17. posiedzenie Sejmu RP

Przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 17. posiedzeniu Sejmu 

16 września 2020 r.  (środa) 

godz. 10:00 – 11:00

 

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. 

Projekt dotyczy wprowadzenia zmian, które umożliwią finansowanie istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu, służących przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wynikających ze spowolnienia gospodarczego m.in. poprzez wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych.

godz. 11:00 – 12:00

 

 

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw .

Projekt dotyczy udoskonalenia funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego “Programu Stop Smog”, utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, usprawnienia działania funkcjonującego rządowego programu priorytetowego “Czyste Powietrze” zarządzanego przez NFOŚiGW.

godz. 12:05 – 13:00  

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązania, które pozwoli wyłączyć bezprawność czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 oraz przedłużenia obowiązywania przepisu stanowiącego podstawę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej.

godz. 13:00 – 13:45

 

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

Projekt dotyczy zwolnienia od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych, przez osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, jeżeli darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca.

godz. 13:45 – 14:30

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy dostosowania polskiego porządku prawnego do wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 zmian do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 oraz wprowadzenia zmian towarzyszących w postępowaniach dot. wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych, pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.

godz. 18:30 – 19:00

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r. 

Projekt dotyczy podniesienia wzajemnych relacji na wyższy poziom, pogłębienia partnerstwa między Stronami oraz usprawnienia i rozszerzenia współpracy o kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

 

 

godz. 19:00 – 19:30

 

  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.
Projekt dotyczy zapewnienia obywatelom obu państw praw wyborczych analogicznych do tych, jakie posiadali do momentu Brexitu.
godz. 19:30 – 20:00

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.

Projekt dotyczy zapewnienia ciągłości obowiązywania marynarskiej umowy o pracę podczas przetrzymywania marynarza na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statki, niezależnie od tego, czy upłynął okres, na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub jej wypowiedzeniu.

godz. 20:00 – 20:30

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.

Projekt dotyczy zapewnienia ochrony zabytkom podwodnego dziedzictwa kulturowego w miejscu ich zalegania (w tym również znajdującym się poza morzem terytorialnym) m.in. poprzez formalne i pełne wprowadzenie statusu res extra commercium dla zabytków podwodnych, co wyłączy je całkowicie ze sprzedaży.

godz. 20:30 – 21:15

 

 

 

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Funduszu Medycznym.

Projekt dotyczy utworzenia Funduszu Medycznego w celu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18 roku życia, dofinansowywania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, dofinansowywania zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitali, finansowania leków dla indywidualnych pacjentów w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, finansowania technologii lekowych o wysokim poziomie wartości klinicznej oraz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności, dofinansowywania zadań polegających na zwiększaniu skuteczności programów profilaktycznych oraz finanasowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

w dniu 17 września 2020 r. (czwartek)

godz. 9:00 – 11:30   Pytania w sprawach bieżących. 
godz. 11:30 – 13:00   Informacja bieżąca.
godz. 13:00 – 13:45

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Projekt dotyczy wprowadzenia zmian, które umożliwią finansowanie istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu, służących przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wynikających ze spowolnienia gospodarczego m.in. poprzez wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych.

godz. 13:45 – 14:30

 

 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy udoskonalenia funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego “Programu Stop Smog”, utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, usprawnienia działania funkcjonującego rządowego programu priorytetowego “Czyste Powietrze” zarządzanego przez NFOŚiGW.

godz. 14:30 – 15:30

 

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Projekt dotyczy kompleksowego uregulowania sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich i ma na celu zapewnienie ciągłości prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt.

godz. 15:30 – 16:30

 

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Projekt dotyczy wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jak również kierowanych bezpośrednio do gospodarstw domowych form finansowego wsparcia w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych.

godz. 16:30 – 18:00   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.
     Głosowania, w tym:
    Powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  
    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.
    Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:
    Informacja Ministra Sprawiedliwości w sprawie podjętych w latach 2015-2019 działań dotyczących zwalczania przestępstw pedofilii, w tym przestępstw pedofilii popełnianych przez osoby duchowne
    Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadczeniu kryzysowym 
    Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
    Przedstawienie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnień w związku z bulwersującymi działaniami funkcjonariuszy policji oraz służb podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ostatnich tygodniach
    Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji epidemiologicznej w województwie śląskim
   

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat:

– nieprawidłowości, do których doszło przy zakupie maseczek oraz sprzętu ochrony osobistej przez Ministerstwo Zdrowia za kwotę ok. 5 milionów złotych pomimo tego, że zakupiony sprzęt nie spełniał odpowiednich norm i nie może być stosowany do ochrony układu oddechowego personelu medycznego przed wirusem SARS-CoV-2, a także wyjaśnienia z jakich powodów zakupiono sprzęt ochrony osobistej od przedsiębiorstw oraz osób powiązanych ze znajomym Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, osobistym instruktorem narciarskim oraz kolegą ministra i jego rodziny – Łukaszem G.,

– dotacji przyznawanych ze środków publicznych, w szczególności przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju spółkom kapitałowo i osobowo powiązanym
z byłym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministrem Zdrowia – panem Łukaszem Szumowskim

    Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych