54. posiedzenie Sejmu

In Bez kategorii by sanescobarLeave a Comment

Podczas ostatniego w 2017 r. posiedzenia Sejmu posłowie wysłuchają exposé premiera Mateusza Morawieckiego, które zaplanowano na wtorek o godz. 16:00. W porządku obrad bieżącego posiedzenia jest też m.in. kontynuacja prac nad rządowym projektem, którego celem jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego oraz zmianami w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, dzięki którym większość spraw będzie możliwa do załatwienia przez Internet. Posłowie zajmą się też kilkoma projektami uchwał, w tym wsparciem dla inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka, która ma pomagać w rozwoju relacji polsko-węgierskich.

Sejm rozpocznie w I czytaniu parlamentarne prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2067). Projekt wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działanie sądów rejestrowych. Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Dzięki zmianom niemal wszystkie sprawy związane z KRS przedsiębiorca załatwi szybko i wygodnie przez Internet. Przewidziano wprowadzenie obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS drogą elektroniczną od 1 marca 2020 r. Projekt zakłada też elektroniczny kontakt wnioskodawcy z sądem rejestrowym np. w sprawie wezwań do uzupełnienia braków, doręczeń elektronicznych, składania pism oraz środków zaskarżenia drogą elektroniczną. Od 1 marca 2020 r. akta rejestrowe będą prowadzone w postaci elektronicznej oraz udostępnianie w takiej formie w czytelni akt oraz w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych. Wprowadzony będzie obowiązek sporządzania i składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w odpowiednim formacie danych. Nie będzie już trzeba składać tych sprawozdań do urzędu skarbowego – będą one automatycznie przekazywane z KRS do Ministerstwa Finansów. Stworzone zostanie elektroniczne repozytorium aktów i protokołów notarialnych, z którego elektroniczne wypisy aktów i protokołów notarialnych będą automatycznie przekazywane przez Internet i dołączane do wniosku – bez konieczności fizycznego złożenia przez stronę. Powstanie ogólnodostępny portal internetowy umożliwiający stronom i pozostałym uczestnikom obrotu gospodarczego dostęp do wszystkich dokumentów składanych do KRS oraz umożliwienie pobierania pełnego odpisu z KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Sądy rejestrowe zostaną odciążone w związku z wprowadzeniem obowiązku składania sprawozdań finansowych wyłącznie w postaci elektronicznej oraz automatycznego wpisu do rejestru wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego.

Celem rozpatrywanego w II czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (pierwotny druk nr 2066) jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, a także wzmocnienie systemu oceny wpływu zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi (chodzi o podejmowanie skutecznych działań naprawczych i usprawniających zarządzanie jakością powietrza). Rezultatem proponowanych zmian będzie bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych województwach, w tym prognoz jakości powietrza. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronach: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedstawi poseł Wojciech Skurkiewicz.

Sejm zajmie się projektem uchwały w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka (druk nr 2069). Celem projektu uchwały jest wystąpienie do Rządu RP z apelem o wsparcie inicjatywy powołania do życia Fundacji Polsko-Węgierskiej, która będzie wspierać utrwalanie i rozwój wzajemnych relacji. W projektowanej uchwale wnioskodawcy proponują, by Sejm i Zgromadzenie Narodowe Węgier wyraziły przekonanie, że utrwalenie i rozwój wyjątkowych relacji polsko-węgierskich powinno zostać wsparte formą instytucjonalną, a patronem Fundacji powinien zostać profesor Wacław Felczak – postać symboliczna, związana z dziejami obu państw.

Pełen harmonogram obrad 54. Posiedzenia Sejmu jest dostępny tutaj:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp

 

Leave a Comment