Kłamstwa “sejmowych okupantów”

Kłamstwa sejmowych okupantów, czyli o tym, jak opozycja manipuluje prawdą. Poniżej zamieszczamy najczęściej wysuwane kłamliwe zarzuty wobec działań marszałka i kancelarii Sejmu na ostatnim posiedzeniu Izby, a także wyjaśnienia.Kłamstwo: „Poseł Szczerba mówił na temat”

Poseł Szczerba podczas głosowań nad budżetem nie mówił na temat. Jego wystąpienie było zaplanowaną prowokacją, która miała dać opozycji pretekst do zamrożenia prac nad nowelizacją budżetu na 2017 r. Szczerba już wcześniej naruszał regulamin i łamał zasady parlamentarnej debaty. Jego wykluczenie stało się pretekstem do zerwania przez opozycję obrad. A jakikolwiek pretekst dla opozycji musiał się znaleźć, więc mogła nim być także każda inna sytuacja. Intencją było zerwanie obrad i niedopuszczenie do uchwalenia budżetu na rok 2017, ponieważ nieuchwalenie budżetu skutkuje dymisją rządu. Zamówienie na ten dzień ponad 1000 kanapek w barze Sejmu świadczy o planowanej przez opozycję już dużo wcześniej okupacji parlamentu.
Uniemożliwienie prowadzenia obrad i tym samym sparaliżowanie posiedzenia musiało spotkać się z reakcją marszałka, który czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu Sejmu oraz powagi i porządku na sali posiedzeń. Wykluczenie posła z obrad Sejmu jest jedną z sankcji przewidzianych w Regulaminie Sejmu RP. W art. 175 pkt. 5 Regulaminu czytamy: Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu, jeżeli poseł nadal uniemożliwia prowadzenie obrad i na tym samym posiedzeniu został już upomniany w trybie ust. 4; poseł wykluczony z posiedzenia Sejmu jest obowiązany natychmiast opuścić salę posiedzeń. Jeżeli poseł nie opuści sali posiedzeń, Marszałek Sejmu zarządza przerwę w obradach.
Kłamstwo: „Złamanie zasad organizacji pracy Sejmu”

Wszystkie działania marszałka Kuchcińskiego były zgodne i w granicach obowiązującego prawa. Wszystkie procedury dotyczące zorganizowania 33. posiedzenia, jego kontynuacji na Sali Kolumnowej, odbywających się głosowań i liczenia głosów zostały dochowane.
Wszyscy posłowie mogli uczestniczyć w posiedzeniu, każdy poseł opozycji mógł wejść na Salę Kolumnową, wszyscy zostali powiadomieni o posiedzeniu smsami i poprzez informację na ekranie na sali posiedzeń. W Sieci dostępne są nagrania z Sali Kolumnowej, wykonane przez posłów opozycji. Skoro – jak twierdzą – nie mogli wejść na salę, to jak niby je wykonali?
Kłamstwo: „Zablokowanie możliwości składania wniosków formalnych”

Marszałek Kuchciński podczas głosowań powiedział wyraźnie: Informuję, że realizujemy wniosek formalny, który został przegłosowany na początku. [wniosek posła Sasina w sprawie sposobu głosowania poprawek do budżetu] (…) Wnioski formalne inne będziemy przegłosowywać po zrealizowaniu tego wniosku formalnego, który Wysoka Izba przyjęła…”. Tego zdania posłowie PO i N. już nie cytują, bo nie pasuje do ich manipulacji.Kłamstwo: „Sfałszowana lista obecności”

Zgodnie z art. 7 ust. 5 Regulaminu Sejmu listy obecności zostały wyłożone przez cały dzień i były dostępne dla wszystkich posłów.

Kłamstwo: „Błędnie przeliczone głosy przez posłów sekretarzy, nieprawidłowa ilość posłów sekretarzy”

Głosy na Sali Kolumnowej podczas 33. posiedzenia Sejmu były liczone przez ośmiu posłów sekretarzy, ponieważ dwóch do tego wyznaczonych się nie stawiło. Poseł PSL Krystian Jarubas i posłanka Kukiz’15 Elżbieta Borowska nie brali udziału w głosowaniach i nie liczyli głosów. Oboje zostali wymienieni przez marszałka na wstępie głosowań wśród 10 posłów sekretarzy powołanych do liczenia głosów. W związku z nieobecnością Elżbiety Borowskiej i Krystiana Jarubasa dokonano korekty podziału Sali Kolumnowej na osiem sektorów. Według informacji przedstawionej przez marszałka Sejmu głosy obliczali posłowie sekretarze: Piotr Babiarz, Marcin Duszek, Małgorzata Golińska, Krzysztof Kubow, Daniel Milewski, Piotr Olszówka, Łukasz Schreiber, Artur Soboń. W skład komisji skrutacyjnej powołani zostali posłowie sekretarze Agata Borowiec i Sylwester Tułajew.

Kłamstwo: „Brak kworum”
Marszałek Sejmu opublikował zdjęcie karty ze zbiorczymi wynikami głosowania nad budżetem na 2017 r. Na karcie wpisane są dane z sektorów od I do VIII: ilu posłów głosowało za, ilu przeciw i ilu wstrzymało się. W głosowaniu wzięło udział 236 posłów: 234 było za, 2 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Kłamstwo: “Wyrwana z kontekstu wypowiedź Marszałka Kuchcińskiego o tym, że nie widzi głosujących”
Liczeniem głosów zajmowali się sekretarze w 8 sektorach. Posłowie PO i N. o tym wiedzą, ale cytują tylko te fragmenty stenogramów, które są dla nich wygodne.
Kłamstwo: „Krata montowana w podcieniu budynku S to wynik ostatnich protestów”
Informacja o montażu furtki, a nie „kraty” pojawiła się na stronie Sejmu 15.12.2016 r., czyli dzień przed próbą zorganizowania przez PO i N protestu. Według informacji montaż miał trwać od 16.12 do 23.12. Jak widać, już nawet zwykłe prace budowlane w Sejmie wywołują atak histerii polityków PO, N. i wspierających ich mediów.Kłamstwo: “Zarzuty karne dla przedstawicieli PO i N. za okupację sali posiedzeń.”

To spekulacje i medialne plotki. Nic nie wiadomo na temat takich postępowań.

33. posiedzenie Sejmu

Trzecie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2017 r. to główny punkt 33. posiedzenia Sejmu. Posłowie rozpoczną dziś też prace nad przepisami wprowadzającymi zmiany w ustawie o samorządzie terytorialnym i w ustawie o pracownikach samorządowych i będą kontynuować procedowanie projektu tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Izba rozpatrzy też senackie poprawki m.in. do ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

Trzecie czytanie projektu budżetu państwa na 2017 r. (pierwotny druk nr 881)
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, głównym celem polityki budżetowej pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego. Szacowane dochody wyniosą 325,4 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 384,8 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 59,3 mld zł. Dochody budżetu środków europejskich wyniosą 60,2 mld zł, a wydatki – 69,8 mld zł. Ujemny wynik będzie na poziomie 9,6 mld zł. Podstawowe dane makroekonomiczne: wzrost gospodarczy wyniesie 3,6 proc., średnioroczna inflacja 1,3 proc., nominalny wzrost wynagrodzeń 5,0 proc., zatrudnienie wzrośnie o 0,7 proc. a spożycie prywatne (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) o 5,5 proc. Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie ok. 2,9 proc. PKB. W czasie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu oraz 109 poprawek do części tabelarycznej i jedną poprawkę od części tekstowej. Komisja Finansów Publicznych wnosi o odrzucenie wniosku oraz o przyjęcie 12 poprawek. Spośród poprawek, które zyskały pozytywną rekomendację komisji, jest zmniejszenie o 2 mln zł wydatków Kancelarii Sejmu oraz o 1,5 mln zł Kancelarii Senatu – środki te mają zwiększyć rezerwę ogólną. Sprawozdanie przedstawi poseł Jacek Sasin.

„Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015 – 2019” za okres od 18 listopada 2015 r. do 17 listopada 2016 r. – informacja szefa resortu
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel przedstawi na forum Sejmu informację z realizacji przez swój resort „Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015 – 2019” za okres od 18 listopada 2015 r. do 17 listopada 2016 r (druk 1077). W dokumencie znalazły się informacje z dotychczasowych działań resortu oraz planów na jego dalsze funkcjonowanie. Duży nacisk położono na Program Działań MRiRW na lata 2015-2019, który obejmuje: wspólną politykę rolną w ramach Unii Europejskiej i współpracę międzynarodową, poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Odrębne miejsce zajmują w programie: rozwój obszarów wiejskich, polityka społeczna, funkcjonowanie instytucji i administracji rolniczej, a ponadto edukacja i gospodarka ziemią oraz nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wśród informacji znalazły się dane dotyczące rozwoju różnych rynków i wpływ na gospodarkę Polski. Zaznaczono, że resort rolnictwa przygotował ustawy, które mają na celu wzmocnić pozycje rolnika i producenta rolnego od 1 stycznia 2017 r. Dokument zawiera również kluczowe informacje dotyczące stanu infrastruktury technicznej i społecznej oraz plany jej rozwoju w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2020 r.

Zmiany dotyczące przejmowania mienia państwowego i prawatnego przez podmioty komunalne
Rządowy projekt nowelizacji ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (druk 1050) ma na celu dostosowanie art. 18 ustawy do przepisów Konstytucji oraz uproszczenie procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Dotychczas powoływanie jej członków odbywało się na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, nowelizacja projektu zakłada uregulowanie tej czynności ustawowo. Projektodawca określił sposób rozstrzygania odwołań od decyzji dotyczących przejmowania mienia prywatnego i państwowego przez podmioty komunalne oraz tryb i zasady pracy Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Organizacje społeczne uczestnikiem w postępowaniu administracyjnym tylko w określonych przypadkach
Zaproponowana przez rząd nowelizacja ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (druk 984) jest reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP na petycję skierowaną do Sejmu RP przez Stowarzyszenie Interesu Społecznego „WIECZYSTE”. Sejmowa Komisja uznała za niezasadny, niejasny i martwy w świetle praktyki administracyjnej przepis dot. udziału organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym, jeśli mogłoby mieć ono związek z jej celami statutowymi lub wpływać na interes społeczny. Komisja do Spraw Petycji uznała, że istnienie tego przepisu stwarza potencjalnie podstawę do kwestionowania rozstrzygnięć administracyjnych z powodów formalnych. Sprawozdanie z prac komisji na forum Sejmu przedstawi Magdalena Kochan.

Ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach pakietu „100 zmian dla firm”
Izba rozpatrzy senackie poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (pierwotny druk nr 994). Ma ona uprościć i poprawić warunki prawne wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększyć konkurencyjność gospodarki. Zmiany zmniejszają obowiązki administracyjne przedsiębiorców, wspierają rozwój przedsiębiorczości i zwiększają efektywność pracy. Usprawniają ponadto proces inwestycyjny oraz zmniejszają uciążliwość prowadzonych kontroli. Rząd szacuje, że wejście w życie uchwalonych przez Sejm rozwiązań pozwoli zaoszczędzić firmom i obywatelom około 230 mln zł rocznie. Ustawa wprowadza możliwość złożenia skargi do sądu na przewlekłość kontroli oraz zakaz przeprowadzania ponownej kontroli w tej samej sprawie przez ten sam organ. Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów nie będą narażeni na kary, jeżeli stosowali się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników będą zwolnione z ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy i tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – obecnie z obowiązków tych są zwolnione firmy zatrudniające do 19 osób. Ustawa wydłuża i ujednolica terminy odwołań do sądu pracy. Pracownik będzie miał 21 dni na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – dotychczas było to odpowiednio 7 i 14 dni. Ustawa podnosi – z 1,2 do 2 mln euro – roczny limit przychodów netto, do którego będzie możliwe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Ze 150 do 250 tys. euro rośnie maksymalny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ustawa zawiera też szereg zmian w prawie budowlanym – m.in. zwalniających niektóre roboty z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. W dokumencie znalazły się też zmiany liberalizujące niektóre przepisy dotyczące ochrony środowiska. Senat zaproponował wprowadzenie do ustawy 14 poprawek nie zmieniających istoty przyjętych przez Sejm rozwiązań – w większości mają one charakter redakcyjny, legislacyjny i doprecyzowujący. Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji rekomenduje ich przyjęcie – sprawozdanie przedstawi posłanka Anna Kwiecień.

Sejm rozpatrzy stanowisko Senatu w sprawie zmian w ustawach: o nasiennictwie oraz o ochronie roślin
Posłowie rozpatrzą także senackie poprawki do nowelizacji ustawy o nasiennictwie oraz o ochronie roślin, dostosowującej polskie przepisy do dyrektyw unijnych związanych z nasiennictwem i roślinami sadowniczymi. Ustawa umożliwia też wpisywanie do krajowego rejestru odmian gatunków, które nie są objęte przepisami unijnymi, a są tradycyjnie uprawiane w Polsce, a przez to ważne pod względem gospodarczym lub z uwagi na konieczność zachowania bioróżnorodności roślin.

Obniżenie emerytur i rent funkcjonariuszom pełniącym służbę w latach 1944-1990 m.in. w MBP i SB
Sejm przeprowadzi też drugie czytanie bis rządowego projektu tzw. ustawy dezubekizacyjnej (projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin). Jak podkreśla wnioskodawca, projekt nie karze byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, a jedynie odbiera im niesłusznie przyznane przywileje – wysokie świadczenia emerytalne i rentowe. W projekcie zaproponowano obniżenie współczynnika procentowego podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa (z 0,7 proc. na 0,5 proc.) oraz obniżenie współczynnika procentowego podstawy wymiaru renty inwalidzkiej o 2 proc. za każdy rok takiej służby. Renty rodzinne, będące pochodną emerytur i rent inwalidzkich, mają również zostać obniżone. Obniżone świadczenia emerytalne i rentowe nie będą mogły przekraczać średniej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłacanej przez ZUS w czasie tworzenia projektowanej ustawy (według wstępnych danych w czerwcu 2016 r. przeciętna emerytura wynosiła ok. 2.053 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy – ok. 1.543 zł, a renta rodzinna – ok. 1.725 zł). Świadczenia w nowej wysokości mają być wypłacane od 1 października 2017 r. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu projekt trafił do dalszych prac w Komisjach: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Drugie czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu, a następnie projekt ponownie dwa razy trafił do prac w komisji.

www.sejm.gov.pl

Posłowie przyjęli nową ustawę oświatową

Drugiego dnia 32. posiedzenia Sejmu posłowie zdecydowali m.in. o przywróceniu 8-letniej szkoły podstawowej oraz 4-letniego liceum ogólnokształcącego, uchwalając nowe Prawo oświatowe.Nowa ustawa – Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające tę regulację ustanawiają nowy ustrój szkolny oraz modyfikują organizację szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Nowy system, oprócz 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum, obejmie też: 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną.
Branżowa szkoła I stopnia umożliwi otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwenci będą przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia. Zgodnie z uchwalonymi przepisami uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 będą podlegać promocji do klasy VII. Tym samym rozpocznie się wygaszanie gimnazjów – nie będzie już prowadzona rekrutacja do tych szkół.
Przyjęta wczoraj w Sejmie ustawa będzie teraz obiektem prac w Izbie Wyższej.

Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

We wtorek 13 grudnia w Warszawie, podczas gdy manifestujący zwolennicy KOD-u na Nowogrodzkiej protestowali przeciw ograniczeniom przywilejów dla byłych funkcjonariuszy SB, PiS uczcił ofiary wprowadzonego 35 lat temu stanu wojennego. Rocznica tego tragicznego czasu dla jednych była okazją do wspomnienia represjonowanych i internowanych, a inni potraktowali ją jedynie jako pretekst do zrobienia zamieszania i antypaństwowych demonstracji.
Obchody rocznicowe rozpoczęły się na Placu trzech Krzyży odśpiewaniem hymnu i wyczytaniem nazwisk ofiar stanu wojennego. Oprócz prezesa Jarosława Kaczyńskiego głos zabrał także Andrzej Gwiazda (działacz opozycji w PRL): – Totalitarna opozycja jest pozostałością totalitarnej władzy. Jest grupa, która nazywa się KOD i wzywa do obalenia rządu.

Trwa 32. posiedzenie Sejmu

Debata nad projektem budżetu państwa na 2017 rok to główny punkt porządku obrad 32. posiedzenia Sejmu. Izba będzie również zajmować się propozycją reformy edukacji zakładającą m.in. powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Posłowie mają też kontynuować prace nad projektami ustaw dot. Trybunału Konstytucyjnego. Sejm ma również rozpatrywać projekt tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Przedmiotem prac Izby ma być też np. projekt ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Początek sejmowych prac nad projektami ustaw

Prace nad zmianami w budżecie państwa oraz ustawie okołobudżetowej na 2016 r. (druki nr 11291130)
Zaproponowana przez rząd zmiana w budżecie państwa na rok bieżący upoważnia Ministra Finansów do utworzenia rezerwy celowej na zakup dóbr kultury, w tym zabytków, oraz praw do dóbr kultury, o szczególnym znaczeniu dla Państwa Polskiego i dziedzictwa kulturowego. W projekcie znalazła się też propozycja przekazania Agencji Rezerw Materiałowych dotacji celowej na realizację zadań związanych z rezerwami strategicznymi. Z kolei projekt zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 ma na celu umożliwienie utworzenia rezerw celowych na wyżej wskazane cele. W pracach nad projektami rząd reprezentuje Minister Rozwoju i Finansów.

Szczególne uhonorowanie 100. rocznicy odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości w 1918 r.
To główny cel przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1093). Sejm rozpatrzy tę propozycję w pierwszym czytaniu. W celu przyznania obchodom najwyższej rangi, projekt zakłada powołanie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, złożonych z najwyższych organów władzy RP, a także przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań oraz organizacji społecznych. Spośród najwyższych organów państwowych, członkami Komitetu będą, oprócz Prezydenta RP m.in.: Marszałkowie: Sejmu i Senatu, Prezes Rady Ministrów i Ministrowie: Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych, Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Komitet będzie podejmował działania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską zarówno w roku 1918, jak i w kolejnych latach. Do reprezentowania stanowiska głowy państwa w toku prac parlamentarnych została upoważniona szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska.

Wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów i firm audytorskich
To jeden z celów rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk nr 1092). Projekt wdraża unijną dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Dostosowuje też polskie prawo do rozporządzenia 537/2014 ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. Według wnioskodawcy wzmocnieniu niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów i firm audytorskich służyć mają m.in. działania na rzecz eliminacji konfliktu interesów między biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i jednostkami badanymi. Proponowana ustawa zmierza też do wzmocnienia nadzoru publicznego przez zwiększenie jego niezależności od środowiska biegłych rewidentów. Nadzór publiczny będzie miał m.in. większe uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe, a także w zakresie nakładania kar i sankcji. Uzasadnienie projektu przedstawi Minister Rozwoju i Finansów.

Współpraca administracji podatkowych, przeciwdziałanie oszustwom fiskalnym oraz uchylaniu się od opodatkowania
To propozycje, które zawiera rządowa ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (druk nr 1091). Projektowana ustawa normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania, obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów. Zasadniczym celem ustawy jest uregulowanie w jednym akcie prawnym zagadnień związanych z wymianą informacji podatkowych wraz z ich uporządkowaniem oraz implementacja do polskiego porządku prawnego m.in. dyrektyw Rady 2014/107/UE, 2015/2376, 2016/881 oraz wprowadzenie regulacji umożliwiających automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z innymi niż unijne państwami w oparciu o procedury Common Reporting Standard (CRS). W parlamentarnych pracach nad projektem rząd reprezentuje minister finansów.

Kontynuacja prac nad projektami

Dalsze prace nad przepisami wprowadzającymi ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz o statusie sędziów Trybunału
Poselski projekt zawarty w druku nr 1059 zawiera przepisy wprowadzające dwie ustawy: o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz o statusie sędziów TK. Ma to zapewnić spójność i przejrzystość nowych regulacji prawnych i ich właściwe wdrożenie. Jego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu plenarnym. Prace legislacyjne były kontynuowane w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która zaproponowała, by dwie ustawy: o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz o statusie sędziów TK weszły w zasadniczej części w życie tego samego dnia – 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw aktualnie procedowanej ustawy – Przepisy wprowadzające. Od tej zasady są przewidziane wyjątki. W przypadku ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK jej pierwszych kilka przepisów (art. 1-6) ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu Przepisów wprowadzajacych. Zdaniem autorów jest to konieczne, gdyż trzeba określić, między innymi, jakie są organy wewnętrzne TK i czym jest Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK oraz jakie są jego kompetencje. Z kolei przepisy dotyczące nowych jednostek organizacyjnych Trybunału wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., co umożliwi przeprowadzenie likwidacji Biura TK oraz utworzenia Kancelarii TK oraz Biura Służby Prawnej. Następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Przepisów wprowadzających wejdzie w życie kilka przepisów ustawy o statusie sędziów TK, co ma umożliwić określenie podstawy wynagrodzenia sędziów TK oraz uposażenia sędziów TK w stanie spoczynku, a także zapewnić sędziom TK objęcie urzędu, gdyż przepisy te wskazują początek urzędowania. Wcześniejsze wejście wskazanych w projekcie przepisów ma też umożliwić określonym sędziom przejście w stan spoczynku. Projekt przewiduje ponadto m.in. uchylenie ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Jednocześnie projekt odracza do 1 stycznia 2018 r. utratę mocy obowiązującej jednego z jej przepisów dotyczącego Biura TK, bo dopiero tego dnia zastąpi je Kancelaria TK oraz Biuro Służby Prawnej TK. W odniesieniu do postępowania przed TK projekt przewiduje, że sprawy wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK będą prowadzone na zasadach w niej określonych. Czynności procesowe dokonane przed wejściem w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przez TK pozostaną w mocy. Ponadto projekt przewiduje, że w sytuacji, gdy nie uda się skutecznie wybrać kandydatów na stanowisko prezesa TK lub powołać go w określonym czasie, zadania te wykonywałby tymczasowo sędzia pełniący obowiązki prezesa TK. Zgodnie z projektem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybiera sędziego Trybunału, któremu powierza się pełnienie obowiązków prezesa Trybunału, spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym lub w administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa. Postanowienie w sprawie czasowego powierzenia obowiązków Prezesa TK sędziemu Trybunału musi zostać kontrasygnowane przez Prezesa RM. Na etapie prac komisyjnych projekt został też uzupełniony o przepis, zgodnie z którym wyroki i podjęte z naruszeniem ustawy o TK (z 25 czerwca 2015 r. lub 22 lipca 2016 r.) rozstrzygnięcia, wydane przed dniem wejścia ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, podlegają ogłoszeniu w odpowiednich dziennikach urzędowych po zarządzeniu ich ogłoszenia przez sędziego pełniącego obowiązki Prezesa Trybunału, chyba, że dotyczą one aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą. Sprawozdawcą komisji jest poseł Waldemar Buda.

Prace nad projektem budżetu państwa na 2017 r. (pierwotny druk nr 881)
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, głównym celem polityki budżetowej pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego. Szacowane dochody wyniosą 325,4 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 384,8 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 59,3 mld zł. Dochody budżetu środków europejskich wyniosą 60,2 mld zł, a wydatki – 69,8 mld zł. Ujemny wynik będzie na poziomie 9,6 mld zł. Podstawowe dane makroekonomiczne: wzrost gospodarczy wyniesie 3,6 proc., średnioroczna inflacja 1,3 proc., nominalny wzrost wynagrodzeń 5,0 proc., zatrudnienie wzrośnie o 0,7 proc. a spożycie prywatne (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) o 5,5 proc. Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie ok. 2,9 proc. PKB. Podstawowe dochody budżetowe: dochody podatkowe wyniosą 301,2 mld zł, czyli o 9,4 proc. nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r.; dochody niepodatkowe – 22,5 mld zł. Po stronie wydatkowej w projekcie budżetu na 2017 r. zapewniono m.in. środki na: finansowanie programu „Rodzina 500+”, podwyższenie od 1 marca 2017 r. najniższej emerytury do 1000 zł i wprowadzenie gwarantowanej podwyżki waloryzacyjnej o 10 zł, zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę drogową i kolejową, zwiększone wydatki na świadczenia rodzinne, głównie na kolejny etap weryfikacji świadczeń, tj. podwyższenie kryteriów dochodowych oraz niektórych kwot świadczeń (w tym zasiłków rodzinnych) oraz dofinansowanie do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat. Pracująca nad projektem Komisja Finansów Publicznych wprowadziła do projektu 22 poprawki, w tym 1 do części tekstowej i 21 do tabelarycznej. Poprawka do części tekstowej przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2017 r. – ma ona związek z kalendarzem prac budżetowych w Sejmie i Senacie. Poprawki do części tabelarycznej przewidują m.in. zwiększenie rezerwy ogólnej o 121 mln 80 tys. zł – pieniądze mają pochodzić ze zmniejszonych wydatków w budżetach SN, NIK, RPO, KRRiT, GIODO, Krajowego Biura Wyborczego, PIP, IPN, RPD, Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa i zwiększenie o 1 mln zł wydatków na koszty postępowań sądowych i prokuratorskich oraz o 12 mln 300 tys. środków w części Sprawiedliwość – ze środków NSA i KRS. W sprawozdaniu znalazła się też poprawka umożliwiająca podwyższenie wynagrodzeń funkcjonariuszy Służby Więziennej średnio o 253 zł. Sprawozdawcą komisji jest poseł Jacek Sasin.

Wygaszenie gimnazjów oraz powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego
To główny cel projektu, który powstał w Komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Regionalnej i Samorządu Terytorialnego w wyniku łącznego rozpatrzenia rządowego projektu ustawy – Prawo oświatowe i komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty (pierwotne druki nr 1030526). Posłowie będą pracowali nad tą propozycją w drugim czytaniu. Jednocześnie przeprowadzą drugie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (pierwotny druk nr 1031). Celem proponowanych zmian jest wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacja organizacji szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Nowy system, oprócz 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum, obejmowałby też: 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną. Obecnie oprócz 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum ogólnokształcącego funkcjonują  4-letnie technika i 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe. Branżowa szkoła I stopnia ma umożliwić otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwenci byliby przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia. Zgodnie z projektem uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 będą podlegać promocji do klasy VII. Tym samym rozpocznie się wygaszanie gimnazjów – nie będzie już prowadzona rekrutacja do tych szkół. Wygaszanie gimnazjum może być realizowane m.in. przez przekształcenie go w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie do takiej placówki. Projekt przewiduje też płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu – bez konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania umów o pracę. Sprawozdania komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka.

Zwiększenie ochrony praw i interesów RP – powstanie Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
Celem rządowego projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1055) jest utworzenie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie zastępowała polskie państwo (w tym Skarb Państwa, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także określone w ustawie osoby prawne inne niż Skarb Państwa) w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria Generalna zapewni też tym osobom i podmiotom dostęp do fachowej pomocy prawnej. Rozwiązanie to ograniczy koszty oraz podniesie jakość ochrony prawnej. Projekt umożliwi stworzenie fachowego zaplecza analitycznego i prawnego dla Prezesa Rady Ministrów. Prokuratoria będzie opracowywała dla szefa rządu stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski. W projekcie zaproponowano wprowadzenie obowiązku opiniowania czynności prawnych przed ich dokonaniem przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu planowanej czynności prawnej przekracza 100 mln zł. Wśród zadań Prokuratorii ma być też m.in. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących istotnych praw lub interesów Polski, w tym Skarbu Państwa oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także dotyczących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria ma także zapewniać pomoc podmiotom reprezentującym Skarb Państwa, jeśli chodzi o negocjacje i ugodowe rozwiązywania sporów. Projekt zakłada również m.in. stworzenie trybu rozstrzygania przez prezesa Prokuratorii Generalnej sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa między jednostkami państwowymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Proponowana ustawa ma zastąpić ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 r. Po pierwszym czytaniu na forum Sejmu projekt trafił do Komisji: do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Posłowie będą kontynuować prace nad przepisami likwidującymi Ministerstwo Skarbu Państwa
Propozycja likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa, zgodnie z zapowiedzią premier Beaty Szydło, znalazła się w rządowych projektach ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz o przepisach wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Posłowie przeprowadzą drugie czytanie projektów. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk nr 1054) zawiera regulacje związane z przekazywaniem spraw wraz z dokumentacją oraz te dotyczące możliwości przejścia pracowników MSP do urzędów przejmujących jego zadania. Projekt zakłada wykreślenie bądź przekazanie innym organom uprawnień Ministra Skarbu Państwa, a także przyznanie premierowi kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa. Przewiduje on uchylenie przepisów ustaw, które stanowiły podstawę do wykonywania uprawnień z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa. W rozporządzeniu prezes Rady Ministrów będzie mógł upoważnić wskazane przez siebie organy, pełnomocnika rządu lub państwowe osoby prawne do wykonywania tych uprawnień. Dotychczasowe kompetencje Ministra Skarbu Państwa zostaną przejęte przez ministra infrastruktury i budownictwa. Projekt przewiduje także zniesienie państwowych funduszy celowych zasilanych z przychodów z prywatyzacji, w tym m.in. Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców oraz zmianę zasad dystrybuowania przychodów pochodzących z tytułu zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa. Z kolei projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk nr 1053) zakłada, że uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonywać będą ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Przewiduje także utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Rada ma być ciałem doradczym, zapewniającym szefowi rządu wsparcie, jeśli chodzi o koordynację nadzoru właścicielskiego. Projekt zakłada także podwyższenie standardów nadzoru właścicielskiego, zarówno jeśli chodzi o dobór kadr, jak i formułowanie oczekiwań wobec reprezentantów Skarbu Państwa. Nowe regulacje przewidują także precyzyjne wskazanie, który organ administracji powinien gospodarować poszczególnymi składnikami mienia państwowego, zmianę modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa, rezygnację z prywatyzacji bezpośredniej – projekt ustawy zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych. Ma być także wyodrębniona jednolita grupa spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi premiera. Jednym z efektów wprowadzonych zmian ma być długoterminowy wzrost wartości majątku narodowego oraz poszczególnych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Po pierwszym czytaniu na forum Sejmu projekt trafił do dalszych prac w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, która wprowadziła do niego poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym.

Nowe zadania i sprzęt dla Służby Więziennej
Na bieżącym posiedzeniu posłowie zajmą się również rządową propozycją zmian w ustawie o Służbie Więziennej (pierwotny druk nr 1063). Projekt zakłada powierzenie SW zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Prokuraturze Krajowej. O zakresie realizacji powierzonych Służbie Więziennej zadań związanych z ochroną Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej będzie decydował minister sprawiedliwości, jako zwierzchnik Służby Więziennej. Przy wykonywaniu nowych zadań Służba Więzienna będzie mogła posługiwać się posiadanymi uprawnieniami. Pierwsze czytanie odbyło się podczas prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która rekomenduje Izbie przyjęcie projektu z poprawkami. Sprawozdawcą komisji jest poseł Andrzej Matusiewicz.

Posłowie rozpatrzą także sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” (pierwotny druk nr 1060). Projekt zakłada zakup odpowiedniego sprzętu i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych więziennictwa. Zgodnie z planem modernizacyjnym w ciągu trzech lat ma zostać zakupiony sprzęt za 12 mln zł, w tym m.in. subkarabinki automatyczne, strzelby powtarzalne z chwytem pistoletowym oraz granatniki 40 mm. Oprócz uzbrojenia funkcjonariusze zostaną doposażeni w 1 tys. zestawów ochronnych udaroodpornych, 1,5 tys. kasków ochronnych z osłoną twarzy, tys. sztuk kamizelek kuloodpornych i tyle samo kamizelek taktycznych, 2,5 tys. ręcznych miotaczy gazowych oraz kajdanek, pałek i rękawic ochronnych. Łączna kwota zaplanowanych zakupów sprzętu i wyposażenia specjalnego wyniesie 8,7 mln zł. W ramach programu zostaną wymienione również wyeksploatowane pojazdy, w tym więźniarki i pojazdy operacyjno-konwojowe. Program zakłada poprawę stanu infrastruktury więziennej, w tym remont samych budynków penitencjarnych, jak i zwiększenie bezpieczeństwa elektroenergetycznego, modernizację systemów informatycznych i systemów łączności, a także modernizację podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności. Program przewiduje również zmianę systemu zatrudnienia personelu medycznego. Elementem programu jest wzrost wydatków na uposażenia  funkcjonariuszy, średnio o 253 zł od 1 stycznia 2017 r. oraz wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej również w 2019 r., co spowoduje kolejny wzrost wydatków na uposażenia dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w latach 2018-2020. Łącznie na program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 ma zostać przeznaczone 1,5 mld zł. Rozpatrująca projekt Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaproponował wprowadzenie poprawek redakcyjno-doprecyzowujących. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Bartłomiej Wróblewski.

W Sejmie o programie modernizacji służb mundurowych
Posłowie będą kontynuowali prace nad rządowym projektem ustawy o ustanowieniu  „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” (pierwotny druk nr 1062). Projektowane przepisy mają  na celu zwiększenie sprawności i skuteczności działania Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu poprzez wymianę sprzętu i wyposażenia (pojazdy, uzbrojenie, sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz wyposażenie osobiste), inwestycje budowlane, a także wzrost uposażeń i wynagrodzeń. Na realizację tego celu przewidziano kwotę 9 milionów złotych. W ramach programu najwięcej środków, prawie 6 mld zł, trafi do policji. Część z nich zostanie przeznaczona na budowę nowych oraz przebudowę istniejących jednostek policji. Chodzi o komisariaty, komendy powiatowe i miejskie, a także utworzenie kompleksu obiektów szkoleniowo-dydaktycznych i unowocześnienie strzelnic. W policji plan zakupów obejmuje m.in. nowoczesne pistolety z amunicją 9 mm o zwiększonej sile ognia (magazynki o pojemności 15-17 naboi). Ma to pozwolić na wymianę pistoletów P-64 i P-83 (pojemność magazynka 6-8 naboi). Policja chce także kupić pistolety maszynowe i karabinki szturmowe dla służb antyterrorystycznych, w miejsce karabinków AKMS. Ponad 1,2 mld zł trafi do Straży Granicznej, która planuje budowę i rozbudowę obiektów w jednostkach SG, budowę strzelnic oraz przebudowę aresztów w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. W ramach programu ma zostać kupionych kilkaset pojazdów, w tym głównie samochody patrolowe i terenowe, mikrobusy, ambulanse medyczne oraz motocykle i skutery śnieżne. SG planuje też zakup lekkiego śmigłowca jednosilnikowego, turbinowego z nowoczesnym systemem obserwacji średniego zasięgu oraz morskie jednostki interwencyjno-pościgowe. Do pograniczników mają trafić także nowe pistolety, karabinki i pistolety maszynowe. Do PSP trafi ponad 1,7 mld zł. Środki te zaplanowano przede wszystkim na inwestycje budowlane, w tym rozbudowę budynku Komendy Głównej PSP na potrzeby Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz przebudowy budynków w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie i w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Wydatki straży pożarnej na zakupy sprzętu transportowego będą obejmować zakup ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych. Program dla BOR (ponad 200 mln zł) przewiduje m.in. nowe inwestycje budowlane oraz zakup samochodów reprezentacyjnych, opancerzonych, ochronnych oraz innych pojazdów. BOR chce także kupić nowoczesne uzbrojenie, sprzęt specjalny, sprzęt informatyczny i łączności. Jak podkreśla MSWiA, pozwoli to na wprowadzanie sprzętu nowej generacji, w tym dla ochrony placówek poza granicami kraju. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła poprawki o charakterze porządkowo-legislacyjnym.

Obniżenie emerytur i rent funkcjonariuszom pełniącym służbę w latach 1944-1990 m.in. w MBP i SB – w Sejmie o projekcie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
Taką propozycję zawiera rządowy projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (pierwotny druk nr 1061).  Jak podkreśla wnioskodawca, projekt nie karze byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, a jedynie odbiera im niesłusznie przyznane przywileje – wysokie świadczenia emerytalne i rentowe. Rząd przypomina, że pierwszą próbę obniżenia świadczeń emerytalnych byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 podjęto w 2009 r., jednak nie była ona wystarczająco skuteczna. W projekcie zaproponowano ponowne obniżenie współczynnika procentowego podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa (z 0,7 proc. na 0,5 proc.) oraz obniżenie współczynnika procentowego podstawy wymiaru renty inwalidzkiej o 2 proc. za każdy rok takiej służby. Renty rodzinne, będące pochodną emerytur i rent inwalidzkich, mają również zostać obniżone.  Najpierw przeliczone zostanie świadczenie (emerytura lub renta inwalidzka), które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu funkcjonariuszowi, a w wyniku tego obniżona zostanie wysokość renty rodzinnej. Projekt przewiduje, że obniżone świadczenia emerytalne i rentowe nie będą mogły przekraczać średniej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłacanej przez ZUS w czasie tworzenia projektowanej ustawy (według wstępnych danych w czerwcu 2016 r. przeciętna emerytura wynosiła ok. 2.053 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy – ok. 1.543 zł, a renta rodzinna – ok. 1.725 zł). Świadczenia w nowej wysokości mają być wypłacane od 1 października 2017 r. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu projekt trafił do dalszych prac w Komisjach: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny.

Ułatwienia w odzyskiwaniu należności od dłużników posiadających rachunki bankowe w innych państwach
To priorytet rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1048). Projekt ułatwia transgraniczne dochodzenie należności w sprawach cywilnych i handlowych. Proponowane rozwiązania mają umożliwić skuteczne wykonywanie unijnej procedury europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Wejście w życie projektu umożliwi wierzycielom zabezpieczenie ich roszczeń na rachunkach bankowych dłużników, niezależnie od państwa, w którym są one prowadzone. W przypadku Polski nowe przepisy obejmą egzekwowanie należności z rachunków bankowych oraz tych prowadzonych przez SKOK-i. Skutkiem wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym dłużnika będzie blokada tego rachunku. Zgodnie z projektem czynności dotyczące wykonywania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym mają być realizowane przez komorników. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym projekt trafił do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która przyjęła poprawki polegające między innymi na doprecyzowaniu przepisów dotyczących procedury uzyskania informacji z centralnej bazy informacji o rachunkach bankowych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W sprawozdaniu znalazła się też poprawka doprecyzowująca, że opłata za uzyskanie informacji będzie wnoszona w formie ryczałtu, którego sposób uiszczania i wysokość określi w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości. Sprawozdawcą Komisji jest poseł Bartłomiej Wróblewski.

Rozbudowa i modernizacja śródlądowych dróg w Polsce – sejmowy etap prac nad ratyfikacją porozumienia AGN
W ustawie Sejm upoważnia Prezydenta do ratyfikowania Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. pierwotny druk nr 1015. Przystąpienie do Konwencji AGN jest jednym z priorytetów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Konwencja AGN zobowiązuje Polskę do dostosowania naszych głównych dróg wodnych do co najmniej IV klasy żeglowności. Klasy niższe nie uprawniają do korzystania ze środków TEN-T (transeuropejskie korytarze transportowe UE). W parlamentarnych pracach nad projektem rząd reprezentują resorty Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Spraw Zagranicznych.

Program Pracy Więźniów – Sejm kontynuuje prace nad rządowym projektem, który ma zwiększyć zatrudnienie osób skazanych
Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego (pierwotny druk nr 887) zwiększa wykaz podmiotów, na rzecz których więźniowie będą mogli nieodpłatnie pracować. Będzie to możliwe na rzecz: na rzecz: samorządu terytorialnego, podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa. Więźniowie będą mogli także bez wynagrodzenia pracować na rzecz instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną – o ile podmioty te wyrażą na to zgodę. Praca ta będzie możliwa – za pisemną zgodą skazanego lub na jego wniosek – również powyżej 90 godzin w miesiącu. Projekt zmienia ponadto potrącenia z wynagrodzenia skazanych za pracę. Potrącenie na cele Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ma zostać obniżone z 10 do 7 proc., a potrącenie na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy wzrośnie z 25 do 45 proc. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym propozycją rządu zajęła się Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, która zaproponowała skrócenie okresu vacatio legis z 3 miesięcy do 1 miesiąca oraz wprowadzenie przepisu przejściowego regulującego kwestie będące w trakcie rozpatrywania w momencie wejścia w życie ustawy. Na forum Sejmu sprawozdanie Komisji przedstawi poseł Bartłomiej Wróblewski.

 

Wolontariusze roku 2016

W niedzielę 4 grudnia w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy odbyła się Gala Wolontariatu Powiatu Dębickiego 2016, podczas której wręczono m.in. tytuły „Wolontariusza Roku 2016”. W kategorii osób dorosłych otrzymała go Janina Bartkowicz – wieloletnia działaczka w Dębickim Hospicjum Domowym. W kategorii młodzieży gimnazjalnej Wolontariuszem Roku 2016 został uczeń MG 1 – Patryk Węgrzyn, a spośród szkół ponadgimnazjalnych – uczennica II LO – Anna Skóra. Oprócz laureatów, wyróżnione zostały następujące osoby: Marlena Pyskaty, Mikołaj Drąg, Mikołaj Wójcik, Kinga Loś, Przemysław Świstak, Łukasz Wójcik i Agata Wiater.
Do konkursu w ramach projektu „Wolontarystyczny zawrót głowy”, którego podsumowanie miało miejsce podczas niedzielnej gali, zostało zgłoszonych 21 kandydatur.  Realizatorem było Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, którego prezesem jest Marta Czekaj. W skład kapituły, oprócz prezes stowarzyszenia, weszli także: Barbara Pelczar-Białek, Bożena Mateja, Tomasz Ratuszniak, i Paweł Morawczyński.

 

Trwa walka o przywrócenie Sądu Pracy w Dębicy

W dalszym ciągu trwa walka o przywrócenie wydziału pracy w dębickim sądzie. We wtorek 6 grudnia w Ministerstwie Sprawiedliwości poseł Jan Warzecha wraz z radnym rady powiatu – mecenasem Michałem Maziarką spotkali się w tym celu z wiceministrem Łukaszem Piebiakiem odpowiedzialnym za organizację sądów.
Tematem rozmowy była potrzeba przywrócenia Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Dębicy. Poseł Warzecha już wielokrotnie interweniował w tej sprawie, m.in. pisząc interpelacje poselskie.Wydział Pracy w dębickim sądzie został zlikwidowany w 2011 r. przez rząd koalicji PO-PSL, mimo iż formalnie nie kwalifikował się do likwidacji – nie spełniał ministerialnych kryteriów. Od 1 kwietnia 2011 r. wszystkie sprawy zarejestrowane w Wydziale IV Pracy Sądu Rejonowego w Dębicy zostały przekazane do dalszego prowadzenia Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie Wydziałowi Pracy.

Ile zarabia Poseł na Sejm RP?

W związku z pojawiającymi się ostatnio w mediach sprzecznymi informacjami dotyczącymi wynagrodzeń posłów i zasad ich opodatkowania, należy zauważyć, że znaczna część doniesień w tej sprawie jest nieścisła i może wprowadzać odbiorców w błąd.
Warto więc doprecyzować: posłowie otrzymują uposażenie poselskie, które jest traktowane jak standardowe wynagrodzenie za pracę, a więc podlega odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.
Wysokość uposażenia poselskiego odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu ustalonego na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szczegółowych zasad wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat (ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora).
Wysokość uposażenia poselskiego wynosi obecnie 9 892, 30 zł brutto (6 958, 82 zł netto). Uposażenie poselskie przyznawane jest przez Prezydium Sejmu na wniosek posła (w pełnej, bądź niepełnej wysokości). Nie wszyscy posłowie otrzymują uposażenie poselskie.
Wszystkim posłom przysługuje dieta parlamentarna w zryczałtowanej wysokości 25 % miesięcznego uposażenia poselskiego, która nie jest wynagrodzeniem, lecz przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego. Wysokość jej wynosi 2 473, 08 zł brutto. Dieta parlamentarna podlega także innej kwocie wolnej od podatku niż uposażenie. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich – aktualnie wolna od podatku jest kwota 2 280, 00 zł, a wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dieta parlamentarna to środki finansowe przysługujące posłowi na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem mandatu na terenie kraju. Warto przypomnieć, że ta forma rekompensaty nie dotyczy wyłącznie posłów, ale też samorządowców, pracowników otrzymujących polecenie wyjazdu służbowego poza stałe miejsce pracy, a także kierowców.
Ze swojego uposażenia posłowie należący do klubów parlamentarnych muszą także odprowadzać składki na funkcjonowanie klubu w wysokości kilkuset złotych miesięcznie.
Dla porównania zarobki wójta gminy Pilzno wynoszą 11 112 zł, gminy Jodłowa – 11 265 zł, gminy Żyraków – 10 930 zł. burmistrza Dębicy – 11 435 zł, starosty powiatu dębickiego – 12 112 zł.

 

Komisja ds. Kontroli Państwowej na temat działalności ZUS w sprawie tzw. afery outsourcingowej

W czwartek 1 grudnia odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, podczas którego miała miejsce kontynuacja rozpatrywania Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli prawidłowości działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i organów podatkowych w zakresie ściągalności i egzekucji składek na ubezpieczenia społeczne i należności podatkowych wynikających z zatrudniania pracowników w ramach umów outsourcingowych.
W spotkaniu, oprócz członków komisji i NIK wziął udział także m.in. poseł Jan Warzecha, przedstawiciele poszkodowanych przedsiębiorców, przedstawiciele ZUS, eksperci.
Nagranie z posiedzenia komisji można obejrzeć TUTAJ

„Wielki głód na Ukrainie” – konferencja w Sejmie

W czwartek 1 grudnia w Sejmie odbyła się konferencja pn. „Wielki głód na Ukrainie w latach 1932-1933 i polskie ofiary”. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek Marek Kuchciński.
Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Henryk Stroński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z wykładem pt. „Wielki Głód a Polacy Ukrainy”, reżyser Iryna Shatokhina z wystąpieniem „Wielki Głód w kinematografii Ukrainy”, Bartosz Karaszewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mówił o „Zaburzeniach funkcji mózgu w następstwie długotrwałego głodzenia”, czy Zdzisław Julian Winnicki z Uniwersytety Wrocławskiego z wystąpieniem poświęconym „Antypolskiemu terrorowi stalinowskiemu na Białorusi.

Kwota wolna od podatku – fakty i manipulacje medialne

Dwa dni temu prezydent podpisał ustawę podwyższającą próg kwoty wolnej od podatku. Jest to pierwszy krok do realizacji obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w expose. Na 2017 r. kwota zostanie zwiększona do 6600 zł, a obietnica dotycząca kwoty wolnej na poziomie 8 tys. zł jest oczywiście aktualna, ale musi być rozłożona w czasie. Warto przypomnieć, że to pierwsza od lat znaczna podwyżka kwoty wolnej od podatku. Przez 8 lat rządów poprzednia koalicja podwyższyła ją “aż” o 2 zł.
Mechanizm działania kwoty wolnej od podatku:
Osoby zarabiające 6 600 zł rocznie lub mniej nie zapłacą podatku dochodowego.
Dla podatników zarabiających więcej niż 6 600 zł a mniej niż 11 000 zł rocznie kwota wolna będzie stopniowo zmniejszać się do dzisiejszego poziomu 3 091 zł.
Podatnicy osiągający dochód pomiędzy 11 000 a 85 528 zł rocznie będą opodatkowani na dotychczasowych zasadach, z kwotą wolną wynoszącą 3 091 zł.
Powyżej dochodu 85 528 zł rocznie kwota wolna ulegnie stopniowemu zmniejszeniu, zaś podatnicy zarabiający więcej niż 127 000 zł nie będą mieli kwoty wolnej.Fakty dotyczące finansów publicznych manipulowane przez media i opozycję:
DO KOŃCA GRUDNIA RADA MINISTRÓW POINFORMUJE, CZY PRACE NAD JEDNOLITĄ DANINĄ BĘDĄ KONTYNUOWANE. RM poinformuje, czy danina zostanie wprowadzona pod obrady rządu, a potem Sejmu i czy wejdzie w życie w 2018 r., czy też nie.
PODSTAWOWYM ZAŁOŻENIEM RZĄDU JEST TO, BY PODATKI BYŁY SPRAWIEDLIWE I NIE UDERZAŁY W NAJBIEDNIEJSZYCH.
Wszystkie działania i decyzje dotyczące finansów publicznych i OFE są podejmowane po wnikliwej i rzetelnej analizie.
MEDIA WPROWADZAJĄ POLAKÓW W BŁĄD, MÓWIĄC, ŻE POSŁOWIE ZARABIAJĄ GIGANTYCZNE PIENIĄDZE, KTÓRE SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU. Posłowie płacą takie same podatki od wynagrodzeń jak reszta Polaków. Jest normalną praktyką, że jeżeli pracownik odbywa podróż służbową i z tego tytułu pracodawca zwraca mu koszty, świadczenia te są wolne od podatku dochodowego (o ile nie przekroczą wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej). Inna kwota wolna od diet wynika z ogólnych przepisów i dotyczy wszystkich pracowników, a nie tylko przedstawicieli Sejmu i Senatu.
POSŁOWIE OTRZYMUJĄ UPOSAŻENIE TRAKTOWANE JAKO NORMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ. Dodatkowo otrzymują dietę parlamentarną.
DIETA PARLAMENTARNA TO ŚRODKI FINANSOWE PRZYSŁUGUJĄCE POSŁOWI NA POKRYCIE KOSZTÓW związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju. DIETA PODLEGA INNEJ KWOCIE WOLNEJ OD PODATKU NIŻ WYNAGRODZENIE, ze względu na to, że nie jest wynagrodzeniem, ale rekompensatą za poniesione wydatki.
DIETY ZA SWOJĄ PRACĘ OTRZYMUJĄ TAKŻE SAMORZĄDOWCY. Zwolnienie z podatku od diet nie dotyczy tylko posłów, ale też innych obywateli pełniących ważne funkcje społeczne, jak np. sołtysów.