11. posiedzenie Sejmu RP

Na rozpoczynającym się dzisiaj 11. posiedzeniu Sejmu RP posłowie w pierwszym czytaniu rozpatrzą rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Przedstawione zostanie także sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Projekt dotyczy ujednolicenia reżimu prawnego w stosunku do wszystkich gazociągów przesyłowych przebiegających przez granicę RP, niezależnie od tego, czy łączą one Polskę z systemem gazowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej i EFTA czy też państwa niebędącego stroną żadnej z tych umów, oraz zapewnienia jednolitego stosowania prawa UE wobec takiej infrastruktury.

Rząd przedstawi również informację na temat działań podejmowanych w celu umożliwienia wykonywania pracy na terenie Polski i w krajach sąsiadujących, Polakom zamieszkującym obszary przygraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Izba zajmie się również w pierwszym czytaniu rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt dotyczy wprowadzenia do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników), a także rządowym projektem ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, który ma na celu wprowadzenie nowej formy pomocy na restrukturyzację w postaci ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

W drugim dniu posiedzenia, Sejm rozpatrzy sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, które dotyczy stworzenia rozwiązań mających na celu zagwarantowanie nowoczesnego i efektywnego poboru opłaty elektronicznej w sposób minimalizujący uciążliwość i koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych poprzez utworzenie m.in. podstaw prawnych działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS służącego poborowi opłaty elektronicznej opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego.

Na czwartek przewidziano również wysłuchanie sprawozdania Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych usta. Projekt ten dotyczy stworzenia rozwiązań mających na celu zagwarantowanie nowoczesnego i efektywnego poboru opłaty elektronicznej w sposób minimalizujący uciążliwość i koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych poprzez utworzenie m.in. podstaw prawnych działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS służącego poborowi opłaty elektronicznej opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego.

W piątek w trzecim dniu posiedzenia posłowie w pierwszym czytaniu zajmą się rządowym projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Izba wysłucha też sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Ten ostatni projekt dotyczy powierzenia zadań ustawowych, realizowanych dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorców – Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych; umożliwienia udzielenia w 2020 r. kołom gospodyń wiejskich pomocy finansowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

We środę, 6 maja posłowie zapoznają się ze  sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W ostatnim dniu posiedzenia w  Sejmie będzie miało miejsce rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *