15. posiedzenie Sejmu RP

22 lipca 2020 r. (środa)

godz. 10:00 – 11:00

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018, której celem jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie oraz zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym, jak również poprawienie jasności prawodawstwa unijnego, a także zlikwidowanie barier, które napotyka obecnie Państwowa Inspekcja Pracy w pozyskiwaniu informacji służących realizacji jej ustawowych zadań od organów skarbowych oraz wprowadzenia przepisów przewidujących wyłączenie kabotażu spod zastosowania przepisów projektowanej ustawy oraz utrzymanie w stosunku do przewozów kabotażowych zmienianych przepisów w brzmieniu dotychczasowym.

godz. 11:00 – 12:30

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat postanowień porozumienia podpisanego podczas nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 17-21 lipca 2020r. 

godz. 12:30 – 13:30

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956.

Projekt dotyczy zniwelowania dotychczasowych nierówności i umożliwienia zaspokojenia roszczeń obywateli polskich zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956, którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia

godz. 13:30 – 14:30

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.

Projekt dotyczy zapewnienia optymalnych warunków pełnienia służby dla funkcjonariuszy oraz stworzenia instrumentów prawnych motywujących do pozostania w niej jak najdłużej, m.in. poprzez przyznanie świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat służby, wyżywienia w naturze oraz świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, wzmocnienie ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa uczestniczących w postępowaniu karnym.

godz. 14:30 – 15:30

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających przekształcenie państwowego funduszu celowego FNT w zobowiązanie wieloletnie FNT w ramach NFOŚiGW oraz m.in. zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT wsparcia udzielanego ze środków przekształcanego FNT-PEC i zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT dofinansowania udzielanego w formie bezzwrotnej ze śroków NFOŚiGW w ramach zobowiązania wieloletniego FNT.

godz. 15:30 – 16:30

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 

projekt dotyczy rozwiązań upraszczających proces rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów mających na celu wprowadzenie ułatwienia dla obywateli (posiadaczy pojazdów) i zmniejszenie zadań i obciążeń administracyjnych dla organów samorządowych wykonujących zadanie rejestracji pojazdów.

godz. 16:30 – 17:45

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

Projekt dotyczy wprowadzenia kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia w tym m.in konieczności zmiany systemów informatycznych Ministerstwa Zdrowia, przekazania przez ministra właściwego do spraw zdrowia środków finansowych Instytutowi Pracy i Zdrowia Śródlądowego w Sosnowcu, stworzenie Systemu Importu Docelowego.

godz. 17:45 – 18:15

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy powrotu części Orawy i Spisza do niepodległej Polski.

godz. 18:15 – 19:15

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Projekt dotyczy rozszerzenia definicji mobbingu o problem niższych wynagrodzeń kobiet względem mężczyzn za taką samą pracę tej samej wartości.

godz. 19:15 – 20:15

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy dostosowania polskiego porządku prawnego do wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 zmian do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 oraz wprowadzenia zmian towarzyszących w postępowaniach dot. wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych, pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.

 

godz. 20:15 – 21:00

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r. 

Projekt dotyczy uszczelnienia systemu gospodarowania wodami transgranicznymi na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej i zapewnienia poprawy stanu wód granicznych, w tym Bugu, Narwi i Świsłoczy.

godz. 21:00 – 21:45

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r. 

Projekt dotyczy stworzenia ram prawnych dla prokuratur do występowania z wnioskami o ekstradycję.

godz. 21:45 – 22:30

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów.

Projekt dotyczy wzmocnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, znoszenia barier w swobodnym przepływie towarów poprzez poprawę i skuteczniejsze funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania w obszarze niezharmonizowanym i częściowo zharmonizowanym, to jest w obszarze, w którym prawo europejskie nie określa wymagań dla towarów lub określa je częściowo.

23 lipca 2020 r. (czwartek)

godz. 9:00 – 11:15 – Pytania w sprawach bieżących (pkt )

godz. 11:15 – 12:45 – Informacja bieżąca (pkt ) (PiS)

godz. 12:45 – 18:45

Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium.

Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów „Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego”. 

Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku wraz ze stanowiskiem Komisji.

godz. 18:45 – 19:45

Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2019 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji.

godz. 19:45 – 22:00

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku oraz komisyjnym projektem uchwały.

24 lipca 2020 r. (piątek)

godz. 9:00 – 9:05 

Ślubowanie członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (pkt ).

Głosowania, w tym:

– Wybór Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

– Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży oraz o edukacji o zdrowiu i seksualności.

– Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań do wyborów Prezydenta RP oraz dotychczasowych działań podjętych przez organy właściwe do ich przeprowadzenia.

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Rady Ministrów do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej.

– Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań na potencjalną drugą falę zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

– Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

godz. 12:00 – 13:30

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2019 roku wraz ze stanowiskiem Komisji.

godz. 13:30 – 15:00

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2019 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji.

foto: www.sejm.gov.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *