31. posiedzenie Sejmu

Projekt zmian w Prawie oświatowym zakładający m.in. likwidację gimnazjów i przywrócenie ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum to jeden z punktów porządku obrad 31. posiedzenia Sejmu. Izba będzie również pracować m.in. nad podwyższeniem kwoty wolnej od podatku oraz zmianami w przepisach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie zajmą się także projektem zmian w prawie o zgromadzeniach, wprowadzającym możliwość zwrócenia się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń.

Początek sejmowych prac nad projektami ustaw

Wygaszenie gimnazjów oraz powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego

To główne założenie rządowego projektu ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030), który Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu łącznie z rządowym projektem ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031). Celem proponowanych zmian jest wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacja organizacji szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Proponowane rozwiązania zostały zapowiedziane przez premier Beatę Szydło w exposé. Nowy system obejmowałby też: 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną. Obecnie oprócz 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum ogólnokształcącego funkcjonują  4-letnie technika i 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe. Branżowa szkoła I stopnia ma umożliwić otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwenci byliby przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia. Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, zaplanowano od 1 września 2017 r. Zgodnie z projektem uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 będą podlegać promocji do klasy VII. Tym samym rozpocznie się wygaszanie gimnazjów – nie będzie już prowadzona rekrutacja do tych szkół. Ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019. Wygaszanie gimnazjum może być realizowane m.in. przez przekształcenie go w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie do takiej placówki. Projektodawcy przewidują też płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu – bez konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania umów o pracę. Z mocy prawa nauczyciele szkół obecnego systemu staną się nauczycielami szkół nowego systemu. Projekty wpłynęły do Sejmu 14 listopada 2016 r. Dzień później zostały skierowane do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W toku prac parlamentarnych rząd reprezentuje Minister Edukacji Narodowej.

Wzmocnienie nadzoru ministra nad instytutami badawczymi

Poselski projekt nowelizacji ustawy o instytutach badawczych (druk nr 995) wzmacnia nadzór ministra nad instytutami. Zgodnie z projektem minister nadzorujący dany instytut ma powoływać i odwoływać dyrektora oraz jego zastępcę na czas nieoznaczony, bez zasięgania opinii rady naukowej oraz przeprowadzania konkursu. W projekcie przewidziano zmianę przepisów dotyczących m.in.: wyznaczania osoby pełniącej obowiązki dyrektora instytutu oraz skrócenie terminu (z 3 do 2 miesięcy) przedstawienia przez zespół roboczy opinii w postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym utworzenie, połączenie, podział, reorganizację, przekształcenie lub likwidację instytutu. Projekt przewiduje zmiany w zakresie zadań i składu rady naukowej instytutu oraz wyboru przewodniczącego rady naukowej. Projekt skraca też termin (z 90 do 30 dni) uchylenia przez ministra nadzorującego uchwały rady naukowej w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa lub statutem instytutu. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Podczas pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym w dyskusji został złożony wniosek o odrzucenie projektu. O jego dalszych losach zdecyduje Sejm w głosowaniu

Możliwość zwrócenia się z wnioskiem do wojewody o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń

Wprowadzenie takiego rozwiązania przewiduje wniesiony przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projekt nowelizacji ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 1044). Sejm rozpatrzy go w pierwszym czytaniu. Chodzi o zgromadzenia organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych. Ponadto musiałyby się one m.in. odbywać przez ostatnie trzy lata i mieć na celu, w szczególności, uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń. Projektowane przepisy przewidują też, że organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne. Wyjątek dotyczyłby zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych – te miałyby pierwszeństwo. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem upoważniony został poseł Arkadiusz Czartoryski.

Zmiany zasad wyboru prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

To cel poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (druk nr 1047). Dotychczas obowiązujące przepisy zakładają powoływanie go przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, zaopiniowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu. W przypadku odwołania prezesa agencji, Prezes Rady Ministrów powierza zastępcy Prezesa lub innej osobie pełnienie obowiązków prezesa, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością przedłużania tego okresu o kolejne 6 miesięcy, nie więcej niż dwukrotnie. Obecnie wyczerpano już tryb powierzania kierowania działalnością agencji, zaś dotychczas przeprowadzone postępowania konkursowe nie wyłoniły kandydatów spełniających wymogi przewidziane ustawą. W związku z powyższym wnioskodawcy proponują, by prezesa agencji powoływał Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu

Posłowie będą pracować nad przepisami likwidującymi Ministerstwo Skarbu Państwa

Propozycja likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa, zgodnie z zapowiedzią premier Beaty Szydło, znalazła się w rządowych projektach ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz o przepisach wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Posłowie przeprowadzą dziś pierwsze czytanie projektów. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk nr 1054) zawiera regulacje związane z przekazywaniem spraw wraz z dokumentacją oraz te dotyczące możliwości przejścia pracowników MSP do urzędów przejmujących jego zadania. Projekt zakłada wykreślenie bądź przekazanie innym organom uprawnień Ministra Skarbu Państwa, a także przyznanie premierowi kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa. Przewiduje on uchylenie przepisów ustaw, które stanowiły podstawę do wykonywania uprawnień z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa. W rozporządzeniu prezes Rady Ministrów będzie mógł upoważnić wskazane przez siebie organy, pełnomocnika rządu lub państwowe osoby prawne do wykonywania tych uprawnień. Dotychczasowe kompetencje Ministra Skarbu Państwa zostaną przejęte przez ministra infrastruktury i budownictwa. Projekt przewiduje także zniesienie państwowych funduszy celowych zasilanych z przychodów z prywatyzacji, w tym m.in. Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców oraz zmianę zasad dystrybuowania przychodów pochodzących z tytułu zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa. Z kolei projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk nr 1053) zakłada, że uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonywać będą ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Przewiduje także utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Rada ma być ciałem doradczym, zapewniającym szefowi rządu wsparcie, jeśli chodzi o koordynację nadzoru właścicielskiego. Projekt zakłada także podwyższenie standardów nadzoru właścicielskiego, zarówno jeśli chodzi o dobór kadr, jak i formułowanie oczekiwań wobec reprezentantów Skarbu Państwa. Nowe regulacje przewidują także precyzyjne wskazanie, który organ administracji powinien gospodarować poszczególnymi składnikami mienia państwowego, zmianę modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa, rezygnację z prywatyzacji bezpośredniej – projekt ustawy zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych. Ma być także wyodrębniona jednolita grupa spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi premiera. Jednym z efektów wprowadzonych zmian ma być długoterminowy wzrost wartości majątku narodowego oraz poszczególnych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zwiększenie ochrony praw i interesów RP – powstanie Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Celem rządowego projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1055) jest utworzenie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie zastępowała polskie państwo (w tym Skarb Państwa, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także określone w ustawie osoby prawne inne niż Skarb Państwa) w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria Generalna zapewni też tym osobom i podmiotom dostęp do fachowej pomocy prawnej. Rozwiązanie to ograniczy koszty oraz podniesie jakość ochrony prawnej. Projekt umożliwi stworzenie fachowego zaplecza analitycznego i prawnego dla Prezesa Rady Ministrów. Prokuratoria będzie opracowywała dla szefa rządu stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski. W projekcie zaproponowano wprowadzenie obowiązku opiniowania czynności prawnych przed ich dokonaniem przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu planowanej czynności prawnej przekracza 100 mln zł. Wśród zadań Prokuratorii ma być też m.in. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących istotnych praw lub interesów Polski, w tym Skarbu Państwa oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także dotyczących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria ma także zapewniać pomoc podmiotom reprezentującym Skarb Państwa, jeśli chodzi o negocjacje i ugodowe rozwiązywania sporów. Projekt zakłada również m.in. stworzenie trybu rozstrzygania przez prezesa Prokuratorii Generalnej sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa między jednostkami państwowymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Proponowana ustawa ma zastąpić ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 r. W pracach nad projektem rząd reprezentuje minister Skarbu Państwa.

Przepisy wprowadzające ustawy: o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz o statusie sędziów TK

Poselski projekt regulacji wprowadzającej dwie ustawy: o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz o statusie sędziów (druk nr 1059) zdaniem wnioskodawców ma zapewnić spójność i przejrzystość nowych regulacji prawnych i ich właściwe wdrożenie. Projekt przewiduje, że wyżej wskazanie ustawy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, z pewnymi wyjątkami. Projekt przewiduje ponadto m.in. uchylenie ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Jednocześnie projekt odracza do 1 stycznia 2018 r. utratę mocy obowiązującej jednego z jej przepisów dotyczącego Biura TK, bo dopiero tego dnia zastąpi je Kancelaria TK oraz Biuro Służby Prawnej TK. W odniesieniu do postępowania przed TK projekt przewiduje, że sprawy wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK będą prowadzone na zasadach w niej określonych. Czynności procesowe dokonane przed wejściem w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przez TK pozostaną w mocy. Ponadto projekt przewiduje, że w sytuacji, gdy nie uda się skutecznie wybrać kandydatów na stanowisko prezesa TK lub powołać go w określonym czasie, zadania te wykonywałby tymczasowo sędzia pełniący obowiązki prezesa TK. Zgodnie z projektem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybiera sędziego Trybunału, któremu powierza się pełnienie obowiązków prezesa Trybunału, spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym lub w administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa. Postanowienie w sprawie czasowego powierzenia obowiązków Prezesa TK sędziemu Trybunału musi zostać kontrasygnowane przez Prezesa Rady Ministrów.

Ułatwienia w odzyskiwaniu należności od dłużników posiadających rachunki bankowe w innych państwach

To priorytet rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1048). Projekt ułatwia transgraniczne dochodzenie należności w sprawach cywilnych i handlowych. Proponowane rozwiązania mają umożliwić skuteczne wykonywanie unijnej procedury europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Wejście w życie projektu umożliwi wierzycielom zabezpieczenie ich roszczeń na rachunkach bankowych dłużników, niezależnie od państwa, w którym są one prowadzone. W przypadku Polski nowe przepisy obejmą egzekwowanie należności z rachunków bankowych oraz tych prowadzonych przez SKOK-i. Skutkiem wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym dłużnika będzie blokada tego rachunku. Zgodnie z projektem czynności dotyczące wykonywania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym mają być realizowane przez komorników. Nowelizacja ma wejść w życie 18 stycznia 2017 r. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Sprawiedliwości.

Zapewnienie racjonalnego prowadzenia gospodarki łowieckiej

To główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042), nad którym parlamentarny etap prac rozpocznie się podczas 31. posiedzenia Sejmu.  Projekt ma na celu wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich, a także zwiększenie stopnia wykonania planów łowieckich. Projektowane przepisy wprowadzają możliwość ustanawiania zakazu polowań na nieruchomości oraz obowiązki informacyjne dotyczące organizacji polowań zbiorowych. Zgodnie z projektem sejmik województwa, w drodze uchwały, będzie dokonywał w obrębie województwa podziału na obwody łowieckie oraz zmieniał ich granice. O projekcie takiej uchwały marszałek województwa będzie informował na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz za pośrednictwem wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, które mają być włączone do obwodu łowieckiego, będą mogli wnosić uwagi do projektu uchwały. Powinny one być rozpatrzone przez marszałka województwa w ciągu 30 dni od daty upływu terminu ich składania. Projekt zakłada też możliwość wystąpienia – przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obwodem łowieckim – do sądu z wnioskiem o ustanowienie na niej zakazu wykonywania polowania ze względu na jego przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne. Projekt wprowadza także obowiązki informacyjne dotyczące polowań zbiorowych. Dzierżawcy albo zarządcy obwodów łowieckich będą musieli pisemnie poinformować o planowanych polowaniach zbiorowych właściwych: wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz nadleśniczych – z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Początek prac nad nową ustawą reprywatyzacyjną

Celem przedstawionego przez posłów KP PO projektu ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy (druk nr 975) jest kompleksowe uregulowanie praw do nieruchomości na terenie stolicy, zasad i zakresu ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości, wypłaty odszkodowań i rekompensat oraz uporządkowanie wszelkich innych roszczeń byłych właścicieli nieruchomości warszawskich, którzy na mocy dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów zostali pozbawieni prawa własności nieruchomości. W parlamentarnych pracach nad projektem ustawy wnioskodawców reprezentuje poseł Mariusz Kierwiński.

Rządowe propozycje zmian dotyczące reprywatyzacji w Warszawie

Projekt (druk nr 1056) powołuje Komisję do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Celem ustawy jest ostateczne uregulowanie praw do nieruchomości położonych w Warszawie oraz roszczeń byłych właścicieli, którym prawo własności odebrano na podstawie tzw. Dekretu Bieruta, a następnie zwrócono z naruszeniem prawa. Ustawa, w ocenie rządu, pozwoli także ujawnić nadużycia związane z wydawaniem decyzji reprywatyzacyjnych. Umożliwi też usunięcie skutków decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, powodujących uszczerbek majątkowy w zasobie mienia komunalnego lub krzywdzenie lokatorów przez właścicieli kamienic. W myśl projektu nowo utworzona Komisja, jako organ administracji publicznej stojący na straży interesu publicznego w zakresie wydawania decyzji reprywatyzacyjnych zajmie się oceną i badaniem decyzji dotyczących nieruchomości warszawskich. Organem opiniodawczo-doradczy ma być Społeczna Rada.  W parlamentarnych pracach nad projektem rząd reprezentuje minister sprawiedliwości.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku – projekt poselski

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1033) przewiduje zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 3091 zł do 8000 zł. Zmiana motywowana jest orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że obecny poziom kwoty wolnej od podatku nie zapewnia obywatelowi minimum egzystencji. Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem upoważniona została poseł Genowefa Tokarska.

Dostosowanie polskich przepisów do dyrektyw unijnych związanych z nasiennictwem i roślinami sadowniczymi

To główne założenie rządowego projektu nowelizacji ustaw o nasiennictwie oraz o ochronie roślin (druk nr 1043), który Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu. Zmiany dotyczą m.in. definicji materiału siewnego kategorii „elitarny”. W proponowanych regulacjach umożliwiono również wpisywanie do rejestru krajowego odmian gatunków nie objętych unijnymi dyrektywami, a ważnych w Polsce pod kątem gospodarczym. Projekt zakłada także zniesienie opłat za rejestrację odmian roślin regionalnych i amatorskich.
Kontynuacja prac nad projektami

Poselski projekt ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (pierwotny druk nr 963)

Projekt zawiera propozycję uregulowania organizacji Trybunału Konstytucyjnego. Projektowane przepisy dotyczą m.in. organów Trybunału, Kancelarii i Biura Służby Prawnej. W odniesieniu do postępowania przed tym organem w projektowanej ustawie znalazły się przepisy dotyczące właściwości Trybunału, składów orzekających, wyłączenia sędziego Trybunału, uczestników postępowania, pism procesowych, kosztów postępowania, przebiegu postępowania przed Trybunałem i przepisów szczególnych o postępowaniu przed Trybunałem, rozpraw i posiedzeń oraz orzeczeń Trybunału. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym dokument trafił do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która w przyjętym sprawozdaniu wnosi o jego przyjęcie z poprawkami o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym. Na forum Sejmu sprawozdanie przedstawi poseł Waldemar Buda.

Wykorzystanie metanu w likwidowanych kopalniach bez konieczności uzyskania koncesji węglowodorowej

<sp

Będzie więcej żłobków! – rusza rządowy program „Maluch plus” 2017

“MALUCH plus” 2017 to program wspierający rozwój instytucji zajmujących się profesjonalną opieką nad dziećmi w wieku do lat 3, a więc żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań, by dla żadnego dziecka, którego rodzice chcą jak najszybciej wrócić do pracy czy na studia, nie zabrakło fachowej opieki.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 151 mln zł. Nowością jest moduł 4 skierowany do podmiotów niegminnych, w ramach którego można się ubiegać o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki, a nie tylko – jak  dotychczas – do funkcjonowania miejsc (moduł 2).
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Program skierowany jest do gmin, osób fizycznych, osób prawnych (w tym uczelni) i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w zależności od modułu, a więc wszystkich podmiotów działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:
– dla gmin;
– dla gmin, które utworzyły miejsca z udziałem programu „MALUCH” oraz dla podmiotów niegminnych;
– dla uczelni i podmiotów współpracujących z uczelniami;
– dla podmiotów niegminnych.

Na co można otrzymać dotację?
utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania;
utrzymanie miejsc opieki utworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;
utrzymanie miejsc opieki utworzonych przez podmioty niegminne, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.
utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki dla dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni i zapewnienie ich funkcjonowania, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.+
utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.
Jak ubiegać się o dofinansowanie?
Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić odpowiedni formularz oferty. Formularze ofert dostępne są tutaj.

Formularz oferty można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH plus 2017” do właściwego – ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki – urzędu wojewódzkiego.

Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto urzędu wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 1: „Oferta MALUCH plus 2017 – moduł 1 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta” (zasady składania ofert opisane są w pkt. 8 Programu).

Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie, wypełniony prawidłowo i kompletnie. Do oferty należy dołączyć wymagane przez właściwy urząd wojewódzki załączniki.

Terminy składania ofert:

moduł 1 – do dnia 16 grudnia 2016 r.;

moduł 2 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;

moduł 3 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;

moduł 4 – do dnia 9 grudnia 2016 r..

Szczegółowe informacje o programie na stronie internetowej MRPiPS pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/ogloszenie-o-konkursie/

oraz na stronie PUW pod adresem:

http://poczta.puw.rz/redir.hsp?url=https%3A%2F%2Frzeszow.uw.gov.pl%2Fprogram-maluch%2Fprogram-maluch-2017%2F” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>https://rzeszow.uw.gov.pl/program-maluch/program-maluch-2017/

Dobra zmiana w służbie zdrowia

Przedstawiona przez rząd strategia reform w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 2016-2018 przewiduje spore zmiany. Część z nich już została wprowadzona, czego pozytywne efekty możemy obserwować, a część będzie niebawem sukcesywnie wdrażana. Poniżej najważniejsze ze zmian w systemie ochrony zdrowia wprowadzonych lub planowanych przez rząd Beaty Szydło:
1. BEZPŁATNE LEKI DLA SENIORÓW
W 2015 r. seniorzy po 75. roku życia wydali ok. 860 mln zł na leki refundowane. Dzięki rządowemu projektowi 75+ ich wydatki za leki refundowane zmniejszyły się od 1 września 2016 r. o 40 %, a w kolejnych latach zmniejszą się o ponad 60 %.
2. USTAWA O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”
Nowe narzędzie służące do ochrony i wsparcia rodziny, w której przyszło albo przyjdzie na świat dziecko wymagające szczególnej opieki ze względu na stan zdrowia.
3. DEKOMERCJALIZACJA SZPITALI
Podmiot publiczny może zbyć część udziałów placówki medycznej pod warunkiem, że zachowa pakiet większościowy. Wyłączenie możliwości przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową w przypadku wystąpienia straty netto.
4. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ
Zagwarantowanie każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, że nie poniesie kosztów świadczenia, jeśli wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń.
5. WIĘCEJ MIEJSC NA STUDIACH LEKARSKICH I PRZYWRÓCENIE STAŻU PODYPLOMOWEGO
W roku akademickim 2016/2017 na kierunku lekarskim limit zwiększono o 912 miejsc. Argumentem za przywróceniem stażu była natomiast troska o absolwentów w kontekście dokonywania przez nich dobrych wyborów dotyczących specjalizacji zawodowych.
5. NOWE LEKI REFUNDOWANE
W okresie styczeń-wrzesień 2016 r. na listę leków refundowanych wprowadzone zostały 23 substancje czynne. Rozpoczęto refundację kannabinoidów w ramach importu docelowego w padaczce lekoopornej dzieci i dorosłych.
6. E – PAPIEROSY
Ograniczenie sprzedaży papierosów elektronicznych młodzieży poniżej 18. roku życia oraz ograniczenie miejsc, w których można palić papierosy elektroniczne.
7. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
Po likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 stycznia 2018 r. część jego kompetencji zostanie przekazana ministrowi zdrowia. Zadania regionalne związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych będą realizowane przez nowo utworzone Wojewódzkie Urzędy Zdrowia. Jednym z elementów reformy będzie utworzenie Urzędu Zdrowia Publicznego, mającego integrować cały rozproszony obecnie system zarządzania zdrowiem publicznym w Polsce.
8. SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM
Od 1 stycznia 2017 wszystkie dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 r. zostaną objęte obowiązkowym szczepieniem ochronnym przeciwko pneumokokom.
9. PROGRAM ZDROWIA PROKREACYJNEGO
Celem programu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności, poprzez utworzenie co najmniej 16 ośrodków leczenia niepłodności oraz zakup sprzętu niezbędnego do diagnozowania niepłodności.
10. CUKRZYCA
Opracowano program Leczenia Stopy Cukrzycowej; organizacja ogólnopolskiego szkolenia „dziecko z cukrzycą w szkole”.
11. ZMIANA TZW. ROZPORZĄDZENIA SKLEPIKOWEGO
Oferta żywieniowa sklepików szkolnych została poszerzona m.in. o: pieczywo cukiernicze, bezcukrowe gumy do żucia, dopuszczono możliwość podawania kanapek, sałatek i surówek, zwiększono asortyment sprzedawanych produktów mlecznych.
12. URUCHOMIENIE 4 NOWYCH BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Gorzów Wielkopolski, Sokołów Podlaski, Ostrów Wielkopolski, Polska Nowa Wieś.
13. DZIAŁANIA MZ W SPRAWIE SKRÓCENIA KOLEJEK:
Powołano zespół do przeanalizowania list oczekujących w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i opiece szpitalnej. W pracach zespołu uczestniczą pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Narodowy Fundusz Zdrowia przystąpił do realizacji projektu wprowadzenia standardów organizacyjnych i medycznych, a także modelu finansowania świadczeń, które doprowadzą do koordynacji poszczególnych etapów diagnostyki, terapii i rehabilitacji. Głównym efektem projektu są rozwiązania organizacyjne ułatwiające pacjentom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej o wysokiej jakości i skuteczności.
Procedowane są projekty ustaw: wprowadzającej sieć szpitali oraz wprowadzającej zmiany w funkcjonowaniu systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Opracowanie map potrzeb zdrowotnych. Obecnie prace te prowadzone są w zakresie świadczeń opieki szpitalnej, ale w przyszłości mapy będą też dotyczyły ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Usprawnienie działania pakietu onkologicznego.
Wzrost nakładów publicznych na zdrowie. Do 2025 roku mają one osiągnąć 6 % PKB.
Zwiększono limit miejsc na studiach lekarskich.
Podwyżki dla pielęgniarek.
Porządkowanie wycen świadczeń w koszyku świadczeń gwarantowanych – np. kardiologia.
NFZ podniósł wycenę świadczeń z obszaru pediatrycznego (neurochirurgia dziecięca, kardiochirurgia, ortopedia i onkohematologia – wszystkie szpitale. Urologia, chirurgia i laryngologia – dla szpitali klinicznych i instytutów).
Minister zdrowia skierował do konsultacji publicznych projekty w sprawie świadczeń gwarantowanych, które wprowadzają do tzw. koszyka nowe świadczenie – opiekę kompleksową po zawale mięśnia sercowego.
Opracowywanie projektów rozporządzeń o kompleksowej opiece nad pacjentami poddawanymi endoprotezoplastyce stawu biodrowego.
Zagwarantowanie każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, że nie poniesie kosztów udzielonego jej świadczenia, nawet jeśli wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń.

W Dębicy praca dla skazanych, ulga dla przedsiębiorców

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” – to tytuł projektu realizowanego przez Służbę Więzienną i jednocześnie przedmiot konferencji, która w czwartek 24 listopada odbyła się w dębickim zakładzie karnym z inicjatywy dyrektora ppłk Bogdana Witkosia i dyrektora okręgowego płk Marka Grabka. Projekt skupiający się na aktywizacji zawodowej więźniów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  W czwartkowym spotkaniu, oprócz przedstawicieli lokalnych władz, zakładu karnego, instytucji i przedsiębiorców, uczestniczył także poseł Jan Warzecha.
Według danych SW, miesięczne utrzymanie jednego więźnia w zakładzie karnym kosztuje średnio 3150 zł. Dzięki możliwości zatrudnienia skazani mogliby więc chociaż częściowo mieć wkład w swoje utrzymanie, a nawet opłacać zaległe alimenty, zasądzone kary czy grzywny. Dodatkowo, po powrocie na wolność, byliby bogatsi o doświadczenie i zawód wyuczony w ramach programu jeszcze w trakcie przebywania w zakładzie karnym.
Dotychczas zaledwie 35 % więźniów pracowało w czasie odbywania kary. Zapaść w 2010 roku pogłębił wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który nakazywał płacić więźniom stawkę minimalną. Zatrudnianie skazanych przez przedsiębiorców stało się więc nieopłacalne. Dlatego też nowy rządowy program aktywizacji więźniów w jednym z elementów zakłada wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców – zwroty nawet 40 % kosztów zatrudnienia więźnia.
W sprawę zatrudnienia osadzonych z dębickiej placówki angażuje się także poseł Jan Warzecha, który wraz z władzami miasta zabiega o zlokalizowanie przy Zakładzie Karnym w Dębicy, na terenach należących jeszcze do PKP (ok. 3 ha), zakładu produkującego prefabrykaty do budowy bloków w ramach programu rządowego „Mieszkanie plus” lub innego zakładu umożliwiającego zatrudnienie osadzonych. W tej sprawie poseł  Jan Warzecha z wiceburmistrzem Wojciechem Iwasieczką byli niedawno m.in. w Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, gdzie spotkali się z wiceprezesem Grzegorzem Muszyńskim. Spotkali się także z gen. Jackiem Kitlińskim – dyrektorem generalnym Służby Więziennej i jego zastępcami. Poseł Warzecha przedstawił inicjatywę zlokalizowania takiego zakładu lub budowę hali pod zakład w Dębicy wiceministrowi odpowiedzialnemu za realizację programu aktywizacji zawodowej więźniów – Patrykowi Jakiemu – z prośbą o jego poparcie i akceptację.
Władze miasta i poseł liczą na pojawienie się chętnego do współpracy przedsiębiorcy, który zdecydowałby się uruchomić w takim zakładzie swoja produkcję i między innymi w tym celu utrzymują stały kontakt z operatorem programu Mieszkanie Plus, czyli BGK Nieruchomości.

 

„Konstytucja biznesu”, czyli kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Znaczne uproszczenia podatkowe, zasada pewności prawa zakazująca nękania przedsiębiorców podatkami i sankcjami z mocą wsteczną, czy domniemanie niewinności przedsiębiorcy w postępowaniach przed urzędami – to tylko niektóre z założeń opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju konstytucji dla biznesu. Projekt po konsultacjach z przedstawicielami przedsiębiorców i innymi resortami miałby wejść w życie od lipca przyszłego roku.
Kolejną bardzo oczekiwaną zmianą jest zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dziedziczonych przedsiębiorstw również przez dalszą rodzinę. Warunkiem będzie jednak prowadzenie firmy przez obdarowanego przez co najmniej 5 lat.
Ministerstwo Rozwoju podejmuje także działania przeciwko uporczywie spóźniającym się ze spłatami zobowiązań. Receptą na te tzw. zatory płatnicze mają być specjalne narzędzia podatkowe. Kto nie zapłaci należności w ciągu 120 dni, będzie musiał podwyższyć podstawę opodatkowania o wartość tej należności, czyli tym samym zapłaci większy podatek. Podmiot, który z kolei pozostanie w tym czasie z niespłaconą wierzytelnością, będzie mógł o tę kwotę obniżyć podstawę naliczania podatku dochodowego.
Innym ważnym udogodnieniem będącym jednym z punktów konstytucji dla biznesu będzie zwolnienie drobnych przedsiębiorców ze składek ZUS. Ułatwienie z pewnością przyda się szczególnie tym, którzy dopiero rozkręcają swój biznes lub nie stać ich na opłacanie danin, bo ich przychody nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia (w przyszłym roku będzie to 1000 zł). Te osoby nie będą więc musiały rejestrować się w ZUS i płacić comiesięcznych składek, ale w dalszym ciągu zobowiązane będą do prowadzenia książki przychodów, by można było na bieżąco sprawdzić, że rzeczywiście nie zostały przekroczone limity przychodów.
Więcej założeń konstytucji biznesu przedstawionej przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego podczas Kongresu 590 można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/konstytucja-biznesu-wolnosc-gospodarcza-w-praktyce/

To był #DOBRY ROK

Kilka dni temu minął pierwszy rok zainaugurowanej 12 listopada 2015 r. VIII kadencji Sejmu. W 2015 roku Polacy dwukrotnie zaufali Prawu i Sprawiedliwości. Oddając w maju głos na prezydenta, a jesienią na posłów i senatorów reprezentujących PiS, pokazali, że wierzą w dobrą zmianę i konkrety, a nie afery i puste obietnice. I tak też się stało – rząd stanął w końcu po stronie obywateli, a nie elit zainteresowanych tylko swoimi interesami.
Od rządu Prawa i Sprawiedliwości Polacy oczekiwali realizacji programu wyborczego, pracy i zaangażowania. Dziś po pierwszym roku można śmiało powiedzieć: słowo zostało dotrzymane. Tylko przez ten jeden rok udało się zrobić dla Polaków więcej niż poprzednikom przez osiem lat.
Oto ważniejsze ze zrealizowanych postulatów w poszczególnych sferach:
RODZINA:

 • Program 500+
 • Program Mieszkanie +
 • Podniesienie najniższych rent i emerytur
 • Płaca minimalna 2 tys. zł
 • Minimalna stawka godzinowa (12 zł)
 • Bezrobocie najniższe od 25 lat
 • Darmowe leki dla seniorów po 75. roku życia
 • 6-latki bez obowiązku szkolnego
 • Zakaz odbierania dzieci rodzicom ze względu na biedę
 • Program wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin „Za Życiem”
 • Inwestycje w młodzież – sportowy program “KLUB”
 • Kształtowanie tożsamości narodowej w oparciu o polską kulturę i historię
 • Dobra Szkoła – reforma systemu edukacji

ROZWÓJ:

 • Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Pakiet 100 zmian dla firm
 • Odbudowa polskiego przemysłu
 • Zaopatrzenie armii u polskich producentów, np. zakup moździerzy samobieżnych w Hucie Stalowa Wola
 • Promocja patriotyzmu gospodarczego
 • 15 % CIT dla przedsiębiorców
 • Podatek bankowy
 • Odbudowa przemysłu stoczniowego
 • Zmniejszenie zarobków prezesów spółek
 • Walka z biurokracją na uczelniach i szkołach
 • Przyciąganie inwestycji do kraju
 • Stawianie na polską myśl technologiczną i wspieranie polskich firm
 • Inwestycje w górnictwo
 • Rozwijanie infrastruktury drogowej (Via Baltica, Via Carpathia)
 • Uszczelnienie systemu podatkowego
 • Wcześniejsze wypłaty zaliczek unijnych dopłat dla rolników
 • Ochrona polskiej ziemi przed wykupem
 • Ubezpieczenia rolnicze
 • Wspieranie rolników w ich działalności i promowanie polskiej zdrowej żywności
 • Partnerstwo strategiczne z Chinami i innymi państwami Azji
 • Korzystne dla Polski Porozumienie Paryskie
 • Dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu

BEZPIECZEŃSTWO:

 • Organizacja Szczytu NATO 2016
 • Organizacja ŚDM
 • Skuteczna polityka migracyjna i ochrona granic
 • Udane ćwiczenia Anakonda 2016
 • Powstanie Wojsk Obrony Terytorialnej
 • Przywracanie posterunków Policji
 • Modernizacja Służb Mundurowych podległych MSWiA
 • Tarcza antyrakietowa w Redzikowie
 • Zwiększenie roli Polski jako lidera w Grupie Wyszehradzkiej
 • Skuteczna walka z pedofilami
 • Reforma prokuratury
 • Zwalczanie wyłudzeń VAT
 • Obrona dobrego imienia Polski
 • Walka z nadużyciami komorników

#DOBRY ROK w liczbach

 • 11,3 mld zł trafiło do rodzin w ramach Programu Rodzina 500+
 • 3,8 mln dzieci skorzystało z Programu Rodzina 500+
 • 14 % wzrost liczby wyjazdów wakacyjnych dzieci i młodzieży
 • 1000 zł najniższa emerytura od marca 2017
 • 2000 zł minimalne wynagrodzenie za pracę
 • 12 zł minimalna stawka godzinowa za pracę
 • 8,2 % najniższe od 25 lat bezrobocie (październik)
 • 11,5 mld zł więcej w budżecie dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego
 • 15 % stawka CIT dla przedsiębiorców
 • 3,1 % wzrost PBK w II kwartale 2016
 • 14,6% wzrost dochodów budżetu państwa dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego (styczeń-sierpień 2016)
 • 4 mln opakowań bezpłatnych leków trafiło do seniorów
 • 6,6 mld zł zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich wypłaconych rolnikom do 7.11.2016
 • 24 przywrócone posterunki Policji
 • 185 inwestycji generujących 12 tyś miejsc pracy udało się przyciągnąć w 2016 r.
 • 1,4 mld zł na Program Modernizacji Służb Mundurowych

 

Zmiany w dębickiej Radzie Miejskiej

W poniedziałek 14 listopada podczas sesji Rady Miejskiej w Dębicy wybrano nowego przewodniczącego – Ryszarda Pękalę ze Wspólnoty Ziemi Dębickiej, po wcześniejszej rezygnacji Szczepana Mroczka (PiS). Na zastępcę przewodniczącego wybrano Mateusza Kutrzebę (PiS).
Te zmiany to wynik zawartej po wygranych wyborach samorządowych w 2014 r. umowy koalicyjnej między WZD i PiS-em, która zakładała, że przez połowę kadencji radzie będzie przewodniczył radny z klubu PiS, a drugą połowę – reprezentant Wspólnoty.
Nowemu przewodniczącemu życzymy powodzenia i satysfakcji z objętej funkcji.

Dzieci rolników wracają do ubezpieczenia w KRUS

Dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, które nie ukończyły 16. roku życia będą objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 14 października 2016 umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Polisa została zawarta do 13 października 2017 r. w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia. Finansuje ją Fundusz Składkowy. Rolnicy nie ponoszą więc dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem swoich pociech.
Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzieci do 16. roku życia, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Pełny zakres oznacza ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. To, że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka poszkodowanego w następstwie wypadku podlega takiemu ubezpieczeniu, będzie potwierdzać stosownym zaświadczeniem sama Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Przypomnijmy, iż nowela ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 2 kwietnia 2004 r. pozbawiła małoletnich ochrony od wypadków przy pracy w gospodarstwie. Doprowadziło to do tego, iż nie mogli oni starać się o jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Wcześniej mieli oni prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, gdyż korzystali z ubezpieczenia rolnika. Ochrona w razie wypadków przy pracy przysługiwała dzieciom rolnika prawie przez 27 lat, tj. od 1978 r. do maja 2004 r.
Jak informuje KRUS, w przypadku szkody ubezpieczony musi poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń lekarskich mających na celu złagodzenie skutków wypadku.
W terminie 3 dni od daty powstania szkody powinien powiadomić ubezpieczyciela o wypadku pod numerami telefonu 801 107 107 lub 58 555 55 55.
O wypłatę odszkodowania można starać się w ciągu 7 dni od zakończenia leczenia. Aby to zrobić, trzeba wypełnić druk zgłoszenia szkody i przesłać go wraz z dokumentami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.
Można to zrobić elektronicznie poprzez formularz: www.ergohestia.pl lub tradycyjnie pocztą na adres:Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot z dopiskiem “Biuro Likwidacji Szkód”.
Druk zgłoszenia szkody może być przesłany już przy zgłaszaniu szkody, a pozostałe dokumenty dosłane w trakcie lub po zakończeniu leczenia.

30. posiedzenie Sejmu

Pakiet ułatwień dla biznesu, obniżenie wieku emerytalnego do poziomu sprzed reformy z 2012 r. oraz  rozwiązania mające uszczelnić system poboru VAT to tylko niektóre propozycje legislacyjne w porządku obrad 30. posiedzenia Sejmu. Posłowie będą również m.in. kontynuować rozpatrywanie projektu tworzącego wojska obrony terytorialnej. Izba planuje także zakończyć parlamentarne prace nad kilkoma ustawami, np. wprowadzającą bezpłatny rachunek płatniczy czy też tworzącą Krajową Administrację Skarbową.
Początek sejmowych prac nad projektami ustaw
Zezwolenia na prowadzenie giełd papierów wartościowych będzie wydawała Komisja Nadzoru Finansowego
To jedno z rozwiązań przewidzianych w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 991). Zdaniem rządu przeniesienie tej kompetencji z szefa resortu finansów na KNF skróci okres oczekiwania na zezwolenie na prowadzenie giełdy oraz pomoże skupić całość spraw związanych z nadzorem nad rynkiem kapitałowym w jednym organie. Ponadto projekt określa zasady funkcjonowania rachunków tzw. derywatów, czyli instrumentów pochodnych (do najpopularniejszych należą np. kontrakty terminowe). Zmiana ta umożliwi KNF dostęp do informacji o wszystkich dopuszczonych do obrotu zorganizowanego derywatach oraz o aktywności poszczególnych inwestorów w zakresie obrotu tymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z projektem rząd proponuje też zniesienie podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy. W ocenie projektodawcy różnice między tymi rynkami nie są wystarczająco istotne, by uzasadniało to ich dalsze rozróżnianie. W parlamentarnych pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Rozwoju i Finansów.
Ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach pakietu „100 zmian dla firm”
Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druk nr 994) ma na celu uproszczenie i poprawę warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki. Proponowane zmiany w 18 ustawach zmniejszają obowiązki administracyjne przedsiębiorców, wspierają rozwój przedsiębiorczości i zwiększają efektywność pracy. Usprawniają ponadto proces inwestycyjny oraz zmniejszają uciążliwość prowadzonych kontroli. Rząd szacuje, że wejście w życie proponowanych rozwiązań pozwoli zaoszczędzić firmom i obywatelom około 230 mln zł rocznie. Rząd proponuje m.in. wprowadzenie możliwości złożenia skargi do sądu na przewlekłość kontroli oraz zakazu przeprowadzania ponownej kontroli w tej samej sprawie przez ten sam organ. Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów nie będą narażeni na kary, jeżeli stosowali się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników będą zwolnione z ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy i tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – obecnie z obowiązków tych są zwolnione firmy zatrudniające do 19 osób. Projekt wydłuża i ujednolica terminy odwołań do sądu pracy. Pracownik będzie miał 21 dni na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – dotychczas było to odpowiednio 7 i 14 dni. Rząd proponuje podniesienie – z 1,2 do 2 mln euro – rocznego limitu przychodów netto, do którego będzie możliwe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Wzrosnąć ma także – ze 150 do 250 tys. euro – maksymalny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Projekt zawiera też szereg zmian w prawie budowlanym – m.in. zwalniających niektóre roboty z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. W dokumencie znalazły się też zmiany liberalizujące niektóre przepisy dotyczące ochrony środowiska. Rząd proponuje, by nowe regulacje weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Projekt uzasadni Minister Rozwoju i Finansów.

Strony będą miały 10 lat na wniesienie skargi o wznowienie postępowania cywilnego
Rozwiązanie to przewiduje rządowa propozycja zmiany Kodeksu postępowania cywilnego (druk nr 932). Obecny termin – pięcioletni – został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za zbyt krótki w niektórych przypadkach. Rząd zaproponował, by nie były różnicowane okresy uprawniające do żądania wznowienia postępowania i zaproponował ich jednolite wydłużenie do 10 lat. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Sprawiedliwości.

Wzmocnienie nadzoru ministra nad instytutami badawczymi
Poselski projekt nowelizacji ustawy o instytutach badawczych (druk nr 995) (punkt sporny) wzmacnia nadzór ministra nad instytutami. Zgodnie z projektem minister nadzorujący dany instytut ma powoływać i odwoływać dyrektora oraz jego zastępcę na czas nieoznaczony, bez zasięgania opinii rady naukowej oraz przeprowadzania konkursu. W projekcie przewidziano zmianę przepisów dotyczących m.in.: wyznaczania osoby pełniącej obowiązki dyrektora instytutu oraz skrócenie terminu (z 3 do 2 miesięcy) przedstawienia przez zespół roboczy opinii w postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym utworzenie, połączenie, podział, reorganizację, przekształcenie lub likwidację instytutu. Projekt przewiduje zmiany w zakresie zadań i składu rady naukowej instytutu oraz wyboru przewodniczącego rady naukowej. Projekt skraca też termin (z 90 do 30 dni) uchylenia przez ministra nadzorującego uchwały rady naukowej w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa lub statutem instytutu. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Na forum Sejmu uzasadni go poseł Lidia Burzyńska.

Kontynuacja prac nad projektami ustaw w drugim czytaniu

Zmiana sposobu wykorzystania środków z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
To cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (pierwotny druk nr 791). Przewiduje on zwiększenie wpływu przedstawicieli środowiska producentów i hodowców na sposób wydatkowania środków z tych funduszy. Projekt zakłada zmianę w proporcjach między liczbą producentów a liczbą przetwórców wchodzących w skład komisji zarządzających funduszami promocji. Liczba przedstawicieli producentów ma zwiększyć się z czterech do pięciu, natomiast zmniejszona ma zostać liczba przetwórców z czterech do trzech. Ma to zapewnić przewagę przedstawicielom podmiotów, od których wpłaty na fundusze promocji pochodzą. Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych powstały na podstawie ustawy z 2009 r. Są one tworzone z wpłat w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka lub 0,1 proc. wartości pozostałych towarów takich jak zboże, mięso, owoce, ryby. Pieniądze pochodzą od producentów rolnych, a przekazywane są za pośrednictwem m.in. firm zajmujących się skupem na rachunek prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego. Fundusze promocji mają przede wszystkim wspierać działania marketingowe, zachęcać do wzrostu spożycia określonych produktów. Z pieniędzy tych można np. sfinansować udział w targach, badania rynkowe, akcje promocyjne czy prace naukowe. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje przyjęcie projektu z poprawkami legislacyjnymi. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Piotr Polak.

Budżet państwa dofinansuje do 65 proc. składki przy pakietowym ubezpieczeniu upraw rolnych
Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (pierwotny druk nr 469) jest zapewnienie powszechności ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Projekt daje producentom rolnym szerszy dostęp do ubezpieczeń z dopłatą budżetową do składki ubezpieczenia i przewiduje podwyższenie stawek taryfowych uprawniających do otrzymania dotacji. Zawiera także rozwiązania służące upowszechnieniu ubezpieczeń pakietowych, tj. obejmujących wszystkie ryzyka występujące w rolnictwie (np. suszy) – z zachowaniem możliwości wyboru przez rolnika jednego rodzaju ryzyka. Dopłata z budżetu państwa do składki ubezpieczeniowej wyniesie do 65 proc. – w tej wysokości będzie przysługiwała do ubezpieczenia upraw rolnych, gdy producent rolny zawrze umowę zawierającą pakiet rodzajów ryzyka – w przypadku określenia przez ubezpieczyciela stawki taryfowej nieprzekraczającej 9 proc. sumy ubezpieczenia. Dla upraw na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa będzie mogła być zwiększona odpowiednio do: 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw. W przypadku umowy ubezpieczenia od pojedynczego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyk – gdy dojdzie do przekroczenia stawek: 9, 12, 15 proc. – dopłata z budżetu nie będzie przysługiwać. W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich utrzymana zostaje stawka 0,5 proc. sumy ubezpieczenia, uprawniającej do dopłaty budżetowej. Jeśli dojdzie do przekroczenia tej stawki, dopłata budżetowa do 65 proc. nie będzie przysługiwać. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która przyjęła go z poprawkami legislacyjnymi. Sprawozdawcą komisji jest poseł Kazimierz Gołojuch.

W 2017 r. kwota wolna od podatku wyliczana będzie według dotychczasowych zasad
To jedna z planowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pierwotny druk nr 969). W październiku 2015 r. Trybunał Konstytucyjnego orzekł, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3 089 zł są niezgodne z konstytucją i tracą moc w listopadzie 2016 r. Wnioskodawcy uzasadniają, że utrata mocy obowiązujących przepisów mogłaby spowodować pozbawienie prawa do pomniejszenia podatku o kwotę wolną zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Jak podkreślają, w celu zapewnienia podatnikom konstytucyjnej zasady pewności prawa zachodzi pilna potrzeba podjęcia inicjatywy ustawodawczej określającej zasady obliczania podatku dochodowego w roku 2016. i jak dodają – rządowe prace już w tym zakresie trwają.  Zgodnie z zapowiedziami premier podwyższenie kwoty wolnej do 8 tys. zł planowane jest na 2018 r. W początkowej wersji projektu Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) miały zostać opodatkowane analogicznie do innych podatników CIT. Komisja Finansów Publicznych przyjęła jednak zmianę, która przywraca zwolnienie podmiotowe dla funduszy inwestycyjnych otwartych i przedmiotowe dla FIZ. Wyłączeniu ze zwolnienia będą podlegały te fundusze, które są wykorzystywane w celu nieopodatkowania zysków uzyskiwanych z prowadzenia działalności gospodarczej poprzez tzw. transparentne podatkowo spółki. Chodzi tu o wyłączenie ze zwolnienia tych funduszy inwestycyjnych, które wykorzystywane są do optymalizacji podatkowej. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 4 listopada 2016 r. Następnie projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych. Komisja, 14 listopada, przyjęła sprawozdanie wraz z poprawkami. Sprawozdanie przedstawi poseł Tadeusz Cymański.

Podatek handlowy będzie zawieszony do 2018 r.
To istota rządowego projektu zmian w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej (pierwotny druk nr 952). Zgodnie z projektem przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych, która wprowadziła do niego poprawkę legislacyjną. Na forum Sejmu sprawozdanie komisji przedstawi poseł Stefan Strzałkowski.

Wystąpienie Polski z Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii
Nastąpi po wypowiedzeniu przez Prezydenta Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. Wyrażenie parlamentarnej zgody na ten akt zawiera rządowy projekt ustawy zawarty w druku nr 955. Polska ratyfikowała statut IGGEB w 1996 r. Jak podkreśla rząd, po wstąpieniu Polski do Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii przestało mieć wpływ na badania w Polsce i znaczenie dla polskich naukowców. Pierwsze czytanie projektu ustawy wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. odbyło się 4 listopada 2016 r. Komisje przyjęły projekt bez poprawek. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawi poseł Marian Zembala.

Obniżenie wieku emerytalnego – powrót do rozwiązań sprzed reformy z 2012 r.
To zmiana zaproponowana w prezydenckim projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 62). Projekt obniża wiek emerytalny do tego sprzed reformy wydłużającej i zrównującej do 67. roku życia wiek przechodzenia na emeryturę przez kobiety i mężczyzn. Wiek emerytalny będzie wynosić 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Zmiany obejmą zarówno osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym (ZUS), jak i rolników (KRUS). W pierwotnym projekcie proponowano, aby obniżenie wieku emerytalnego weszło w życie 1 stycznia 2016 r. Rozpatrująca projekt Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zmieniła ten termin na 1 października 2017 r. Projekt likwiduje emerytury częściowe, które miały łagodzić podwyższenie wieku emerytalnego. Aktualnie przysługują one kobietom mającym 62 lata i 35 lat stażu pracy oraz mężczyznom w wieku 65 lat z 40-letnim stażem pracy. Osoby korzystające z tej możliwości otrzymują połowę świadczenia emerytalnego, które pobierałyby przechodząc na emeryturę w wieku 67 lat. Podczas prac w komisji dodano przepis przejściowy związany z likwidacją emerytur częściowych. Przywrócone zostanie rozwiązanie, zgodnie z którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego będzie uzależnione od osiągnięcia 20 lat okresu składkowego dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Projekt przywraca też zasadę przechodzenia sędziego (prokuratora) w stan spoczynku wraz z osiągnięciem 65 lat. Zachowana zostanie możliwość wcześniejszego zakończenia pracy (przy 55 latach u kobiety i 60 latach u mężczyzny), ale pod warunkiem 25-letniego okresu pracy w przypadku kobiet i 30-letniego u mężczyzn. Na etapie komisyjnym wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą warunek ten musi być spełniony do 31 grudnia 2017 r. Sprawozdawcą komisji jest poseł Jan Mosiński.

Wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych między nabywcami a producentami produktów rolno-spożywczych
To główny cel rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (pierwotny druk nr 790), który Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu. Chodzi o przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom takim jak m.in. wymuszanie przez supermarkety na dostawcach żywności obniżania cen za sprzedawane produkty i nakładanie dodatkowych opłat, co pogarsza sytuację finansową producentów żywności. Zgodnie z projektem, każdy przedsiębiorca, który podejrzewa, że wobec niego nieuczciwie stosowana jest przewaga kontraktowa, będzie mógł to zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK będzie wszczynał postępowanie z urzędu, co ochroni zgłaszającego przed identyfikacją. Wszczęcie postępowania może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które nie powinno trwać dłużej niż 4 miesiące, a w sprawach szczególnie skomplikowanych maksymalnie 5 miesięcy. Komisje: Gospodarki i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponują do projektu poprawki o charakterze doprecyzowującym oraz redakcyjno-legislacyjnym. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Kazimierz Gołojuch.

Propozycje dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt
Zgodnie z wniesionym przez grupę posłów KP PiS projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (pierwotny druk nr 897) do zadań własnych gmin należałoby nie tylko zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, ale również zapobieganie bezdomności zwierząt. W myśl projektu coroczny gminny program opieki nad zwierzętami powinien obejmować dodatkowo plan sterylizacji lub kastracji zwierząt przy poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub osób pod których opieką się one znajdują. Pierwszego czytanie odbyło się w Komisjach: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Przyjęły one projekt z poprawkami legislacyjnymi i doprecyzowującymi. Sprawozdanie z prac komisji na forum Sejmu przedstawi poseł Piotr Olszówka.

Usprawnienie procesu przyznawania świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka
To cel komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (pierwotny druk nr 904), który Izba rozpatrzy w drugim czytaniu. Zgodnie z projektem organem właściwym do przyznania świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka byłby, zamiast starosty, wojewoda. Utworzony zostałby rejestr złożonych wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego oraz decyzji wydanych w tych sprawach. Ponadto w celu umożliwienia wojewodom jak najszerszego zdobycia informacji o liczbie osób zainteresowanych uzyskaniem świadczenia i tym samym o zapotrzebowaniu na środki niezbędne do wypłaty świadczeń w danym roku, projekt wprowadza maksymalny 3-miesięczny termin na złożenie pierwszego wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego (liczy się data złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały). Projektodawcy proponują, też by kolejne wnioski złożone przez osoby, które uzyskały już  świadczenie w maksymalnym, łącznym wymiarze 9 miesięcy pozostawały bez rozpoznania. Komisje: Łączności z Polakami za Granicą oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęły projekt z poprawkami. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Michał Dworczyk.

Zmiany w przepisach związane z utworzeniem MSWiA
Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (pierwotny druk nr 930) przewiduje uaktualnienie nazw jednostek podległych wcześniej Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a obecnie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji: Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Proponowana nowelizacja ma ponadto służyć m.in. wyodrębnieniu ze spraw geodezji i kartografii spraw związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej oraz przyporządkowaniu tych spraw ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. Po pierwszym czytaniu na forum Sejmu projekt trafił do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Rozwiązania ograniczające wyłudzenia VAT poprzez uszczelnienie systemu poboru tego podatku
Zawiera je rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 965). Zmiany mają w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT. Rząd podkreśla, że od 2008 r. rośnie tzw. luka w VAT, czyli różnica między kwotą, która powinna wpłynąć do budżetu, a tą faktycznie wpływającą. Wśród najważniejszych zapisów projektu jest np. rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje obejmujące m.in. określone usługi budowlane i procesory, których łączna wartość w ramach transakcji przekroczy 20 tys. zł, bez kwoty podatku. Projekt zmienia też warunki skorzystania ze zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ponadto ogranicza stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT – będą mogły z nich korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro. Projekt przewiduje także elektroniczne składanie deklaracji VAT: od 1 stycznia 2017 r. m.in. dla podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, a od 2018 r. dla pozostałych podatników VAT. Projekt wprowadza też odpowiedzialność solidarną pełnomocników, co ma ograniczyć rejestrowanie tzw. słupów przez te osoby. W celu zwalczania tzw. karuzeli podatkowych w projekcie określono także przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru. Przewidziano również sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. Zaproponowano też podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100 proc. wobec podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, np. odliczających podatek z tzw. pustych faktur. Projekt podwyższa także ze 150 do 200 tys. zł limit wartości sprzedaży uprawniający do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego. Pierwsze czytanie projektu przeprowadzono na posiedzeniu Sejmu, po czym został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Parlamentarny etap prac nad ratyfikacją zmian do umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej
Rząd przedstawił Sejmowi dwa projekty ustaw (druki nr 875876), w których Sejm wyraża zgodę na ratyfikowanie przez Prezydenta Protokołów zmieniających zapisy umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r. Pierwszy z protokołów podpisany został 18 grudnia 1990 r. dotyczy zastąpienia w rozliczeniach banku rubli transferowych przez ECU, zmiany nazwy umowy i niektórych celów działalności banku, podejmowania decyzji przez jego radę  oraz wystąpienia Niemiec (członkostwo po byłym NRD) z banku. Drugi protokół podpisany został 25 listopada 2014 r. i dotyczy uporządkowania kwestii technicznych związanych z dalszym funkcjonowaniem banku. Wprowadza też do statutu banku euro w miejsce ECU.

Rolnicy łatwiej sprzedadzą żywność z własnego gospodarstwa
Będzie to możliwe dzięki propozycjom zawartym w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (pierwotny druk nr 935). Proponowana nowelizacja realizuje postulat licznej grupy rolników zainteresowanych prowadzeniem takiej działalności. Projekt daje rolnikom rzeczywiste możliwości sprzedaży konsumentom żywności uzyskanej z własnej uprawy, chowu lub hodowli. Chodzi m.in. o mięso od hodowanych w gospodarstwie zwierząt poddanych ubojowi w zatwierdzonej rzeźni, produkty: mięsne (np. szynki, pasztety, kiełbasy), mleczne (np. ser, masło), złożone (np. pierogi z mięsem), a także przetwory z owoców (np. soki owocowe, dżemy) oraz warzywa (np. marynaty, kiszonki i soki warzywne), pieczywo, wyroby cukiernicze i niemięsne wyroby garmażeryjne (np. pierogi z serem). Projekt definiuje pojęcie „rolniczy handel detaliczny” oraz wskazuje Inspekcję Weterynaryjną jako odpowiedzialną za  nadzór  nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej), produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego. Nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego pozostanie natomiast w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt daje także Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kompetencje do sprawowania nadzoru nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym. PO pierwszym czytaniu na forum Sejmu projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Usprawnienie wdrożenia i realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020
To główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 972). Zgodnie z projektem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przekazywać do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wyniki analiz chemicznych gleb. Zwiększy to zasięg monitoringu gleb. Według projektu podmioty wdrażające poszczególne działania i poddziałania w ramach PROW 2014-2020 będą mogły powoływać organy opiniodawczo-doradcze w sprawach należących do zadań delegowanych im przez agencję płatniczą (ARiMR), jeśli chodzi o ocenę merytoryczną operacji realizowanych w ramach PROW. Zgodnie z projektem możliwa będzie zmiana decyzji w sprawie przyznania płatności bez zgody strony w przypadku, gdy po jej wydaniu okaże się, że w wyniku przeprowadzonych kontroli administracyjnych lub kontroli na miejscu, przyznana płatność jest wyższa niż kwota należna. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zwiększenie potencjału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Sejm o utworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej
Zasadniczym celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 966) jest utworzenie nowego, samodzielnego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – wojsk obrony terytorialnej (WOT) oraz zbudowanie w jego ramach nowego rodzaju czynnej służby wojskowej jaką będzie Terytorialna Służba Wojskowa (TOW). Oddziały WOT mają powstać w każdym powiecie i składać się z kilkuset odpowiednio wyposażonych i wyszkolonych żołnierzy-ochotników. Nowelizacja nakłada na szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i podległych im WKU obowiązek koordynacji czynności związanych z zapewnieniem zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego WOT. Projektodawca zakłada możliwość dopuszczenia do służby w wojskach OT ochotników z wojskową kat. D, co pozwoliłoby na rekrutowanie ochotników z wiedzą specjalistyczną, przydatną dla tego rodzaju wojsk. Ustawa wprowadza pojęcie żołnierza OT, który może pełnić swoją służbę wojskową stale, w tym rotacyjnie, stawiając się w jednostce w ściśle określonych dniach bądź też dyspozycyjnie – pozostając w dyspozycji swojego dowódcy. Czas pełnienia służby żołnierza wynosiłby od roku do 6 lat z możliwością przedłużenia. Żołnierzowi OT będzie przysługiwało świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy. MON gwarantuje dodatkowo uposażenie w związku z trybem pełnienia służby. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu projekt trafił do Komisji Obrony Narodowej.

Zakończenie parlamentarnych prac nad ustawami

Ograniczenie oszustw podatkowych, zwiększenie skuteczności poboru podatków i ceł – powstanie Krajowa Administracja Skarbowa
Izba rozpatrzy rekomendację Komisji Finansów Publicznych dotyczącą senackich poprawek do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (pierwotny druk nr 826). Według ustawy Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to wyspecjalizowana administracja rządowa wykonująca zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniająca obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Ustawa określa m.in. zadania KAS, jej organy, kompetencje, sposób powoływania oraz jednostki organizacyjne. Przewiduje konsolidację urzędów i izb skarbowych, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej. Ustawa ma wejść w życie na zasadach i w terminie określonych w Przepisach wprowadzających ustawę o KAS (druk pierwotny nr 827) – 1 stycznia 2017 r. (z wyjątkami). Senat zaproponował poprawki, m.in. skreślającą wykonywanie przez KAS zadań w zakresie kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz wskazującej, że wymianę informacji podatkowych z ZUS prowadzi Szef KAS, a nie minister właściwy do spraw finansów publicznych. Senat chce też przesunięcia wejścia w życie ustawy na 1 marca 2017 r.

Podstawowy rachunek płatniczy za darmo dla osób, które do tej pory nie miały innego konta
Sejm zajmie się stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych w sprawie poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk pierwotny nr 626). Nowelizacja daje m.in. możliwość zakładania darmowych rachunków płatniczych, łatwiejszego przenoszenia się z banku do banku oraz stworzenie katalogu najkorzystniejszych dla klientów bankomatów. Większość z kilkudziesięciu przyjętych senackich poprawek ma charakter legislacyjny. Senatorowie przegłosowali m.in. propozycję, by w przypadku rozwiązania umowy rachunku płatniczego podmiot, w którym rachunek był prowadzony, musiał w ciągu dwóch tygodni przekazać zestawienie opłat za okres tuż przed rozwiązaniem umowy. Przewidziano także regulacje, które zapewnią szybkie i bezpieczne przenoszenie rachunków płatniczych między poszczególnymi kategoriami dostawców usług, np. z banku do SKOK-u.

Zmiany w ustawie o działach administracji rządowej
Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej (pierwotny druk nr 750) stwarza ministrom właściwym do spraw gospodarki morskiej, rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej instrumenty prawne niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań. Chodzi o prowadzenie spójnej polityki w zakresie gospodarki morskiej, rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej. Nowelizacja przewiduje redystrybucję kompetencji organów administracji publicznej pomiędzy działami administracji rządowej poprzez zmianę ponad 20 ustaw. Nowe przepisy zmierzają w szczególności do rozszerzenia uprawnień ministra właściwego ds. żeglugi śródlądowej. Senat zaproponował do ustawy dwie poprawki, dotyczące m.in. korekty składu Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zgodnie z którą przedstawiciel resortu rozwoju nie będzie stałym członkiem tego gremium, ale będzie mógł uczestniczyć w jego pracach z głosem doradczym. Zmiana ta pozwoli na zachowanie równowagi w Radzie pomiędzy przedstawicielami trzech zasiadających w niej grup: środowisk naukowych, społeczno-gospodarczych i finansowych oraz strony rządowej.

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym
Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustawach (pierwotny druk nr 840) mają na celu otwarcie rynku i liberalizację norm w zakresie transportu kolejowego. Ustawa stwarza warunki dla poprawy funkcjonowania przewoźników kolejowych. Przyjęte przez Sejm zmiany przewidują m.in. poprawki i uzupełnienia do obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, w tym np. umożliwiają szerszej grupie podmiotów zamawianie tras pociągów.

Głosowania
W głosowaniach posłowie zdecydują m.in. w sprawie wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: „Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia zaprezentowanych przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła Pani Premier Beacie Szydło w dniu 5 lipca 2016 r.”. Podejmą też decyzję o dalszych losach poselskiego projektu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (druk nr 963).

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Podczas 30. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji w sprawie programu budowy dróg i autostrad oraz przetargów na budowę dróg i autostrad. O jej przedstawienie wnioskował KP Nowoczesna. Przedstawiciele rządu będą też odpowiadać na pytania poselskie w sprawie m.in. realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – programu „Rodzina 500+”. Posłowie mają też pytać o takie kwestie jak np. gwałtownego wzrostu cen ubezpieczeń OC komunikacyjnego oraz AC. Pełna lista pytań w sprawach bieżących jest dostępna tutaj.

www.sejm.gov.pl

 

Ogólnopolska konferencja „Zgromadzenie Wsi Polskiej” w Wojniczu

W niedzielę 13 listopada w Wojniczu odbyła się konwencja PiS pod hasłem „Zgromadzenie Wsi Polskiej”. Wzięli w niej udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Beata Szydło i przedstawiciele rządu.
W związku z pierwszą rocznicą objęcia rządów przez Prawo i Sprawiedliwość podczas spotkania nie zabrakło także podsumowań. Prezes Jarosław Kaczyński zaznaczył, że praca rolników nie jest zwykłą pracą, ale misją, którą należy wypełniać przez całe życie i przekazywać następnym pokoleniom. – My takiej wsi będziemy bronili – mówił prezes PiS. – Konsekwentnie i ze spokojem wprowadzimy wszystkie zmiany. Nie zejdziemy z drogi reform, a każdego, kto chce dobra dla polskiej wsi, zapraszamy do współpracy.
Premier Beata Szydło wyraźnie podkreśliła, że beneficjentami polityki PiS jest w dużej mierze właśnie polska wieś. – Chcemy, by polska wieś miała równe szanse rozwoju – mówiła premier. – Wieś to nie tylko rolnictwo, ale i szkoła, kultura, infrastruktura czy służba zdrowia. Każdego dnia ciężko pracujemy, by wywiązać się z zobowiązań z kampanii wyborczej.
36 proc. dzieci, które korzystają z programu Rodzina 500 plus, mieszka na wsi. To 1 mln 360 tys. dzieci, do których trafiło już ponad 4 mld zł. To największe wsparcie, jakie kiedykolwiek otrzymała polska wieś. Rząd planuje wprowadzić najniższy próg emerytury wynoszący minimum 1 tys. zł, a w przyszłości – jeszcze wyższy. Rząd podwyższył także kwotę zwrotu akcyzy na paliwa do 1 zł za litr. Umocnieniu pozycji rolników mają służyć przygotowywane ustawy dotyczące m.in. spółdzielni rolniczych, umożliwiające bezpośrednią sprzedaż artykułów żywnościowych czy rozszerzające możliwości ubezpieczania się w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych. PiS umacnia polskie rolnictwo również poprzez program rozwoju rynków rolnych i uruchomienie 23 zagranicznych rynków zbytu dla polskich płodów rolnych.
Wśród ważniejszych zadań na przyszły rok jest m.in. przygotowanie i wprowadzenie w życie „Paktu dla obszarów wiejskich” – całościowego dokumentu o charakterze porozumienia społecznego oraz całościowa reforma służby zdrowia. W tej reformie nacisk będzie położony na wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej i szpitali powiatowych. To kolejny ważny krok do tego, by życie na polskiej wsi było coraz lepsze.

Raut Niepodległościowy Wspólnoty Ziemi Dębickiej

Tradycyjnie już po raz siódmy odbył się w tym roku Raut Niepodległościowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej. W przeddzień Święta Niepodległości w Domu Kultury Kosmos zebrali się dębiczanie, by wspólnie śpiewać piosenki patriotyczne, wysłuchać wykładu o poezji wojennej oraz koncertu zespołu Apertus Quartet. Uroczystość była także połączona z wręczeniem nagród dla zwycięzców w konkursie “Niepodległość jest z nas” i „Nagrody Sapere Aude” za najlepszą pracę dyplomową związaną z ziemia dębicką.

 

Rozmawiali na temat Via Carpathia

Rozpoczynamy realizację strategicznej inwestycji przy Via Carpathia, szlaku o zasadniczym znaczeniu dla Europy Środkowo-Wschodniej – tak mówiła premier Beata Szydło podczas konferencji pn. „10 lat Deklaracji Łańcuckiej – Via Carpatia dziś, wyzwania na przyszłość”, która odbyła się 7 listopada w Łańcucie. Konferencja została zorganizowana z okazji 10. rocznicy zawarcia deklaracji łańcuckiej powstałej z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Via Carpathia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. W Polsce Via Carpathia to szlak wiodący odcinkami dróg: S61, DK8, S19 od granicy z Litwą w Budzisku, przez Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek do granicy ze Słowacją. Wiele odcinków dróg S19 i S61 już powstało, inne są w budowie. Polska część trasy będzie stanowić docelowo 174 km.
Nie da się ukryć, że Via Carpathia jest dla polskiego rządu inwestycją strategiczną.  Trasa ta przede wszystkim przyspieszy rozwój gospodarczy Polski północno-wschodniej i zwiększy bezpieczeństwo kraju. Premier podczas konferencji podkreślała duże znaczenie wschodniej części kraju, dotychczas niewystarczająco docenianej. Polska musi się równomiernie rozwijać i wszyscy mają mieć równe szanse na to, żeby z tego rozwoju czerpać jak najwięcej korzyści. O to, by sprawa trasy Via Carpathia była żywym tematem w debacie publicznej nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, a szczególnie w Brukseli, od lat walczy także europoseł z województwa podkarpackiego – Tomasz Poręba.

fot. P. Tracz/KPRM

Wmurowali kamień węgielny pod budowę Hutchinsona w Zawadzie

W poniedziałek 7 listopada w Zawadzie odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego oddziału firmy Hutchinson. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody w wydarzeniu udział wzięli m.im. posłowie, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele zaangażowanych przedsiębiorców i reprezentanci inwestora –  firmy Hutchinson – BSS Senior Vice President William Cazolli i Piotr Gąska BSS Vice President Hutchinson Poland sp. z o.o.. Hutchinson swoje fabryki ma w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, na Dalekim Wschodzie i w Polsce – w Żywcu, Łodzi i Bielsku-Białej. Firma zajmuje się branżą samochodową, przemysłową i lotniczą.
Budowa zakładu wraz z laboratorium ma rozpocząć się na przełomie listopada i grudnia. Produkowane będą tu przede wszystkim uszczelki do samolotów i samochodów osobowych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, fabryka rozpocznie produkcję już w lipcu przyszłego roku.
Według planów, pracę znajdzie tu w sumie blisko 800 osób. Pierwsza grupa, czyli 70-100 pracowników, zostanie zatrudniona w najbliższych miesiącach. Co istotne, wśród nich mają przeważać kobiety.

Poseł Bogdan Rzońca z Jasła przewodniczącym Komisji Infrastruktury

W piątek 4 listopada marszałek Sejmu Marek Kuchciński rekomendował pochodzącego z Jasła posła Bogdana Rzońcę na stanowisko przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury. Posłowie niemal jednogłośnie poparli tę kandydaturę.
Bogdan Rzońca –  marszałek województwa podkarpackiego I kadencji, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, w latach 1997–1998 pełnił funkcję wojewody krośnieńskiego. Wraz z posłem Janem Warzechą od lat zabiegają o wiele inwestycji, m.in. budowę drogi krajowej nr 73 na trasie Jasło-Pilzno czy zbiornika Kąty-Myscowa na Wisłoce.
Panu Posłowi gratulujemy nowego stanowiska i mamy nadzieję, że jako przewodniczący tak ważnej komisji będzie jeszcze silniej i skuteczniej zabiegał o realizację ważnych inwestycji w naszym regionie.

 

Olimpijki wygrały w Dębicy

Tenisistki stołowe z Tarnobrzega w ramach rozgrywek ligowych ekstraklasy pokonały w Dębicy KU AZS Wrocław 3:0. Mecz odbył się w sobotę 5 listopada w hali sportowej MOSiR pod patronatem posła na Sejm RP Jana Warzechy.
Po raz pierwszy nasze miasto było gospodarzem meczu ekstraklasy pomiędzy KT
Choć ostatni pojedynek Kingi Stefańskiej z KTS obfitował w emocje, bo Sandra Wabik prowadziła 2:0, ale ostatecznie uległa bardziej doświadczonej zawodniczce i niespodzianek nie było. Na hali dębickiego MOSiR wszystkie 3 pojedynki zawodniczki z Tarnobrzega wygrały.
Oto wyniki:
Ying Han – Ran Gao 3:0 (11-5,11-7,11-4)
Qian Li – Natalia Bajor 3:0 (11-5,11-7,11-6)
Kinga Stefańska – Sandra Wabik 3:2 (8-11,2-11,11-9,11-9,11-1)