2. posiedzenie Sejmu IX kadencji

Zmiany w ustawie okołobudżetowej na 2019 r., w szczególności dodatkowe 2 mld zł dla NFZ na leczenie pacjentów, to tylko jeden z punktów porządku 2. posiedzenia Sejmu. Obrady rozpoczęły się w czwartek 12 grudnia i będą kontynuowane 19 oraz 20 grudnia. Posłowie zajmą się także m.in. rozszerzeniem tzw. Małego ZUS-u, czyli korzystnymi rozwiązaniami dla 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Będą też pracować nad przeciwdziałaniem wykluczeniu komunikacyjnemu i przedłużeniem dopłat do ulg dla studentów, emerytów i rencistów. Zachęcamy do śledzenia relacji z prac Izby w sejmowych mediach społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram) oraz transmisji na kanale YouTube.

Na początku posiedzenia minutą ciszy Sejm uczcił pamięć zmarłych ostatnio byłych parlamentarzystów: Marka Domina, posła I kadencji oraz Janusza Dzięcioła, posła VI i VII kadencji. Ślubowanie poselskie złożył Waldemar Olejniczak, który objął mandat po Marku Opiole, powołanym na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Sejm rozpoczął prace nad pilnym rządowym projektem nowelizacji tegorocznej ustawy okołobudżetowej. Proponowane zmiany zakładają zasilenie kwotą dodatkowych 2 mld zł tzw. funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Pieniądze będą mogły być przeznaczone na realizację bieżących celów, w tym na zapłatę za świadczenia realizowane przez placówki służby zdrowia po przekroczeniu kontraktu. Projekt przewiduje też przekazanie 1 mld zł na Fundusz Wsparcia Policji, co pozwoli na wykonanie jego ustawowych zadań w większym zakresie. Rząd wskazuje, że wejście w życie projektowanej ustawy w 2019 r. umożliwi także zaliczenie środków m.in. na realizację programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa oraz zakup nowych karetek dla ratownictwa medycznego do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Mikrofirmy będą mogły płacić obniżone i liczone proporcjonalnie od dochodu, nie przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne – taką propozycję zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Aby skorzystać z tzw. Małego ZUS-u Plus w 2020 r., trzeba będzie wykazać przychód za 2019 r. nieprzekraczający 120 tys. zł. To niemal dwukrotne podniesienie progu w stosunku do mijającego roku. Dzięki proponowanym rozwiązaniom w pierwszym roku ich obowiązywania w kieszeniach przedsiębiorców zostanie ok. 1,3 mld zł. Rozszerzenie Małego ZUS-u pozwoli 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców zaoszczędzić średnio kilkaset złotych miesięcznie. Dla przykładu, przedsiębiorca, którego miesięczny przychód w 2019 r. wynosił średnio 7 tys. zł, a dochód – 3 tys. zł, w  2020 r. zaoszczędzi na ubezpieczeniach społecznych ok. 518 zł w miesiącu.

Sejm rozpocznie prace nad propozycją rządu zakładającą zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 lipca 2020 r. Tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych wprowadzono w 2016 r., ale nie był on pobierany w związku z nakazem Komisji Europejskiej. W maju 2019 r. Sąd Unii Europejskiej (SUE) przyznał Polsce rację i orzekł, że podatek ten nie stanowi pomocy państwa. KE odwołała się od wyroku do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Z uwagi na postępowanie w TSUE, rząd wskazuje, że konieczne jest zawieszenie podatku do 1 lipca 2020 r. Podatek od sprzedaży detalicznej mają płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w miesiącu przychód ponad 17 mln zł. Przewidziano dwie stawki: 0,8 proc. od nadwyżki ponad 17 mln zł przychodu miesięcznie oraz 1,4 proc. od nadwyżki ponad 170 mln zł.

W porządku obrad Izby jest także wniesiona przez rząd nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, która ma wspierać realizację tzw. „Programu Kolej plus” i eliminację wykluczenia komunikacyjnego. W myśl projektu, niewykorzystywane tereny kolejowe zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe. Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy. Samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa. Przyczyni się to do poprawy komunikacji na terenach pozbawionych obecnie dogodnych połączeń kolejowych.

Poselski projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym oraz w Prawie celnym dotyczy dostaw wyrobów akcyzowych objętych monitoringiem w ramach systemu EMCS PL2. Zaproponowano wydłużenie do 31 stycznia 2021 r. okresu, w którym takie dostawy będą możliwe również na podstawie papierowych dokumentów dostawy. Dzięki temu podmioty zajmujące się dostawami wyrobów akcyzowych będą mieć więcej czasu na przystosowanie się do stosowania systemu EMCS PL2.

Posłowie będą też pracować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który umożliwi dalsze dopłaty do ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Proponowane przepisy pozwolą na zawieranie do końca 2020 r. umów na przekazywanie przez marszałków województw dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych. Do końca przyszłego roku przedłużone zostaną także zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych przez przewoźników komercyjnych.

Sejm zajmie się również rządowym projektem, zgodnie z którym sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają zajmować się wyodrębnione sądy z wyspecjalizowanymi sędziami. W strukturach sądownictwa powszechnego powstaną osobne jednostki zajmujące się postępowaniami dotyczącymi m.in. prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. Proponowana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zakłada, że takie sprawy rozpoznawać będą wyznaczone do tego dwa sądy apelacyjne oraz cztery sądy okręgowe. Do szybkości i sprawności postępowań ma przyczynić się zasada, że strony w postępowaniu dotyczącym własności intelektualnej będą obowiązkowo reprezentowane przez zawodowych pełnomocników.

Wniesiony przez rząd projekt zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakłada, że Minister Zdrowia, za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), będzie miał większe możliwości decydowania o sposobach realizacji zadań przez Inspekcję. Proponowana nowelizacja umożliwi GIS bezpośrednie oddziaływanie na organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt przewiduje, że Główny Inspektor Sanitarny będzie sprawował skuteczny nadzór w obszarze zdrowia publicznego oraz podejmował decyzje umożliwiające bezzwłoczne i odpowiednie do zagrożenia uruchomienie działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju.

W porządku obrad Sejmu jest również pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Izba będzie także kontynuować prace nad poselskim projektem dostosowującym Regulamin Sejmu do zmian w Kodeksie wyborczym, które nakładają na Sejm począwszy od bieżącej kadencji obowiązek wskazania siedmiu członków Państwowej Komisji Wyborczej. Konieczne jest powołanie składu PKW jeszcze przed ogłoszeniem zbliżających się wyborów prezydenckich.

Podczas posiedzenia Sejm ma również wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w związku z upływem 5 stycznia 2020 r. kadencji sędzi TK Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej. Izba zagłosuje nad zgłoszoną na to stanowisko kandydaturą Rafała Wojciechowskiego.

W głosowaniach posłowie podejmą też m.in. decyzję w sprawie ewentualnych stanowisk Senatu dot. uchwalonych przez Sejm ustaw: nowelizacji ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Porządek obrad Izby przewiduje także pytania w sprawach bieżących do przedstawicieli rządu oraz informację bieżącą.

Więcej na: Harmonogram 2. posiedzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *