Nowelizacja ustawy o mediach publicznych – czy wreszcie będzie obiektywniej?

Podczas dzisiejszego połączonego posiedzenia Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu posłowie rozpatrywali projekt zmiany ustawy o radiofonii i telewizji. Jak można przeczytać w uzasadnieniu, będzie ona stanowić pierwszy etap reformy polskich mediów publicznych, zmierzającej do ustanowienia systemu mediów narodowych. Z dniem wejścia w życie nowelizacji m.in. wygasną mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych spółek „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” i „Polskie Radio- Spółka Akcyjna”, na których miejsca przez ministra skarbu państwa powołani zostają nowi. W przypadku 17 spółek radiofonii regionalnej będzie to następować stopniowo, w miarę zmian dokonywanych w składach ich organów. Projektowane zmiany w ustawie mają przyczynić się nie tylko do obniżenia kosztów zarządzania spółkami publicznej radiofonii i telewizji, ale także do przywrócenia w nich standardów zawodowych i etycznych, jakich wymaga realizacja misji publicznej.
Nietypową propozycję dotyczącą reformy mediów publicznych na posiedzeniu komisji zaproponował natomiast poseł Piotr Liroy-Marzec, który zgłosił wniosek formalny o całkowitą likwidację telewizji publicznej: – Nie potrzebujemy jej w dzisiejszych czasach w ogóle. Czy ktoś w ogóle brał to pod uwagę? W dobie streamu dużo się zmieniło. W tej chwili jest to skamielina, za cztery lata to będzie śmierdzący trup.
Art. 21 nowelizowanej ustawy o radiofonii i telewizji zakłada także, że „publiczna radiofonia i telewizja realizują misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.
Nie da się nie zauważyć, że wyżej wymienionych cech mediów publicznych w ostatnich miesiącach, a może nawet latach, stanowczo brakowało. Wystarczy spojrzeć na analizy rozkładu czasu antenowego w stacjach TVP. Był on skandalicznie nierównomierny. W samym tylko listopadzie w TVP Info częściej niż prezydent Andrzej Duda i urzędnicy jego kancelarii pokazywani byli posłowie partii Ryszarda Petru. Nawet była partia rządząca – Platforma Obywatelska znajduje się na odległych miejscach, jeśli chodzi o pojawianie się w TVP.
Miejmy nadzieję, że nowelizacja ustawy przyczyni się do poprawy jakości, rzetelności i przede wszystkim – obiektywizmu materiałów prezentowanych w publicznych stacjach telewizji i radia, które przecież utrzymuje – nikt inny, jak tylko całe społeczeństwo z podatków i opłat abonamentowych…
Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa Komisji Kultury i Środków Przekazu

Trwa 7. posiedzenie Sejmu

Debata nad projektem budżetu państwa na 2016 r. będzie głównym punktem porządku obrad 7. posiedzenia Sejmu. Posłowie będą również pracować m.in. nad podniesieniem wieku szkolnego do 7 lat oraz propozycją wprowadzenia tzw. podatku bankowego. Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu do zmian w ustawie o OZE oraz w ustawie o efektywności energetycznej.

Banki, SKOK-i, ubezpieczyciele i firmy pożyczkowe zapłacą podatek od aktywów

Posłowie rozpatrzą zaproponowane przez Komisję Finansów Publicznych poprawki do poselskiego  projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 75). Podatek będzie stanowił dochód budżetu państwa. Zgodnie z pierwotnym projektem miesięczna stawka podatku miała wynieść 0,0325 proc. w przypadku banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Natomiast krajowe zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz oddziały i główne oddziały zagranicznych firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych miały zapłacić 0,05 proc. podatku miesięcznie. Podatek miałby być naliczany od sumy aktywów, która przekracza 4 mld zł, w przypadku m.in. banków i SKOK-ów pomniejszonej o fundusze własne. Wprowadzenie progu, powyżej którego instytucje finansowe będą musiały płacić podatek, ma na celu ochronę powstających banków i zakładów ubezpieczeń. Gdyby zostały one opodatkowane, mogłyby mieć trudności finansowe. Całkowicie zwolniony z podatku będzie Bank Gospodarstwa Krajowego i ewentualne inne banki państwowe, które mogą powstać w przyszłości. Podatek bankowy ma być wprowadzony od 1 lutego 2016 r. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Po pierwszym czytaniu projekt trafił do prac w Komisji Finansów Publicznych. Posłowie zasiadający w tej komisji zaproponowali objęcie podatkiem także firm pożyczkowych oraz zrównali jego stawkę do poziomu 0,0325 proc. dla wszystkich podmiotów. Zróżnicowana została natomiast suma aktywów, powyżej której podatek będzie trzeba opłacać. Banki i SKOK-i zapłacą podatek od nadwyżki ponad 4 mld zł, firmy ubezpieczeniowe – 2 mld zł, a firmy pożyczkowe – 200 mln zł. Sprawozdanie z prac komisji na forum Sejmu przedstawi poseł Wiesław Janczyk.

Propozycje zmian w ustawie o służbie cywilnej

Sejm zajmie się też poprawkami do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 119), które zaproponowali posłowie zasiadający z Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Pierwotny projekt zakładał uelastycznienie zasad zatrudniania na wyższe stanowiska w służbie cywilnej – osoby te miałyby  być powoływane zgodnie z procedurami przewidzianymi w Kodeksie pracy. Cel tych zmian to zapewnienie sprawniejszego funkcjonowanie administracji. Przedstawione w druku nr 119 rozwiązania miały pierwotnie objąć osoby zatrudniane na stanowiskach dyrektora generalnego, kierujące departamentami i komórkami równorzędnymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach i urzędach centralnych, a także m.in. osoby kierujące wydziałami lub komórkami równorzędnymi w urzędach wojewódzkich. Zgodnie z pierwotnymi propozycjami osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej, w tym kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej, miały zakończyć pracę po 30 dniach od wejścia w życie proponowanych zmian. Nie będzie to dotyczyć osób, którym zostaną zaproponowane nowe  warunki pracy lub płacy i które je zaakceptują. Projekt (druk nr 119) przewiduje, że odchodzące osoby będą mogły liczyć na odprawy uzależnione od stażu pracy, w wysokości od jednego do trzech wynagrodzeń. Postępowania dotyczące naboru wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów nie byłyby kontynuowane. W pierwotnym projekcie znalazła się też propozycja zniesienia Rady Służby Cywilnej.  Pracująca nad projektem komisja zaproponowała m.in., by nabór na wszystkie stanowiska w służbie cywilnej był otwarty i konkurencyjny oraz rezygnację z przepisów dotyczących wygasania po 30 dniach stosunków pracy z osobami zajmującymi wyższe stanowiska w służbie cywilnej, odpraw i wstrzymania postępowań dotyczących naboru wszczętych na podstawie dotychczasowych przepisów. Ponadto komisja zaproponowała m.in. zastąpienie Rady Służby Cywilnej Radą Służby Publicznej, która podobnie jak RSC działałaby przy Prezesie Rady Ministrów jako organ opiniodawczo-doradczy. Projekt wpłynął do Sejmu jako inicjatywa grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość i został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Po pierwszym czytaniu trafił do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdanie z prac komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Arkadiusz Czartoryski.

Zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków

Zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 106). Sejm rozpatrzy  w drugim czytaniu poprawki zaproponowane do niego przez posłów zasiadających w komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Głównym celem projektu jest zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i przedszkolnego dla 5-latków. Projekt zakłada, że obowiązek szkolny będą miały dzieci 7-letnie. Natomiast dzieci 6-letnie zostaną objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej będzie mogło rozpocząć także dziecko 6-letnie urodzone do końca sierpnia 2010 r. Warunkiem będzie odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego albo przedstawienie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. Obowiązkowo opinię poradni będą musieli przedstawić rodzice 6-latków urodzonych po 1 września 2010 r. Projektowane przepisy zakładają też możliwość kontynuacji nauki w klasie pierwszej przez 7-latki, które obowiązek szkolny rozpoczęły w roku szkolnym 2015/2016. Wniosek o kontynuowanie nauki rodzice będą mogli złożyć do dyrektora szkoły do końca marca 2016 r. W myśl projektu do 1 września 2019 r. samorządy przekształcą szkolne oddziały przedszkolne w przedszkola. Projekt wzmacnia też rolę kuratora oświaty. Będzie on powoływany i odwoływany przez ministra edukacji (obecnie przez wojewodę). Kurator będzie uprawniony m.in. do weta wobec decyzji samorządu o likwidacji szkoły. Obecnie kurator opiniuje decyzję samorządu, ale jego opinia nie jest wiążąca. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsze czytanie przeprowadzone zostało w komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje doprecyzowały m.in., że minister właściwy do spraw oświaty będzie powoływał kuratora oświaty na wniosek wojewody. Natomiast minister będzie mógł odwołać kuratora z własnej inicjatywy. Komisje zaproponowały także, by określić dzienną datę, do której każdego roku rodzice będą mogli wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o odroczenie rozpoczęcia przez ich dziecko nauki, pomimo osiągnięcia przez nie wieku, w którym powinno obowiązkowo pójść do szkoły. Wniosek ten będzie można złożyć do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Marzena Machałek.

Początek prac parlamentarnych nad budżetem państwa na przyszły rok
Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy budżetowej na 2016 r. Zgodnie z projektem, szacowane dochody wyniosą 313,79 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 368,53 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 54,74 mld zł. Podstawowe dane makroekonomiczne zostały przez rząd oszacowane następująco: wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8 proc., średnioroczna inflacja 1,7 proc. a nominalny wzrost wynagrodzeń 3,6 proc. Zatrudnienie wzrośnie o 0,8 proc., a spożycie prywatne (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) o 5,5 proc. Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie 69,8 mld (ok. 2,8 proc. PKB). Wśród dochodów budżetowych są m.in. dochody podatkowe oraz niepodatkowe. W przypadku dochodów podatkowych na sumę 276,12 mld zł złożą się m.in. wpływy z: VAT (ok. 128,7 mld zł), akcyzy (ok. 64,1 mld zł), podatku od gier (1,38 mld zł), CIT (26,05 mld zł), PIT (46,89 mld zł) i podatku od kopalin (1,53 mld zł). Ponadto w 2016 r. są zaplanowane dochody z tytułu dwóch nowych podatków: od niektórych instytucji finansowych (tzw. bankowego) w kwocie 5,5 mld zł oraz od sklepów wielkopowierzchniowych, który ma przynieść budżetowi dochody w wysokości 2 mld zł. Dochody niepodatkowe mają przynieść budżetowi ok. 35,93 mld zł (w tym dochody z dywidend ok. 4,8 mld zł, ceł ok. 3 mld zł, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne niepodatkowe 22,9 mld zł, wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 1,97 mld zł i wpłaty z zysku NBP 3,2 mld zł). Dodatkowo dochody zwiększy o 9,23 mld zł wpłata z tytułu opłat jednorazowych, wynikających z wpływów zadeklarowanych przez uczestników aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz. Po stronie wydatkowej w projekcie budżetu na 2016 r. zapewniono m.in. środki na finansowanie programu „Rodzina 500+”, oraz jednorazowe dodatki dla emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Budżet dofinansuje też restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego, a także zapewni środki na podniesienie wydatków na obronę narodową do 2 proc. PKB. Przewidziane są ponadto pieniądze na wyższe świadczenia rodzinne, w tym m.in. świadczenia rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie  dla osób, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego oraz realizację tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę”, zgodnie z którym rodziny przekraczające kryterium dochodowe będą miały obniżone świadczenia tylko o taką kwotę, o jaką przekroczony został próg dochodowy. Z budżetu centralnego zostaną też przekazane fundusze na dofinansowanie rozwoju sieci dziennych domów „Senior-WIGOR” oraz realizację zadań przewidzianych w ustawie o zdrowiu publicznym. W kasie państwa są też takie pozycje jak finansowanie specjalizacji w ramach rezydentur wszystkim absolwentom uczelni medycznych, przekształcenie Instytutu Reumatologii w Warszawie w Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Finansowanie będzie też miał zapewnione program „Bezpieczna+”, dotyczący m.in. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz przeciwpożarowego. Środki publiczne zostaną też wyasygnowane na nieodpłatną pomoc prawną  m.in. dla osób ubogich, rodzin wielodzietnych, osób do 26. roku życia oraz 65+, świadczenia pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Projekt przewiduje też pieniądze na budowę Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli Warszawskiej oraz zwiększone dopłaty do paliwa rolniczego. Dodatkowo w projekcie zapewniono środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych. Są to wydatki m.in. na zwiększenie dostępu do przedszkoli, programy „Rodzina na swoim” oraz „Mieszkanie dla Młodych”, ochronę odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz modernizację infrastruktury, w szczególności transportowej. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Finansów.

Obecne przepisy dotyczące efektywności energetycznej będą funkcjonować do końca 2017 r.

Zakłada to nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej (pierwotny druk nr 120). Sejm rozpatrzy stanowisko Senatu, który uchwalił nowelizację z jedną poprawką. Nowelizacja m.in. przesuwa z 31 grudnia 2016 r. na 31 grudnia 2017 r. termin, do którego ma obowiązywać ustawa o efektywności energetycznej. 21 października br. Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnego wdrożenia do prawa krajowego przepisów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Dyrektywa ta miała zostać wdrożona do 5 czerwca 2014 r. Zgodnie z jej założeniami państwa członkowskie są zobowiązane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć określony poziom oszczędności energii. Mają to zrobić poprzez wykorzystanie systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych działań mających na celu poprawę tej efektywności w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie. Nowelizacja ma zapewnić funkcjonowanie systemu wsparcia inwestycji proefektywnościowych i zasobooszczędnych w 2016 r., w którym konieczne będzie przyjęcie nowego modelu finansowania działań proefektywnościowych, dostosowanego do unijnych wymagań. Senatorowie zaproponowali poprawkę dotyczącą katalogu podmiotów, którym wydawane są tzw. białe certyfikaty. 31 grudnia 2015 r. kończą się uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do wydawania świadectw efektywności energetycznej podmiotom, które wygrały przetargi na zasadach starej ustawy. Poprawka daje możliwość prezesowi URE wydawanie tych certyfikatów po Nowym Roku. Propozycję Senatu rozpatrzy Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Odroczenie wejścia w życie regulacji dotyczących wsparcia dla odnawialnych źródeł energii

Sejm zajmie się poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (pierwotny druk nr 134). Przesuwa ona z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. termin wejścia w życie przepisów ustawy o OZE, które dotyczą uruchomienia systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji OZE oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach do 10 kW. Zmiany zawarte w nowelizacji umożliwią przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenie mechanizmów umożliwiających uniknięcie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych i ich dalszy rozwój. Nowelizacja pozwoli też na przygotowanie niezbędnych przepisów w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych na lądzie. Nowe regulacje mają również umożliwić dokończenie procesów inwestycyjnych, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone do końca bieżącego roku. Dodatkowe sześć miesięcy pozwoli oddać te inwestycje do użytkowania i umożliwi wytwórcom energii elektrycznej skorzystanie z prawa do otrzymywania świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów) wydawanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla instalacji OZE. Zgodnie z nowelizacją, przepisy wykonawcze do ustawy o OZE wyda minister właściwy do spraw energii, a nie gospodarki. Senat zaproponował m.in., aby utrzymana została data wejścia w życie (1 stycznia 2016 r.) przepisów umożliwiających prosumentom (jednoczesnym producentom i konsumentom energii z niewielkich OZE) korzystanie z półrocznego okresu rozliczeniowego. Dzięki temu będą oni mogli rozliczyć wartość sprzedanej i zakupionej energii na korzystniejszych warunkach. Senat wprowadził też poprawkę przesądzającą, że nowe zasady uzyskiwania świadectw pochodzenia energii z OZE będą dotyczyły energii wytworzonej w instalacji spalania wielopaliwowego od 1 stycznia 2016 r. Poprawki Senatu zostały skierowane do sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w celu rozpatrzenia.

Zmiany w ustawie o Policji

To kolejny punkt bieżącego posiedzenia Izby. Projekt reguluje przesłanki stosowania kontroli operacyjnej i dostępu do danych telekomunikacyjnych, rodzaje środków niejawnego pozyskiwania informacji i okres prowadzenia kontroli operacyjnej. W projekcie mają zostać także określone zasady i procedury weryfikacji i niszczenia danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych zbędnych dla prowadzonego postępowania, procedury kontroli pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz zasady postępowania z materiałami, które mogą zawierać informacje objęte tajemnicą zawodową albo są objęte zakazami dowodowymi. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Wnioskodawców reprezentuje poseł Marek Opioła.

www.sejm.gov.pl

5. posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Kontynuacja prac nad zmianami w ustawie budżetowej i okołobudżetowej na 2015 r. oraz regulacjami pozwalającymi zrealizować budżet państwa na przyszły rok jest przewidziana w porządku obrad 5. posiedzenia Sejmu. Posłowie mają również pracować m.in. nad projektem wprowadzającym podatek od aktywów niektórych instytucji finansowych oraz propozycją przyznania emerytom i rencistom jednorazowego dodatku pieniężnego w 2016 r.

Dalsza dyskusja nad nowelizacją tegorocznego budżetu (druk nr 65) i tzw. ustawy okołobudżetowej (druk nr 66)
Rząd podkreśla, że zgodnie z zasadą realności szacowane dochody i wydatki muszą oddawać rzeczywisty stan finansów publicznych. Z tych względów została przygotowana nowelizacja. Prace nad nią umożliwią publiczną debatę na temat stanu finansów państwa. Zgodnie z rządową propozycją zmian w ustawie budżetowej dochody mają wynieść 286,7 mld zł i być niższe od zaplanowanych o 10,5 mld zł. Wydatki budżetu państwa rząd określił na poziomie 336,68 mld zł i jest to kwota o 6,6 mld zł niższa od zaplanowanej w tegorocznym budżecie. Deficyt budżetu państwa wzrośnie zatem o 3,9 mld zł do kwoty 49,98 mld zł. Główne przyczyny obniżenia prognozy dochodów to niższe o 13,3 mld zł wpływy z VAT oraz o 600 mln zł wpływy z akcyzy, przy jednoczesnym wzroście o ok. 1,1 mld zł wpływów z CIT, 600 mln z PIT oraz 1,7 mld zł od dochodów nieopodatkowanych. Niższe wydatki wynikają z niewykorzystanych rezerw celowych oraz blokad środków dokonanych przez dysponentów budżetu. Oszczędności powstają zazwyczaj przy przetargach oraz zakupach. Zgodnie z aktualnymi prognozami deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych może przejściowo nieznacznie przekroczyć 3 proc. PKB. Z nowelizacją budżetu wiążą się zaproponowane przez rząd zmiany w tzw. ustawie okołobudżetowej. Wynikają one z przekazanych przez dysponentów poszczególnych części budżetowych informacji o niewydatkowanych środkach i decyzjach o blokowanych wydatkach. Projekt zawiesza stosowanie w 2015 r. przepisu przewidującego przeznaczanie na potrzeby obronne armii kwoty nie niższej niż 1,95 proc. PKB brutto z roku poprzedniego (art. 7 ust. 1 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP). Wynika to z odnotowanych mniejszych o 209,5 mln zł wydatków na obronność w 2015 r. Na ten cel w mijającym roku zostanie przeznaczonych ok. 32,82 mld zł. Projekt nowelizacji budżetu przewiduje, że Minister Finansów będzie mógł utworzyć z wydatków zablokowanych przez dysponentów poszczególnych części budżetowych rezerwę celową. Będzie ona mogła być przeznaczona na realizację zadań Agencji Rezerw Materiałowych, związanych z rezerwami strategicznymi. Projekt nowelizacji ustawy okołobudżetowej przewiduje szczególny tryb utworzenia i rozdysponowania tej rezerwy. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym projekty były przedmiotem prac posłów z Komisji Finansów Publicznych. Zaproponowali oni przesunięcie daty wejścia w życie proponowanych zmian z dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw na dzień następujący po dniu ogłoszenia. Sprawozdania z prac komisji przedstawią odpowiednio posłowie Wiesław Janczyk i Andrzej Kosztowniak.

Posłowie będą kontynuować prace nad zmianami w przepisach, które umożliwią realizację budżetu państwa na 2016 r.
To istota rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 67), którego drugie czytanie jest zaplanowane w porządku obrad bieżącego posiedzenia Izby. Zgodnie z projektem na poziomie obowiązującym w 2015 r. pozostaną odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W przypadku nauczycieli odpisy będą dokonywane w oparciu o kwotę bazową z 2012 r., a dla pracowników uczelni publicznych podstawą będzie kwota z 2013 r. W przypadku odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla osób pobierających emerytury i renty mundurowe, czyli byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy, analogicznie jak w latach wcześniejszych, podstawą będą zaplanowane w 2011 r. środki na emerytury i renty. W zakresie Funduszu Pracy projekt przewiduje przeznaczenie 835,3 mln zł na staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne (rezydentury) lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Zgodnie z projektem w 2016 r. na częściowe finansowanie rezydentur z budżetu państwa zostanie przeznaczone 182,9 mln zł. Ma to umożliwić odbycie specjalizacji wszystkim absolwentom uczelni medycznych z lat 2012-2015. Ponadto Rada Ministrów zwiększyła o 700,3 mln zł wydatki na przeciwdziałanie bezrobociu. Projekt wprowadza też m.in. szczególne zasady finansowania przygotowań i organizacji szczytu NATO w Warszawie w 2016 r. – na wniosek szefa resortu obrony Minister Finansów będzie mógł dokonywać przeniesień kwot wydatków. Zgodnie z projektem w 2016 r. rząd nie skorzysta z możliwości przeznaczenia 1,5 proc. wpływów z akcyzy od paliw na promocję biopaliw. Zwiększone za to zostaną środki na wydatki o charakterze społecznym. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Finansów. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu dyskusja nad rządową propozycją była prowadzona w Komisji Finansów Publicznych. Komisja rekomenduje przyjęcie projektu bez poprawek. Sprawozdanie z jej prac przedstawi poseł Tadeusz Cymański.

Lepsze przygotowanie administracji skarbowej do nowych zadań
Ma to umożliwić zaproponowany przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projekt nowelizacji ustawy o administracji podatkowej (druk nr 76). Projekt przesuwa o pół roku – z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. – termin wejścia w życie ustawy uchwalonej 10 lipca 2015 r. Jej celem jest usprawnienie i poprawa funkcjonowania administracji podatkowej oraz stworzenie podatnikom jak najlepszych warunków do wypełniania obowiązków podatkowych. Ustawa o administracji podatkowej przewiduje m.in. wprowadzenie funkcji asystenta podatkowego oraz utworzenie Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej, w której będą zamieszczane interpretacje przepisów prawa podatkowego, orzecznictwo sądów oraz broszury informacyjne. Po pierwszym czytaniu na forum Sejmu, prace nad projektem były kontynuowane w Komisji Finansów Publicznych, która zaproponowała poprawki m.in. o charakterze legislacyjnym. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Andrzej Szlachta.

Zmodernizowana baza CEPiK ma ruszyć w 2017 r.
Zakłada to poselski projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 68). Na bieżącym posiedzeniu Sejm rozpatrzy go w drugim czytaniu.  Projekt przesuwa z 4 stycznia 2016 r. na 1 stycznia 2017 r. termin uruchomienia zmodernizowanego systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), budowanego w ramach projektu CEPiK 2.0. Zdaniem wnioskodawców przesunięcie wynika z niedostatecznego przygotowania użytkowników systemu do jego wdrożenia (380 powiatów, 4 tys. stacji kontroli pojazdów, 7 tys. ośrodków szkolenia kierowców). Chodzi w szczególności o systemy wykorzystywane w starostwach przy obsłudze obywateli rejestrujących pojazdy i odbierających prawa jazdy. Autorzy projektu wskazują, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji monitoruje przebieg testów i zaawansowanie prac po stronie użytkowników dostosowujących się do nowego systemu. Proces ten jest bardzo złożony ze względu na liczbę i zróżnicowanie końcowych odbiorców usług. Jak podkreślają wnioskodawcy, uwzględnienie ich opinii ma istotne znaczenie. O zmianę terminu wdrożenia CEPiK 2.0 do MSWiA zwrócił się m.in. Związek Powiatów Polskich i odbiorcy usług. Wejście w życie proponowanej nowelizacji przesunie o rok m.in. możliwość sprawdzenia przez kierowców liczby punktów karnych. Spowoduje też, że rok później zaczną obowiązywać przepisy dotyczące okresu próbnego dla nowych kierowców i regulacje odnoszące się do nadzoru nad osobami kierującymi pojazdami. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu plenarnym. Prace nad projektem były kontynuowane w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która proponuje zmiany dotyczące m.in. zapewnienia spójności systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego oraz poprawki o charakterze legislacyjnym i porządkującym. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Arkadiusz Czartoryski.

Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
To istota poselskiego projektu nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 71), który posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu. Projekt przewiduje, że uchwalona 5 sierpnia 2015 r. ustawa będzie obowiązywać nie od 1 stycznia, a od 1 maja 2016 r. Wprowadza ona szereg nowych regulacji w obrocie nieruchomościami rolnymi. Chodzi np. o ograniczenie podziału gospodarstw oraz wprowadzenie tzw. sąsiedzkiego prawa pierwokupu dla rolników indywidualnych sąsiadujących ze sprzedawaną nieruchomością rolną. Ustawa rozszerza też zakres stosowania prawa pierwokupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych na nieruchomości o powierzchni od 1 ha, a nie jak dotychczas od 5 ha. Ponadto wprowadza zmiany w ustawie z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Np. przyznaje dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych kompetencje wydawania decyzji o dopuszczalności podziału gospodarstw rolnych oraz tworzenia komisji do spraw kształtowania ustroju rolnego, które będą m.in. opiniować możliwość skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości rolnych przez Agencję. Zdaniem wnioskodawców projektu racjonalne i skuteczne realizowanie zadań nałożonych na Agencję wymaga doprecyzowania i uzupełnienia niektórych przepisów ustawy. Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy pozwoli też lepiej przygotować się innym podmiotom, których dotyczą nowe regulacje. Projekt wpłynął do Sejmu  jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsze czytanie propozycji przeprowadzili posłowie zasiadający w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie zgłosili oni poprawek do projektu. Sprawozdanie z ich prac na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Robert Telus.

Ochrona lokatorów budynków przeznaczonych do rozbiórki przedłużona do końca 2025 r.
Taki jest cel poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i nowelizacji Kodeksu cywilnego (druk nr 74), rozpatrywanego przez Sejm w drugim czytaniu. Zgodnie z jego zapisami osoby mieszkające w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub remontu, które muszą opuścić, otrzymają od gminy lokale zastępcze. Gmina pokryje też koszty przeprowadzki. Takie obowiązki gminy będą miały do 31 grudnia 2025 r., a nie tylko do końca tego roku, jak przewidują obecnie obowiązujące przepisy. Propozycję zmian złożył Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. W pierwszym czytaniu rozpatrywali je posłowie zasiadający w Komisjach: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Zaproponowali oni redakcyjne poprawki do projektu nowelizacji. Sprawozdanie z prac komisyjnych przedstawi na posiedzeniu plenarnym poseł Bogdan Rzońca.

Uchwała w 130. rocznicę urodzin Adama Chętnika
20 grudnia br. przypada 130. rocznica urodzin Adama Chętnika – etnografa, badacza kultury kurpiowskiej, naukowca i posła II Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji Sejm chce oddać hołd „temu wybitnemu Polakowi, synowi polskiej ziemi, niestrudzonemu obrońcy polskości na Warmii i Mazurach”. Uchwała w tej sprawie będzie przedmiotem dyskusji plenarnej. Posłowie przypominają w niej determinację Adama Chętnika w obronie Ojczyzny oraz entuzjazm, z jakim później odbudowywał niepodległą Polskę. Adam Chętnik był autorem wielu artykułów, które budziły narodową i społeczną świadomość polskiej młodzieży wiejskiej. Głównym polem jego zainteresowania były tematy historyczno-etnograficzne i społeczno-gospodarcze dotyczące ziemi kurpiowskiej. Z jego inicjatywy powstał pierwszy skansen na Kurpiowszczyźnie – Muzeum w Nowogrodzie z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz Stacja Naukowo-Badawcza Towarzystwa Naukowego Płockiego, które zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Po wojnie zaangażował się w tworzenie Muzeum Północno-Mazurskiego w Łomży, współpracował z Muzeum Kultur Ludowych w Młocinach, Muzeum Ziemi w Warszawie oraz Kurpiowskim Muzeum w Nowogrodzie.

Niższe opłaty środowiskowe umożliwią samorządom kontynuowanie inwestycji wodno-ściekowych
To istota poselskiego projektu nowelizacji Prawa ochrony środowiska (druk nr 103), który zostanie rozpatrzony w drugim czytaniu podczas bieżącego posiedzenia Izby. Projekt wydłuża o 3 lata, do 31 grudnia 2018 r., termin realizacji przedsięwzięć ujętych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, by możliwe było odroczenie terminu uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary pieniężnej. Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, przydzielone uprawnienia do emisji, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, pobór wody oraz składowanie odpadów. Za korzystanie ze środowiska bez wymaganego pozwolenia należy uiścić podwyższoną opłatę, a w razie naruszenia warunków pozwolenia także administracyjną karę pieniężną. Ponadto wnioskodawcy proponują, by w przypadkach, gdy do końca 2018 r. zostaną wykonane przedsięwzięcia służące do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, marszałkowie województw wydali decyzje o umorzeniu odroczonych opłat za odprowadzanie ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego. Projekt ustawy regulującej te kwestie wnieśli posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W pracach sejmowych reprezentuje ich posłanka Anna Paluch. Projekt został skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do pierwszego czytania.

Polska wdraża standardy unijne w zakresie monitorowania wód
To cel poselskiego projektu nowelizacji Prawa wodnego (druk nr 105), rozpatrywanego w drugim czytaniu podczas bieżącego posiedzenia Izby. Projekt wykonuje dyrektywę nr 2013/39/WE zmieniającą dyrektywy z 2000 oraz 2008 r. w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej. Projekt wprowadza do obowiązującej ustawy definicję matrycy, rozumianej jako element środowiska wodnego będący wodą, osadami, florą lub fauną, a także m.in. listy obserwacyjnej, czyli sporządzanego przez Komisję Europejską wykazu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Zmiany dotyczą ponadto obowiązków administracji publicznej w zakresie monitorowania stanu wód oraz tzw. substancji priorytetowych określonych w przepisach unijnych. Zgodnie z projektem w części spraw, w których dotychczas wymagane było uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wystarczające ma być zgłoszenie. Taka uproszczona procedura ma dotyczyć m.in. wykonania pomostu do 25 m długości, wykonania kąpieliska oraz wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli, a także wykonania stawu zasilanego wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości do 2 m. Ponadto wnioskodawcy proponują, by to samorządy podejmowały decyzję, czy w planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnią poziom zagrożenia powodziowego wynikający z mapy takiego zagrożenia, sporządzonej przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentuje posłanka Anna Paluch. Projekt został skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do pierwszego czytania.

Nowy tryb postępowania dotyczącego odstępstw od zakazów z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt od 2017 r.
To jedna ze zmian zaproponowanych w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 104). Na 5. posiedzeniu Sejmu posłowie rozpatrzą tę propozycję w drugim czytaniu. Projekt przesuwa z 24 grudnia 2015 r. na 1 stycznia 2017 r. termin wejścia w życie kilku zmian w ustawie o ochronie przyrody, w tym regulacji związanych z wdrożeniem unijnych dyrektyw: siedliskowej (92/43/EWG) i ptasiej (2009/147/WE). Chodzi m.in. o przepisy, które zastępują ogólne zwolnienie gospodarki leśnej z przestrzegania zakazów z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt indywidualnymi derogacjami (zwolnieniami) dla poszczególnych nadleśnictw, wydawanymi przez generalnego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Autorzy projektu podkreślają, że potrzeba więcej czasu na przygotowanie do wprowadzenia zmian, w tym na wypracowanie dobrych praktyk w zakresie wydawania indywidualnych zwolnień na dużą skalę. Jak zauważają wnioskodawcy, derogacje mają dotyczyć wszystkich nadleśnictw w kraju, co wymaga dyskusji nad optymalizacją tego procesu i wypracowaniu stosownych rozwiązań. Według autorów projektu nagłe wprowadzenie zmian mogłoby sparaliżować racjonalną gospodarkę leśną i ochronę przyrody w lasach. To z kolei mogłoby przerwać zaopatrzenie przedsiębiorców drzewnych w surowiec drzewny i poważnie ograniczyć zatrudnienie zakładów usług leśnych. W konsekwencji wzrosłoby bezrobocie na obszarach wiejskich. Projekt jest inicjatywą grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Wnioskodawców reprezentuje poseł Dariusz Bąk.

Wydłużenie czasu obowiązywania umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
To cel poselskiego projektu nowelizacji ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk 73). Izba rozpatrzy go w drugim czytaniu. Projekt ma usprawnić proces kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej. Umożliwia wydłużenie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na czas nie dłuższy niż do 30 czerwca 2017 r. Wydłuża też o pół roku termin wejścia w życie przepisów upoważniających ministra zdrowia do określania kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Do 1 lipca 2016 r. będzie to kompetencja prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Na mocy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z 22 lipca 2014 r. planowanie i zakup świadczeń zostały oparte o tzw. mapy potrzeb zdrowotnych. Wnioskodawcy zwracają uwagę, że nowe zasady wymagają więcej czasu na prawidłowe wprowadzenie i przygotowania do postępowań kontraktowych.  Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Projekt wpłynął do Sejmu  jako inicjatywa grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość i został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Zdrowia.

Banki, SKOK-i i firmy ubezpieczeniowe zapłacą podatek od aktywów
Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 75), który wprowadza tzw. podatek bankowy – naliczany od aktywów niektórych instytucji finansowych. Będzie on stanowił dochód budżetu państwa. Miesięczna stawka podatku wyniesie 0,0325 proc. w przypadku banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Natomiast krajowe zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz oddziały i główne oddziały zagranicznych firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zapłacą 0,05 proc. podatku. Podatek będzie naliczany od sumy aktywów, która przekracza 4 mld zł, w przypadku m.in. banków i SKOK-ów pomniejszonej o fundusze własne (obniżenie nie dotyczy ubezpieczycieli). Wprowadzenie progu, powyżej którego instytucje finansowe będą musiały płacić podatek, ma na celu ochronę powstających banków i zakładów ubezpieczeń. Gdyby zostały one opodatkowane, mogłyby mieć trudności finansowe. Całkowicie zwolniony z podatku będzie Bank Gospodarstwa Krajowego i ewentualne inne banki państwowe, które mogą powstać w przyszłości. Podatek bankowy ma być wprowadzony od 1 lutego 2016 r. Wnioskodawcy szacują, że wpływy z podatku w 2016 r. wyniosą 6,5-7 mld zł (dane Komisji Nadzoru Finansowego). Według autorów projektu nowy podatek nie powinien zmniejszyć wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż podatek bankowy nie będzie zaliczany do kosztów uzyskania przychodu i nie obniży podstawy opodatkowania podatkiem CIT. Zdaniem wnioskodawców zamiar przeniesienia podatku od aktywów na klientów banków zostanie ograniczony konkurencją na rynku i działaniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt został wniesiony przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Uzasadnienie proponowanych zmian przedstawi posłanka Barbara Bubula.

Jednorazowy dodatek pieniężny dla niektórych emerytów w marcu 2016 r.
Taka propozycja znalazła się w trzech poselskich projektach ustaw o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Zostały one złożone przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego (druk nr 80), Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość (druk nr 81) oraz Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska (druk nr 82). Zgodnie z tymi projektami prawo do dodatku oraz jego kwota będzie uzależniona od wysokości świadczeń przysługujących 29 lutego 2015 r. Dodatek ma wynieść: 400 zł jeśli świadczenie lub suma świadczeń nie przekracza 900 zł – zgodnie z projektem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Projekty Klubów Parlamentarnych Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zakładają kwotę 350 zł. W przypadku gdy świadczenie lub suma przysługujących świadczeń wynosi między 900 zł a 11100 zł dodatek – zgodnie z propozycjami wszystkich trzech klubów – wyniesie 300 zł. O sto złotych mniej, czyli 200 zł, mają dostać osoby, których świadczenie lub suma świadczeń wynoszą powyżej 1100 zł i nie przekraczają 1500 zł. 50 zł dodatku przewiduje projekt KP PiS w przypadku, gdy świadczenie lub suma świadczeń wynosi od 1500 zł do 2000 zł. Projekty Klubów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zakładają dla tych emerytów kwotę 100 zł. Zgodnie z proponowanymi w projektach regulacjami, w razie zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej będzie przysługiwać jeden dodatek, podobnie jak w przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona będzie więcej niż jedna osoba. Jednocześnie projekty zakładają, że od dodatku nie będzie odprowadzany podatek dochodowy ani składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z tej kwoty nie będzie się też dokonywać potrąceń i egzekucji. Według wszystkich wnioskodawców wypłata jednorazowego wsparcia ma zrekompensować osobom z najniższymi świadczeniami bardzo niską waloryzację w marcu 2016 r. Wszystkie projekty zakładają wejście w życie proponowanych regulacji 1 marca 2016 r. Projekty uzasadnią: poseł Mieczysław Kasprzak (druk nr 80), posłanka Beata Mazurek (druk nr 81) i posłanka Magdalena Kochan (druk nr 82).

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Podczas 5. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji rządu na temat realizacji „Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023” oraz planowanych w nim zmian. O przedstawienie informacji wnioskował KP Platforma Obywatelska. Posłowie będą też pytać przedstawicieli rządu o bieżące sprawy m.in. rozliczenie środków unijnych z perspektywy 2007-2013, nowelizację ustawy o służbie cywilnej, udział podmiotów przemysłu okrętowego w konkursach dotacyjnych na lata 2014-2020, a także rozszerzenie nauczania historii i języka polskiego, w szczególności w szkołach średnich.

Obrady Sejmu zaplanowane na 15-16 grudnia mogą być kontynuowane 17 grudnia br.

www.sejm.gov.pl

 

Święta Jadwiga Śląska – patronka dębickiego grodu

Święta Jadwiga patronką najstarszego kościoła w Dębicy została w połowie XVII w. – dokładnie w 1650 r. Wtedy także nastąpiła konsekracja murowanego kościoła powstałej w XIII w. dębickiej parafii.
Naturalne jest więc, że każdy dębiczanin, słysząc o św. Jadwidze, od razu kojarzy ją z kościołem znajdującym się obok Miejskiego Gimnazjum nr 1. Niewielu jednak wie, że Jadwiga Śląska od niedawna (2008 r.) jest także patronką całego naszego miasta.
Niezwykle ciekawej sylwetce i działalności tej wyjątkowej świętej poświęcona została najnowsza książka autorstwa ks. Grzegorza M. Barana i ks. Pawła Nowaka wydana nakładem wydawnictwa Millenium w Dębicy.
Książka pt.: „Święta Jadwiga Śląska – patronka dębickiego grodu” to pierwsza pozycja poświęcona nowej opiekunce naszego miasta. – Autorzy dokonali zestawienia dziejów miasta i osoby św. Jadwigi Śląskiej a opierając się o aktualne i dostępne dokumenty stworzyli swoistego rodzaju kronikę wydarzeń jakim były starania i sam fakt ogłoszenia św. Jadwigi Śląskiej Patronką Miasta – czytamy w Słowie wstępnym  ks. Ryszarda Piaseckiego, proboszcza parafii pw. św. Jadwigi – Dębiczanie chętnie sięgną po taką pozycję, gdyż w niej zawarta jest historia nie tylko ta dawna, może jeszcze mało poznana, lecz i ta dzisiejsza, której byli świadkami.
Książka o świętej Jadwidze jest bez wątpienia pozycją obowiązkową w biblioteczce każdego dębiczanina i lokalnego patrioty, który o historii swojego miasta chce wiedzieć jak najwięcej. Publikację można nabyć w sklepie parafialnym przy kościele św. Jadwigi.

Od wczoraj z Dębicy pojedziemy pociągiem Pendolino

Od 13 grudnia z dębickiego dworca PKP pasażerowie chcący udać się do Warszawy, Krakowa, Gdyni, czy Rzeszowa mogą podróżować nowoczesnymi pociągami Pendolino. Chociaż komfortowe i o futurystycznym wyglądzie, to jednak – jak twierdzą niektórzy – nie dorównują polskim pociągom Pesa Dart.
PKP InterCity w 2013 r. kupiło 20 pociągów Pendolino pochodzących z fabryki Alstom. Koszt zakupu składów sięgał 400 mln euro (ok. 1,7 mld zł), ale razem z budową centrum serwisowego i utrzymaniem przez 17 lat musieliśmy wydać 665 mln (2,5 mld zł).
Trzeba podkreślić, że polskie pociągi Pesa Dart są tańsze od Pendolino. Kosztują 50 mln zł, podczas gdy Pendolino jest o 34 mln zł droższe.
Również w kwestii dostępu do Internetu i ułatwień łączności telefonicznej wygrywa Pesa. Przy jego produkcji uwzględniono udogodnienie dla podróżnych, którzy mogą swobodnie korzystać z Wi-Fi. W Pendolino tego nie ma. Dodatkowo w pociągach Pesy można swobodniej rozmawiać przez telefon komórkowy. Zostały tam bowiem zamontowane wzmacniacze sygnału. Jadąc Pendolino, trudno będzie nam porozmawiać przez telefon.
Zarówno Pesa Dart jak i Pendolino mają swoich fanów i przeciwników, to jednak nie ma wątpliwości co do tego, że dębiczanie mogą cieszyć się z całkiem niezłych i szybkich połączeń bezpośrednich z różnymi miastami Polski. Przykładowo – do Warszawy Pendolino jedzie nieco ponad 3,5 h. 

Rozpoczęło się 4. posiedzenie Sejmu

Zmiany w tegorocznej ustawie budżetowej i okołobudżetowej oraz przepisy, które pozwolą zrealizować budżet państwa na 2016 r., to niektóre z punktów porządku obrad 4. posiedzenia Sejmu. Posłowie będą również pracować m.in. nad prezydencką propozycją obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Izba rozpocznie także prace nad projektem wydłużającym okres przedawnienia karalności poważniejszych przestępstw. Sejm ma też zdecydować o tradycyjnym już włączeniu się w działania Unii Międzyparlamentarnej – światowej organizacji skupiającej parlamenty narodowe. Planowane jest także podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 82. rocznicy Wielkiego Głodu na terenach obecnej Ukrainy i oddania hołdu jego polskim ofiarom.

Uruchomienie rozbudowanej bazy CEPiK w 2017 r.

Taką propozycję zawiera poselski projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 68), który Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu. Projekt przesuwa z 4 stycznia 2016 r. na 1 stycznia 2017 r. termin uruchomienia zmodernizowanego systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), budowanego w ramach projektu CEPiK 2.0. Zdaniem wnioskodawców przesunięcie wynika z niedostatecznego przygotowania użytkowników systemu do jego wdrożenia (380 powiatów, 4 tys. stacji kontroli pojazdów, 7 tys. ośrodków szkolenia kierowców). Chodzi w szczególności o systemy wykorzystywane w starostwach przy obsłudze obywateli rejestrujących pojazdy i odbierających prawa jazdy. Autorzy projektu wskazują, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji monitoruje przebieg testów i zaawansowanie prac po stronie użytkowników nowego systemu. Uwzględnienie ich opinii ma zdaniem wnioskodawców istotne znaczenie. O zmianę terminu wdrożenia CEPiK 2.0 do MSWiA zwrócił się m.in. Związek Powiatów Polskich i odbiorcy usług. Wejście w życie proponowanej nowelizacji przesuwa o rok możliwość sprawdzenia przez kierowców np. liczby punktów karnych. Projekt wpłynął do Sejmu inicjatywy grupy posłów KP PiS. Jego uzasadnienie przedstawi poseł Arkadiusz Czartoryski.

Obniżenie wieku emerytalnego – powrót do rozwiązań sprzed reformy z 2012 r.

To postulat zawarty w prezydenckim projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62). Projekt obniża wiek emerytalny do tego sprzed reformy wydłużającej i zrównującej do 67 roku życia wiek przechodzenia na emeryturę przez kobiety i mężczyzn. Od 1 stycznia 2016 r. wiek emerytalny ma wynosić 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Zmiany obejmą zarówno osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym (ZUS), jak i rolników (KRUS). Projekt likwiduje emerytury częściowe, które miały łagodzić podwyższenie wieku emerytalnego. Aktualnie przysługują one kobietom mającym 62 lata i 35 lat stażu pracy oraz mężczyznom w wieku 65 lat z 40-letnim stażem pracy. Osoby korzystające z tej możliwości otrzymują połowę świadczenia emerytalnego, które pobierałyby przechodząc na emeryturę w wieku 67 lat. Przywrócone zostanie rozwiązanie, zgodnie z którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego będzie uzależnione od osiągnięcia 20 lat okresu składkowego dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Projekt przywraca też zasadę przechodzenia sędziego (prokuratora) w stan spoczynku wraz z osiągnięciem 65 lat. Zachowana zostanie możliwość wcześniejszego zakończenia pracy (przy 55 latach u kobiety i 60 latach u mężczyzny), ale pod warunkiem 25-letniego okresu pracy w przypadku kobiet i 30-letniego u mężczyzn. Bez zmian pozostaną dotychczasowe warunki zajmowania urzędu przez sędziego i prokuratora do ukończenia 70 lat. Zgodnie z projektem Rada Ministrów ma co trzy lata dokonywać przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego i do 31 października następnego roku kalendarzowego przedstawiać informację w tej sprawie Sejmowi. Pierwszy taki raport ma być zaprezentowany w 2017 r. Według wnioskodawcy projektowane rozwiązania korzystnie wpłyną na rynek pracy. Pozwolą m.in. zwiększyć zatrudnienie absolwentów szkół i obniżyć wysokie bezrobocie wśród młodych. Mają też ułatwić seniorom podjęcie decyzji o rezygnacji z pracy ze względu na stan zdrowia i ograniczyć rosnące bezrobocie wśród osób powyżej 60 lat. Proponowane przez głowę państwa rozwiązania uzasadni podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Surówka-Pasek.

Dyskusja nad nowelizacją tegorocznego budżetu (druk nr 65) i tzw. ustawy okołobudżetowej (druk nr 66)

Rząd podkreśla, że zgodnie z zasadą realności szacowane dochody i wydatki muszą oddawać rzeczywisty stan finansów publicznych. Z tych względów została przygotowana nowelizacja. Prace nad nią umożliwią publiczną debatę na temat stanu finansów państwa. Zgodnie z rządową propozycją zmian w ustawie budżetowej dochody mają wynieść 286,7 mld zł i być niższe od zaplanowanych o 10,5 mld zł. Wydatki budżetu państwa rząd określił na poziomie 336,68 mld zł i jest to kwota o 6,6 mld zł niższa od zaplanowanej w tegorocznym budżecie. Deficyt budżetu państwa wzrośnie zatem o 3,9 mld zł do kwoty 49,98 mld zł. Główne przyczyny obniżenia prognozy dochodów to niższe o 13,3 mld zł wpływy z VAT oraz o 600 mln zł wpływy z akcyzy, przy jednoczesnym wzroście o ok. 1,1 mld zł wpływów z CIT, 600 mln z PIT oraz 1,7 mld zł od dochodów nieopodatkowanych. Niższe wydatki wynikają z niewykorzystanych rezerw celowych oraz blokad środków dokonanych przez dysponentów budżetu. Oszczędności powstają zazwyczaj przy przetargach oraz zakupach. Zgodnie z aktualnymi prognozami deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych może przejściowo nieznacznie przekroczyć 3 proc. PKB. Z nowelizacją budżetu wiążą się zaproponowane przez rząd zmiany w tzw. ustawie okołobudżetowej. Wynikają one z przekazanych przez dysponentów poszczególnych części budżetowych informacji o niewydatkowanych środkach i decyzjach o blokowanych wydatkach. Projekt uwzględnia przekazane szefowi resortu finansów zgłoszenie, że w 2015 r. wydatki na obronność będą mniejsze o 209,5 mln zł od zakładanych. W konsekwencji wydatki te zostaną zmniejszone do ok. 32,82 mld zł. Poza tym Minister Finansów będzie mógł utworzyć z wydatków zablokowanych przez dysponentów poszczególnych części budżetowych rezerwę celową. Będzie ona mogła być przeznaczona na realizację zadań Agencji Rezerw Materiałowych, związanych z rezerwami strategicznymi. W pracach nad obu projektami rząd reprezentuje Minister Finansów.

 Posłowie rozpoczną pracę nad zmianami w przepisach, które umożliwią realizację budżetu państwa na 2016 r.

To istota rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 67), którego pierwsze czytanie jest zaplanowane w porządku obrad bieżącego posiedzenia Izby. Zgodnie z projektem na poziomie obowiązującym w 2015 r. pozostaną odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W przypadku nauczycieli odpisy będą dokonywane w oparciu o kwotę bazową z 2012 r., a dla pracowników uczelni publicznych podstawą będzie kwota z 2013 r. W przypadku odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla osób pobierających emerytury i renty mundurowe, czyli byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy, analogicznie jak w latach wcześniejszych, podstawą będą zaplanowane w 2011 r. środki na emerytury i renty. W zakresie Funduszu Pracy projekt przewiduje przeznaczenie 835,3 mln zł na staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne (rezydentury) lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Zgodnie z projektem w 2016 r. na częściowe finansowanie rezydentur z budżetu państwa zostanie przeznaczone 182,9 mln zł. Ma to umożliwić odbycie specjalizacji wszystkim absolwentom uczelni medycznych z lat 2012-2015. Ponadto Rada Ministrów zwiększyła o 700,3 mln zł wydatki na przeciwdziałanie bezrobociu. Projekt wprowadza też m.in. szczególne zasady finansowania przygotowań i organizacji szczytu NATO w Warszawie w 2016 r. – na wniosek szefa resortu obrony Minister Finansów będzie mógł dokonywać przeniesień kwot wydatków do tych części budżetowych, z których są one realizowane. Zgodnie z projektem w 2016 r. rząd nie skorzysta z możliwości przeznaczenia na promocję biopaliw 1,5 proc. wpływów z akcyzy od paliw. Zwiększone za to zostaną środki na wydatki o charakterze społecznym. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Finansów.

 Wydłużenie przedawnienia karalności przestępstw

Taką propozycję zawiera poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu (druk nr 32). Obecnie, w zależności od rodzaju przestępstwa, podstawowe terminy przedawnienia karalności wynoszą od 5 do 30 lat. Jeżeli w okresie przedawnienia zostało wszczęte postępowanie (ustalono sprawcę i postawiono mu zarzuty), wtedy do terminu przedawnienia doliczane jest jeszcze 5 lat (bez względu na ciężar przestępstwa). Proponowana nowelizacja wydłuża ten dodatkowy okres przedawnienia do 10 lat w przypadku poważniejszych przestępstw (zagrożonych karą więzienia powyżej 3 lat). Poza tym byłby on liczony od wszczęcia postępowania „w sprawie”, a nie dopiero od postawienia zarzutów konkretnej osobie. Wydłużenie dodatkowego okresu przedawnienia przywraca rozwiązania obowiązujące przed 1 lipca 2015 r. (wejściem w życie nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.). Nowe przepisy mają objąć też czyny popełnione przed wejściem w życie proponowanej nowelizacji, chyba że termin przedawnienia już upłynął. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP PiS. Wnioskodawcy złożyli do niego autopoprawkę. W pracach autorów projektu będzie reprezentował poseł Andrzej Matusiewicz.

Usprawnienie nadzoru nad zarządzającymi alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – powierzane im aktywa będą bezpieczniejsze

To główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69). Parlamentarne prace nad nim rozpoczną się podczas bieżącego posiedzenia Izby. Projekt wdraża dyrektywę z 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (nr 2011/61/UE, tzw. dyrektywa ZAFI), która tworzy na poziomie europejskim ramy prawne regulujące nadzór wewnętrzny i zewnętrzny oraz funkcjonowanie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI). Dyrektywa stwarza możliwość monitorowania wpływu ich działalności na stabilność finansową oraz sytuację inwestorów, kontrahentów i innych uczestników rynku finansowego. Dodatkowo umożliwia ona ZAFI, po spełnieniu określonych wymogów, świadczenie niektórych usług inwestycyjnych i oferowanie tytułów uczestnictwa alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI) na obszarze całej Unii Europejskiej. W celu zapewnienia zgodności przepisów krajowych z normami unijnymi rząd proponuje wprowadzenie do ustawy m.in. definicji alternatywnego funduszu inwestycyjnego – specjalistycznego funduszu, lokującego środki w inne kategorie aktywów niż papiery wartościowe – np. w nieruchomości. Zgodnie z projektem działalność taka będzie mogła być prowadzona w formie funduszu inwestycyjnego, spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, a także spółek kapitałowych, w tym europejskich. Krajowi zarządzający AFI będą mogli prowadzić działalność po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku funduszy o wartości aktywów niższej niż równowartość 100 mln euro, wystarczający będzie wpis do rejestru funduszy wykonujących działalność bez zezwolenia. Zgodnie z projektem ZAFI działające na podstawie zezwolenia będą musiały m.in. opracować plan działalności, w którym znajdzie się przede wszystkim polityka wynagrodzeń, zasady zapobiegania konfliktom interesów, zarządzania ryzykiem oraz płynnością, a także metody wyceny aktywów. Ponadto projekt określa zasady wprowadzania praw uczestnictwa AFI do obrotu, tworzenia oddziałów i wykonywania działalności przez ZAFI na terytorium państw członkowskich. Projekt wdraża też m.in. dyrektywę z 2014 r., zmieniającą dyrektywę z 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCTIS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (nr 2014/91/UE, tzw. dyrektywę UCITS V). Jej celem jest zwiększenie zaufania inwestorów do funduszy UCTIS – dokument zwiększa obowiązki i odpowiedzialność depozytariuszy, wzmacnia wymagania dotyczące polityki wynagrodzeń spółek zarządzających i spółek inwestycyjnych oraz wprowadza unijne standardy dotyczące sankcji. Bezpośrednią przyczyną jej uchwalenia była tzw. afera Madoffa oraz upadek banku Lehman Brothers. W celu wdrożenia tego dokumentu do polskiego systemu prawa rząd proponuje m.in. dookreślenie zadań oraz obowiązków depozytariuszy, w tym w zakresie przechowywania aktywów UCITS i nadzoru oraz zwiększa odpowiedzialność depozytariusza w przypadku utraty instrumentów finansowych. Ponadto projekt wprowadza wymóg wdrożenia przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych polityki wynagrodzeń w stosunku do kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka zarządzanych otwartych funduszy inwestycyjnych. Dokonana ma być także rewizja sankcji i środków administracyjnych. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Finansów.

 Lepsze przygotowanie administracji skarbowej do nowych zadań

Ma to umożliwić zaproponowany przez grupę posłów KP PiS projekt nowelizacji ustawy o administracji podatkowej (druk nr 76). Projekt przesuwa o pół roku – z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. – termin wejścia w życie ustawy uchwalonej 10 lipca 2015 r. Jej celem jest usprawnienie i poprawa funkcjonowania administracji podatkowej oraz stworzenie podatnikom jak najlepszych warunków do wypełniania obowiązków podatkowych. Ustawa o administracji podatkowej przewiduje m.in. wprowadzenie funkcji asystenta podatkowego i utworzenie centrów obsługi podatnika. Wnioskodawców reprezentuje poseł Andrzej Szlachta.

Propozycja zmian w zasadach refundacji leków

Zakłada to obywatelski projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk nr 25). Według wnioskodawców celem projektu jest m.in. zwiększenie dostępu pacjentów do leków refundowanych oraz podniesienie skuteczności leczenia chorych. Projekt przewiduje, że decyzję o przepisaniu danego leku ze zniżką będzie podejmował lekarz, biorąc pod uwagę stan pacjenta i w oparciu o wiedzę lekarską. Leki mają być refundowane w całym zakresie zastosowań klinicznych i przeznaczeń, a nie – jak obecnie – wyłącznie zgodnie ze wskazaniami medycznymi wskazanymi przez producenta przy rejestracji medykamentu. Przy decyzji o refundacji leku będzie brana pod uwagę 5-znakowa Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Proponowana nowelizacja zwalnia lekarzy z obowiązku określania na recepcie poziomu odpłatności za przepisywane leki. Ich zadaniem będzie tylko przyporządkowanie danego leku do określonego stanu klinicznego według wyżej wymienionej klasyfikacji. Według autorów projektu dzięki zmniejszeniu obciążenia czynnościami administracyjnymi lekarze będą mogli poświęcić więcej czasu na leczenie chorych. Ponadto, zgodnie z projektem apteki, które kupiły leki po wyższej cenie niż obowiązująca po zmianie poziomu odpłatności, będą mogły je zwrócić do hurtowni po cenie zakupu. Dodatkowo pacjenci, którzy w ciągu roku kalendarzowego wydadzą na leki refundowane więcej niż trzykrotność płacy minimalnej (obecnie – 5250 zł), otrzymają z Narodowego Funduszu Zdrowia zwrot tej nadwyżki. Projekt, wraz z wykazem podpisów popierających go obywateli, wpłynął do Sejmu VII kadencji 16 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, projekt w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji. 19 listopada 2015 r. marszałek Sejmu VIII kadencji skierował do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt został skreślony z porządku obrad poprzedniego posiedzenia 2 grudnia. Projekt uzasadni przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Jacek Krajewski (prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie).

Zapewnienie stabilniejszego finansowania Instytutu Zachodniego

To cel poselskiego projektu ustawy o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (druk nr 49). Projekt zmienia podstawy funkcjonowania dotychczas istniejącej placówki: Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego, działającej na mocy ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r. i podlegającej Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zdaniem wnioskodawców formuła instytutu badawczego nie sprzyja rozwojowi Instytutu, który jest think tankiem – połączeniem instytutu badawczego z jednostką analityczną i ekspercką. Wnioskodawcy wskazują, że działalność podobnych placówek: Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia jest uregulowana w odrębnych ustawach (odpowiednio z 20 grudnia 1996 r. i 15 lipca 2011 r.).Rozpatrywany przez Sejm projekt właśnie w odrębnej ustawie reguluje zasady i podstawy funkcjonowania Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Placówka będzie się zajmować m.in. gromadzeniem, opracowywaniem oraz udostępnianiem organom władzy publicznej informacji o procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w stosunkach polsko-niemieckich. Jednocześnie Instytut ma być odpowiedzialny za przygotowywanie analiz i ekspertyz oraz prowadzenie badań naukowych. Instytut będzie finansowany dotacją podmiotową z budżetu państwa. W pierwszym roku funkcjonowania ma ona wynieść 3,5 mln zł, a w kolejnych latach wzrosnąć do 4,5 mln zł. Obecnie Instytut otrzymuje dotację statutową na poziomie ok. 800 tys. zł. Organy instytutu – dyrektora oraz radę – będzie powoływał i odwoływał Prezes Rady Ministrów. Obecnie jest to kompetencja ministra. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Projekt był przedmiotem prac Sejmu VII kadencji (druk nr 3540). Pierwsze czytanie odbyło się 21 lipca 2015 r. w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 9 września br. sprawozdanie przyjęła podkomisja. Z uwagi na upływ kadencji prace nie zostały zakończone. W VIII kadencji projekt wpłynął do Sejmu 26 listopada 2015 r. ponownie jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PiS. Tego samego dnia dokument został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie projektu było zaplanowane na 3. posiedzenie Sejmu 2 grudnia br., ale decyzją marszałka Sejmu, zaopiniowaną przez Konwent Seniorów, punkt ten został skreślony. Projekt uzasadni poseł Tadeusz Dziuba.

 Powołanie i wybór składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

W bloku głosowań w pierwszym czytaniu posłowie zajmą się przedstawionym przez Prezydium Sejmu projektem uchwały w tej sprawie. Zgodnie z art. 90 ust. 1 Regulaminu Sejmu Komisję Nadzwyczajną można powołać do rozpatrzenia projektów kodeksów, projektów zmian kodeksów oraz projektów przepisów wprowadzających kodeksy i ich zmiany. Art. 90 ust. 2 Regulaminu Sejmu zezwala na powołanie Komisji Nadzwyczajnej przed pierwszym czytaniem takich projektów. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach była powoływana w III, IV, V, VI i VII kadencji Sejmu. Powołując komisje nadzwyczajne Sejm określa cel, zasady i tryb ich działania.

Utworzenie Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

Przewiduje projekt uchwały Prezydium Sejmu (druk nr 78), który zostanie rozpatrzony w pierwszym czytaniu. W dokumencie Sejm wyraża wolę udziału posłów VIII kadencji w pracach Unii Międzyparlamentarnej. Grupa tworzona jest na początku każdej kadencji (nieprzerwanie od 1989 r.). Unia Międzyparlamentarna została założona w 1889 r. Jest najstarszą i największą światową organizacją parlamentów narodowych. Polska jest jej członkiem od 1921 r. Unia Międzyparlamentarna stanowi forum regularnych spotkań parlamentarzystów z całego świata, które są okazją do wymiany doświadczeń, promocji i koordynacji rozwoju współpracy bilateralnej, regionalnej i globalnej. Każdego roku unia odbywa dwie sesje statutowe. Ponadto organizuje tematyczne konferencje na szczeblu światowym lub regionalnym. Poprzez rezolucje i raporty zajmuje stanowiska w sprawach międzynarodowych oraz rekomenduje działania parlamentom krajowym.  Współpracuje blisko z Organizacją Narodów Zjednoczonych i jej agendami. W skład Unii wchodzą parlamenty 166 państw, a 10 ma status członków stowarzyszonych.

 Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Podczas 4. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji rządu na temat funkcjonowania muzeów w kontekście polityki historycznej państwa. O przedstawienie informacji wnioskował KP Prawo i Sprawiedliwość. Posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii. Wśród nich m.in. plany dotyczące likwidacji stażu podyplomowego lekarzy, skutki finansowe pakietu onkologicznego dla publicznych placówek onkologicznych, zmiany podziału administracyjnego Polski oraz zakup węgla przez Agencję Rezerw Materiałowych.

 

 

www.sejm.gov.pl

Gratulacje wierszem i nietypowa propozycja

Możliwość wielokrotnego zagłosowania w wyborach, czyli dodatkowe głosy wyborcze dla osób „o większym autorytecie i determinacji na rzecz rozwoju życia obywatelskiego”? To nie żart, ale całkiem poważna propozycja. Obejmuje również m.in. przyznanie prawa głosu osobom niepełnoletnim, za które do czasu osiągnięcia przez nie 18 roku życia miałoby głosować któreś z rodziców… Co jeszcze proponują adresaci tajemniczego listu?
Przesyłka zawierała również bardzo oryginalny list gratulacyjny, pisany… wierszem.

Rozpoczęło się 3. posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Zaproponowane przez prezydenta podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł to jedno z rozwiązań, którym zajmie się Sejm na 3. posiedzeniu Izby. Posłowie rozpatrzą również m.in. obywatelski projekt obejmujący celników emeryturami mundurowymi oraz propozycję grupy obywateli, aby refundacja leków była uzależniona wyłącznie od decyzji lekarzy, a wskazania refundacyjne były uwarunkowane stanem klinicznym pacjenta i wiedzą lekarską. W porządku obrad jest także przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 82. rocznicy Wielkiego Głodu na terenach obecnej Ukrainy i oddania hołdu jego polskim ofiarom. Ponadto posłowie zdecydują, czy będą głosować nad wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 56).

Propozycja zmian w zasadach refundacji leków

Zakłada to obywatelski projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk nr 25). Projekt przewiduje, że decyzję o przepisaniu danego leku ze zniżką będzie podejmował lekarz, biorąc pod uwagę stan pacjenta i w oparciu o wiedzę medyczną. Leki mają być refundowane w całym zakresie zastosowań klinicznych i przeznaczeń, a nie – jak obecnie – wyłącznie zgodnie ze wskazaniami medycznymi określonymi przez producenta przy rejestracji leku. Przy decyzji o refundacji będzie brana pod uwagę 5-znakowa Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Proponowana nowelizacja zwalnia lekarzy z obowiązku określania na recepcie poziomu odpłatności za przepisywane leki. Ich zadaniem będzie tylko przyporządkowanie danego leku do określonego stanu klinicznego według wyżej wymienionej klasyfikacji. Według autorów projektu dzięki zmniejszeniu obciążenia czynnościami administracyjnymi lekarze będą mogli poświęcić więcej czasu na leczenie chorych. Ponadto, zgodnie z projektem apteki, które kupiły leki po wyższej cenie niż obowiązująca po zmianie poziomu odpłatności, będą mogły je zwrócić do hurtowni po cenie zakupu. Dodatkowo pacjenci, którzy w ciągu roku kalendarzowego wydadzą na leki refundowane więcej niż trzykrotność płacy minimalnej (obecnie 5250 zł), otrzymają z Narodowego Funduszu Zdrowia zwrot tej nadwyżki. Projekt, wraz z wykazem podpisów popierających go obywateli, wpłynął do Sejmu VII kadencji 16 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, projekt w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji. 19 listopada 2015 r. marszałek Sejmu VIII kadencji skierował do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Jacek Krajewski (prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie).

Włączenie Służby Celnej do systemu emerytur mundurowych

Zakłada to obywatelski projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30). Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego K39/13 z 3 marca 2015 r., który za niekonstytucyjne uznał odmienne traktowanie funkcjonariuszy Służby Celnej w porównaniu z innymi służbami mundurowymi. Zaproponowane zmiany w kompleksowy sposób regulują zasady nabywania i korzystania z uprawnień emerytalnych przez funkcjonariuszy celnych. Obecnie celnicy podlegają zasadom powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że prawa emerytalne nabywają w wieku 67 lat. Projekt zakłada m.in. że – tak jak inni mundurowi – będą oni przechodzić na emerytury po 15 lub 25 latach służby. Po 15 latach na emeryturę może przejść funkcjonariusz, który wstąpił do służby przed 1 stycznia 2013 r. Natomiast rozpoczynający służbę po 31 grudnia 2012 r. wiek emerytalny osiągną w 55. roku życia i po odsłużeniu 25 lat. Projekt wpłynął do Sejmu 28 sierpnia 2015 r., tj. w VII kadencji. Prace nad nim nie zostały zakończone, więc zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, marszałek Sejmu VIII kadencji 19 listopada 2015 r. skierował projekt do pierwszego czytania na posiedzeniu Izby. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej reprezentuje Sławomir Siwy.

Sejm rozpocznie prace nad projektem podwyższającym kwotę wolną od podatku

To istota prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 51). Głowa państwa zaproponowała zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania z 3091 zł do 8000 zł (w świetle obowiązujących zasad zaokrągleń, podatek nie będzie odprowadzany także od dochodu w wysokości 8 002 zł). Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zwiększenie z 556,02 zł do 1440 zł kwoty zmniejszającej podatek. W ocenie wnioskodawcy wejście projektowanych rozwiązań w życie w sposób istotny poprawi sytuację ekonomiczną osób uzyskujących najniższe dochody. Z przytoczonych w uzasadnieniu danych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wynika, że w skali roku minimum egzystencji wynosi 6.529,08 zł dla mieszkającej samotnie osoby pracującej oraz 6.185,16 zł dla emeryta. Oznacza to, że obecnie podatek PIT jest ściągany nawet od tych dochodów, które nie zaspokajają nawet najbardziej podstawowych potrzeb biologicznych człowieka. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że podobne stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 28 października 2015 r. (sprawa o sygnaturze K 21/14) podkreślił, że obowiązująca kwota wolna od podatku jest niedostosowana do realiów społeczno-gospodarczych. Projekt wpłynął do Sejmu 30 listopada 2015 r., a 1 grudnia tego roku został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem głowę państwa reprezentuje podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek.

Zapewnienie stabilniejszego finansowania Instytutu Zachodniego

To cel poselskiego projektu ustawy o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (druk nr 49). Projekt zmienia podstawy funkcjonowania dotychczas istniejącej placówki: Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego, działającej na mocy ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r. i podlegającej Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zdaniem wnioskodawców formuła działania placówki jako ośrodka badawczego nie sprzyja rozwojowi Instytutu, który jest think tankiem – połączeniem instytutu badawczego z jednostką analityczną i ekspercką. Wnioskodawcy wskazują, że działalność podobnych placówek: Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia jest uregulowana w odrębnych ustawach (odpowiednio z 20 grudnia 1996 r. i 15 lipca 2011 r.). Rozpatrywany przez Sejm projekt właśnie w odrębnej ustawie reguluje zasady i podstawy funkcjonowania Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Placówka będzie się zajmować m.in. gromadzeniem, opracowywaniem oraz udostępnianiem organom władzy publicznej informacji o procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w stosunkach polsko-niemieckich. Jednocześnie Instytut ma być odpowiedzialny za przygotowywanie analiz i ekspertyz oraz prowadzenie badań naukowych. Instytut będzie finansowany dotacją podmiotową z budżetu państwa. W pierwszym roku funkcjonowania ma ona wynieść 3,5 mln zł, a w kolejnych latach wzrosnąć do 4,5 mln zł. Obecnie Instytut otrzymuje dotację statutową na poziomie ok. 800 tys. zł. Organy instytutu – dyrektora oraz radę – będzie powoływał i odwoływał Prezes Rady Ministrów. Obecnie jest to kompetencja ministra. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Projekt wpłynął do Sejmu 26 listopada 2015 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PiS. Tego samego dnia projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi poseł Tadeusz Dziuba.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Podczas 3. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji rządu na temat planowanej reformy systemu edukacji. O przedstawienie informacji wnioskował KP PO. Posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii. Wśród nich m.in. resortowy program „Maluch 2015”, podatek od supermarketów, kontrola rządu nad spółkami górniczymi, jak również prace związane ze zmianą przepisów dotyczących zaniechania komercjalizacji szpitali publicznych.

 

www.sejm.gov.pl

 

Prawo i Sprawiedliwość ponownie zgłosi pakiet demokratyczny

Pakiet demokratyczny, czyli zmiany w regulaminie Sejmu proponowane przez PiS dotyczą szeregu procedur związanych m.in. z zakazywaniem odrzucania obywatelskich projektów w pierwszym czytaniu, likwidacją zamrażarki, czyli możliwości blokowania inicjatyw opozycyjnych przez marszałka, wprowadzeniem instytucji realnej debaty rządu z opozycją w postaci godziny pytań podczas obrad parlamentarnych.

Projekt został zgłoszony przez posłów PiS jeszcze w poprzedniej kadencji, ale wtedy został odrzucony. Teraz ma szanse wejść w życie i gwarantować sprawną i demokratyczną pracę Sejmu nad projektami ustaw i wprowadzaniem ich w praktyce.

Poniżej zasadnicze założenia pakietu demokratycznego zaproponowanego przez Prawo i Sprawiedliwość:

Pakiet demokratyczny

1.) Likwidacja zamrażarki- obowiązek przeprowadzenia I czytania w ciągu 4 miesięcy od zgłoszenia projektu.

2.) Projekty obywatelskie w trakcie I czytania nie mogą być odrzucone

3.) Likwidacja zamrażarki w podkomisjach – zwołanie podkomisji na wniosek 1/3 członków podkomisji

4.) Kluby opozycyjne mogą zgłaszać do porządku obrad 1 punkt

5.) Zwiększenie możliwości zabrania głosu przez kluby poprzez wystąpienie Przewodniczącego Klubu w każdym punkcie porządku obrad, poza kolejnością mówców

6.) Zamiast pytań i informacji w sprawach bieżących pytania do Prezesa Rady Ministrów i członków rządu na każdym pierwszym w miesiącu posiedzeniu Sejmu zgłaszane przez kluby opozycyjne

 

Poniżej treść projektu uchwały:

Projekt

UCHWAŁA

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia ………. 2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. Po uchwaleniu przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów władze klubów poselskich oraz kół poselskich składają na piśmie Marszałkowi Sejmu oświadczenie o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia Radzie Ministrów.”;

2) w art. 34 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Projekty, co do których istnieje wątpliwość, czy nie są sprzeczne z prawem, w tym z prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, może skierować celem wyrażenia opinii do Komisji Ustawodawczej. Komisja może większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji zaopiniować projekt jako niedopuszczalny. Projektowi zaopiniowanemu jako niedopuszczalny Marszałek Sejmu może nie nadać dalszego biegu.”;

3) w art. 37 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Pierwsze czytanie odbywa się nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia projektu ustawy (uchwały) do Marszałka Sejmu z zastrzeżeniem ust. 6.

 1. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do projektów, którym Marszałek Sejmu nie nadał dalszego biegu na podstawie art. 34 ust. 8 oraz do projektów ustaw wniesionych na podstawie art. 118 ust. 2 Konstytucji.”;

4) w art. 39:

 1. a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu kończy się skierowaniem projektu do komisji, chyba że Sejm w związku ze zgłoszonym wnioskiem odrzuci projekt w całości, z zastrzeżeniem ust. 2a.”,

 1. b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W pierwszym czytaniu nie można zgłosić wniosku o odrzucenie projektu ustawy wniesionego na podstawie art. 118 ust. 2 Konstytucji.”;

5) w art. 165 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W pracach podkomisji odpowiednie zastosowanie mają przepisy art. 149, 150, 151, 152 ust. 1 i 2, art. 154 ust. 1, 1a, 3 i 5, art. 155, 156 i art. 163a ust. 1.”;

6) w art. 169 w ust. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17)  pytania do Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów,”;

7) w art. 173:

 1. a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Porządek dzienny posiedzenia Sejmu ustala Marszałek Sejmu, po wysłuchaniu opinii Konwentu Seniorów, z zastrzeżeniem ust. 5a.”,

 1. b) uchyla się ust. 3 – 5,
 2. c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a, 5b i 5c w brzmieniu:

„5a. Klubom, które złożyły na piśmie Marszałkowi Sejmu oświadczenie o odmowie udzielenia poparcia Radzie Ministrów przysługuje łącznie prawo uzupełnienia porządku dziennego posiedzenia Sejmu o jeden punkt.

5b. Informacje o propozycji uzupełnienia porządku dziennego, o którym mowa w ust. 5a, kluby przedstawiają Marszałkowi Sejmu w formie pisemnej do godziny 18.00 dwa dni przed dniem rozpoczęcia posiedzenia Sejmu.

5c. O kolejności wprowadzania punktów zgłoszonych przez kluby decyduje Prezydium Sejmu”,

 1. d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przepisów ust. 5a i 5b nie stosuje się do wniosku, o którym mowa w art. 10a ust. 1.”;

8) w art. 186 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Marszałek Sejmu udziela głosu przewodniczącym klubów parlamentarnych  w punktach porządku obrad poza kolejnością mówców, z ograniczeniem do jednego wystąpienia w każdym punkcie porządku dziennego.”;

9) w dziale III rozdział 4 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 4

 

Interpelacje, zapytania poselskie i pytania do Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów”;

10) art. 191 otrzymuje brzmienie:

„Art. 191. 1. Interpelacje i zapytania poselskie mogą być kierowane do członków Rady Ministrów.

 1. Marszałek Sejmu wprowadza do porządku dziennego każdego posiedzenia Sejmu punkt „Pytania do Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów”.”;

11) art. 194 otrzymuje brzmienie:

„Art. 194. 1. Klubom i kołom, które w oświadczeniu, o którym mowa w art. 8a, nie udzieliły poparcia Radzie Ministrów, przysługuje prawo zadawania na pierwszym posiedzeniu Sejmu każdego miesiąca pytań Prezesowi Rady Ministrów oraz członkom Rady Ministrów.

 1. Kluby i koła, którym przysługuje prawo zadawania pytań, informują na piśmie Marszałka Sejmu, do godziny 21.00 na dwa dni przed dniem rozpoczęcia posiedzenia Sejmu, o ogólnej tematyce zadawanych pytań, wraz ze wskazaniem ich adresatów.
 2. Podczas rozpatrywania punktu porządku dziennego, o którym mowa w art. 191 ust. 2, w posiedzeniu Sejmu uczestniczą Prezes Rady Ministrów bądź wyznaczony przez niego Wicepremier i członkowie Rady Ministrów, będący adresatami pytań.
 3. Pytania są zadawane ustnie i wymagają bezpośredniej odpowiedzi.
 4. Postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 5 minut, udzielenie odpowiedzi na pytanie nie może również trwać dłużej niż 5 minut.
 5. Klub lub koło decyduje, czy w jego imieniu, w ramach przysługującego mu limitu czasowego, wystąpi jeden czy też więcej posłów.
 6. Posłowie, którzy zamierzają zadać pytanie, zapisują się do głosu u sekretarza Sejmu prowadzącego listę posłów zadających pytanie.
 7. Kolejność wystąpień w dyskusji określa Marszałek Sejmu, uwzględniając naprzemienne zabieranie głosu przez posłów z klubów i kół, którym przysługuje prawo zadawania pytań, o których mowa w ust. 1.

9 Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu „Pytania do Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów” nie może być dłuższy niż 180 minut.

 1. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, ustala podział czasu, o którym mowa w ust. 9, pomiędzy kluby i koła, którym przysługuje prawo zadawania pytań, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę liczebność klubu lub koła.”;

12) uchyla się art. 196.

Art. 2.

Przepisy art. 1 pkt 2-7 stosuje się do projektów ustaw (uchwał) wniesionych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

Art. 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

U Z A S A D N I E N I E

Projekt zmian przepisów Regulaminu Sejmu RP ma na celu wzmocnienie  autorytetu Parlamentu i jego funkcji kontrolnych, poprawę jakości procesu legislacyjnego oraz zwiększenie praw opozycji parlamentarnej zgodnie z dobrymi wzorcami państw europejskich o długiej tradycji demokratycznej. Kryzys Parlamentaryzmu i spadek zaufania obywateli do instytucji demokracji przedstawicielskiej jest zjawiskiem ogólnoeuropejskim. Dojrzałe demokracje reagują na to zjawisko poprzez ustrojowe wzmocnienie Parlamentu, nie rzadko projekty reform zakładają konstytucyjną ochronę praw opozycji parlamentarnej. Był to jeden z zasadniczych celów szerokiej nowelizacji konstytucji V Republiki Francuskiej dokonanej w lipcu 2008 roku.

W Polsce kryzys zaufania do Parlamentu jest szczególnie wyraźny i widoczny w każdych badaniach dotyczących zaufania obywateli do instytucji publicznych. Głęboka reforma przezwyciężająca ten kryzys wymagałaby zmiany Konstytucji, która powinna być przedmiotem prac Sejmu nowej kadencji. Nowelizacja Regulaminu Sejmu z oczywistych względów nie może spełnić wszystkich postulatów reformatorskich. Wnioskodawcy są przekonani, że przyjęcie proponowanych zmian w istotnym zakresie umocniłoby pozycję ustrojową Sejmu.

W zmianie pierwszej proponuje się wprowadzenie obowiązku składania  przez wszystkie kluby i koła poselskie oświadczeń o udzieleniu poparcia Radzie Ministrów bądź o odmowie udzielenia poparcia. Oświadczenia składane byłby po uchwaleniu wotum zaufania dla Rady Ministrów. Kluby i koła, które złożą oświadczenie, że nie udzielają poparcia Radzie Ministrów, jako kluby opozycyjne, uzyskają prawo zadawania pytań Prezesowi Rady Ministrów oraz członkom Rady Ministrów. Oświadczenie to będzie składane przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu następującego po posiedzeniu, na którym uchwalono wotum zaufania.

W zmianie drugiej proponuje się podniesienie do 2/3 (z 3/5 jak obecnie) większości niezbędnej do zaopiniowania projektu ustawy przez Komisję Ustawodawczą jako niedopuszczalnego. Opinia w tej sprawie powinna być formułowana większością kwalifikowaną odpowiadającą procedurze rewizji Konstytucji.

W zmianie trzeciej  wprowadza się zasadniczą nowość w procedurze ustawodawczej, mającą na celu likwidację tzw. zamrażarki. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia pierwszego czytania projektu ustawy nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia projektu do tzw. laski marszałkowskiej. Oznacza to, że Marszałek Sejmu będzie miał obowiązek wykonania wszelkich wstępnych czynności, takich jak zasięgnięcie opinii Komisji Ustawodawczej, przeprowadzenie konsultacji, zarządzenie drukowania i dostarczenie projektu posłom, w taki sposób i przy zachowaniu terminów umożliwiających przeprowadzenie pierwszego czytania w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia projektu przez wnioskodawcę.

Proponuje się także (zmiana 4 lit. b), aby w trakcie pierwszego czytania nie można było zgłosić wniosku o odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy. Za takim rozwiązaniem przemawia szczególny szacunek dla aktywności obywateli i demokracji bezpośredniej.

W zmianie piątej wprowadza się możliwość zwołania posiedzenia podkomisji w sposób analogiczny jak przy zwoływaniu nadzwyczajnego posiedzenia komisji tj. na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków komisji.  Rozwiązanie to podyktowane jest analizą przebiegu procesu legislacyjnego projektów ustaw składanych przez opozycję. Wynika z niej, że duża ilość składanych projektów ustaw kończy swój proces legislacyjny na etapie podkomisji, z uwagi na brak regulacji prawnych pozwalających na zobowiązanie przewodniczącego podkomisji do podjęcia lub kontynuacji prac nad skierowanym do niej projektem.

Nową propozycją jest zmiana art. 173 Regulaminu Sejmu dotycząca zasad ustalania porządku dziennego posiedzenia Sejmu. Proponuje się, aby wszystkie kluby, które złożyły na piśmie Marszałkowi Sejmu oświadczenie o odmowie udzielenia poparcia Radzie Ministrów zgłaszały do porządku dziennego jeden punkt (art.173 ust. 5a), niezależnie od porządku dziennego ustalanego przez Marszałka Sejmu. Nowy punkt porządku dziennego byłyby automatycznie włączany do porządku dziennego i wprowadzenie jego nie wymagałoby uzyskiwania zgody Marszałka Sejmu, ani też opinii Konwentu Seniorów. O kolejności wprowadzania punktów zgłoszonych przez kluby decydowałoby Prezydium Sejmu. Uprawnione podmioty miałyby obowiązek powiadomić Marszałka Sejmu o swoich propozycjach do godziny 18.00 na dwa dni przed dniem rozpoczęcia posiedzenia Sejmu (art. 173 ust. 5b). Rozwiązanie to przyczyniłoby się do zlikwidowania tzw. „zamrażarki” Marszałka Sejmu.

Wnioskodawcy proponują również wprowadzenie przepisu umożliwiającego udzielenie przez Marszałka Sejmu poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, ilekroć zażądają zabrania głosu przewodniczącym klubów parlamentarnych w punktach porządku obrad z ograniczeniem do jednego wystąpienia w każdym punkcie porządku dziennego.

Kolejną ważną propozycją zmiany regulaminu Sejmu jest zmiana w dziale III rozdziale 4, polegająca na zlikwidowaniu obecnej formuły „informacji bieżącej” i „pytań w sprawach bieżących”. Proponuje się zastąpić obecne formy całkowicie nowym rozwiązaniem tj. „Pytaniami do Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów” (art. 191 ust. 2). Nowa instytucja byłaby stałym elementem  posiedzeń Sejmu , spełniając w sposób autentyczny funkcję kontrolną. Po pierwsze,  prawo do formułowania pytań do Premiera oraz członków jego gabinetu należałoby tylko do klubów i kół poselskich, które zgodnie z art. 8a Regulaminu Sejmu złożyły oświadczenie o nie udzieleniu poparcia Radzie Ministrów (art. 194 ust. 1). Opozycja uzyskałaby w ten sposób możliwość realnej kontroli i bieżącego dialogu z Rządem oraz informację o bieżących pracach Rady Ministrów. Ten stały punkt porządku każdego pierwszego w miesiącu posiedzenia Sejmu będzie miał charakter dynamicznej dyskusji na zasadach równości między rządem a opozycją. Proponuje się, aby autorzy pytań  informowali Marszałka Sejmu o ich tematyce do godziny 21.00 dwa dni przed dniem rozpoczęcia posiedzenia Sejmu (art. 194 ust. 2). Pytania do Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów miałyby trwać łącznie maksymalnie 180 minut, przy założeniu, że zadanie pytania nie mogłoby trwać dłużej niż 5 minut  i odpowiedź na nie również maksymalnie 5 minut. Zakłada się zatem równy podział czasu między Radą Ministrów a opozycję parlamentarną i autentyczną debatę parlamentarną z udziałem Prezesa Rady Ministrów oraz  jego członków  i – co istotne – bez możliwości uchylenia się od odpowiedzi na zadane pytania. Podobnie jak w chwili obecnej, Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, ustalałoby podział czasu przeznaczonego na rozpatrywanie tego punktu na posiedzeniu Sejmu (połowa czasu, a więc 90 minut dla klubów i kół opozycji parlamentarnej) pomiędzy uprawnione podmioty, kierując się ich liczebnością.

Wnioskodawcy uważają, że jest to postulat realizujący podstawowe prawa opozycji parlamentarnej stosowane w praktyce ustrojowej paramentów dojrzałych państw europejskich.

 

 

Prezydent złożył w Sejmie projekty ustaw

Zgodnie z obietnicami przedwyborczymi, prezydent Andrzej Duda złożył wczoraj w Sejmie dwa projekty ustaw:

1.) projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw,
2.) projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Warto zaznaczyć, że projekt w sprawie obniżenia wieku emerytalnego prezydent Duda złożył w Sejmie jeszcze we wrześniu, w trakcie trwania poprzedniej kadencji. Jednak ówczesny Sejm się nim nie zajął. Prezydent zapowiedział wówczas, że złoży projekt ponownie, w nowej kadencji.

Zasadniczą propozycją zawartą w prezydenckim projekcie dotyczącym emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest przywrócenie wieku emerytalnego obowiązującego w Polsce do końca 2012 r. Wiek przechodzenia na emeryturę będzie więc zróżnicowany ze względu na płeć i będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zmiany te będą dotyczyć osób objętych powszechnym systemem emerytalnym (ZUS)  oraz rolników (KRUS).

Drugi projekt dotyczący zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bazuje na propozycji zwiększenia kwoty wolnej od opodatkowania z 3 091 zł do 8 002 zł . W praktyce realizacja tego celu nastąpi poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek z 556 zł 02 gr do 1 440 zł, czyli najprościej mówiąc – co miesiąc w naszych portfelach z tego tytułu przybędzie 120 zł (przy kwocie 556 zł 02 gr było to 46 zł).