48. posiedzenie Sejmu

Dzisiaj o godz. 10.00 rozpoczęło się 48. posiedzenie Sejmu, na którym posłowie zajmą się m.in. propozycją zwiększenia ochrony podatników przed nieuczciwymi kontrahentami. Sejm będzie także pracować nad uporządkowaniem systemu finansowania oświaty. Izba rozpatrzy również projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. W porządku obrad jest też m.in. dyskusja nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.
Sejm rozpatrzy w I czytaniu rządowy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej (druk nr 1836), który przewiduje wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji wynikających z działalności nieuczciwych kontrahentów. Przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się czy ich kontrahenci uczciwie i terminowo składają deklaracje oraz czy płacą podatki. Rząd proponuje, by przepisy o tajemnicy skarbowej nie były stosowane w odniesieniu do udostępnianych kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o: niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, które muszą składać  na podstawie przepisów ustaw podatkowych, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach czynności, do których był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych oraz danych o zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników. Zgodnie z projektem informacje te będzie udostępniał organ podatkowy na wniosek przedsiębiorcy. Projekt nowelizacji przewiduje także, że dowodami w postępowaniu podatkowym będą również dokumenty zgromadzone w trakcie działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Zaproponowano wyszczególnienie analiz „big data”, jako odrębnego środka dowodowego.
W porządku obrad jest też początek sejmowych prac nad rządowym projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837). Projekt porządkuje system finansowania oświaty – w jednej ustawie zawarte będą wszystkie przepisy związane z finansowaniem zadań oświatowych. Zgodnie z intencją rządu nowy system ma być przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez organy prowadzące szkoły, w tym samorządy, a także dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych. Wśród zmian dotyczących nauczycieli zaproponowano rozwiązania dotyczące powiązania ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli oraz uzależnienie jej długości od jakości pracy nauczyciela. Zmiana ta umożliwi premiowanie nauczycieli wyróżniających się jakością pracy. Projekt wprowadza obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego. Ma następować po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co trzy lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, jeżeli nauczyciel (w zależności od posiadanego stopnia) nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu.
I czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druk nr 1827) to kolejny z istotnych dokumentów, którym zajmą się posłowie podczas 48. posiedzenia Sejmu. Celem projektowanej ustawy jest określenie zasad i trybu postępowania ministra sprawiedliwości, polskich sądów oraz innych polskich organów mającego na celu ochronę dobra dziecka i poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych dotyczących jego powrotu za granicę lub orzeczeń odmawiających takiego powrotu. Chodzi o przypadki bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania, zawarte w Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze 25 października 1980 r. Projekt ustawy przewiduje powierzenie rozpoznawania spraw dotyczących bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką jedenastu sądom okręgowym, po jednym z każdej apelacji, jako sądom I instancji, a Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie jako sądowi odwoławczemu. Zdaniem rządu takie rozwiązanie ma spowodować przyspieszenie postępowań oraz pozytywnie wpłynie na profesjonalizm ich rozpoznawania, w tym specjalizację sędziów, koncentrację dostępności tłumaczy i profesjonalnych pełnomocników.
Rządowy projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druk nr 1813) ma na celu poprawę organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Projekt określa, jacy lekarze, pielęgniarki i położne byliby docelowo lekarzem, pielęgniarką i położną POZ. Rząd proponuje, by każdy pacjent był objęty opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w skład którego wejdą: lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. Pracą zespołu koordynowałby lekarz, który ma planować i realizować opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą dotyczącą zachowania zdrowia, profilaktyki chorób, ich rozpoznawania i leczenia oraz rehabilitacji świadczeniobiorcy. Z kolei pielęgniarka POZ ma planować i realizować opiekę pielęgniarską nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, jeśli chodzi o promocję zdrowia i profilaktykę chorób, świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne. Źródłem finansowania byłby Narodowy Fundusz Zdrowia.
Sejm przeprowadzi też debatę nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. Wniosek ten został negatywnie zaopiniowany przez sejmową komisję rolnictwa. Debata plenarna – w środę.
Pełny harmonogram obrad 48. posiedzenia Sejmu jest dostępny pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp.