Czym zajmują się posłowie na 84. posiedzeniu Sejmu?

Na rozpoczętym dzisiaj 17 lipca 84. posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się m.in. 500+ dla dorosłych osób niepełnosprawnych będących w najtrudniejszej sytuacji, przeciwdziałaniem lichwie oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za 2018 r. Posiedzenie potrwa do piątku.

Posiedzenie rozpoczęło się od I czytania projektu o świadczeniu uzupełniającym dla dorosłych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Otrzymają one dodatek w wysokości 500 złotych. W środę posłowie rozpatrzą także obszerny projekt noweli Kodeksu postępowania karnego autorstwa resortu sprawiedliwości, który dotyczy m.in usprawnienia postępowania karnego, dostosowania regulacji procesowych do rozwoju technologicznego i wyeliminowania błędów legislacyjnych w ustawie.

Odbędzie się również I czytanie projektu ustawy, który przewiduje zastąpienie obowiązującego obecnie szczególnego rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia (split payment) stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP) w niektórych branżach. Nowe rozwiązanie ma wejść w życie 1 września 2019 r. Posłowie zajmą się także ustawą o weteranach, która wprowadza przepisy umożliwiające efektywniejsze funkcjonowanie systemu pomocy udzielanej uczestnikom działań sił zbrojnych RP poza granicami państwa. Na dziś zaplanowano także rozpatrzenie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska.

Ponadto na trwającym posiedzeniu posłowie zajmą się m.in. tzw. ustawą antylichwiarską. Projekt zakłada podjęcie kompleksowych i skoordynowanych działań na gruncie prawa karnego, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii przy udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim. Rozpatrzony zostanie także projekt ustawy nowe prawo zamówień publicznych, który zakłada całościowe uregulowanie tej materii. Natomiast nowelizacja Prawa o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych przewidują, że aplikantki adwokackie i radcowskie – które po zakończeniu aplikacji nie mogły przystąpić do egzaminu z powodu urodzenia dziecka – będą mogły zachować uprawnienia aplikanta przez dodatkowy rok.

Porządek obrad obecnego posiedzenia Sejmu został uzupełniony o projekt noweli Kodeksu wyborczego. Projekt zakłada, że ważności wyborów prezydenckich, do Sejmu, Senatu, do PE oraz ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest, Sąd Najwyższy będzie orzekał w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Sejm rozpatrzy także sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 r.

Drugiego dnia posiedzenia (czwartek 18 lipca) Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu projekt ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15. To projekt ustawy o państwowej komisji ds. pedofilii.

fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *