Informacja o 5. i 6. posiedzeniu Sejmu

Budżet na rok 2020 będzie najważniejszym tematem rozpoczętych w środę 12 lutego prac Sejmu. Posłowie będą też nadal pracować m.in. nad projektem przenoszącym środki z OFE na indywidualne konta emerytalne oraz nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego. Sejm zapozna się także z informacją o działalności Trybunału Konstytucyjnego.

Głównym punktem pierwszego dnia obrad będzie II czytanie projektu ustawy budżetowej. Zakłada on m.in., że dochody i wydatki państwa będą się równoważyć i wyniosą 435,3 mld zł. Oznacza to, że w budżecie po raz pierwszy od wielu lat nie będzie deficytu. Rząd w przesłanym do Sejmu projekcie zakłada, ze w bieżącym roku PKB wrośnie o 3,7 proc, wynagrodzenia emerytury i renty będą wyższe przeciętnie o 6,3 proc., a inflacja nie przekroczy 2,5 proc. W piątek, podczas 6. posiedzenia Sejmu, Izba przeprowadzi III czytanie projektu. Głosowania nad poprawkami i całością ustawy wypełnią prawie cały blok głosowań.

Sejm przeprowadzi też debatę nad bardzo ważnym z punktu widzenia przyszłych emerytów projektem zakładającym przeniesienie środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Jak zapewnia rząd, stworzenie silnego filara kapitałowego opartego na powszechnych, indywidualnych kontach emerytalnych zasilonych środkami z OFE, wzmocni polski system emerytalny.

Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym, których projekt będzie przedmiotem II czytania, mają ułatwić i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Rząd proponuje, aby formalności związane z pracami geodezyjnymi zajmowały mniej czasu i a sam proces inwestycyjny uległ skróceniu. Zgodnie z projektem starostwa powiatowe z urzędu będą aktualizować dane w ewidencji gruntów i budynków. Bezpłatnie maja zostać udostępnione dane geodezyjne pochodzące z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, takie jak: zdjęcia lotnicze, podstawowe informacje dot. działek ewidencyjnych.

Wprowadzenie opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz słodzonych napojów zakłada rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Zasadniczym celem projektu jest wykorzystanie instrumentów polityki fiskalnej o udowodnionej skuteczności jako narzędzia walki z nadwagą i otyłością przez nałożenie dodatkowej opłaty dla napojów słodzonych. Izba rozpocznie prace nad tymi przepisami w środę i będzie je kontynuowała w czwartek.

Sejm przeprowadzi również I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Proponowane przepisy dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. Projekt ma przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. Struktury takie są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej. Niedopasowania hybrydowe występują, gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów, co może powodować np. podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw to kolejny punkt, na którym w I czytaniu będą pracować posłowie. Celem zmian jest przede wszystkim ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków podatkowych, a poprzez zmiany doprecyzowujące przepisy również zapobieganie potencjalnym sporom na linii podatnik-organ podatkowy. Projekt zakłada zniesienie od 1 października 2019 r. obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy) z tytułu stypendium doktoranckiego otrzymywanego przez doktorantów. W podatku od towarów i usług projekt wprowadza możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób.

W czwartek Izba rozpatrzy sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, w której zaproponowano m.in. rozwiązania wspierające realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, tzw. „Programu Kolej+” oraz umożliwiające eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych.

Posłowie rozpoczną prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku od spadku i darowizn. Zmiana daje możliwość przekazania przez opiekunów zastępczych darowizny lub spadku swoim podopiecznym bez narażania ich na obciążenia podatkowe.

Izba przeprowadzi też I czytanie trzech projektów obywatelskich: o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia oraz o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Posłowie rozpatrzą też stanowiska Senatu do ustaw uchwalonych na wcześniejszych posiedzeniach.

W harmonogramie prac Sejmu znalazło się również I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt zakłada, że opłata za reklamowanie napojów alkoholowych wnoszona będzie na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego w ślad za przekazywaną deklaracją z nią związaną. Wpływy z tej opłaty będą przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Obecnie opłata – wnoszona przez podmioty reklamujące napoje alkoholowe (np. telewizje) – w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania podatkiem VAT wpływa na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, będący w dyspozycji ministra sportu. Z kolei zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca tej opłaty (DRA-1) składana jest przez podmioty świadczące usługę reklamy napojów alkoholowych, do właściwych urzędów skarbowych. Oznacza to, że inny podmiot otrzymuje opłatę (minister sportu), a inny deklarację z nią związaną (naczelnik urzędu skarbowego), co negatywnie wpływa na efektywność poboru tej opłaty.

Sejm wysłucha także informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Podczas tego posiedzenia posłowie mają też rozpatrzeć wniosek w sprawie odwołania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Koordynatora Służb Specjalnych. 

Posłowie spędzą na Wiejskiej trzy dni. 5. posiedzenie potrwa od środy do czwartku (12-13 lutego), w piątek (14 lutego) Izba zbierze się na 6. posiedzeniu, by rozpatrzyć w III czytaniu projekt ustawy budżetowej.

www.sejm.gov.pl

fot. Kancelaria Sejmu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *