11. posiedzenie Sejmu RP

Na rozpoczynającym się dzisiaj 11. posiedzeniu Sejmu RP posłowie w pierwszym czytaniu rozpatrzą rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Przedstawione zostanie także sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Projekt dotyczy ujednolicenia reżimu prawnego w stosunku do wszystkich gazociągów przesyłowych przebiegających przez granicę RP, niezależnie od tego, czy łączą one Polskę z systemem gazowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej i EFTA czy też państwa niebędącego stroną żadnej z tych umów, oraz zapewnienia jednolitego stosowania prawa UE wobec takiej infrastruktury.

Rząd przedstawi również informację na temat działań podejmowanych w celu umożliwienia wykonywania pracy na terenie Polski i w krajach sąsiadujących, Polakom zamieszkującym obszary przygraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Izba zajmie się również w pierwszym czytaniu rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt dotyczy wprowadzenia do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników), a także rządowym projektem ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, który ma na celu wprowadzenie nowej formy pomocy na restrukturyzację w postaci ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

W drugim dniu posiedzenia, Sejm rozpatrzy sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, które dotyczy stworzenia rozwiązań mających na celu zagwarantowanie nowoczesnego i efektywnego poboru opłaty elektronicznej w sposób minimalizujący uciążliwość i koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych poprzez utworzenie m.in. podstaw prawnych działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS służącego poborowi opłaty elektronicznej opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego.

Na czwartek przewidziano również wysłuchanie sprawozdania Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych usta. Projekt ten dotyczy stworzenia rozwiązań mających na celu zagwarantowanie nowoczesnego i efektywnego poboru opłaty elektronicznej w sposób minimalizujący uciążliwość i koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych poprzez utworzenie m.in. podstaw prawnych działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS służącego poborowi opłaty elektronicznej opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego.

W piątek w trzecim dniu posiedzenia posłowie w pierwszym czytaniu zajmą się rządowym projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Izba wysłucha też sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Ten ostatni projekt dotyczy powierzenia zadań ustawowych, realizowanych dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorców – Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych; umożliwienia udzielenia w 2020 r. kołom gospodyń wiejskich pomocy finansowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

We środę, 6 maja posłowie zapoznają się ze  sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W ostatnim dniu posiedzenia w  Sejmie będzie miało miejsce rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

 

 

Od dziś obowiązek noszenia maseczek!

Od czwartku 16 kwietnia wszystkich obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeniach publicznych przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.

Maseczki trzeba nosić w miejscach publicznych, a więc:

 • w obiektach handlowych, usługowych, na targowiskach itp.;
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym
 • w kościołach i innych obiektach kultu religijnego;
 • na terenach nieruchomości wspólnych, czyli np. na klatkach schodowych i w windach;
 • na drogach, placach, w parkach, w lasach i innych terenach zielonych;
 • w transporcie publicznym;
 • w samochodzie, jeśli poruszają się nim osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie chyba, że podróżujemy sami lub tylko z dzieckiem do lat 4.

W rozporządzeniu czytamy, że z obowiązku noszenia maseczek będą zwolnione:

 • dzieci do ukończenia 4. roku życia;
 • osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności;
 • osoby wykonujące czynności zawodowe, zarobkowe lub służbowe w budynkach, zakładach, obiektach i placówkach handlowych oraz na targowiskach, o ile nie obsługują bezpośrednio klientów lub interesantów;
 • kierowcy środków publicznego transportu, o ile są oddzieleni od innych osób tak, że nie mają z nimi styczności;
 • duchowni w trakcie sprawowania czynności i obrzędów religijnych;
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych oraz funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego wykonujący zadania służbowe i stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych czynności.

Nie mamy obowiązku nosić maseczek, gdy przebywamy w mieszkaniu, w domu, na terenie prywatnym – własny ogródek, taras.

 

10. posiedzenie Sejmu RP

Na 10. posiedzeniu Sejmu IX kadencji posłowie zajmą się m.in. rozpatrzeniem sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu zapewnienie kobietom w ciąży bezpłatnego dostępu do leków, a tym samym poprawy ich sytuacji finansowej w celu zapewnienia zdrowia matki i prawidłowego rozwoju dziecka.

Posłowie przeprowadzą pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych, który dotyczy zdefiniowania zasad wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi.

Sejm w pierwszym czytaniu zajmie się obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, mający na celu zmiany finansowania wynagrodzeń nauczycielskich z formuły subwencji oświatowej na dotację celową.

Kolejnymi punktami obrad Sejmu będzie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego. Ten ostatni dotyczy ochrony własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi tzw. mienia bezdziedzicznego wysuniętymi między innymi w związku z amerykańską ustawą Just 447 o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym z Holocaustu, którym nie zadośćuczyniono ich strat.

Izba będzie również pracować nad pierwszym czytaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Projekt ten dotyczy uchylenia dopuszczalności aborcji eugenicznej.

W drugim dniu posiedzenia wysłuchamy  Informacji Ministra Klimatu na temat aktualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polaków wynikającego z pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, tj. suszy, wzrostu średnich temperatur, nieprzewidzianych zjawisk pogodowych, zagrożenia pożarowego – na przykładzie bezprecedensowych pożarów w Australii.

Informację na temat etapu na jakim znajduje się postępowanie w sprawie zabójstwa na tle politycznym Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w trakcie XXVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przedstawi Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości.

Wysłuchamy także Informacji Ministra Finansów w sprawie przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i działań KNF. A także Informacji Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Finansów  na temat działań podejmowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny w sprawie restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego
w Sanoku

Kolejnym punktem obrad będzie Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prac nad zwiększeniem świadczeń emerytalnych i rentowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwoty minimalnej emerytury i renty.

Ponadto posłowie zapoznają się ze sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz Sprawozdaniem Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Porządek obrad Izby przewiduje także pytania w sprawach bieżących do przedstawicieli rządu oraz informację bieżącą.

foto: www.sejm.gov.pl

10. rocznica katastrofy smoleńskiej

W 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej pod „Memoriałem Smoleńskim” w Dębicy wiązanki kwiatów złożyli: poseł na Sejm RP Jan Warzecha i starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek, a znicze zapalili: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Bal i prezes Gas Trading Podkarpacie Stanisław Leski.
Delegaci oddali hołd ofiarom tragedii, odmówili też krótką modlitwę za śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i 95 pozostałych ofiar sprzed 10 lat na „nieludzkiej ziemi”.
Mottem naszej pamięci o Nich, niech będą słowa Adama Mickiewicza które zostały umieszczone na Memoriale:
„Jeśli o nich zapomnę, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”.

Jakie rozwiązania wprowadza Tarcza Antykryzysowa?

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tworzące „tarczę  antykryzysową”.  – Wsparcie polskiej gospodarki, przedsiębiorstw, rolnictwa, pracowników jest najważniejsze w tym trudnym czasie – podkreślił minister Błażej Spychalski.

Prezydent podpisał:

1) ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

2) ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

3) ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

 

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii rząd wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

W ostatnich dniach wprowadziliśmy zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Źródło: www.gov.pl

“Tarcza Antykryzysowa”

212 miliardów złotych, czyli prawie 10% PKB Polski – tyle wynosi wartość programu TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ,  jaki z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy opracował rząd pod kierownictwem Premiera Mateusza Morawieckiego. 

Program Tarczy jest oparty o 5️ filarów:

 • Bezpieczeństwo pracowników – będziemy bronić pracowników przed utratą pracy.
 • Finansowanie przedsiębiorstw – złagodzimy skutki spowolnienia gospodarczego dla firm.
 • Wsparcie służby zdrowia – przekażemy dodatkowe środki na walkę z koronawirusem i dofinansowania infrastruktury.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego – wzmocnimy gwarancję depozytów, lokat i wsparcia instytucji finansowych.
 • Inwestycje publiczne – utworzymy Fundusz Inwestycji Publicznych w celu modernizacji infrastruktury, rozwoju cyfryzacji i dalszej transformacji technologicznej.

Dębiczanie uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę 1 marca na dębickim Rynku nastąpiło oficjalne rozpoczęcie uroczystości związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji,  parlamentarzyści. Następnie w kościele pw. Św. Jadwigi odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny, którą odprawił Kapelan 33 Batalionu Lekkiej Piechoty 3 Podkarpackiej BOT ks. dr Marcin Krępa. Podczas mszy poświęcona została tablica upamiętniająca kapelanów Wojska Polskiego, związanych z Dębicą, zamordowanych w 1940 roku – ks. ppłk. Andrzeja Niwę i ks. mjr. Stanisława Matznera. Następnie na Cmentarzu Wojskowym po modlitwie, apelu pamięci i salwie honorowej nastąpiło symboliczne złożenie kwiatów.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych w Domu Kultury “Śnieżka” w Dębicy odbył się koncert patriotyczny w hołdzie Bohaterom Niezłomnym pt. “Już dopala się ogień biwaku” w wykonaniu Norberta “Smoły” Smolińskiego z gościnnym udziałem Grupy SAFO.

Turniej Rodzinny “Pantofelek Królowej Jadwigi 2020”

Dzisiaj w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębicy odbył się Powiatowy Turniej Rodzinny „Pantofelek Królowej Jadwigi”. W tym roku w zmaganiach uczestniczyło 21 drużyn (rodzic + dziecko) rywalizujących w różnych konkurencjach. Wydarzenie organizowane jest od 2008 roku. Turniej co roku jest świetną okazją do zabawy dla dzieci i ich rodziców, którzy biorą udział w zadaniach wymagających wiedzy oraz sprawności fizycznej.

Puchar Polski w Sumo – Dębica 2020

Już po raz trzeci w Dębicy odbyły się zawody Pucharu Polski Seniorek i Seniorów, Juniorek i Juniorów w Sumo. Najlepsi zawodnicy w kraju w tej dyscyplinie sportu zmierzyli się w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy. Świetnie zaprezentowali się zawodnicy LUKS-u Lubzina. Podopieczni trenera Andrzeja Jedynaka zdobyli 14 medali, w tym trzy złote.

Zdjęcia: Jan Bieszczad

“Miłość dociera wszędzie…”- koncert charytatywny dla Gabrysia

Dzisiaj w Domu Kultury Mors odbył się koncert charytatywny zorganizowany przez wolontariuszy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Dębicy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Wydarzenie, w którym udział wzięli m.in. tancerze Szkoły Tańca i Ruchu Soul Dance, grupy artystyczne SS Crew i Easy Bizzy, Zespół Pieśni i Tańca „Mali Igloopolanie”, „Złota Para”, przyciągnęło wielu widzów.  Z pokazem mody inspirowanym latami 50-tymi wystąpiły uczennice ZSZ nr 1 w Dębicy. Zgromadzeni goście mogli podziwiać także akrobatyczne występy braci Kłeczek – finalistów programu „Mam talent”. Gościem specjalnym wydarzenia był Konrad Pondo, aktor, model, konferansjer.

Bohaterem tegorocznego koncertu charytatywnego jest 4-letni Gabriel Szala z Dębicy, u którego dwa lata temu diagnozowano guza mózgu wraz z przerzutami na kręgosłupie. Gabryś dzielnie przetrwał już dwadzieścia jeden cyklów chemioterapii. Po konsultacji ze specjalistami, rodzice zdecydowali się poddać synka naświetlaniom promieniowaniem jonizującym. W najbliższym czasie odbędą się konsultacje dotyczące leczenia za granicą. I to właśnie na pokrycie kosztów dalszego leczenia, rehabilitacji i konsultacji organizowana była zbiórka. Tak, aby mały bohater- jak o Gabrielu mówi jego mama mógł dalej walczyć!