14. posiedzenie Sejmu RP

15 lipca 2020 r. (środa)

godz. 11:00 – 12:00 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 (druki nr 431 i 482) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

Projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań mających na celu utrzymanie przez zakłady ubezpieczeń limitów ubezpieczeń należności handlowych na poziomie sprzed pandemii poprzez umożliwienie zakładom ubezpieczeń prowadzącym działalność na terytorium RP do scedowania (zreasekurowania) części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej. 

godz. 12:00 – 13:00 

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 455 i   ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

Projekt dotyczy wprowadzenia definicji “drewna energetycznego” pozwalającej na wykorzystanie nieodbieranego surowca drzewnego.         

godz. 13:00 – 14:00

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956 (druk nr 452) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła (pkt)

Projekt dotyczy zniwelowania dotychczasowych nierówności i umożliwienia zaspokojenia roszczeń obywateli polskich zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956, którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia.      

godz. 14:00 – 15:00

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 430) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

Projekt dotyczy implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018, której celem jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie oraz zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym, jak również poprawienie jasności prawodawstwa unijnego, a także zlikwidowanie barier, które napotyka obecnie Państwowa Inspekcja Pracy w pozyskiwaniu informacji służących realizacji jej ustawowych zadań od organów skarbowych oraz wprowadzenia przepisów przewidujących wyłączenie kabotażu spod zastosowania przepisów projektowanej ustawy oraz utrzymanie w stosunku do przewozów kabotażowych zmienianych przepisów w brzmieniu dotychczasowym.

godz. 15:00 – 16:00 

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druki nr 420 i 451) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt )

Projekt dotyczy uporządkowania i usystematyzowania obowiązujących przepisów, co pozwoli na sprawniejsze działanie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

Głosowania, w tym:

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 446 i 478) (pkt)

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (druki nr 443 i 472) (pkt)

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 450 i ) (pkt)

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druki nr 449 i ) (pkt)

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druki nr 445 i 473) (pkt)

-Powołanie 3 członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (druki nr 416 i 428) (pkt)

-Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego (druki nr 453 i 474) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

-Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (druki nr 454 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: I, II i III czytania:

– poselskiego projektu ustawy o pomocy przedsiębiorcom w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (druki nr 278 i 278-A)

– poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

16 lipca 2020 r. (czwartek)

godz. 9:00 – 10:00

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 437 i 437-A) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)

Projekt dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających przekształcenie państwowego funduszu celowego FNT w zobowiązanie wieloletnie FNT w ramach NFOŚiGW oraz m.in. zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT wsparcia udzielanego ze środków przekształcanego FNT-PEC i zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT dofinansowania udzielanego w formie bezzwrotnej ze środków NFOŚiGW w ramach zobowiązania wieloletniego FNT.

Głosowania, w tym:

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (druki nr 444 i ) (pkt)

-Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 447 i 479) (pkt)

-Pytania w sprawach bieżących (pkt)

-Informacja bieżąca (pkt) (KO)