26. posiedzenie Sejmu RP

Przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 26. posiedzeniu Sejmu

 24 lutego 2021 r. (środa)

godz. 10:00 – 10:05   Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia dwusetnej rocznicy Powstania Greckiego
godz. 10:05 – 11:30   Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Projekt dotyczy wprowadzenia usprawnień w organizacji Sądu Najwyższego oraz przedłużenia terminu na wnoszenie skargi nadzywczajnej

    Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Projekt dotyczy wydłużenia o 2 lata okresu, w którym możliwe jest wniesienie skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń sądowych kończących postępowanie w sprawach – przepis dotyczy spraw, które uprawomocniły się po wejsciu w życie Konstytucji RP, to jest po dniu 17.10.1997 r.

     
godz. 11:30 – 12:30   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy uporządkowania ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (takich jak np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące itp.) oraz urządzeń wspomagających ruch (takich jak np.: rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga – napędzanych siłą mięśni) na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

godz. 12:30 – 13:30

 

  Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy zwiększenia progów dochodowych uprawniających do jednorazowej pomocy pieniężnej i okresowej pomocy pieniężnej oraz umożliwienia przyznania pomocy pieniężnej jednorazowej 2 razy w roku.

    Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Projekt dotyczy ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego i obliczenia wysokości emerytury z uwzględnieniem składek za okres represji osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz pokrycia różnicy pomiędzy kosztem pobytu takiej osoby w domu pomocy społecznej, a opłatą wniesioną przez tę osobę przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

     
godz. 13:30 – 13:40   Głosowania, w tym:
    Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej.
    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
godz. 13:40 – 14:30   Sprawozdanie Komisji  o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.
godz. 14:30 – 15:15

 

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.
godz. 15:15 – 16:00

 

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.
godz. 16:00 – 16:45   Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
godz. 16:45 – 17:30   Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
godz. 17:30 – 18:15

 

 

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

 

godz. 18:15 – 19:00

 

  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.
godz. 19:00 – 19:45

 

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
godz. 19:45 – 20:30

 

   Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

 

godz. 20:30 – 21:15

 

   Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
godz. 21:15 – 21:30

 

  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 50. rocznicy zwycięskiego strajku łódzkich włókniarek.
godz. 21:30 – 21:45

 

  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Władysława Żeleńskiego w setną rocznicę śmierci.
godz. 21:45 – 22:00

 

  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Józefa Brandta w 180. rocznicę urodzin.
godz. 22:00 – 23:00     Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.
     

w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek)

godz. 9:00 – 9:05   ew. głosowanie

 

godz. 9:05 – 10:00

 

   Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
godz. 10:00 – 11:00

 

  Sprawozdanie Komisji  o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
godz. 11:00 – 12:00

 

  Sprawozdanie Komisji o:

– senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,

– poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

 

godz. 12:00 – 13:15

 

  Sprawozdanie Komisji o:

– przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

godz. 13:15 – 15:30   Pytania w sprawach bieżących.
godz. 15:30 – 17:00   Informacja bieżąca.
godz. 17:00 – 21:00   Głosowania, w tym:
    Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:
    – Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań podejmowanych przez Policję wobec osób protestujących, które wyrażają swój sprzeciw w stosunku do działań rządu oraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydanego dnia 22 października 2020 r. w sprawie o sygn. akt K 1/20, w szczególności wskazania stosowanych przez Policję środków przymusu bezpośredniego oraz liczby osób, wobec których wspomniane środki zastosowano.

 

    – Pierwszego czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.

 

    – Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na temat procedury przyznawania rekompensat w ramach Funduszu Wsparcia Kultury.

 

    – Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego na temat stanu bezpieczeństwa państwa oraz działań Policji podejmowanych w ciągu ostatnich czterech tygodni, w szczególności w czasie wydarzenia Marsz Niepodległości, które odbyło się dnia 11 listopada 2020 r. na ulicach Warszawy.

 

    – Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie wskazania przyczyn nieogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

 

  Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji przemysłu stoczniowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu „Batory” i aktualnej sytuacji państwowych przedsiębiorstw prowadzących działalność stoczniową – głosowanie.

 

    Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sytuacji branż najbardziej zagrożonych utratą przychodów w czasie pandemii SARS-CoV-2 oraz propozycji wsparcia pracowników i przedsiębiorców w 2021 roku – głosowanie.

 

    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

 

    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie  ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o służbie zagranicznej.

 

    Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych.

 

godz. 21:00 – 22:30

 

  Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań do planowanej fali powodziowej w Polsce.
godz. 22:30 – 23:30

 

  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
     

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *