelizacji ustaw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

fot. Kancelaria Sejmu/ Rafał Zambrzycki

2. posiedzenie Sejmu IX kadencji

Zmiany w ustawie okołobudżetowej na 2019 r., w szczególności dodatkowe 2 mld zł dla NFZ na leczenie pacjentów, to tylko jeden z punktów porządku 2. posiedzenia Sejmu. Obrady rozpoczęły się w czwartek 12 grudnia i będą kontynuowane 19 oraz 20 grudnia. Posłowie zajmą się także m.in. rozszerzeniem tzw. Małego ZUS-u, czyli korzystnymi rozwiązaniami dla 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Będą też pracować nad przeciwdziałaniem wykluczeniu komunikacyjnemu i przedłużeniem dopłat do ulg dla studentów, emerytów i rencistów. Zachęcamy do śledzenia relacji z prac Izby w sejmowych mediach społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram) oraz transmisji na kanale YouTube.

Na początku posiedzenia minutą ciszy Sejm uczcił pamięć zmarłych ostatnio byłych parlamentarzystów: Marka Domina, posła I kadencji oraz Janusza Dzięcioła, posła VI i VII kadencji. Ślubowanie poselskie złożył Waldemar Olejniczak, który objął mandat po Marku Opiole, powołanym na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Sejm rozpoczął prace nad pilnym rządowym projektem nowelizacji tegorocznej ustawy okołobudżetowej. Proponowane zmiany zakładają zasilenie kwotą dodatkowych 2 mld zł tzw. funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Pieniądze będą mogły być przeznaczone na realizację bieżących celów, w tym na zapłatę za świadczenia realizowane przez placówki służby zdrowia po przekroczeniu kontraktu. Projekt przewiduje też przekazanie 1 mld zł na Fundusz Wsparcia Policji, co pozwoli na wykonanie jego ustawowych zadań w większym zakresie. Rząd wskazuje, że wejście w życie projektowanej ustawy w 2019 r. umożliwi także zaliczenie środków m.in. na realizację programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa oraz zakup nowych karetek dla ratownictwa medycznego do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Mikrofirmy będą mogły płacić obniżone i liczone proporcjonalnie od dochodu, nie przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne – taką propozycję zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Aby skorzystać z tzw. Małego ZUS-u Plus w 2020 r., trzeba będzie wykazać przychód za 2019 r. nieprzekraczający 120 tys. zł. To niemal dwukrotne podniesienie progu w stosunku do mijającego roku. Dzięki proponowanym rozwiązaniom w pierwszym roku ich obowiązywania w kieszeniach przedsiębiorców zostanie ok. 1,3 mld zł. Rozszerzenie Małego ZUS-u pozwoli 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców zaoszczędzić średnio kilkaset złotych miesięcznie. Dla przykładu, przedsiębiorca, którego miesięczny przychód w 2019 r. wynosił średnio 7 tys. zł, a dochód – 3 tys. zł, w  2020 r. zaoszczędzi na ubezpieczeniach społecznych ok. 518 zł w miesiącu.

Sejm rozpocznie prace nad propozycją rządu zakładającą zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 lipca 2020 r. Tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych wprowadzono w 2016 r., ale nie był on pobierany w związku z nakazem Komisji Europejskiej. W maju 2019 r. Sąd Unii Europejskiej (SUE) przyznał Polsce rację i orzekł, że podatek ten nie stanowi pomocy państwa. KE odwołała się od wyroku do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Z uwagi na postępowanie w TSUE, rząd wskazuje, że konieczne jest zawieszenie podatku do 1 lipca 2020 r. Podatek od sprzedaży detalicznej mają płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w miesiącu przychód ponad 17 mln zł. Przewidziano dwie stawki: 0,8 proc. od nadwyżki ponad 17 mln zł przychodu miesięcznie oraz 1,4 proc. od nadwyżki ponad 170 mln zł.

W porządku obrad Izby jest także wniesiona przez rząd nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, która ma wspierać realizację tzw. „Programu Kolej plus” i eliminację wykluczenia komunikacyjnego. W myśl projektu, niewykorzystywane tereny kolejowe zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe. Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy. Samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa. Przyczyni się to do poprawy komunikacji na terenach pozbawionych obecnie dogodnych połączeń kolejowych.

Poselski projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym oraz w Prawie celnym dotyczy dostaw wyrobów akcyzowych objętych monitoringiem w ramach systemu EMCS PL2. Zaproponowano wydłużenie do 31 stycznia 2021 r. okresu, w którym takie dostawy będą możliwe również na podstawie papierowych dokumentów dostawy. Dzięki temu podmioty zajmujące się dostawami wyrobów akcyzowych będą mieć więcej czasu na przystosowanie się do stosowania systemu EMCS PL2.

Posłowie będą też pracować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który umożliwi dalsze dopłaty do ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Proponowane przepisy pozwolą na zawieranie do końca 2020 r. umów na przekazywanie przez marszałków województw dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych. Do końca przyszłego roku przedłużone zostaną także zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych przez przewoźników komercyjnych.

Sejm zajmie się również rządowym projektem, zgodnie z którym sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają zajmować się wyodrębnione sądy z wyspecjalizowanymi sędziami. W strukturach sądownictwa powszechnego powstaną osobne jednostki zajmujące się postępowaniami dotyczącymi m.in. prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. Proponowana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zakłada, że takie sprawy rozpoznawać będą wyznaczone do tego dwa sądy apelacyjne oraz cztery sądy okręgowe. Do szybkości i sprawności postępowań ma przyczynić się zasada, że strony w postępowaniu dotyczącym własności intelektualnej będą obowiązkowo reprezentowane przez zawodowych pełnomocników.

Wniesiony przez rząd projekt zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakłada, że Minister Zdrowia, za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), będzie miał większe możliwości decydowania o sposobach realizacji zadań przez Inspekcję. Proponowana nowelizacja umożliwi GIS bezpośrednie oddziaływanie na organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt przewiduje, że Główny Inspektor Sanitarny będzie sprawował skuteczny nadzór w obszarze zdrowia publicznego oraz podejmował decyzje umożliwiające bezzwłoczne i odpowiednie do zagrożenia uruchomienie działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju.

W porządku obrad Sejmu jest również pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Izba będzie także kontynuować prace nad poselskim projektem dostosowującym Regulamin Sejmu do zmian w Kodeksie wyborczym, które nakładają na Sejm począwszy od bieżącej kadencji obowiązek wskazania siedmiu członków Państwowej Komisji Wyborczej. Konieczne jest powołanie składu PKW jeszcze przed ogłoszeniem zbliżających się wyborów prezydenckich.

Podczas posiedzenia Sejm ma również wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w związku z upływem 5 stycznia 2020 r. kadencji sędzi TK Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej. Izba zagłosuje nad zgłoszoną na to stanowisko kandydaturą Rafała Wojciechowskiego.

W głosowaniach posłowie podejmą też m.in. decyzję w sprawie ewentualnych stanowisk Senatu dot. uchwalonych przez Sejm ustaw: nowelizacji ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Porządek obrad Izby przewiduje także pytania w sprawach bieżących do przedstawicieli rządu oraz informację bieżącą.

Więcej na: Harmonogram 2. posiedzenia