Poseł w dębickim Ekonomiku

W piątek 31 marca poseł Jan Warzecha odwiedził młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy, by opowiedzieć o specyfice pracy parlamentarnej. Poseł przedstawił także wiele faktów i ciekawostek związanych z trybem ustawodawczym, organami władzy państwowej, opowiedział o swojej pracy poselskiej, a także zachęcał do czynnego angażowania się w życie społeczne regionu.

Czytaj dalej Poseł w dębickim Ekonomiku

“Samarytanie z Markowej” wystawa o rodzinie Ulmów w Sejmie

W 73. rocznicę morderstwa rodziny Ulmów z podłańcuckiej miejscowości Markowa, z inicjatywy posła Kazimierza Gołojucha w Sejmie została zorganizowana wystawa pt. „Samarytanie z Markowej”. Ekspozycję dokumentującą tragiczną historię rodziny Ulmów i porażającą codzienność zagłady społeczności żydowskiej otworzył marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Czytaj dalej “Samarytanie z Markowej” wystawa o rodzinie Ulmów w Sejmie

Rozmawiali o organizacji Regionalnego Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego

We wtorek 21 marca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się drugie spotkanie poświęcone tematyce organizacji Regionalnego Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego. W pierwszym, kilka tygodni temu, uczestniczył poseł Jan Warzecha i wiceburmistrz Wojciech Iwasieczko.

Czytaj dalej Rozmawiali o organizacji Regionalnego Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego

38. posiedzenie Sejmu

Zmiany w finansowaniu szpitali, poprawa ściągalności alimentów, a także zaostrzenie kar dla pijanych kierowców – to jedne z najważniejszych ustaw, którymi będą zajmować się posłowie na rozpoczynającym się w środę 38. posiedzeniu Sejmu. Izba rozpatrzy też projekt uniemożliwiający pełnienie służby zagranicznej przez funkcjonariuszy i współpracowników komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.

Czytaj dalej 38. posiedzenie Sejmu

Poseł odwiedził Zespół Szkół w Brzostku

W czwartek 14 marca poseł Jan Warzecha odwiedził młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, by opowiedzieć o specyfice pracy parlamentarnej. Poseł przedstawił także wiele faktów i ciekawostek związanych z trybem ustawodawczym, organami władzy państwowej, opowiedział o swojej pracy poselskiej, a także zachęcał uczniów do czynnego angażowania się w życie społeczne regionu.
Uczniom technikum opowiedział m.in. o tym, co zadecydowało o jego wyborze drogi życiowej, o czasach szkolnych, które spędził w tej brzosteckiej placówce, a także studiach i późniejszym życiu zawodowym. Udzielił przyszłym absolwentom wskazówek, jak powinni postępować w życiu i czym się kierować, aby stać się cenionymi obywatelami kraju i znaleźć dobrą pracę.

Wiceminister środowiska w Rzeszowie

We wtorek 14 marca w Rzeszowie odbyło się spotkanie z Mariuszem Gajdą – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, podczas którego podkarpaccy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości zawnioskowali o utworzenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Na spotkaniu omawiano także problematykę związaną z projektem nowej ustawy Prawo wodne i działania dotyczące budowy zbiornika wodnego Kąty – Myscowa na Wisłoce, który chroniłby przed powodziami Dębicę, Jasło i Mielec.
W trakcie spotkania i konferencji prasowej z udziałem m.in. wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, wicemarszałek województwa Marii Kurowskiej i parlamentarzystów wiceminister zapowiedział, że nowe Prawo wodne opracowane przez resort środowiska pozwoli na systematyczne podejmowanie działań związanych z gospodarką wodną, a przede wszystkim w odniesieniu do systemów zabezpieczenia przed powodzią. Wojewoda dodała, iż często spotyka się z informacjami płynącymi od jednostek samorządu terytorialnego o braku wody, a nowe Prawo wodne dawać będzie możliwość wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego, których w wyniku niezależnych zdarzeń dosięgnie problem suszy.
Niewątpliwie inwestycją kluczową zapewniającą prawidłowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa podkarpackiego w chwili obecnej jest budowa wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa. Powstanie wspomnianego obiektu jest bardzo istotne dla regionu górnej Wisły, o czym wielokrotnie alarmował także m.in. poseł Jan Warzecha, ponieważ na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat występowały tu zarówno katastrofalne w skutkach powodzie, jak i długotrwałe okresy suszy. Dzięki realizacji przedsięwzięcia ograniczona zostałaby aktualna strefa zalewu wody 100-letniej na obszarze ok. 5,4 tys. ha, na których zamieszkuje blisko 22 tys. osób. Ochroną objęto by nie tylko ponad 7 tys. budynków mieszkalnych i gospodarczych, ale także 714 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz 74 obiekty mostowe, 5 ujęć wód i 7 oczyszczalni ścieków. Nie bez znaczenia pozostaje również stworzenie rezerwuaru wysokiej jakości wody pitnej dla zaopatrzenia dużych aglomeracji miejskich, m.in. Jasła, Dębicy czy Mielca. Jednostką odpowiedzialną za przygotowanie i realizację wspomnianego przedsięwzięcia jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Aktualnie trwają prace mające na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wiceminister Mariusz Gajda stwierdził na spotkaniu z mediami, iż budowa tego zbiornika jest w pełni uzasadniona i nie wpłynie ona negatywnie na środowisko, a zbiornik poza ochroną przed powodzią będzie także wspomagał zaopatrzenie w wodę w okresach suszy.
Wiceminister poruszył również problem zbiornika w Rzeszowie. Jest to istotna sprawa dla społeczności miasta, bo chodzi przede wszystkim o podjęcie działań mających na celu odwrócenie procesu degradacji Zalewu Rzeszowskiego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie podjął się opracowania studium wykonalności dla zadania pn. „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok”, a następnie po uzyskaniu raportu oddziaływania na środowisko złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentów aplikacyjnych o zgłoszenie ww. zadania do dofinansowania w ramach POIiŚ na lata 2014-2020. Nabór wniosków przewidziany jest na marzec 2017 r. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia procesu przygotowania inwestycji jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanie finansowania.

Ułatwienia w rozliczaniu podatku – prezydent podpisał ustawę

Prezydent podpisał wczoraj nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy. Zmiany będą dotyczyć głównie kolejnych ułatwień dla podatników w sprawie rozliczeń z fiskusem. Od teraz w niektórych przypadkach to urząd skarbowy będzie mógł rozliczyć za nas PIT.
Podpisana 13 marca ustawa o zmianie ustawy ma na celu po pierwsze, zwolnienie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) od obowiązku samodzielnego sporządzenia zeznań podatkowych. Po drugie – umożliwienie podatnikom rozliczanym przez organy rentowe przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego bez konieczności składania zeznania podatkowego. Po trzecie, ograniczeniu kosztów związanych z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez zmniejszenie wydatków wynikających z zaopatrzenia urzędów skarbowych w papierowe wersje druków zeznań, zmniejszenie kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych w formie papierowej oraz zniesienie obowiązku przechowywania dokumentacji papierowej przez pracodawców.
W praktyce, podatnicy uzyskujący dochody od wskazanych w ustawie płatników będą mogli złożyć urzędowi skarbowemu wniosek o sporządzenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, wskazując adres poczty elektronicznej, na który będzie miała być wysłana informacja o sporządzeniu tego zeznania. Wniosek o sporządzenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym będzie można złożyć w terminie do 15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym
Podobnie jak wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy, oświadczenie o przekazaniu 1 % podatku należnego będzie mogło być składane nieodpłatnie, za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
Ustawa będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących oświadczeń o przekazaniu 1 % podatku należnego składanych przez podatników rozliczanych przez organy rentowe oraz regulacji normujących zasady sporządzania rozliczeń podatkowych przez urzędy skarbowe, które będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 r.

37. posiedzenie Sejmu

W środę o godz. 10:00 rozpocznie się 37. posiedzenie Sejmu. W zaplanowanym porządku obrad znajdują się m.in. poselskie projekty nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmieniające obowiązujące przepisy dotyczące wycinki drzew oraz krzewów. Sejm rozpatrzy też projekty nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa, zawierające propozycje ujednolicenia terminów na opłacenie wszystkich podatków oraz zmian przepisów dotyczących przedawnień zobowiązań podatkowych.

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1183) to pierwszy punkt porządku dziennego zaplanowanych obrad. Projekt wchodzi w skład tzw. pakietu 100 zmian dla firm, który stanowi pierwszy etap realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, przyjętego przez rząd 16 lutego 2016 r. W projekcie szczególny nacisk położono na przyspieszenie procedur administracyjnych, ograniczenie nadmiernego formalizmu oraz upowszechnianie partnerskich relacji między administracją a obywatelami. W rezultacie wprowadzono kilka nowych zasad postępowania administracyjnego, takich jak: zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate), reguła rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony, zasada pewności prawa, zasada bezstronności i równego traktowania oraz zasada proporcjonalności działań administracji. Nad projektem pracowała Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach. Sprawozdanie z jej prac przedstawi poseł Bartłomiej Wróblewski.

Następnie Sejm zajmie się w drugim czytaniu rządowym projektem ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druk nr 1211). Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez miasta zrzeszone w Górnośląskim Związku Metropolitalnym oraz eliminuje wady obowiązującej ustawy o związkach metropolitalnych. Utworzenie związku umożliwi koordynację zadań, które dotychczas były rozproszone. Do zadań związku będzie należało m.in. kształtowanie polityki rozwoju, ładu przestrzennego oraz planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój publicznego transportu zbiorowego.

Posłowie rozpoczną prace nad rządową propozycją ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (druk nr 1305). Projekt zakłada wprowadzenie zmian służących umożliwieniu obywatelom załatwienia szeregu spraw z administracją publiczną bez konieczności wychodzenia z domu, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Dotyczy to m.in. spraw z zakresu ruchu drogowego, realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz Karty Dużej Rodziny. Uzasadnienie projektu na forum Sejmu przedstawi Minister Cyfryzacji.

Sejm zajmie się w pierwszym czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz nowelizacji ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1306), którego zasadniczym celem jest to, że każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty ZUS. Jedna wpłata do ZUS zastąpi dotychczasowe składki na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Projekt ograniczy ilość informacji podawanych na dokumentach płatniczych. Wpłaty będą dokonywane jednym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego utworzony przez ZUS dla każdego płatnika składek. Oznacza to ograniczenie w skali roku liczby wpłat do przetworzenia przez systemy informatyczne banków oraz ZUS z 65 do ok. 27 mln. Zgodnie z projektem zadaniem ZUS będzie rozdysponowanie środków między poszczególne fundusze oraz ich dysponentów. Będzie to realizowane w oparciu o algorytm podziału wpłaty na określone tytuły. W dalszej kolejności nastąpi zaksięgowanie wyliczonych wartości na koncie płatnika składek. Ponadto, projekt przewiduje m.in. wprowadzenie ułatwień dla płatników składek, jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami, przez zrównanie – pod względem prawnym – zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS. Do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sejm uczci pamięć Profesora Mariana Raciborskiego. Projekt uchwały (druk 1273) grupy posłów KP PiS zakłada uczczenie pamięci Profesora Mariana Raciborskiego – wybitnego polskiego uczonego, ojca polskiej paleobotaniki, pioniera ruchu ochrony przyrody w Polsce, w 100. rocznicę śmierci. Jak podkreśla się w projekcie – był nie tylko wybitnym uczonym ale i wielkim patriotą. Wychowany w rodzinie powstańca styczniowego, w roku 1914 poparł całym sercem działalność Józefa Piłsudskiego i czyn legionowy.  Posłowie pragną wyrazić tym samym uznanie wobec jego dorobku naukowego i patriotycznej postawy

Posłowie zajmą się też w drugim czytaniu rządowym projektem, którego celem jest likwidacja wątpliwości interpretacyjnych przy korzystaniu ze zwolnienia od akcyzy wbrew celom określonym przez przepisy unijne (druk nr 1288). Wejście w życie projektowanych rozwiązań ma także umożliwić bieżące pozyskiwanie informacji o ilości alkoholu etylowego całkowicie skażonego, który będzie przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Sejm zajmie się poselskimi projektami ustaw o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druki nr 13171334). Pierwszy projekt dotyczy zaostrzenia obowiązujących przepisów pozwalających na swobodne dokonywanie wycinki drzew oraz krzewów. Natomiast drugi projekt ma na celu wprowadzenie przepisów, które będą dawały możliwość weryfikacji czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

W pierwszym czytaniu, Sejm zajmie się poselskim projektem nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1295). Proponowane zmiany zakładają, że na rozliczenie wszystkich podatków m.in. PIT, CIT. PCC, ZUS i KRUS obowiązywałby jeden dzień podatkowy. Byłby to ostatni dzień następnego miesiąca. Obecnie obowiązuje 9 różnych terminów dla obowiązków podatkowych, zdaniem wnioskodawców sytuacja taka jest szkodliwa dla przedsiębiorców oraz urzędów.

Posłowie zajmą się także drugą propozycją nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 1247). Projekt ten uchyla przepisy dotyczące przerwania biegu przedawnienia w wyniku podjęcia czynności egzekucyjnych oraz regulujące przedawnienia zobowiązania podatkowego zabezpieczonego hipoteką lub zastawem.

Sejm zacznie też prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1280). Zakłada on uproszczenie zasad rozliczania podatku VAT przez polskie firmy. Kluczową zmianą jaką wprowadza projekt jest uproszczenie obecnego wzoru deklaracji VAT. Projekt przewiduje m.in. skonsolidowanie obecnie obowiązujących 8 różnych deklaracji (w tym 4 różnych dotyczących VAT) w ramach jednego formularza. W parlamentarnych pracach nad projektem wnioskodawców reprezentuje poseł Jakub Kulesza.

Posłowie będą też dalej pracować nad poselskim projektem nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 1062). Projekt zakłada zmiany w procedurze powoływania członków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Obecnie to sejmiki wojewódzkie wybierają siedmioosobowe rady nadzorcze WFOŚiGW, a te z kolei powołują zarządy. W proponowanym projekcie rady nadzorcze mają liczyć po pięć osób. Powoływać miałby je minister środowiska spośród przedstawicieli wyznaczonych przez wojewodę oraz NFOŚiGW – łącznie czterech. W skład wchodziłby też jeden przedstawiciel samorządu. W radach WFOŚiGW pozostałby zatem wiceprzewodniczący, którego wskazywałyby sejmik. Rada miałaby wybrać zarząd funduszu, który z trzech osób zostałby zmniejszony do dwóch. W ramach proponowanych zmian ministrowi środowiska ma przysługiwać możliwość wyznaczania przedstawicieli do rad nadzorczych wojewódzkich funduszy, gdyby uprawnione do tego podmioty tego nie dokonały. Wnioskodawcy uzasadniają proponowane zmiany chęcią zmniejszenia kosztów funkcjonowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także przyspieszenia i uproszczenia procedur powoływania ich członków, a w efekcie usprawnienia pracy tych organów. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyjęła poprawki o charakterze legislacyjno-redakcyjnym i doprecyzowującym. Zgłoszono 6 wniosków mniejszości. Sprawozdanie przedstawi poseł Anna Paluch.

Posłowie zajmą się również sprawozdaniem Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej. Wniosek o uchylenie posłowi ochrony immunitetowej dotyczy posła Patryka Jakiego (druk 1309). Komisja po rozpatrzeniu sprawy proponuje, by Sejm nie uchylał posłowi ochrony immunitetowej. Sprawozdanie z prac komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Edward Siarka.

W porządku posiedzenia planowane są prace nad rządową propozycją nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1287). Najważniejszą z proponowanych zmian jest wprowadzenie doktoratów o charakterze wdrożeniowym. Mają one na celu ożywienie współpracy między środowiskiem naukowym a społeczno-gospodarczym. Program doktoratów wdrożeniowych zakłada możliwość zdobycia pierwszego stopnia naukowego dzięki badaniom prowadzonym w przedsiębiorstwie, a nie tylko na uczelni. W projekcie przewidziano, że z programu będzie mogło skorzystać 500 osób rocznie. Zgodnie z propozycjami, program ma ruszyć od roku akademickiego 2017/2018. Doktoraty mają być współfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 2450 zł miesięcznie. Jednostka naukowa, nadzorująca proces pisania doktoratu, będzie otrzymywała zryczałtowaną dotację na pokrycie kosztów wykorzystania aparatury badawczej.  Dodatkowo  pracodawca będzie miał możliwość odliczenia 50 proc. kosztów zatrudnienia od podstawy opodatkowania.

Sejm omówi projekt uchwały ws. zwiększenia troski o trzeźwość Narodu (druk 1204). Projekt grupy posłów zakłada zwiększenie troski o trzeźwość Narodu. Jak podkreśla się w projekcie – nadużywanie alkoholu ma negatywne skutki dla funkcjonowania rodzin oraz powoduje ogromne straty ekonomiczne w budżecie państwa.  Posłowie apelują do Rządu RP, samorządów, Kościołów, związków wyznaniowych i organizacji pozarządowych o podjęcie w roku 2017 systematycznych działań na rzecz troski o trzeźwość Narodu.

Posłowie rozpoczną pracę nad poselskim projektem nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1296). Projekt zakłada zmianę w zakresie art. 505 z indeksem 36, który dotyczy skutków prawidłowego wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Zmiana ma dotyczyć przypadków wniesienia sprzeciwu przez jednego z pozwanych oraz wniesienia sprzeciwu co do części rozstrzygnięcia zawartego w nakazie zapłaty. Projekt uzasadni poseł Tomasz Rzymkowski.

W pierwszym czytaniu posłowie zajmą się poselskim projektem ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym (druk nr 1196). Projekt dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu prawnego możliwości utworzenia Poznańskiego Związku Metropolitalnego, poprzez wprowadzenie dedykowanej dla Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego ustawy. Projekt zakłada, że Związek metropolitalny obejmie spójny pod względem przestrzennym obszar oddziaływania miasta na prawach powiatu Poznania, chrakteryzujący się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych, zamieszkały przez co najmniej 600 000 mieszkańców.

Posłowie będą kontynuowali w drugim czytaniu prace nad projektem nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne (pierwotny druk nr 1126). Projekt dotyczy ustanowienia zasad dotyczących równomiernego rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych i zagwarantowania równego dostępu do usług farmaceutycznych.

Sejm zajmie się senackimi poprawkami do nowelizacji ustawy o rzecznikach patentowych (pierwotny druk nr 1138). Znosi ona stawki minimalne pobierane przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynności określonych w umowach zawartych z klientami. Stawki minimalne pozostaną wyłącznie na potrzeby ustalania i zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędem Patentowym orzekającym w postępowaniu spornym. Senat zaproponował do ustawy 5 zmian legislacyjnych.

Ponadto w porządku obrad jest przewidziane rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pierwotny druk nr 1098). Senat proponuje by nowe przepisy dotyczące tzw. pakietu onkologicznego weszły w życie 1 lipca. Nowelizacja wprowadza uproszczoną sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DILO). Nowe przepisy przyznają też ministrowi zdrowia uprawnienia do  ogłaszania, w drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny. W brzmieniu przyjętym przez Sejm ustawa miała zacząć obowiązywać z początkiem marca.

Sejm rozpatrzy też stanowisko Senatu do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (pierwotny druk nr 1091). Do ustawy uchwalonej 10 lutego br. Senat zaproponował 7 poprawek doprecyzowujących. Ustawa normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania, obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów. Implementuje też m.in. dyrektyw Rady 2014/107/UE, 2015/2376, 2016/881 oraz wprowadza regulacje umożliwiające automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z innymi niż unijne państwami w oparciu o procedury Common Reporting Standard (CRS).

W planie obrad 37. posiedzenia Sejmu przewidziano też rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa (pierwotny druk nr 1244) przewiduje, że systemem rejestracji i monitorowania objęte zostaną m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy. Monitorowanie przewozu towarów umożliwi rejestr zgłoszeń, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego. Kontrolę przewozu określonych towarów będą przeprowadzać funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a także – przy wykonywaniu swoich zadań – funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Poprawki Senatu mają głównie charakter  legislacyjny i doprecyzowujący. Jedna z nich umożliwia odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub interesem „podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika”.

Ponadto posłowie zajmą się poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1097). Założenia nowelizacji, do której Senat wniósł poprawki, to wzmocnienie ochrony uczestników polskiego rynku kapitałowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa obrotu na rynku kapitałowym. Nowe rozwiązania mają sprzyjać eliminowaniu nieuprawnionego wykorzystywania informacji poufnych i nadużyć na rynku kapitałowym oraz zapewnić  większe bezpieczeństwo systemom rozrachunku papierów wartościowych.

Sejm rozpatrzy także poprawki Senatu do ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa (pierwotny druk nr 1056). Ustawa powołuje Komisję do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Celem ustawy jest ostateczne uregulowanie praw do nieruchomości położonych w Warszawie oraz roszczeń byłych właścicieli, którym prawo własności odebrano na podstawie tzw. Dekretu Bieruta, a następnie zwrócono z naruszeniem prawa. Nowe przepisy umożliwią też usunięcie skutków decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, powodujących uszczerbek majątkowy w zasobie mienia komunalnego lub krzywdzenie lokatorów przez właścicieli kamienic. Senat zaproponował 9 poprawek do ustawy Oprócz zmian redakcyjnych senatorowie zaproponowali poprawkę, aby członkowie komisji weryfikacyjnej byli w randze sekretarzy stanu, ale nie w Ministerstwie Sprawiedliwości i tylko przy wykonywaniu zadań związanych ze sprawowaniem funkcji w komisji.

Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Kodeks karny skarbowy (pierwotny druk nr 1258).  Urząd skarbowy dokona rozliczenia podatku PIT za dany rok – na podstawie złożonego wniosku oraz informacji od płatnika lub organu rentowego o dochodach podatnika. Nowelizacja ta ma przede wszystkim ograniczyć koszty związane z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) m.in. poprzez: zmniejszenie kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych papierowo i kosztów przechowywania i archiwizowania dokumentów papierowych oraz uwolnienie podatników uzyskujących dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) od samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych.  Zmiany umożliwią również podatnikom, którzy są rozliczani przez organy rentowe, przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego bez konieczności składania zeznania podatkowego. Ułatwienia o których mowa, zostaną wprowadzone już do rozliczeń PIT za 2016 r. Znowelizowana ustawa bowiem ma wejść w życie 15 marca 2017 r.

W ramach 37. posiedzenia Sejmu zaplanowana jest także Informacja Ministra Zdrowia o Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych.

www.sejm.gov.pl

Po raz siódmy uczcili pamięć Żołnierzy Niezłomnych

Po uroczystościach na Rynku uczestnicy przeszli do kościoła pw. Św. Jadwigi, gdzie odprawiona została msza święta. Ostatnim elementem uroczystości był ceremoniał wojskowo-religijny na dębickim Cmentarzu Wojskowym – apel pamięci, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów przy symbolicznym grobie mjr./ppłk. Adama Lazarowicza oraz przy pomniku – kwaterze Polskiego Państwa Podziemnego.
Uroczystości poprowadził Maciej Małozięć, wiceprezes Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Wykład Edyty Adamczyk-Pluty w KANIE

Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy było organizatorem wykładu otwartego dr Edyty Adamczyk-Pluty pt. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Dębicy w walce z podziemiem, opozycją i Kościołem. Spotkanie odbyło się w czwartek 2 marca w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Prelekcję wygłosiła dębiczanka – dr Edyta Adamczyk Pluta specjalizująca się w historii najnowszej na Rzeszowszczyźnie, autorka książki – „Władza a społeczeństwo. Dębica i powiat dębicki w latach 1944-1956” wydanej w 2015 r. przez Muzeum Regionalne w Dębicy.
Studia historyczne ukończyła na Uniwersytecie Rzeszowskim (2004 r.), tam też kontynuowała studia doktoranckie i obroniła pracę doktorską (2013 r.). Ukończyła również administrację na WSiZ w Rzeszowie. Od 2007 r. pracuje w rzeszowskim oddziale IPN. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Rzeszowie.
Od 2015 roku współpracuje z Katolickim Centrum Edukacji KANA w Dębicy przy ocenie prac w konkursie „Sapere Aude” na najlepszą pracę dyplomową związaną z ziemią dębicką.
W  2016 r. za wieloletnią służbę i działalność społeczną została odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi. Naukowo dr Edyta Adamczyk-Pluta podejmuje badania z zakresu historii najnowszej, w tym historii społeczno-gospodarczej, funkcjonowania społeczeństwa w warunkach państwa totalitarnego, propagandy politycznej i jej oddziaływanie.

Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz w Rzeszowie

Realizacja rządowego programu Rodzina 500 plus, kwestie związane z pomocą społeczną i polityką senioralną to główne tematy regionalnego spotkania sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza z samorządowcami  i przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, które 2 marca odbyło się w Rzeszowie.
Wiceminister Michałkiewicz podsumował dotychczasową realizację programu Rodzina 500 plus – w ramach rządowego wsparcia do polskich rodzin trafiło 17,6 mld zł. Z programu skorzystało 3,8 mln dzieci, w tym 48,4 tys. w pieczy zastępczej. Wiceminister poruszył kwestię związaną z wpływem programu na kapitał ludzki – wymienił przede wszystkim wzrost standardu życia rodzin i obniżenie poziomu ubóstwa. Odniósł się również do programów realizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –  m. in. inicjatyw wspierających osoby starsze.
Podczas spotkania w Rzeszowie dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik przestawił kolejny element polityki prorodzinnej – program i ustawę „Za życiem”, która weszła w życie  1 stycznia 2017 r. Ustawa ta  reguluje w sposób kompleksowy wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Realizacja programu 500 plus  w województwie podkarpackim
W województwie podkarpackim w 2016 r. wsparcie w formie świadczenia wychowawczego otrzymało ponad 151 tys. rodzin dla ponad 241 tys. dzieci. Do rodzin trafiło już ponad 1 mld zł. (każda rodzina przeciętnie otrzymała w roku 2016 wsparcie z budżetu państwa w wysokości ponad 7 tys. zł). Wypłaty realizowane są na bieżąco. Potrzeby gmin w tym zakresie podlegają stałej analizie i nie ma zagrożenia, co do ewentualnego braku środków na wypłatę świadczeń wychowawczych.
Podsumowując realizację i funkcjonowanie Programu „Rodzina 500 plus” za rok 2016 na terenie naszego województwa, można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że to systemowe rozwiązanie przyczyniło się do znacznej poprawy sytuacji materialnej podkarpackich rodzin, zwłaszcza tych o niskich dochodach i wielodzietnych – powiedziała wojewoda Ewa Leniart podkreślając jednocześnie, że większość gmin z terenu województwa podkarpackiego odnotowała spadek liczby decyzji przyznających świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, gdyż sytuacja ekonomiczna wielu osób do tej pory korzystających z tego systemu uległa polepszeniu.
Pomoc społeczna
Na terenie województwa podkarpackiego z różnych form wsparcia w ramach pomocy społecznej w ubiegłym roku skorzystało blisko 109 tys. osób z ponad 66 tys. rodzin, tj. ponad 5% mieszkańców Podkarpacia. Na wsparcie realizacji zadań pomocy społecznej w 2016 r. przeznaczono z budżetu wojewody ogółem ponad 283 mln zł. W roku 2016 objęto pomocą o 10% mniej osób niż w roku 2015 i ponad 14% mniej niż w roku 2014.
Polityka senioralna
Szeroko rozumiana polityka społeczna wobec osób starszych stanowi obecnie jeden z priorytetów działań publicznych. Społeczeństwo polskie staje przed wyzwaniami wynikającymi z dynamicznych zmian w strukturze demograficznej ludności. Dwa główne zjawiska wynikające z przemian demograficznych to z jednej strony niska dzietność, z drugiej zaś strony wzrastająca liczba osób starszych. Priorytety wyznaczone w obszarze polityki senioralnej to: zdrowie i samodzielność, aktywność zawodowa osób 50+, aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna osób starszych, srebrna gospodarka oraz relacje międzypokoleniowe.
Jednym z głównych narzędzi poprawy sytuacji osób starszych jest Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, skierowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do jednostek samorządu terytorialnego (wcześniej Program „Senior-WIGOR”).
Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.
Na terenie województwa podkarpackiego powstało już 11 dziennych domów Senior – Wigor. W  2015 r. 10 gmin otrzymało dofinansowanie na ich utworzenie, w 2016 r. 1 gmina na tworzenie oraz 10 na funkcjonowanie już istniejących Dziennych Domów. Łącznie do naszego województwa trafiło blisko 3 mln złotych (2 967 557 zł. )
Ponadto została zainicjowana kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”, mająca na celu uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz możliwości aktywizacji osób starszych.
Spotkanie, które odbyło się 2 marca br. w Podkarpackim Urzedzie Woejwódzkim z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów i ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego, było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie aktualnych działań w obszarze pomocy społecznej. Po konferencji skeretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik oraz podkarpaccy parlamentarzyści spotkali się z przedstawicielami mediów lokalnych podczas briefingu prasowego.
Po konferencji wiceminister Michałkiewicz odwiedził Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie. Następnie udał się do Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej, Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Stowarzyszeniu „Integracja bez Granic” oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie. Towarzyszyli  mu poseł na Sejm RP Jerzy Paul i wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch.
 

Źródło:

https://rzeszow.uw.gov.pl

Agnieszka Skała

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/janwarzecha/ftp/poselska/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Spotkanie z wiceminister rolnictwa Ewą Lech w “Dolinie Pstrąga” w Machowej

Wiceminister rolnictwa Ewa Lech spotkała się we wtorek 28 lutego w „Dolinie Pstrąga” w Machowej z lekarzami weterynarii i właścicielami zakładów przetwórstwa mięsnego. Spotkanie było poprzedzone szkoleniem prof. Władysława Migały, które dotyczyło tzw. substancji smolistych w produktach mięsnych i innych wyrobach spożywczych oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby afrykańskiego pomoru świń.
Pani Minister Ewa Lech i zastępca dyrektora  Agencji Rynku Rolnego Iwona Senenko odpowiadały na pytania wojewódzkich oraz powiatowych lekarzy weterynarii i przedsiębiorców. Najwięcej emocji wzbudzała sprawa problemów interpretacyjnych ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2004 Nr 42, poz. 386, art. 38q ust.1) wprowadzająca obowiązek podpisywania umów przez zakłady przetwórstwa mięsnego z dostawcami trzody chlewnej i odbiorcami detalicznymi oraz hurtowymi ich wyrobów mięsnych.
W spotkaniu uczestniczył również poseł Jan Warzecha, który zobowiązał się złożyć interpelację w tej sprawie lub, jeśli to będzie możliwe, zadać pytanie bieżące już w czwartek 9 marca na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
Organizatorem szkolenia i spotkania było Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie, którego prezesem jest Fryderyk Kapinos, a gospodarzem Stanisław Jarosz- prezes firmy Taurus.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/janwarzecha/ftp/poselska/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.