Wiceminister sportu Jacek Osuch w Dębicy

Na zaproszenie posła Jana Warzechy gościł w Dębicy wiceminister sportu Jacek Osuch.  Wraz ze starostą Piotrem Chęćkiem, któremu podlega szkoła specjalna, obejrzeli plac budowy obiektu szkolnego wraz z przylegającą halą sportową. Wizyta wiceministra była związana z wnioskiem złożonym przez Starostwo Powiatowe do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie wyposażenia hali.

Dotacja w wysokości 100 tys. złotych dla dębickiego szpitala

Pozytywnie zostały rozpatrzone wnioski pomocowe przekazane za pośrednictwem posła Jana Warzechy i posła Fryderyka Kapinosa  dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy o udzielenie wsparcia finansowego na działania związane ze zwalczaniem zakażenia COVID-19. Czytaj dalej Dotacja w wysokości 100 tys. złotych dla dębickiego szpitala

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

Upamiętniając 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka poseł Jan Warzecha, przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci szkół noszących imię Jana Pawła II oraz mieszkańcy Dębicy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze przed pomnikiem Papieża na Placu Solidarności. Uroczystości towarzyszyła modlitwa, którą poprowadził ksiądz Józef Dobosz.  Na zakończenie wspólnie odśpiewano “Barkę”.

Wsparcie rządu dla przedsiębiorców

Przyznana kwota dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to już 2 202 663 259,20 zł. Z kolei wartość przyznanych z Funduszu Pracy pożyczek dla mikroprzedsiębiorców to 1 568 048 760,37 zł.

Warto również wspomnieć o świadczeniu postojowym dla osób prowadzących działalność oraz zleceniobiorców – dotychczas wypłacono blisko 238 tys. świadczeń na kwotę blisko 478 mln zł.

Rządowe wsparcie dla pracowników i pracodawców w związku z wprowadzeniem rozwiązań w ramach Tarczy Antykryzysowej

Przyznana kwota dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to już 1 837 912 383,96 zł. Jeżeli chodzi o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność oraz zleceniobiorców – dotychczas wypłacono 186 760 świadczeń na kwotę 374 mln zł.

Natomiast wartość przyznanych z Funduszu Pracy pożyczek dla mikroprzedsiębiorców przekracza 1 mld złotych, a z pomocy skorzystało 198 tys. przedsiębiorców. Do Powiatowego Urzędu Pracy  w Dębicy wpłynęło 2502 wnioski mikroprzedsiębiorców o pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków 711 przedsiębiorcom z powiatu dębickiego udzielono pożyczek na łączną kwotę 3 669 950 zł.

11. posiedzenie Sejmu RP

Na rozpoczynającym się dzisiaj 11. posiedzeniu Sejmu RP posłowie w pierwszym czytaniu rozpatrzą rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Przedstawione zostanie także sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Projekt dotyczy ujednolicenia reżimu prawnego w stosunku do wszystkich gazociągów przesyłowych przebiegających przez granicę RP, niezależnie od tego, czy łączą one Polskę z systemem gazowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej i EFTA czy też państwa niebędącego stroną żadnej z tych umów, oraz zapewnienia jednolitego stosowania prawa UE wobec takiej infrastruktury.

Rząd przedstawi również informację na temat działań podejmowanych w celu umożliwienia wykonywania pracy na terenie Polski i w krajach sąsiadujących, Polakom zamieszkującym obszary przygraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Izba zajmie się również w pierwszym czytaniu rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt dotyczy wprowadzenia do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników), a także rządowym projektem ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, który ma na celu wprowadzenie nowej formy pomocy na restrukturyzację w postaci ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

W drugim dniu posiedzenia, Sejm rozpatrzy sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, które dotyczy stworzenia rozwiązań mających na celu zagwarantowanie nowoczesnego i efektywnego poboru opłaty elektronicznej w sposób minimalizujący uciążliwość i koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych poprzez utworzenie m.in. podstaw prawnych działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS służącego poborowi opłaty elektronicznej opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego.

Na czwartek przewidziano również wysłuchanie sprawozdania Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych usta. Projekt ten dotyczy stworzenia rozwiązań mających na celu zagwarantowanie nowoczesnego i efektywnego poboru opłaty elektronicznej w sposób minimalizujący uciążliwość i koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych poprzez utworzenie m.in. podstaw prawnych działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS służącego poborowi opłaty elektronicznej opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego.

W piątek w trzecim dniu posiedzenia posłowie w pierwszym czytaniu zajmą się rządowym projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Izba wysłucha też sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Ten ostatni projekt dotyczy powierzenia zadań ustawowych, realizowanych dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorców – Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych; umożliwienia udzielenia w 2020 r. kołom gospodyń wiejskich pomocy finansowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

We środę, 6 maja posłowie zapoznają się ze  sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W ostatnim dniu posiedzenia w  Sejmie będzie miało miejsce rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.