21. posiedzenie Sejmu RP

Porządek dzienny
21. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 18, 19 i 27 listopada 2020 r.
 
18 listopada 2020 r.

 

1.Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 704 i 709) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

2.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 738) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

3.Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o doręczeniach elektronicznych (druki nr 724 i 729).
 

4.Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (druki nr 641 i 714) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

5.Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachoraz niektórych innych ustaw (druki nr 723 i 728) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 

6.Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 186) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 297) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 6 i 7.
 

7.Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 565) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 610) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 6 i 7.
 
8.Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 679 i 730) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
9.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 720) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
10.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (druk nr 718) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
11.Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o paszach (druki nr 735736 i ) 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 

12.Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżycieli prywatnych Iwony Hartwich, Marzeny Stanewicz, Anny Glinki, Katarzyny Milewicz, Karola Milewicza i Alicji Jochymek reprezentowanych przez adwokata Jarosława Kaczyńskiego z dnia 10 maja 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka (druk nr 634). 


w dniu 19 listopada 2020 r.

13.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 738 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 

14.Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 734 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

15.Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (druki nr 733 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

16.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 719) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
– uzasadnia Minister Infrastruktury.

17.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 687) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
 
18.Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 689) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 18 i 19.
 
19.Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 178) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 18 i 19.
 
20.Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy mianowania pierwszych delegatów rządu na kraj (druk nr ) – aklamacja *
 
21.Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (druki nr 715716)
 
22.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
 
23.Pytania w sprawach bieżących.
 
24.Informacja bieżąca.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat przebiegu głosowania w wyborach na Prezydenta RP w 2020 roku za granicą.
 
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu finansów państwa, sytuacji finansowej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ze wskazaniem wydatków poniesionych przez Grupę w 2020 r. w związku ze zwalczaniem kryzysu gospodarczego wywołanego zamrożeniem gospodarki przez rząd, a także źródeł ich finansowania.
 
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat planowanego przez Rząd wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
 
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań na drugą falę zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
 
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanu przygotowań do roku szkolnego 2020/2021.

 


 
w dniu 27 listopada 2020 r.

 

25.Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druki nr 287 i 668) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
26.Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej (druki nr 240 i 635) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
27.Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druki nr 209 i 703) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
28.Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (druki nr 645 i 681) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 

29.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja (druki nr 381 i 629) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

30.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego (druki nr 624 i 630) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

31.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie:
– uznania roku 2021 Rokiem Stanisława Lema w 100. rocznicę urodzin,
– ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema (druki nr 567614 i 631) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
32.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Aleksandra Ładosia (druki nr 613 i 633) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 

33.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 rokiem Cypriana Kamila Norwida (druki nr 508 i 632) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

34.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (druki nr 615 i 700) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

35.Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uznania roku 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza w 100. rocznicę urodzin (druki nr 566 i 699) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

36.Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r. (druki nr 680 i 721) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
37.Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku (druki nr 688 i 726) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.
 
38.Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
 

39.Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

40.Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.
 
41.Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zawodzie farmaceuty.
 
42.Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 
43.Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.
 
44.Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
 
 45.Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 
 

46.Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *