4. posiedzenie Sejmu IX kadencji

W środę 22 stycznia Sejm rozpocznie 4. posiedzenie. Przez kolejne dwa dni posłowie zajmą się m.in. nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej, zmianami w Prawie budowlanym, nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, a także projektami ustaw dotyczącymi ochrony zdrowia roślin. W ławach poselskich zasiądzie dwóch nowych posłów.

Posłowie przeprowadzą I czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Wyodrębnione mają zostać dwa działy: aktywa państwowe i klimat. Projekt daje Ministrowi Aktywów Państwowych kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego. W celu skutecznego prowadzenia polityki ekologicznej, klimatycznej i energetycznej, zaproponowano wyodrębnienie z działu środowisko nowego działu – klimat. Projektodawcy wyjaśniają, że jest to odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej.

Sejm w II czytaniu rozpatrzy rządowe projekty ustaw dotyczące ochrony zdrowia roślin, które wdrażają unijne rozporządzenia do polskiego prawa. Chodzi o ustawę o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz o ustawę o ochronie roślin przed agrofagami. Obie projektowane regulacje uzupełniają się. Projektowana ustawa o ochronie roślin przed agrofagami zawiera regulacje, których celem jest ograniczenie ryzyka zawleczenia do Polski nowych agrofagów – wiroidów, wirusów, bakterii, grzybów, organizmów grzybopodobnych, nicieni, owadów i roztoczy atakujących rośliny. W projekcie ustawy o PIORiN proponuje się zmianę organizacji laboratoriów Inspekcji i przeniesienie ich ze struktur wojewódzkich, w ramach wojewódzkiej administracji zespołowej na rzecz podległości Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zmiana organizacji laboratoriów pozwoli ograniczyć koszty akredytacji z ok. 58 mln zł do 19,5 mln, a ich utrzymania z 27 mln zł do 9 mln zł rocznie.
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma na celu usprawnienie nadzoru nad jej funkcjonowaniem. Minister Zdrowia – za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) – ma mieć większe możliwości decydowania o sposobach realizacji zadań przez PIS. Projekt zakłada, że GIS będzie sprawował skuteczny nadzór w obszarze zdrowia publicznego oraz podejmował decyzje umożliwiające bezzwłoczne i odpowiednie do zagrożenia uruchomienie działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju. Posłowie rozpatrzą projekt w II czytaniu.

Kolejnym punktem będzie rządowy projekt nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego poprzez m.in. wprowadzenie podziału projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Łatwiej będzie można zalegalizować, co najmniej 20-letnie, samowole budowlane. Dzięki temu zostaną one włączone do systemu kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Osoby budujące będą składać mniej dokumentów. Dotyczyć to będzie etapu składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. W projekcie założono wprowadzenie 5-letniego terminu na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Sejm w II czytaniu będzie pracować także nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Rada Ministrów proponuje wzmocnienie nadzoru nad jakością żywności. Jej kontrola na wszystkich etapach obrotu skupiona będzie w rękach jednego organu: Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Inspekcja będzie sprawdzać jakość artykułów rolno-spożywczych u producenta, na etapie ich przetwarzania oraz w handlu hurtowym i detalicznym.
W porządku obrad rozpoczynającego się posiedzenia znalazło się także II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem w 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy. Na ten cel zarezerwowano 50 mln euro w ramach działania „Dobrostan zwierząt” z PROW.  

Sejm będzie kontynuował prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Projekt wiąże się z programem „Czyste powietrze”. Z Funduszu Termomodernizacji i Remontów będzie można dofinansować działania związane z poprawą bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. wielkiej płyty. W domach takich mieszka ok. 12 mln osób. Wsparcie w formie premii remontowej będzie udzielane także gminom na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją. Szacuje się, że koszt proponowanych rozwiązań w latach 2020-2029 wyniesie ok. 2,2 mld zł, z czego ok. 70 proc. trafi do samorządów gminnych.
Posłowie będą kontynuować pracę nad rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020. Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej na 2020 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

Izba będzie również pracować nad projektem nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego oraz niektórych innych ustaw. W porządku obrad Sejmu jest także I czytanie obywatelskiego projektu ustawy Emerytura bez podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ponadto posłowie zapoznają się z przedstawionym przez Prezesa Rady Ministrów dokumentem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r.”(wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury) oraz wysłuchają przedstawionego przez Radę Ministrów sprawozdania z realizacji „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W głosowaniach posłowie podejmą też decyzję w sprawie stanowisk Senatu dot. uchwalonych przez Sejm ustaw, w tym nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Posłowie zdecydują także o losach dwóch obywatelskich projektów nowelizacji ustaw: z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Porządek obrad Izby przewiduje także pytania w sprawach bieżących do przedstawicieli rządu oraz informację bieżącą.
 

Mandat poselski obejmie Andrzej Szlachta i Jacek Kurzępa. Zastąpią oni w Sejmie Ewę Leniart i Władysława Dajczaka, którzy zostali powołani przez premiera Mateusza Morawieckiego na wojewodów: podkarpackiego i lubuskiego.

www.sejm.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *