42. posiedzenie Sejmu RP

Dzisiaj o godzinie 10 rozpoczęło się 42. posiedzenie Sejmu, które potrwa dwa dni. W porządku obrad znajdzie się między innymi pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązania, zgodnie z którym zwolnienie od podatku od nieruchomości będzie dotyczyło nie całości gruntu, ale tylko budynków lub ich części i budowli lub ich części oraz zajętych pod nie gruntów, jeżeli stanowią elementy infrastruktury kolejowej i zarazem są wykorzystywane na cele określone w ustawie o transporcie kolejowym.

Sejm zapozna się także między innymi ze sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o pomocy społecznej, który obejmuje rozszerzenie katalogu przesłanek obligatoryjnego i fakultatywnego zwolnienia członków rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej z odpłatności za jego pobyt.

Obrady obejmą prace nad projektem ustawy dotyczącym przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 3 tys. zł jako dodatkowego wsparcia dochodowego osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które status ten uzyskały na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 31 grudnia 2021 r.

Sejm zapozna się również ze sprawozdaniem Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz sprawozdaniem Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu.

Porządek obrad przewiduje pytania w sprawach bieżących do przedstawicieli rządu oraz informację bieżącą.