26. posiedzenie Sejmu RP

Przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 26. posiedzeniu Sejmu

 24 lutego 2021 r. (środa)

godz. 10:00 – 10:05   Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia dwusetnej rocznicy Powstania Greckiego
godz. 10:05 – 11:30   Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Projekt dotyczy wprowadzenia usprawnień w organizacji Sądu Najwyższego oraz przedłużenia terminu na wnoszenie skargi nadzywczajnej

    Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Projekt dotyczy wydłużenia o 2 lata okresu, w którym możliwe jest wniesienie skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń sądowych kończących postępowanie w sprawach – przepis dotyczy spraw, które uprawomocniły się po wejsciu w życie Konstytucji RP, to jest po dniu 17.10.1997 r.

     
godz. 11:30 – 12:30   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy uporządkowania ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (takich jak np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące itp.) oraz urządzeń wspomagających ruch (takich jak np.: rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga – napędzanych siłą mięśni) na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

godz. 12:30 – 13:30

 

  Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy zwiększenia progów dochodowych uprawniających do jednorazowej pomocy pieniężnej i okresowej pomocy pieniężnej oraz umożliwienia przyznania pomocy pieniężnej jednorazowej 2 razy w roku.

    Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Projekt dotyczy ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego i obliczenia wysokości emerytury z uwzględnieniem składek za okres represji osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz pokrycia różnicy pomiędzy kosztem pobytu takiej osoby w domu pomocy społecznej, a opłatą wniesioną przez tę osobę przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

     
godz. 13:30 – 13:40   Głosowania, w tym:
    Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej.
    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
godz. 13:40 – 14:30   Sprawozdanie Komisji  o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.
godz. 14:30 – 15:15

 

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.
godz. 15:15 – 16:00

 

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.
godz. 16:00 – 16:45   Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
godz. 16:45 – 17:30   Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
godz. 17:30 – 18:15

 

 

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

 

godz. 18:15 – 19:00

 

  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.
godz. 19:00 – 19:45

 

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
godz. 19:45 – 20:30

 

   Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

 

godz. 20:30 – 21:15

 

   Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
godz. 21:15 – 21:30

 

  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 50. rocznicy zwycięskiego strajku łódzkich włókniarek.
godz. 21:30 – 21:45

 

  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Władysława Żeleńskiego w setną rocznicę śmierci.
godz. 21:45 – 22:00

 

  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Józefa Brandta w 180. rocznicę urodzin.
godz. 22:00 – 23:00     Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.
     

w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek)

godz. 9:00 – 9:05   ew. głosowanie

 

godz. 9:05 – 10:00

 

   Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
godz. 10:00 – 11:00

 

  Sprawozdanie Komisji  o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
godz. 11:00 – 12:00

 

  Sprawozdanie Komisji o:

– senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,

– poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

 

godz. 12:00 – 13:15

 

  Sprawozdanie Komisji o:

– przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

godz. 13:15 – 15:30   Pytania w sprawach bieżących.
godz. 15:30 – 17:00   Informacja bieżąca.
godz. 17:00 – 21:00   Głosowania, w tym:
    Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:
    – Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań podejmowanych przez Policję wobec osób protestujących, które wyrażają swój sprzeciw w stosunku do działań rządu oraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydanego dnia 22 października 2020 r. w sprawie o sygn. akt K 1/20, w szczególności wskazania stosowanych przez Policję środków przymusu bezpośredniego oraz liczby osób, wobec których wspomniane środki zastosowano.

 

    – Pierwszego czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.

 

    – Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na temat procedury przyznawania rekompensat w ramach Funduszu Wsparcia Kultury.

 

    – Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego na temat stanu bezpieczeństwa państwa oraz działań Policji podejmowanych w ciągu ostatnich czterech tygodni, w szczególności w czasie wydarzenia Marsz Niepodległości, które odbyło się dnia 11 listopada 2020 r. na ulicach Warszawy.

 

    – Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie wskazania przyczyn nieogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

 

  Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji przemysłu stoczniowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu „Batory” i aktualnej sytuacji państwowych przedsiębiorstw prowadzących działalność stoczniową – głosowanie.

 

    Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sytuacji branż najbardziej zagrożonych utratą przychodów w czasie pandemii SARS-CoV-2 oraz propozycji wsparcia pracowników i przedsiębiorców w 2021 roku – głosowanie.

 

    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

 

    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie  ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o służbie zagranicznej.

 

    Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych.

 

godz. 21:00 – 22:30

 

  Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań do planowanej fali powodziowej w Polsce.
godz. 22:30 – 23:30

 

  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
     

 

 

Konferencja prasowa na temat dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie w kwocie 9 mln zł Powiatu Dębickiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych było tematem dzisiejszej konferencji prasowej , która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Dębicy. 5 mln zł z tych środków przeznaczonych zostanie na budowę Zespołu Szkół Specjalnych i 4 mln zł na inwestycje powiatowo-gminne tj. budowę chodników. Gmina Jodłowa otrzyma 800 tys. na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach, które cierpią na brak wody.
 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia, które może zostać przeznaczone na inwestycje ważne dla lokalnych społeczności, realizowanych przez podkarpackie samorządy. To już drugi etap konkursu, w którym województwo podkarpackie otrzymało 452 mln zł. Łącznie z pierwszą transzą programu, rozstrzygniętą latem b.r., nasz region otrzyma 789 mln zł. Oceną wniosków konkursowych samorządów zajmowała się komisja, w skład której weszli przedstawiciele szefa rządu oraz trzech ministerstw. Pod uwagę wzięto takie kryteria jak: kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, pomoc osobom niepełnosprawnym, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mają być wykorzystane do 2023 roku.
Poseł Jan Warzecha poinformował również o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o dofinansowanie modernizacji stadionu lekkoatletycznego przy ul. Paderewskiego w Dębicy. Wyniesie ono 1251 000 zł.

21. posiedzenie Sejmu RP

Porządek dzienny
21. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 18, 19 i 27 listopada 2020 r.
 
18 listopada 2020 r.

 

1.Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 704 i 709) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

2.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 738) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

3.Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o doręczeniach elektronicznych (druki nr 724 i 729).
 

4.Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (druki nr 641 i 714) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

5.Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachoraz niektórych innych ustaw (druki nr 723 i 728) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 

6.Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 186) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 297) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 6 i 7.
 

7.Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 565) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 610) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 6 i 7.
 
8.Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 679 i 730) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
9.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 720) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
10.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (druk nr 718) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
11.Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o paszach (druki nr 735736 i ) 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 

12.Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżycieli prywatnych Iwony Hartwich, Marzeny Stanewicz, Anny Glinki, Katarzyny Milewicz, Karola Milewicza i Alicji Jochymek reprezentowanych przez adwokata Jarosława Kaczyńskiego z dnia 10 maja 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka (druk nr 634). 


w dniu 19 listopada 2020 r.

13.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 738 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 

14.Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 734 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

15.Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (druki nr 733 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

16.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 719) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
– uzasadnia Minister Infrastruktury.

17.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 687) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
 
18.Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 689) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 18 i 19.
 
19.Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 178) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 18 i 19.
 
20.Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy mianowania pierwszych delegatów rządu na kraj (druk nr ) – aklamacja *
 
21.Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (druki nr 715716)
 
22.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
 
23.Pytania w sprawach bieżących.
 
24.Informacja bieżąca.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat przebiegu głosowania w wyborach na Prezydenta RP w 2020 roku za granicą.
 
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu finansów państwa, sytuacji finansowej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ze wskazaniem wydatków poniesionych przez Grupę w 2020 r. w związku ze zwalczaniem kryzysu gospodarczego wywołanego zamrożeniem gospodarki przez rząd, a także źródeł ich finansowania.
 
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat planowanego przez Rząd wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
 
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań na drugą falę zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
 
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanu przygotowań do roku szkolnego 2020/2021.

 


 
w dniu 27 listopada 2020 r.

 

25.Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druki nr 287 i 668) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
26.Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej (druki nr 240 i 635) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
27.Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druki nr 209 i 703) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
28.Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (druki nr 645 i 681) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 

29.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja (druki nr 381 i 629) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

30.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego (druki nr 624 i 630) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

31.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie:
– uznania roku 2021 Rokiem Stanisława Lema w 100. rocznicę urodzin,
– ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema (druki nr 567614 i 631) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
32.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Aleksandra Ładosia (druki nr 613 i 633) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 

33.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 rokiem Cypriana Kamila Norwida (druki nr 508 i 632) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

34.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (druki nr 615 i 700) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

35.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uznania roku 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza w 100. rocznicę urodzin (druki nr 566 i 699) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

36.Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r. (druki nr 680 i 721) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
37.Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku (druki nr 688 i 726) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
38.Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
 

39.Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

40.Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.
 
41.Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zawodzie farmaceuty.
 
42.Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 
43.Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.
 
44.Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
 
 45.Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 
 

46.Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

19. posiedzenie Sejmu RP

Przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 19. posiedzeniu Sejmu: 
 
godz. 10:00 – 12:30   Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk nr 683).
 
    Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk nr 684). 
 
    Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 685).
 
    Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 686).
     
godz. 12:30 – 12:35   ew.  głosowania
 
godz. 12:35 – 14:30   Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19, a także wirusa grypy w czasie pandemii koronawirusa.
 
     
godz. 17:00 – 18:00  
Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:
– o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19,
– o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
– o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
– o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 683684685686 )
     
godz. 18:30 – 20:00   Głosowania, w tym:
 
    Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (druki nr 536537618 i 618-A) 
 
godz. 20:00 – 20:30   ew. oświadczenia poselskie
 

Uroczysty odbiór zadania inwestycyjnego w Kiełkowie

12 października (poniedziałek) w Kiełkowie na moście na drodze relacji Przecław – Mielec odbył się uroczysty odbiór zadania inwestycyjnego pn. “Budowa wałów przeciwpowodziowych  na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie”.  Projekt zrealizowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Podpisanie umów w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”

W poniedziałek, 28 września w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Dębicy odbyło się oficjalne podpisanie  umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, reprezentowanym przez prezesa Adama Skibę, a przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych. Otrzymane środki, przyznane w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, pozwolą na podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. 

Uroczystości Dnia Polskiego Państwa Podziemnego

Mszą świętą o godzinie 10.30 w kościele pw. św. Jadwigi w Dębicy rozpoczęły się uroczystości z okazji 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Po uroczystej liturgii, której przewodniczył ks. Ryszard Piasecki,  nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przez przedstawicieli władz samorządowych przed tablicą upamiętniającą bohaterów tajnych struktur państwa polskiego. Kwiaty złożono dziś także na symbolicznym grobowcu Sybiraków na Cmentarzu Wojskowym w Dębicy, upamiętniając w ten sposób, przypadający na 17 września, Światowy Dzień Sybiraka. 

Inscenizacja szarży Polskiej Kawalerii

Dębica uczciła dziś 100. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej oraz stulecie reaktywacji 5. Pułku Strzelców Konnych inscenizacją szarży Polskiej Kawalerii.  Widowisku, które odbyło się na wałach nad Wisłoką, towarzyszyły, między innymi, pokazy konne, dioramy historyczne i prezentacja sprzętu wojskowego. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało dzięki dotacji pozyskanej z rządowego programu. 

 

Konferencja prasowa z udziałem Wiceministra Rafała Webera

“Przebudowa drogi powiatowej Łabuzie – Południk – Kamieniec w miejscowości Głobikowa i Braciejowa. Realizacja inwestycji drogowych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w powiecie dębickim” – to temat konferencji prasowej, która odbyła się dzisiaj w Braciejowej. W spotkaniu uczestniczył Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Otwarcie Parku Zdrojowego w Latoszynie

W sobotę (19 września) uroczyście otwarty został Park Zdrojowy w Latoszynie oraz znajdujące się w nim: tężnia solankowa, pijalnia wody, amfiteatr służący do muzykoterapii oraz ścieżek ruchowych, krajobrazowych i zdrojowych.  Podczas uroczystości minister Józefa Szczurek-Żelazko przekazała wójtowi Stanisławowi Rokoszowi długo oczekiwaną decyzję Ministerstwa Zdrowia o przyznaniu Latoszynowi statusu miejscowości uzdrowiskowej. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy powiatu oraz wielu zaproszonych gości, w tym wojewoda Ewa Leniart.

17. posiedzenie Sejmu RP

Przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 17. posiedzeniu Sejmu 

16 września 2020 r.  (środa) 

godz. 10:00 – 11:00

 

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. 

Projekt dotyczy wprowadzenia zmian, które umożliwią finansowanie istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu, służących przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wynikających ze spowolnienia gospodarczego m.in. poprzez wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych.

godz. 11:00 – 12:00

 

 

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw .

Projekt dotyczy udoskonalenia funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego “Programu Stop Smog”, utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, usprawnienia działania funkcjonującego rządowego programu priorytetowego “Czyste Powietrze” zarządzanego przez NFOŚiGW.

godz. 12:05 – 13:00  

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązania, które pozwoli wyłączyć bezprawność czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 oraz przedłużenia obowiązywania przepisu stanowiącego podstawę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej.

godz. 13:00 – 13:45

 

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

Projekt dotyczy zwolnienia od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych, przez osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, jeżeli darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca.

godz. 13:45 – 14:30

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy dostosowania polskiego porządku prawnego do wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 zmian do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 oraz wprowadzenia zmian towarzyszących w postępowaniach dot. wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych, pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.

godz. 18:30 – 19:00

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r. 

Projekt dotyczy podniesienia wzajemnych relacji na wyższy poziom, pogłębienia partnerstwa między Stronami oraz usprawnienia i rozszerzenia współpracy o kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

 

 

godz. 19:00 – 19:30

 

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.
Projekt dotyczy zapewnienia obywatelom obu państw praw wyborczych analogicznych do tych, jakie posiadali do momentu Brexitu.
godz. 19:30 – 20:00

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.

Projekt dotyczy zapewnienia ciągłości obowiązywania marynarskiej umowy o pracę podczas przetrzymywania marynarza na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statki, niezależnie od tego, czy upłynął okres, na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub jej wypowiedzeniu.

godz. 20:00 – 20:30

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.

Projekt dotyczy zapewnienia ochrony zabytkom podwodnego dziedzictwa kulturowego w miejscu ich zalegania (w tym również znajdującym się poza morzem terytorialnym) m.in. poprzez formalne i pełne wprowadzenie statusu res extra commercium dla zabytków podwodnych, co wyłączy je całkowicie ze sprzedaży.

godz. 20:30 – 21:15

 

 

 

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Funduszu Medycznym.

Projekt dotyczy utworzenia Funduszu Medycznego w celu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18 roku życia, dofinansowywania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, dofinansowywania zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitali, finansowania leków dla indywidualnych pacjentów w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, finansowania technologii lekowych o wysokim poziomie wartości klinicznej oraz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności, dofinansowywania zadań polegających na zwiększaniu skuteczności programów profilaktycznych oraz finanasowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

w dniu 17 września 2020 r. (czwartek)

godz. 9:00 – 11:30   Pytania w sprawach bieżących. 
godz. 11:30 – 13:00   Informacja bieżąca.
godz. 13:00 – 13:45

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Projekt dotyczy wprowadzenia zmian, które umożliwią finansowanie istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu, służących przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wynikających ze spowolnienia gospodarczego m.in. poprzez wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych.

godz. 13:45 – 14:30

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy udoskonalenia funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego “Programu Stop Smog”, utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, usprawnienia działania funkcjonującego rządowego programu priorytetowego “Czyste Powietrze” zarządzanego przez NFOŚiGW.

godz. 14:30 – 15:30

 

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Projekt dotyczy kompleksowego uregulowania sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich i ma na celu zapewnienie ciągłości prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt.

godz. 15:30 – 16:30

 

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Projekt dotyczy wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jak również kierowanych bezpośrednio do gospodarstw domowych form finansowego wsparcia w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych.

godz. 16:30 – 18:00   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.
     Głosowania, w tym:
    Powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  
    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.
    Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:
    Informacja Ministra Sprawiedliwości w sprawie podjętych w latach 2015-2019 działań dotyczących zwalczania przestępstw pedofilii, w tym przestępstw pedofilii popełnianych przez osoby duchowne
    Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadczeniu kryzysowym 
    Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
    Przedstawienie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnień w związku z bulwersującymi działaniami funkcjonariuszy policji oraz służb podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ostatnich tygodniach
    Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji epidemiologicznej w województwie śląskim
   

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat:

– nieprawidłowości, do których doszło przy zakupie maseczek oraz sprzętu ochrony osobistej przez Ministerstwo Zdrowia za kwotę ok. 5 milionów złotych pomimo tego, że zakupiony sprzęt nie spełniał odpowiednich norm i nie może być stosowany do ochrony układu oddechowego personelu medycznego przed wirusem SARS-CoV-2, a także wyjaśnienia z jakich powodów zakupiono sprzęt ochrony osobistej od przedsiębiorstw oraz osób powiązanych ze znajomym Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, osobistym instruktorem narciarskim oraz kolegą ministra i jego rodziny – Łukaszem G.,

– dotacji przyznawanych ze środków publicznych, w szczególności przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju spółkom kapitałowo i osobowo powiązanym
z byłym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministrem Zdrowia – panem Łukaszem Szumowskim

    Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych

 

Poświęcenie cystern w firmie Gas-Trading Podkarpacie

W poniedziałek w siedzibie firmy Gas-Trading Podkarpacie w Dębicy odbyło się uroczyste poświęcenie cystern upamiętniających dwa ważne wydarzenia historyczne. Prezes Stanisław Leski nie krył zadowolenia, że są to: 100. rocznica wielkiego zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej w 1920 r. i 100-lecie urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.

Projekt powstał przy wsparciu finansowym  pracowników, którzy na własną rękę stworzyli zbiórkę, chcąc w ten sposób zaznaczyć swój wkład w podtrzymanie pamięci o tych wspaniałych wydarzeniach.

Obchody 100-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Zawadzkiej i Dożynki Województwa Podkarpackiego

Pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyły się XX Dożynki Województwa Podkarpackiego w Zawadzie.  Tegoroczne święto plonów połączone było z uroczystościami jubileuszowymi 100-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Zawadzkiej. Uroczystej mszy świętej przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. We mszy oraz w dożynkowych obrzędach wzięła udział Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, a także wojewoda Ewa Leniart i marszałek Władysław Ortyl. Organizatorami XX Dożynek Województwa Podkarpackiego byli:  Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Powiat Dębicki, Gmina Dębica, Sanktuarium Narodzenia NMP w Zawadzie oraz Diecezja Tarnowska przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. 

Obchody 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”

„Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim” – Jan Paweł II.

Dziś obchodzimy 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ “Solidarność”, wielomilionowego, pokojowego ruchu, który sprzeciwiał się komunistycznej dyktaturze i w końcu doprowadził do jej obalenia.  Przedstawiciele władz samorządowych, związków i mieszkańców uczcili to historyczne wydarzenie, składając symboliczne kwiaty pod krzyżem na dębickim Placu Solidarności. 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy 9. Pułku Ułanów Małopolskich walczących w bitwie pod Komarowem

Otwarcie zrewitalizowanej wystawy „Historia garnizonu dębickiego” oraz uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbyło się dziś w Muzeum Regionalnym w Dębicy. Uczczono w ten sposób 100 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Komarowem, która miała miejsce w sierpniu 1920 roku. Istotną rolę w tym historycznym starciu odegrał, sformowany w Dębicy, 9 Pułk Ułanów Małopolskich.

W związku z rocznicą Muzeum Regionalne przebudowało kawaleryjską część stałej wystawy garnizonowej. Jej ważnymi elementami są dwie repliki  mundurów: ułana 9 Pułku Ułanów Małopolskich oraz szeregowego strzelca 5 Pułku Strzelców Konnych, których fundatorem jest Powiat Dębicki.

15. posiedzenie Sejmu RP

22 lipca 2020 r. (środa)

godz. 10:00 – 11:00

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018, której celem jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie oraz zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym, jak również poprawienie jasności prawodawstwa unijnego, a także zlikwidowanie barier, które napotyka obecnie Państwowa Inspekcja Pracy w pozyskiwaniu informacji służących realizacji jej ustawowych zadań od organów skarbowych oraz wprowadzenia przepisów przewidujących wyłączenie kabotażu spod zastosowania przepisów projektowanej ustawy oraz utrzymanie w stosunku do przewozów kabotażowych zmienianych przepisów w brzmieniu dotychczasowym.

godz. 11:00 – 12:30

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat postanowień porozumienia podpisanego podczas nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 17-21 lipca 2020r. 

godz. 12:30 – 13:30

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956.

Projekt dotyczy zniwelowania dotychczasowych nierówności i umożliwienia zaspokojenia roszczeń obywateli polskich zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956, którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia

godz. 13:30 – 14:30

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.

Projekt dotyczy zapewnienia optymalnych warunków pełnienia służby dla funkcjonariuszy oraz stworzenia instrumentów prawnych motywujących do pozostania w niej jak najdłużej, m.in. poprzez przyznanie świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat służby, wyżywienia w naturze oraz świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, wzmocnienie ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa uczestniczących w postępowaniu karnym.

godz. 14:30 – 15:30

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających przekształcenie państwowego funduszu celowego FNT w zobowiązanie wieloletnie FNT w ramach NFOŚiGW oraz m.in. zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT wsparcia udzielanego ze środków przekształcanego FNT-PEC i zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT dofinansowania udzielanego w formie bezzwrotnej ze śroków NFOŚiGW w ramach zobowiązania wieloletniego FNT.

godz. 15:30 – 16:30

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 

projekt dotyczy rozwiązań upraszczających proces rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów mających na celu wprowadzenie ułatwienia dla obywateli (posiadaczy pojazdów) i zmniejszenie zadań i obciążeń administracyjnych dla organów samorządowych wykonujących zadanie rejestracji pojazdów.

godz. 16:30 – 17:45

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

Projekt dotyczy wprowadzenia kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia w tym m.in konieczności zmiany systemów informatycznych Ministerstwa Zdrowia, przekazania przez ministra właściwego do spraw zdrowia środków finansowych Instytutowi Pracy i Zdrowia Śródlądowego w Sosnowcu, stworzenie Systemu Importu Docelowego.

godz. 17:45 – 18:15

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy powrotu części Orawy i Spisza do niepodległej Polski.

godz. 18:15 – 19:15

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Projekt dotyczy rozszerzenia definicji mobbingu o problem niższych wynagrodzeń kobiet względem mężczyzn za taką samą pracę tej samej wartości.

godz. 19:15 – 20:15

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy dostosowania polskiego porządku prawnego do wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 zmian do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 oraz wprowadzenia zmian towarzyszących w postępowaniach dot. wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych, pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.

 

godz. 20:15 – 21:00

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r. 

Projekt dotyczy uszczelnienia systemu gospodarowania wodami transgranicznymi na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej i zapewnienia poprawy stanu wód granicznych, w tym Bugu, Narwi i Świsłoczy.

godz. 21:00 – 21:45

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r. 

Projekt dotyczy stworzenia ram prawnych dla prokuratur do występowania z wnioskami o ekstradycję.

godz. 21:45 – 22:30

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów.

Projekt dotyczy wzmocnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, znoszenia barier w swobodnym przepływie towarów poprzez poprawę i skuteczniejsze funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania w obszarze niezharmonizowanym i częściowo zharmonizowanym, to jest w obszarze, w którym prawo europejskie nie określa wymagań dla towarów lub określa je częściowo.

23 lipca 2020 r. (czwartek)

godz. 9:00 – 11:15 – Pytania w sprawach bieżących (pkt )

godz. 11:15 – 12:45 – Informacja bieżąca (pkt ) (PiS)

godz. 12:45 – 18:45

Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium.

Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów „Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego”. 

Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku wraz ze stanowiskiem Komisji.

godz. 18:45 – 19:45

Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2019 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji.

godz. 19:45 – 22:00

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku oraz komisyjnym projektem uchwały.

24 lipca 2020 r. (piątek)

godz. 9:00 – 9:05 

Ślubowanie członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (pkt ).

Głosowania, w tym:

– Wybór Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

– Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży oraz o edukacji o zdrowiu i seksualności.

– Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań do wyborów Prezydenta RP oraz dotychczasowych działań podjętych przez organy właściwe do ich przeprowadzenia.

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Rady Ministrów do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej.

– Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań na potencjalną drugą falę zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

– Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

godz. 12:00 – 13:30

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2019 roku wraz ze stanowiskiem Komisji.

godz. 13:30 – 15:00

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2019 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji.

foto: www.sejm.gov.pl

 

14. posiedzenie Sejmu RP

15 lipca 2020 r. (środa)

godz. 11:00 – 12:00 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 (druki nr 431 i 482) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

Projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań mających na celu utrzymanie przez zakłady ubezpieczeń limitów ubezpieczeń należności handlowych na poziomie sprzed pandemii poprzez umożliwienie zakładom ubezpieczeń prowadzącym działalność na terytorium RP do scedowania (zreasekurowania) części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej. 

godz. 12:00 – 13:00 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 455 i   ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

Projekt dotyczy wprowadzenia definicji “drewna energetycznego” pozwalającej na wykorzystanie nieodbieranego surowca drzewnego.         

godz. 13:00 – 14:00

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956 (druk nr 452) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła (pkt)

Projekt dotyczy zniwelowania dotychczasowych nierówności i umożliwienia zaspokojenia roszczeń obywateli polskich zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956, którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia.      

godz. 14:00 – 15:00

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 430) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

Projekt dotyczy implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018, której celem jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie oraz zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym, jak również poprawienie jasności prawodawstwa unijnego, a także zlikwidowanie barier, które napotyka obecnie Państwowa Inspekcja Pracy w pozyskiwaniu informacji służących realizacji jej ustawowych zadań od organów skarbowych oraz wprowadzenia przepisów przewidujących wyłączenie kabotażu spod zastosowania przepisów projektowanej ustawy oraz utrzymanie w stosunku do przewozów kabotażowych zmienianych przepisów w brzmieniu dotychczasowym.

godz. 15:00 – 16:00 

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druki nr 420 i 451) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt )

Projekt dotyczy uporządkowania i usystematyzowania obowiązujących przepisów, co pozwoli na sprawniejsze działanie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

Głosowania, w tym:

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 446 i 478) (pkt)

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (druki nr 443 i 472) (pkt)

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 450 i ) (pkt)

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druki nr 449 i ) (pkt)

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druki nr 445 i 473) (pkt)

-Powołanie 3 członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (druki nr 416 i 428) (pkt)

-Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego (druki nr 453 i 474) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

-Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (druki nr 454 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: I, II i III czytania:

– poselskiego projektu ustawy o pomocy przedsiębiorcom w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (druki nr 278 i 278-A)

– poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

16 lipca 2020 r. (czwartek)

godz. 9:00 – 10:00

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 437 i 437-A) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

Projekt dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających przekształcenie państwowego funduszu celowego FNT w zobowiązanie wieloletnie FNT w ramach NFOŚiGW oraz m.in. zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT wsparcia udzielanego ze środków przekształcanego FNT-PEC i zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT dofinansowania udzielanego w formie bezzwrotnej ze środków NFOŚiGW w ramach zobowiązania wieloletniego FNT.

Głosowania, w tym:

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (druki nr 444 i ) (pkt)

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 447 i 479) (pkt)

-Pytania w sprawach bieżących (pkt)

-Informacja bieżąca (pkt) (KO)