Rok temu wybraliśmy nowego Prezydenta RP

Dzisiaj (24 maja) mija rok od wygranej nowego Prezydenta RP – Andrzeja Dudy. Dokładnie 12 miesięcy temu w niedzielę, podczas II tury głosowania Polacy wybrali nową głowę państwa. Duda, zdobywając 51,55 proc. głosów, pokonał Bronisława Komorowskiego (48,45 proc.). Frekwencja wyniosła 55,34 proc. uprawnionych. I chociaż to 6 sierpnia 2015 roku prezydent elekt złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, oficjalnie przejmując zwierzchnictwo nad państwem, to jednak 24 maja jest dniem, który pewnie wielu Polaków zapamięta jako przełomowy i rozpoczynający czas zmian na lepsze.

Trzeba przyznać, że pierwszy rok panowania nowego prezydenta minął bardzo pracowicie:

23 – tyle od początku kadencji prezydent Andrzej Duda odbył zagranicznych wizyt

4 własne projekty ustaw prezydent skierował do Sejmu

182 ustawy zostały przez niego podpisane do 19 maja 2016r.

4 razy skorzystał z prezydenckiego prawa weta

2 ustawy odesłał do Trybunału Konstytucyjnego

11 razy skorzystał z prawa łaski

9-krotnie przyznał najwyższy order Rzeczypospolitej – Order Orła Białego

3 razy wręczył Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

1 zasłużonego odznaczył Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

178 tytułów profesorskich przyznał prezydent od swojego zaprzysiężenia

 

/dane oprac. na podst. www.prezydent.pl/

fot. pary prezydenckiej: https://www.facebook.com/andrzejduda/?fref=ts

Podsumowanie IX Dębickich Pól Nadziei

W piątek 20 maja w Domu Kultury „Śnieżka” miało miejsce podsumowanie IX edycji Dębickich Pól Nadziei. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe. Podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego oraz literackiego. Podsumowanie akcji było również okazją do podziękowania za ofiarność i zaangażowanie darczyńcom, co w swoich przemówieniach uczynili prezes stowarzyszenia ks. Prałat Józef Dobosz oraz pani wiceprezes Krystyna Wolska.  W imieniu posła Jana Warzechy podziękowania dla całego zarządu stowarzyszenia i wszystkich wolontariuszy przekazała pracownica biura poselskiego – Sylwia Getinger. Spotkanie uświetnił występ Grupy Artystycznej Safo.

 

19. posiedzenie Sejmu

Pierwsze czytanie projektu tzw. ustawy antyterrorystycznej to tylko jeden z punktów porządku obrad 19. posiedzenia Sejmu. Izba rozpocznie także prace nad przepisami mającymi zwiększyć bezpieczeństwo w trakcie szczytu NATO w Warszawie. Podczas trzydniowych obrad posłowie zajmą się również m.in. projektem, dzięki któremu wynagrodzenia szefów spółek Skarbu Państwa staną się przejrzyste. Sejm będzie też dyskutować o uregulowaniu kwestii farm wiatrowych, a także o propozycji zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Izba zajmie się również projektem ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Nowe zasady funkcjonowania systemu gwarancji depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych

Izba przeprowadzi drugie czytanie rządowego projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (pierwotny druk nr 215). Proponowana ustawa wprowadza nowe rozwiązania dotyczące m.in. składek wpłacanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i firmy inwestycyjne do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Projekt wykonuje dyrektywę unijną 2014/59/UE z 15 maja 2014 r., ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRD). Wdraża też dyrektywę 2014/49/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (DGSD). Zgodnie z projektem, organem ds. przymusowej restrukturyzacji w Polsce będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Projekt reguluje szczegółowo przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji, w tym zasady współpracy BFG z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Ministrem Finansów i Narodowym Bankiem Polskim oraz analogicznymi organami z innych państw w przypadku postępowania wobec grup bankowych. Dotychczasowe kompetencje BFG i KNF zostaną rozszerzone o te związane m.in. z procesem przygotowania i prowadzenia przymusowej restrukturyzacji. W myśl projektu, pobierana dotychczas od banków opłata ostrożnościowa, zasilająca fundusz stabilizacyjny, zostanie zlikwidowana i zastąpiona składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych oraz SKOK-i będą wnosiły składki na finansowanie systemu gwarantowania depozytów oraz finansowanie przymusowej restrukturyzacji. Składki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji będą też wpłacać firmy inwestycyjne. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych, w tym do podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych. Komisja przyjęła projekt z licznymi poprawkami dotyczącymi m.in. stopniowego wygaszania funduszu ochrony środków gwarantowanych. Wprowadzono też zmiany w zakresie minimalnych i docelowych poziomów środków systemu gwarantowania depozytów oraz środków na finansowanie przymusowej restrukturyzacji, jak również terminów na osiągnięcie tych poziomów. Zgodnie z projektem ze sprawozdania komisji minimalny poziom środków systemu gwarantowania depozytów banków i kas to 0,8 proc. środków gwarantowanych. Ma on zostać osiągnięty do końca 2016 r. w przypadku banków, a jeśli chodzi o kasy – do 31 grudnia 2020 r. Termin osiągnięcia docelowego poziomu – 2,6 proc. środków gwarantowanych w odniesieniu do banków oraz 1 proc. w przypadku kas  – określono na 3 lipca 2030 r. Ponadto w myśl projektu przyjętego przez komisję, minimalny poziom środków na finansowanie przymusowej restrukturyzacji ma wynieść 1 proc. środków gwarantowanych dla banków i firm inwestycyjnych oraz 0,1 proc. w przypadku kas, a termin osiągnięcia tych poziomów to koniec 2024 r. Natomiast docelowy poziom określono na 1,2 proc. środków gwarantowanych dla banków i firm inwestycyjnych oraz 0,14 proc. dla kas. Terminy na osiągnięcie docelowych poziomów przewidziano w sprawozdaniu komisji na odpowiednio koniec 2030 r. i 2034 r. Sprawozdawcą komisji jest poseł Tadeusz Cymański.

Wysokie standardy kwalifikacji zawodowych fizjoterapeutów

Ma je wprowadzić projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, który powstał w wyniku prac Komisji Zdrowia nad dwoma projektami nowelizacji ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 285 oraz druk nr 478). Pierwszy z nich dotyczył zmiany terminu wejścia w życie o 24 miesiące  poprzedniej nowelizacji przepisów dotyczących zawodu fizjoterapeuty. I jak uzasadniają projektodawcy tym samym miał cel doprecyzowania przyjętych w ostatniej nowelizacji zmian i usunięcie wątpliwości legislacyjnych. Projekt zawarty w druku  nr 478 zawiera konkretne propozycje zmian prawnych dotyczących zawodu fizjoterapeutów. Autorzy projektu proponują, aby uprawnienia zawodowe fizjoterapeutów uzależnione były od poziomu ich wykształcenia (wiedzy medycznej i kwalifikacji). Projekt reguluje też współpracę fizjoterapeuty z lekarzem specjalistą i daje prawo m.in. do odmowy wykonania zlecenia lekarza. Ponadto zgodnie z proponowanymi zmianami fizjoterapeuta będzie miał wgląd w dokumentację medyczną pacjenta.  Projekt zobowiązuje też fizjoterapeutę, który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat (w okresie ostatnich 6 lat, przed ponownym jego samodzielnym wykonywaniem) do odbycia trwającego nie dłużej niż 6 miesięcy stażu praktycznego. Zgodnie z projektem to właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wojewoda będzie wydawał prawo wykonywania zawodu, natomiast Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów będzie prowadził Minister Zdrowia. Projekt reguluje też kwestie związane z odpowiedzialnością zawodową fizjoterapeutów oraz rezygnuje z powołania samorządu zawodowego. Nad projektem pracowała Komisja Zdrowia, która na projekt wiodący wybrała ten z numerem druku 478. Projekt zawarty w sprawozdaniu komisji zawiera propozycje z obu projektów pierwotnych. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Józefa Hrynkiewicz.

Sejm o propozycjach zmian w ustawie o instytutach badawczych

Zakłada je poselski projekt nowelizacji ustawy o instytutach badawczych (druk nr 292), którego  drugie czytanie odbędzie się na obecnym posiedzeniu Sejmu. Projekt reguluje procedury powoływania i odwoływania dyrektorów instytutów badawczych oraz skład ich rad naukowych, w tym sposób powoływania przewodniczącego rady i jego zastępców. Zgodnie z projektem minister nadzorujący instytuty badawcze będzie powoływał dyrektora instytutu spośród kandydatów przedstawionych przez komisję konkursową. Minister będzie miał też prawo niepowołania dyrektora w przypadku, gdy żaden z kandydatów nie da gwarancji prawidłowej realizacji zadań instytutu. Ponadto projekt przewiduje m.in., że minister nadzorujący będzie powoływał i odwoływał zastępców dyrektora instytutu badawczego. W przypadku rady naukowej projekt zakłada, że będzie się ona składać z pracowników instytutu w liczbie stanowiącej co najmniej 40 proc. składu rady (w liczbie określonej w statucie instytutu) i osób powołanych przez ministra nadzorującego – w liczbie co najmniej 50 proc. Równocześnie proponuje się, by przewodniczącego rady naukowej państwowego instytutu badawczego wybierać tylko spośród członków rady naukowej powołanej przez ministra nadzorującego. Zdaniem autorów projektu wzmocnienie nadzoru ministra nadzorującego nad instytutami badawczymi umożliwi prowadzenie skutecznego nadzoru w szczególności nad instytutami wykonującymi zadania ważne dla planowania i realizacji polityki państwa. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która skierowała go do prac w podkomisji. Komisja przyjęła projekt  z poprawkami polegającymi m.in. na: dodaniu nowego przepisu ograniczającego czas pełnienia funkcji dyrektora przez dyrektorów państwowych instytutów badawczych oraz określeniu maksymalnego terminu obowiązywania dotychczasowych  ów wykonawczych. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Lidia Burzyńska.

Wydłużenie terminu na dostosowanie nazw uczelni do przepisowych wymogów

To cel poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Prawo  o szkolnictwie wyższym (pierwotny druk nr 429), który posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu. Zgodnie z obowiązująca ustawą – Prawem o szkolnictwie wyższym – do 30 czerwca 2016 r. uczelnie wyższe mają obowiązek dostosowania swoich nazw do wymagań określonych w tym akcie prawnym. Projekt zakłada przesunięcie tego terminu do 30 czerwca 2020 r. Chodzi m.in. o możliwość używania w nazwie uczelni jednego z wyrazów: „uniwersytet”, „uniwersytet techniczny”, „uniwersytet tzw. przymiotnikowy”, „politechnika”, „akademia”. Jest ona uzależniona od liczby posiadanych przez uczelnię (jej jednostki organizacyjne) uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Ponadto wyraz „uniwersytet” może być używany w nazwie tej uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa uprawnienia w każdej z trzech grup dziedzin nauki: humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych; matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych; biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych. Wnioskodawcy wskazują, że zbliżający się termin wykonania tego obowiązku ogranicza szanse niektórych uczelni, w tym uniwersytetów, na spełnienie podanych warunków. Tym samym obowiązek doprowadzenia do zgodności nazewnictwa przyjętego w ustawie, może skutkować w przypadku niektórych uczelni osłabieniem ich pozycji w kraju, jak również obniżeniem ich rangi na arenie międzynarodowej. Zgodnie z uzasadnieniem projektu przedłużenie powyższego terminu zwiększy szanse niektórych uczelni, w tym uniwersytetów, na spełnienie warunków określonych ustawą. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży proponuje, żeby ustawa weszła w życie w dniu następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a nie jak pierwotnie proponowano po 14 dniach od tej daty. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Iwona Michałek.

Powstanie Jednolity System Antyplagiatowy dla uczelni

Taka propozycja została zawarta w poselskim projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 433). Sejm zajmie się nim w drugim czytaniu. Projekt ma na celu stworzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz wprowadzenie obowiązku sprawdzania przez uczelnie takich prac z wykorzystaniem tego systemu. Zgodnie z projektowanymi przepisami system byłby udostępniany nieodpłatnie (w formie tzw. open-source) wszystkim uczelniom w kraju. Za stworzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego odpowiedzialny będzie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, który będzie mógł zlecić zarówno jego opracowanie, jak i administrowanie instytutowi badawczemu, zapewniając jednocześnie środki finansowe na ten cel. Ponadto projekt przewiduje wydłużenie, z 31 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r., terminu wykonania obowiązku przekazania przez rektorów uczelni do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych danych dotyczących prac, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po 30 września 2009 r. Projektowana ustawa zakłada, że sprawdzanie prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego będzie realizowane począwszy od roku akademickiego 2018/2019. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła do projektu m.in. doprecyzowującą poprawkę, zgodnie z którą Jednolity System Antyplagiatowy prowadził będzie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Komisja proponuje też wydłużenie do 31 grudnia 2018 r. terminu na przekazywanie przez uczelnie do repozytorium prac dyplomowych. Ponadto komisja proponuje, żeby ustawa weszła w życie w dniu następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a nie jak pierwotnie proponowano po 14 dniach od tej daty. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Joanna Borowiak.

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla obojga rodziców w rodzinach z więcej niż jednym niepełnosprawnym dzieckiem

To istota rozpatrywanego w drugim czytaniu senackiego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (pierwotny druk nr 370). Projekt dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11). Trybunał zakwestionował zgodność z konstytucją przepisu uniemożliwiającego przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w sytuacji, gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie. Projekt uchyla przepis przewidujący to rozwiązanie. Analogiczna zmiana dotyczy procedury przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która w przyjętym sprawozdaniu wydłużyła vacatio legis – projektowane rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Druga z zaproponowanych poprawek komisyjnych uzupełnia projekt o przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby, które złożyły wnioski na podstawie dotychczasowych przepisów, a proces ich rozpatrywania nie jest jeszcze zakończony, otrzymają świadczenia na nowych, korzystniejszych zasadach. Sprawozdanie Komisji przedstawi posłanka Ewa Tomaszewska.

Wdrożenie unijnych przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy rządowy projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (pierwotny druk nr 408). Projekt wdraża dyrektywę 2014/67/UE, której celem jest lepsza ochrona praw pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Chodzi o zwiększenie efektywności egzekwowania minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym usługa ma być świadczona. Dyrektywa powinna wyeliminować obchodzenie przepisów dotyczących delegowania pracowników, z poszanowaniem zasady swobody świadczenia usług. W projekcie określono zasady: ochrony pracowników delegowanych z Polski i do naszego kraju, kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników, współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z organami innych państw członkowskich, transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych. Nowe regulacje określają warunki zatrudniania pracowników delegowanych do pracy w Polsce. Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie musiał zapewnić mu warunki zatrudnienia w sposób wskazany w ustawie. Dotyczą one m.in. norm i wymiaru czasu pracy oraz urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy. Określono także obowiązki pracodawcy delegującego pracownika do Polski. Pracodawca będzie musiał wyznaczyć osobę upoważnioną do kontaktów z PIP oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów. Projekt określa także zadania PIP związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Będzie ona prowadzić i aktualizować – w języku polskim i co najmniej jednym innym języku oficjalnym UE – stronę internetową, na której będą opisane warunki zatrudnienia i przepisy prawne, które muszą być stosowane do pracowników delegowanych na terytorium Polski. PIP ma również współpracować z organami państw członkowskich, np. będzie informować o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski. Inspekcja ma też powiadamiać pracodawców delegujących pracowników z Polski o ewentualnych decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych, a także wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien. PIP zobowiązano też do kontrolowania prawidłowości delegowania pracowników do Polski. W projekcie określono także listę naruszeń ustawy, za które przewidziano karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.  Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu, po czym projekt trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która przyjęła go z poprawkami. Zaproponowano m.in. dodanie przepisu obejmującego grzywną także pracodawcę delegującego pracownika na terytorium Polski lub osobę działającą w jego imieniu w przypadku stwierdzenia przez PIP, że dany pracownik nie może zostać uznany za pracownika delegowanego na terytorium Polski. Sprawozdawcą komisji jest posłanka Bożena Borys-Szopa.

Zwiększenie efektywności energetycznej i konkurencyjności polskiej gospodarki oraz poprawa stanu środowiska naturalnego

To istota rządowego projektu ustawy o efektywności energetycznej (pierwotny druk nr 426), który Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu. Projekt wdraża przepisy unijne dotyczące efektywności energetycznej, zobowiązujące kraje członkowskie do osiągnięcia do końca 2020 r. określonego poziomu oszczędności energii. Projektowane przepisy mają zastąpić ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Wejście w życie projektowanej ustawy powinno zdaniem rządu znacząco poprawić efektywność energetyczną oraz konkurencyjność polskiej gospodarki, a także stan środowiska naturalnego. Proponowane przepisy powinny spowodować oszczędne i efektywne korzystanie z energii oraz zwiększyć liczbę inwestycji energooszczędnych. Zwiększeniu ma ulec skala oszczędności energii przez odbiorców końcowych. Urządzenia energetyczne mają zużywać mniej energii, mniejsze mają też być straty w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Projekt określa m.in. zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej. Dokument ma powstawać co trzy lata w resorcie energii. Ma zawierać m.in. opis planowanych programów na rzecz poprawy efektywności energetycznej, określenie krajowego celu w tym zakresie, informacje o osiągniętych oszczędnościach oraz strategię wspierania inwestycji w renowację budynków. Pierwszy dokument ma zostać przekazany Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r. W projekcie zostały też sprecyzowane zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. M.in. organy władzy publicznej, których obszar działania obejmuje cały kraj, będą musiały nabywać efektywne energetycznie produkty lub usługi. Projekt określa ponadto zasady realizacji obowiązku w zakresie oszczędności energii. Do dokumentu został przeniesiony system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty). W ocenie rządu jest to mechanizm stymulujący i wspierający działania prooszczędnościowe. Ponadto projekt określa m.in. zasady przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw. Firmy będą je musiały przeprowadzać co 4 lata. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, która zaproponowała do projektu poprawki niezmieniające istoty przedłożenia rządowego – większość ma charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Komisja zaproponowała ponadto m.in. przesunięcie daty wejścia w życie ustawy z 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw na 1 października 2016 r. Sprawozdawcą Komisji jest poseł Maciej Małecki.

Regulacje dotyczące elektrowni wiatrowych, w tym określające ich odległość od domów

Sejm przeprowadzi drugie czytanie zgłoszonego przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (pierwotny druk nr 315). Projekt określa warunki, zasady i tryb lokalizacji, realizacji oraz eksploatacji elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie takich instalacji. Wnioskodawcy wskazują, że od 2009 r. można zaobserwować w Polsce dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej. Autorzy projektu podkreślają jednocześnie, że dotychczas nie zostały w dostatecznym stopniu sformułowane ramy prawne dla lokalizowania, budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych. Jak czytamy w uzasadnieniu, instalacje te są lokalizowane zbyt blisko budynków mieszkalnych, co  powoduje konflikty między niezadowolonymi mieszkańcami a gminami, gdyż urządzenia te emitują hałas, niesłyszalne dla ucha infradźwięki, powodują wibracje i mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia w przypadku awarii. Projekt m.in. wprowadza definicję elektrowni wiatrowej. Zgodnie z proponowaną ustawą, instalacje tego typu będą mogły być lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt przewiduje, że wiatrak będzie można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jego wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych, rezerwatów). Projektowana ustawa pozwala na przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, montaż i odbudowę budynku mieszkalnego stojącego w odległości mniejszej niż wyżej opisana. Projekt dotyczy elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 40 kW, czyli nie obejmuje mikroinstalacji. W myśl projektu, nie będzie można rozbudowywać istniejących wiatraków, które nie spełniają kryterium odległości – dozwolony będzie tylko ich remont i prace niezbędne do prawidłowej eksploatacji. Na etapie prac w Komisji Infrastruktury do projektu wprowadzono poprawki, które m.in. umożliwiają budowę domów mieszkalnych w mniejszej odległości od elektrowni wiatrowej niż wymagana, jeżeli takie inwestycje są uwzględnione w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji, gdy takich dokumentów nie ma, komisja zaproponowała, aby gminy miały 12 miesięcy na uchwalenie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynków mieszkalnych na dotychczasowych zasadach. Sprawozdanie komisji na forum Sejmu przedstawi poseł Grzegorz Schreiber.

Wzmocnienie bezpieczeństwa w czasie Szczytu NATO w Warszawie i bezpośrednio po jego zakończeniu

To cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (druk nr 515). Sejm zajmie się nim w pierwszym czytaniu. Projekt zakłada, że podczas trwania, zaplanowanego na lipiec bieżącego roku, Szczytu NATO w Warszawie zabronione będzie uczestnictwo w zgromadzeniach spontanicznych. Ponadto funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu będą mogli rejestrować obraz i dźwięk w trakcie wydarzeń związanych ze Szczytem. Zarejestrowany materiał, który nie będzie zawierał dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia byłby niszczony maksymalnie 30 dni od daty zarejestrowania. Z procedury zniszczenia sporządzony byłby protokół. W celu zapewnienia uczestnikom wydarzenia najwyższego poziomu bezpieczeństwa projektowana nowelizacja przewiduje również możliwość przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz żołnierzy zawodowych. Za nadgodziny zostanie im wypłacony zryczałtowany ekwiwalent pieniężny. Ponadto rząd proponuje, żeby  zamówienia związane z organizacją Szczytu NATO w Warszawie kontrolowało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Projekt uzasadni Minister Obrony Narodowej.

Podniesienie efektywności systemu antyterrorystycznego i zwiększenie bezpieczeństwa obywateli

To główne cele rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516), nad którym Sejm rozpocznie prace. Projekt powstał w odpowiedzi na wzrost zagrożenia terrorystycznego na świecie. Jego cele mają zostać osiągnięte przez lepszą koordynację działań służb i doprecyzowanie zasad współpracy między nimi, a także zapewnienie skutecznych działań w przypadku podejrzenia przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz odpowiedniego reagowania na nie. Proponowane rozwiązania mają też sprzyjać poprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Ponadto nowe procedury oraz obowiązki informacyjne i rejestracyjne przyspieszą proces decyzyjny w przypadku zamachu terrorystycznego.

Zgodnie z projektem, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie odpowiedzialny za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym. Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji będzie odpowiadał m.in. za reagowanie w przypadku wystąpienia takich zdarzeń. Szef ABW będzie głównym koordynatorem polityki antyterrorystycznej. W celu zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym będzie on koordynował czynności analityczno-informacyjne służb specjalnych oraz wymianę informacji przekazywanych przez: Policję, Staż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Projekt zakłada też, że szef ABW będzie prowadził wykaz osób, które mogą mieć związek ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym. Ma on także oceniać bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych oraz prowadzić centralny rejestr ataków hakerskich. Aby skutecznie uniemożliwić finansowanie terroryzmu, szef ABW uzyska dostęp do informacji i danych objętych tajemnicą bankową. Będzie otrzymywał je od: banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich i SKOK-ów.

Proponowana ustawa przewiduje również, że karty telefoniczne pre-paid będą rejestrowane. Ich dotychczasowi posiadacze będą musieli przekazać operatorowi swoje dane w ciągu 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie. Natomiast nowi nabywcy tych kart będą zobowiązani do podawania swoich danych od 1 lipca 2016 r. Chodzi o to, aby osoby korzystające z kart pre-paid nie były anonimowe, co ułatwi ich identyfikację w sytuacji podejrzenia o  terroryzm.

Projekt określa nowe typy przestępstw, co stanowi odpowiedź na działania terrorystów przybywających do Europy z Syrii i Iraku. Przewidziano odpowiedzialność karną za udział w szkoleniach terrorystycznych, a także kary za wyjazdy za granicę w celu uczestniczenia w działalności terrorystycznej. W celu zapobiegania lub zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym, szef ABW będzie mógł zarządzić wobec cudzoziemca podejrzanego o działalność terrorystyczną – na okres nie dłuższy niż 3 miesiące – niejawne prowadzenie czynności polegających np. na rejestrowaniu jego rozmów telefonicznych, dostępie do jego przesyłek oraz korespondencji, w tym elektronicznej. W przypadkach wskazanych w ustawie ABW, Policja i Straż Graniczna będzie miała prawo pobierania obrazu linii papilarnych lub utrwalania wizerunku twarzy cudzoziemca. Będzie to możliwe np. w przypadku podejrzenia nielegalnego przekroczenia granicy Polski lub nielegalnego pobytu w naszym kraju oraz podejrzenia związku ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym bądź uczestnictwa w szkoleniu terrorystycznym.

Projekt wprowadza także powszechnie obowiązujący i dostosowany do wymogów NATO czterostopniowy system stopni alarmowych na wypadek zagrożeń terrorystycznych oraz stopni alarmowych w cyberprzestrzeni. Jeśli zostanie wprowadzony jeden z dwóch najwyższych stopni zagrożenia terrorystycznego (III lub IV), to będzie można wprowadzić zakaz odbywania zgromadzeń publicznych lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie objętym stopniem alarmowym. W przypadku wprowadzenia III lub IV stopnia alarmowego – jeżeli użycie Policji okaże się niewystarczające – będzie można szybciej niż obecnie uzyskać wsparcie Sił Zbrojnych RP. Decyzję o użyciu wojska będzie wydawał minister obrony narodowej, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja ta nie będzie wymagała, jak dotychczas, zatwierdzenia przez prezydenta. Jednak o jej wydaniu szef MON będzie musiał niezwłocznie poinformować prezydenta i premiera – przy czym prezydent będzie mógł wydać postanowienie o zmianie lub uchyleniu decyzji. Uchylenie decyzji będzie przerywało działania wojska.

Określono również szczególne zasady użycia broni palnej w ramach prowadzenia działań kontrterrorystycznych. Chodzi o możliwość tzw. specjalnego użycia broni, które może prowadzić do śmierci zamachowca. Rozwiązanie to zwiększy skuteczność działań Policji w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, ale będzie traktowane jako środek wyjątkowy i ostateczny, wykorzystywany jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ofiary. Wynika to z założenia, że ważniejsza jest ochrona życia ofiary niż sprawcy zamachu. Projekt zakłada też, że bezzałogowy statek powietrzny (dron) będzie mógł zostać zestrzelony albo nad jego lotem zostanie przejęta kontrola w sytuacji gdy przebieg lotu: zagraża życiu lub zdrowiu ludzi oraz chronionym obiektom, urządzeniom lub obszarom. Będzie to także dotyczyć podejrzenia, że dron zagraża bezpieczeństwu uczestników imprezy masowej lub może zostać użyty jako środek ataku terrorystycznego.  Uzasadnienie projektu przedstawi minister – członek Rady Ministrów Mariusz Kamiński.

Utworzenie Akademii Sztuki Wojennej

Zakłada to rządowy projekt ustawy (pierwotny druk nr 460), nad którym będą kontynuowane prace w drugim czytaniu na bieżącym posiedzeniu Sejmu. Projekt ma na celu powołanie uczelni wojskowej – Akademii Sztuki Wojennej w celu zapewnienia polskiej armii nowoczesnych studiów strategicznych. Celem działalności Akademii będzie kształcenie, szkolenie i prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk społecznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz w zgodności ze sztuką wojenną. Zgodnie z projektem ustawy, minister obrony narodowej będzie mógł polecić akademii utworzenie i prowadzenie studiów podyplomowych odpowiadających potrzebom Sił Zbrojnych RP, a także kursów dokształcających i szkoleń. Projekt wprowadza też obowiązek uzgadniania z ministrem obrony narodowej tworzenia i prowadzenia kierunków studiów. Umożliwi to opracowywanie programu studiów zapewniających absolwentom kwalifikacje i kompetencje zawodowe odpowiadające potrzebom rynku pracy w obszarze obronności państwa. W myśl projektu siedzibą Akademii będzie Warszawa. Akademia ma doskonalić kwalifikacje kadry oficerskiej wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Ma spełniać też istotną rolę w systemie przygotowania oraz doskonalenia zawodowego kadr dowódczych, sztabowych i logistycznych Sił Zbrojnych RP na wszystkich poziomach dowodzenia: taktycznego, operacyjnego i strategicznego. Będzie też mogła kształcić osoby cywilne w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa, w szczególności na potrzeby administracji centralnej i samorządu terytorialnego. Projekt reguluje również kwestie związane z zachowaniem ciągłości pracy dydaktycznej i badawczej oraz działalności organizacyjnej, po rozwiązaniu Akademii Obrony Narodowej. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Prace nad projektem były kontynuowane w Komisji Obrony Narodowej, która przyjęła go z poprawkami głównie legislacyjno-doprecyzowującymi. Sprawozdawcą komisji jest poseł Rafał Weber.

Zmiany związane z ustanowieniem unijnego kodeksu celnego, stosowanego wraz z rozporządzeniami UE w państwach członkowskich od 1 maja 2016 r.

Takie propozycje zawiera projekt nowelizacji ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 513), nad którym Sejm rozpocznie prace. Głównym celem unijnego kodeksu celnego jest poprawa funkcjonowania unii celnej jako całości. Chodzi o jednolite stosowanie przepisów celnych na całym obszarze celnym UE przez krajowe służby celne państw członkowskich. Unijny kodeks celny skupia się na wyznaczeniu kierunków i celów strategicznych w prawie celnym.  Regulacje kodeksu celnego UE będą stosowane w polskim prawie wprost. W znowelizowanych przepisach ustawowych znajdą się jedynie rozwiązania, które uzupełniają regulacje kodeksowe. Najważniejsze regulacje wprowadzone przez unijny kodeks celny dotyczą m.in. wymiany informacji, procedur celnych, długu celnego i zabezpieczeń celnych oraz postępowania celnego. Jak podkreśla rząd, jednym z ważniejszych efektów znowelizowanych przepisów ustawowych będzie uproszczenie postępowania celnego. Do projektu wprowadzono także przepisy regulujące kwestię elektronicznej wymiany informacji (w szczególności deklaracji i zgłoszeń) oraz dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Służbę Celną. Nowelizacja obejmuje zmiany w 21 ustawach m.in. w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, izbach gospodarczych oraz ordynacji podatkowej.

Zasady wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i samorządów będą jawne i uzależnione od wielkości firm oraz ich wyników

To główne założenie rządowego projektu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami to kolejny punkt 19. posiedzenia Sejmu (druk nr 514). Ustawa ma zmienić zasady wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych spółek handlowych, w których udziały ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a także państwowe i komunalne osoby prawne. Nowe zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających mają być przejrzyste i jednolite. Będą one określane uchwałą walnego zgromadzenia danej spółki. Co do zasady, wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego będzie składało się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Część stała wynagrodzenia miesięcznego członka organu zarządzającego ma być uzależniona od spełnienia w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych co najmniej dwóch przesłanek dotyczących działalności spółki: wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia. Rząd proponuje, by podstawą jego wymiaru było przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez prezesa GUS. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów stała część wynagrodzenia członków organów zarządzających spółek objętych projektem ma wynosić od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru w przypadku podmiotów zatrudniających do 10 pracowników, o rocznych obrotach netto do równowartości w złotych 2 mln euro oraz o wartości aktywów wynikającej z bilansu niższej niż równowartość w złotych 2 mln euro. Najwyższe stałe pensje – od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru – mają dotyczyć zarządzających spółkami zatrudniającymi co najmniej 1251 pracowników, o rocznych obrotach przekraczających 250 milionów euro i o wartości aktywów ponad 215 milionów euro. Część zmienna wynagrodzeń ma być uzależniona od realizacji celów danej spółki, takich jak np. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży; zmniejszenie strat, obniżenie kosztów funkcjonowania zarządu lub kosztów prowadzonej działalności; realizacja strategii lub planu restrukturyzacji; realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności: skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowej realizacji. W projekcie jest też uregulowana zasada wypłacania odpraw: nie będą mogły być wyższe niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia i to pod warunkiem pełnienia funkcji przez co najmniej dwanaście miesięcy. Z kolei odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji będą mogły być wypłacane maksymalnie przez pół roku i tylko w przypadku pełnienia funkcji przez członka zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy. Nie będzie możliwe zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy stanowiącej podstawę pełnienia funkcji członka zarządu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zakazie konkurencji, członek zarządu będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. Projekt określa też wysokość wynagrodzenia likwidatorów spółek – wyniesie ono połowę wynagrodzenia zasadniczego członka zarządu. Za zakończenie procesu likwidacji spółki zgodnie z harmonogramem osobom tym ma przysługiwać premia. Także wynagrodzenia członków rad nadzorczych mają być powiązane z wielkością spółek i skalą ich działalności oraz realnym nakładem pracy członka organu nadzorczego. Mają one wynieść od 0,5 do 2,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a w przypadku osób pełniących funkcje w organie nadzorczym lub uczestniczących w funkcjonującym w jego ramach komitecie będzie mogło być podwyższone o 10 proc. Zdaniem rządu wejście w życie projektowanych rozwiązań skończy z fikcją tzw. ustawy kominowej, która z jednej strony określała maksymalną wysokość wynagrodzeń prezesów spółek, a z drugiej strony dopuszczała dorabianie przez nich m.in. w radach nadzorczych spółek zależnych oraz pozwalała na zawieranie kontraktów menedżerskich, w których nie obowiązywały limity wynagrodzeń. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ich publikacji w Dzienniku Ustaw. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Skarbu Państwa.

Propozycja zmian w ustawie o OZE m.in. w zakresie przepisów dotyczących prosumentów, systemu aukcyjnego i biomasy

To założenia poselskiego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, nad którym posłowie rozpoczną prace (druk nr 476). Projekt wprowadza liczne zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak podkreślają wnioskodawcy, jego celem jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych w przepisach dotyczących OZE, które nie weszły jeszcze w życie na mocy ostatniej nowelizacji. Projekt zmienia m.in. przepisy dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, mikroinstalacji i prosumentów oraz biomasy. Zgodnie z założeniami projektu na wsparcie w systemie aukcji będą mogły liczyć technologie, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Zmiany dotyczą też wprowadzenia tzw. koszyków technologicznych w tym systemie. Kolejność przeprowadzania aukcji dla poszczególnych koszyków określać będzie Minister Energii. Wnioskodawcy podkreślają też, że projekt ma wprowadzić przejrzyste zasady w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z OZE przy pomocy mikroinstalacji. Chodzi tu o tzw. prosumentów, czyli takie osoby, które energię jednocześnie wytwarzają i wykorzystują. Jak podkreślają autorzy projektu, ich działania mają być nakierowane jedynie na zaspokajanie własnych potrzeb energetycznych. Stąd też projektodawcy proponują m.in., aby system taryf gwarantowanych dla prosumentów został zastąpiony nowym systemem wsparcia tzw. opustowym. Zgodnie z tą propozycją prosument będzie mógł rozliczyć różnicę między energią wytworzoną (np. w panelu fotowoltaicznym) i pobraną (np. kiedy panel nie wytwarza prądu). Projekt wprowadza też m.in. pojęcia mikro- i makroklastru energii tj. porozumienia interesariuszy. Porozumienia tego typu mogłyby – zdaniem wnioskodawców – zapewnić m.in. lokalną samowystarczalność energetyczną. Projekt odnosi się także do kwestii związanych z biomasą lokalną. Zdaniem projektodawców istotą rozwoju OZE jest efektywne wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców. Projekt zakłada też m.in. możliwość budowy instalacji spalania wielopaliwowego, zmienia definicję instalacji OZE i wprowadza nową hybrydowej instalacji. Zgodnie z projektem Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej zostanie zastąpiony przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Wnioskodawcy podkreślają, że wprowadzane zmiany mają na celu stworzenie konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego rynku energii odnawialnej. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W parlamentarnych pracach nad projektem wnioskodawców reprezentuje posłanka Ewa Malik.

Zmiana zasad finansowania mediów publicznych

To jedna z propozycji zawartych w rozpatrywanym w pierwszym czytaniu poselskim projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 477). Projekt zawiera propozycję zmiany zasad finansowania mediów publicznych. Wnioskodawcy proponują rezygnację z mechanizmu finansowania misji publicznej realizowanej przez publiczną radiofonię i telewizję wpływami z abonamentu. Zgodnie z projektem ma on zostać zastąpiony finansowaniem z budżetu państwa, za pośrednictwem Funduszu Mediów Publicznych, który ma być tzw. państwową osobą prawną. Projekt określa zadania i organizację Funduszu. Jego organami miałby być 3-osobowy zarząd składający się z osób desygnowanych przez szefów resortów: finansów publicznych, Skarbu Państwa oraz kultury, powoływanych przez Sejm na 5-letnią kadencję oraz 15-osobowa rada, do której po jednym kandydacie kierowałby Sejm, Senat i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a pozostałe 12 osób powoływałaby KRRiT spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie prowadzące studia w dziedzinie mediów, ogólnopolskie stowarzyszenia twórcze, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz związków jednostek samorządu terytorialnego. Koryguje też sposób realizacji przez media publiczne misji oraz określa formę prawną ich działalności oraz sposób powoływania i odwoływania ich organów. Zgodnie z propozycją wnioskodawców publiczne radio i telewizja mają działać w formie jednoosobowych spółek akcyjnych Skarbu Państwa. W dokumencie został także określony skład ich organów oraz zasady ich powoływania i odwoływania. W dokumencie zostały określone także przychody publicznego radia i telewizji. Znalazły się też w nim zasady podziału przez Fundusz Mediów Publicznych kwoty otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie misji publicznej. Wnioskodawcy proponują też rozwiązania dotyczące ograniczeń w emisji przekazów reklamowych w mediach publicznych. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Platforma Obywatelska. Wnioskodawców reprezentuje posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska.

Zwiększenie bezpieczeństwa państwa w związku z relokacją lub przesiedleniami cudzoziemców na terytorium Polski

To cel nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pierwotny druk nr 290). Posłowie rozpatrzą poprawkę zaproponowaną do niej przez Senat. Nowelizacja ma dostosować polskie regulacje do unormowań wynikających z decyzji Rady UE 2015/1523 z 14 września 2015 r. i 2015/1601 z 22 września 2015 r. Na ich podstawie Polska zobowiązała się do przyjęcia uchodźców relokowanych z Grecji i Włoch. Chodzi m.in. o wydłużenie do 45 dni dotychczasowego 7-dniowego terminu przewidzianego na przekazanie przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (w sytuacjach szczególnych nowelizacja dopuszcza przedłużenie tego terminu o 14 dni). Jednocześnie rezygnuje się z dotychczas przewidzianego w przepisach domniemania, iż w razie braku informacji uważa się, że wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nowelizacja wprowadza obowiązek wypowiedzenia się organów, do których zwróci się Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W przypadku poinformowania przez którąkolwiek z instytucji szefa Urzędu o tym, że wjazd cudzoziemca do Polski i jego pobyt na jej terenie stwarza zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa – nie przeprowadzi on przesiedlenia, a w przypadku relokacji, powiadomi państwo, z którego ma ona nastąpić, że cudzoziemiec nie został do niej zakwalifikowany. Zgodnie z zaproponowaną przez Senat poprawką jeżeli przynajmniej jeden z uprawnionych organów poinformuje szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, że wjazd danego cudzoziemca na terytorium Polski i jego pobyt w kraju mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, nie może on zostać zakwalifikowany do przesiedlenia lub relokacji. Senacka poprawka została skierowana do rozpatrzenia w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Poprawki Senatu do nowelizacji ustawy gwarantującej bezpieczeństwo dawców i biorców krwi oraz umożliwiającej funkcjonowanie systemu e-krew

To kolejny z punktów 19. posiedzenia. Posłowie rozpatrzą stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 294). Nowe przepisy mają gwarantować bezpieczeństwo wszystkim biorcom i dawcom krwi od momentu pobrania krwi aż do czasu jej przetoczenia.  Nowelizacja wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektyw unijnych, w tym m.in. 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 r. ustanawiającą normy jakości i bezpiecznego pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania krwi ludzkiej i składników krwi. Ustawa m.in. zobowiązuje wszystkie centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa do prowadzenia systemu jakości. Ma on gwarantować, że cały proces pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania i transportu jest pod ścisłą kontrolą i odpowiada wszystkim wymaganym normom oraz standardom, a każdy jego etap jest opisany w określonej procedurze i będzie możliwy do zweryfikowania. Nowelizacja wprowadza też podstawy prawne, które umożliwią funkcjonowanie systemu teleinformatycznego e-krew, który ma zostać opracowany w latach 2017-2019. Senat zaproponował m.in. aby przekazywanie danych dawców krwi do Polskiego Czerwonego Krzyża w celu wydawania odznak przez tę organizację odbywało się za zgodą samych dawców. Senat proponuje także, aby skrócić termin przekazywania danych w pełnym zakresie do systemu e-krew z 1 stycznia 2021 r. na 31 grudnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę 13 kwietnia 2016 r. 12 maja 2016 r. Senat wprowadził do niej 14 poprawek, które zostaną zaopiniowane przez Komisję Zdrowia.

Szkody wyrządzone m.in. przez dziki i sarny oraz podczas polowań pokryje Skarb Państwa

To istota poselskiego projektu zmian w Prawie łowieckim (pierwotny druk nr 219), którego trzecie czytanie jest zaplanowane w bloku głosowań podczas bieżącego posiedzenia Izby. Projekt przewiduje, że szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania będą pokrywane przez Skarb Państwa. Będzie to zadanie wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Dotychczas do wypłaty odszkodowań zobowiązani byli dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich. Projekt określa tryb dokonywania oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz ustalania wysokości odszkodowań. Wysokość odszkodowania będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę, po wzięciu pod uwagę protokołu sporządzonego po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód oraz opinii rzeczoznawcy – jeżeli została sporządzona. W celu zapewnienia finansowania szkód łowieckich projekt przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie wojewoda. Środki będą pochodzić ze składek wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa. W projekcie znalazło się m.in. upoważnienie dla ministra środowiska do ustalania rocznego planu finansowego Funduszu. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. W związku z poprawkami złożonymi podczas dyskusji na etapie drugiego czytania projekt trafił do Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu ich zaopiniowania.

W głosowaniach Sejm podejmie też m.in. decyzję w sprawie wniosku o odrzucenie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 435). Projekt dodaje do dni wolnych od pracy: Wielki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego oraz Wigilię – 24 grudnia. Jednocześnie projekt określa też niektóre zasady wykonywania pracy w te dni. Wnioskodawcy proponują m.in., aby czas pracy w Wielki Piątek i Wigilię nie przekraczał 4 godzin na dobę.

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców – sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 2015 r.

To kolejny punkt 19. posiedzenia Sejmu. Sprawozdanie z realizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w 2015 r. (druk nr 391) zawiera szczegółowe informacje dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców oraz dane statystyczne przedstawione w formie zestawień tabelarycznych. Reglamentacja obrotu nieruchomościami w Polsce z udziałem cudzoziemców polega na obowiązku uzyskania przez cudzoziemca stosownego zezwolenia, które jest podstawą do nabycia nieruchomości na zasadach obowiązujących obywateli polskich. W 2015 r. minister właściwy do spraw wewnętrznych wydał 341 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 460,63 ha. W ramach tej liczby 341 zezwoleń 162 zezwolenia dotyczyły nieruchomości rolnych oraz leśnych (niektóre nieruchomości mają jednocześnie charakter rolny oraz leśny) o łącznej powierzchni 446,05 ha. Dokument był przedmiotem prac Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która wnosi o jego przyjęcie. Sprawozdanie komisji w tej sprawie przedstawi poseł Michał Jach. Posłowie zapoznają się także z Informacją Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących  czynności fikcyjne.

 

Arogancja, marnotrawstwo, nepotyzm, pogarda dla państwa – raport o stanie państwa

Rząd na posiedzeniu Sejmu przedstawił informację o stanie państwa po rządach PO – PSL.

Materiał, który ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości przedstawili w Sejmie to obraz państwa jakie zostawiły po sobie rządy Donalda Tuska oraz Ewy Kopacz. Materiał ten potwierdza niestety to co Polacy usłyszeli na taśmach prawdy PO –poprzednia władza zajmowała się wyłącznie swoim interesem. Arogancja, nepotyzm, wielkie marnotrawstwo i dbanie tylko o interes „swoich”, to prawdziwe oblicze ostatnich 8 lat rządów koalicji PO – PSL. Najlepszym tego potwierdzeniem jest fakt zmarnowania ponad 340 miliardów złotych przez dwa poprzednie rządy, które wystarczyłyby na 8 lat obowiązywania programu 500+, 5 tysięcy nowo wybudowanych przedszkoli, 250 szpitali oraz 1500 kilometrów autostrad. Liczba ta, wbrew zarzutom naszych adwersarzy politycznych, jest jak najbardziej prawdziwa i składają się na nią następujące elementy:

1. Wyłudzony, z powodu nieudolności poprzednich rządów, podatek VAT i CIT to spadek wydajności podatkowej o ponad 3% PKB, tj. 50 mld złotych za rok 2015 – licząc średnio roczną stratę w wysokości około 40 miliardów złotych, w ciągu 8 lat daje to łączną stratę rzędu 320 miliardów złotych.
2. Źle wydatkowane środki w służbie zdrowia przyniosły stratę rzędu 1,8 miliarda złotych, w skład tej kwoty wchodzą następujące chybione inwestycje oraz przedsięwzięcia: nieuzasadnione utrzymywanie systemu informatycznego NFZ, nie działająca elektroniczna platforma gromadzenia danych, nie prawidłowo działający Rejestr Usług Medycznych, zmarnowany Norweski Program Finansowy, nie wykorzystane środków na leczenie chorób nowotworowych.
3. Wystąpienie roszczeń przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości około 6 miliardów złotych.
4. Szkody w gospodarce morskiej w wysokości około 10 miliardów złotych, spowodowane koniecznością zwrotu środków unijnych na program rybacki.

 

Oprócz powyższych nieprawidłowości poprzednie rządy koalicji PO – PSL dopuściły się także następujących przewinień, które skutkowały marnotrawieniem pieniędzy Polaków jak i szans rozwojowych Polski:

1. Polacy oszukani w aferze Amber Gold stracili około 600 milionów złotych.
2. Wśród 48 nadzorowanych przez byłe Ministerstwo Gospodarki instytutów badawczych, 2 znajdują się w upadłości, 7 realizuje programy naprawcze, 4 boryka się z problemami związanymi z zarządzaniem, a kilka funkcjonuje wyłącznie z wynajmu posiadanych nieruchomości.
3. Tylko 5 groszy z każdej złotówki przeznaczały polskie placówki handlowe za granicą na swoją podstawową działalność, czyli wspieranie eksportu – pozostała część to koszty utrzymania samych placówek.
4. Rząd PO – PSL nie wykorzysta szansy, jaką stwarzał wygrany proces będący konsekwencją skargi Polski na decyzję Komisji Europejskiej i w związku z tym, w latach 2008-2012 polskie firmy nie otrzymały uprawnień do emisji 76 mln ton CO2 rocznie, co powodowało utratę uprawnień do emisji 380 mln ton CO2 wartych około 9 miliardów złotych.
5. Kolejną skandaliczną inwestycją było wydanie 300 mln zł na Informatyczny System Osłony Kraju który nie działa – aby zadziałał trzeba będzie wydać dodatkowe 36 milionów złotych.
6. Ponad 50 milionów złotych wydano na system informatyczny Empatia, który był niewydolny, wymagał optymalizacji i poprawek – podobne problemy wystąpiły w systemie informatycznym obsługującym Kartę Dużej Rodziny, wiele jego funkcjonalności (jak np. moduł sprawozdawczy) nie działało.
7. Ponad 50 miliardów złotych kosztuje roczne utrzymanie wszystkich urzędników w Polsce, do czego w znacznym stopniu przyczyniła się Platforma Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe zatrudniając wiele tysięcy nowych urzędników w czasach swoich rządów.
8. Około 50 miliardów złotych wydano na programy rozwoju Sił Zbrojnych RP, z których żaden nie został ukończony.
9. Z powodu błędnej polityki klimatycznej oraz wysokich cen praw do emisji, budżet państwa ucierpiał na kwotę 16,5 miliarda złotych.

Dodatkowo należy również wspomnieć o istotnych, niekiedy skandalicznych, zaniedbaniach i celowych działaniach mających miejsce w poszczególnych ministerstwach za czasów rządów koalicji PO – PSL. Przeprowadzony audyt wykazał chociażby, iż zadłużenie publicznych szpitali na koniec 2015 r. wyniosło 14 miliardów złotych. Fakt ten bezspornie świadczy o braku posiadania jakiegokolwiek planu uzdrowienia sytuacji w publiczne służbie zdrowia przez rządy Ewy Kopacz oraz Donalda Tuska. W Ministerstwie Obrony Narodowej postanowiono o przeznaczeniu 1,1 miliarda złotych na zakup nowoczesnych moździerzy, zrezygnowano jednak z zakupu amunicji do nich, co w kontekście aktualnego zagrożenia bezpieczeństwa Polski było decyzją wprost skandaliczną. W Ministerstwie Skarbu zdecydowano zaś o prywatyzacji niektórych państwowych spółek, na których to operacjach budżet państwa stracił ponad 1 miliard złotych. Ministerstwo Sprawiedliwości z kolei zmarnotrawiło około 217 milionów złotych w związku z nieudanym projektem informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Remont gabinetu Ministra Infrastruktury kosztował natomiast „zaledwie” 1,2 miliona złotych, co pokazuje w jaki sposób  poprzednie rządy szanowały pieniądze podatników. Należy również wspomnieć o niezwykle krzywdzących zwykłych obywateli decyzjach rządów PO – PSL w sferze gospodarki, które skutkowały chociażby likwidacją stoczni, bądź upadkiem wielu przedsiębiorstw, którym nie zapłacono za wykonane roboty budowlane i drogowe.

Ponadto przeprowadzony audyt wykazał niezgodne z prawem i absolutnie niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa działania operacyjno – rozpoznawcze, które były przeprowadzane przez służby specjalne na osobach, które rządy PO – PSL uznały za swoich przeciwników politycznych. Dowodem tego jest fakt inwigilowania 52 niezależnych dziennikarzy wyłącznie dlatego, iż ośmielili się opisać rozpasanie oraz brak poszanowania dla litery prawa ówczesnych rządzących.

Przytaczając powyższe fakty z całą pewnością można stwierdzić, iż bańka mydlana rządów PO i PSL pękła. Pięknie pomalowana ściana była tylko fasadą, zaś Polacy, niejednokrotnie po raz pierwszy, usłyszeli prawdę o 8 latach rządów PO – PSL. Ta prawda była potrzebna Polakom, gdyż rządy Donalda Tuska i Ewy Kopacz nie miały odwagi rozliczyć się ze swoich decyzji. Prawda, którą wczoraj przedstawili z mównicy poszczególni ministrowie, należała się wszystkim obywatelom.

Te 8 lat jest już za nami, trzeba jednak wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Opozycja skupia się obecnie wyłącznie na wzniecaniu awantur, gdyż jej celem nie jest dobro publiczne, tylko podburzanie ludzi i próba ochrony własnych układów oraz przywilejów. Nasze działania pokazują jednak, iż konsekwencja, praca i obrona polskich interesów przynoszą efekty. Polacy dali nam mandat do tego, byśmy sprawowali władzę w Polsce oraz dokonali fundamentalnych zmian, które będą służyć zwykłym ludziom.

18. posiedzenie Sejmu

Warunki umowy o pracę będzie trzeba potwierdzać przed dopuszczeniem pracownika do pracy – takie rozwiązanie zawiera jeden z projektów, nad którym posłowie będą pracować podczas 18. posiedzenia Sejmu. W trakcie trzydniowych obrad Izba rozpatrzy także m.in. propozycję wprowadzenia tzw. klauzuli obejścia prawa, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Posłowie zajmą się również rozwiązaniami upraszczającymi procedury w zamówieniach publicznych. W porządku obrad jest też projekt jednoznacznie przesądzający, że świadczenie z programu 500+ nie ma wpływu na wysokość alimentów.

Obrady Sejmu rozpoczną się od rozstrzygnięcia w głosowaniu punktu spornego: rządowy „Raport o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)”. Posłowie zdecydują także, czy do porządku zostanie włączona Informacja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie korespondencji z Komisją Wenecką dotyczącej zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, o co wnioskował KP Platforma Obywatelska. Sejm zagłosuje również nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży-Kraków 2016 (druk nr 446).

Zwiększenie ochrony praw pracowników i ograniczenie ich nielegalnego zatrudniania

Sejm będzie pracować w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu pracy (pierwotny druk nr 298). Projekt wprowadza obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę – jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Regulacja ta ma ograniczyć zatrudnianie pracowników w szarej strefie oraz zwiększyć ochronę ich praw, czyli ułatwić im dochodzenie przysługujących świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także umożliwić korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych. Chodzi np. o możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia i płatnego urlopu wypoczynkowego. Nowe przepisy będą także korzystne dla uczciwych pracodawców, którzy zatrudniając legalnie ponoszą wyższe koszty pracy, przez co stają się mniej konkurencyjni niż nieuczciwi przedsiębiorcy. Zgodnie z obecnymi regulacjami, umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli jednak umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, to pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Oznacza to, że takie potwierdzenie powinno być dostarczone pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy. Po zmianach – każdy pracownik będzie musiał mieć pisemną umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, jeśli nie została ona zawarta w formie pisemnej – jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Nowe przepisy ułatwią inspektorom pracy stwierdzanie przypadków nielegalnego zatrudniania pracowników. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Dalsze prace były prowadzone w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, w tym w podkomisji stałej do spraw nowelizacji kodeksu pracy. Komisja przyjęła projekt z poprawkami – zmieniła m.in. termin wejścia w życie projektowanej nowelizacji z 6 tygodni od ogłoszenia na 1 września 2016 r. Sprawozdawcą komisji jest posłanka Barbara Bartuś.

Wdrożenie przepisów UE dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy

W porządku obrad jest także drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 382). Celem projektu jest prawidłowe wykonanie dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Projekt ma także zapewnić zgodność nowelizowanego przepisu z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Zmiana polega na doprecyzowaniu artykułu art. 176 Kodeksu pracy. Zgodnie z projektowanym przepisem, prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia nie mogą być wykonywane przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią. W projekcie doprecyzowano także upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, przy których nie wolno zatrudniać kobiet. Zaproponowane w projekcie upoważnienie przewiduje określenie wykazu prac, których kobiety w ciąży i karmiące piersią nie będą mogły wykonywać ze względu na to, że mogłyby one niekorzystnie wpływać na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie piersią. Chodzi o prace związane m.in. z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, czy warunkami w jakich praca jest wykonywana. Proponowane przepisy powodują też konieczność zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. W ustawach tych będą uwzględnione zakazy wykonywania przez kobiety (żołnierzy) obowiązków służbowych, funkcji lub zadań służbowych, które są niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia w okresie ciąży lub karmienia piersią. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu, po czym projekt trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która przyjęła go z poprawkami redakcyjnymi. Sprawozdawcą komisji jest poseł Jan Mosiński.

Zasady finansowania dokończenia budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba

Izba będzie pracować w drugim czytaniu nad określającym je poselskim projektem ustawy o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (pierwotny druk nr 427). Koniec budowy ma nastąpić w 2017 r. Zbiornik powstający na rzece Skawie jest zaporowym zbiornikiem retencyjnym. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 1986 r. Inwestycja została podzielona na zadania: I – Zbiornik, II – Przebudowa dróg, III – Przebudowa linii kolejowej i IV – Ochrona zlewni zbiornika. W przypadku zadania IV inwestycje zostały zakończone w 2008 r. Program jest realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród działań niezbędnych do wykonania przed napełnieniem zbiornika znajdują się m.in.: wycinka drzew i krzewów oraz rozbiórka dróg asfaltowych w czaszy zbiornika przed rozpoczęciem rozruchu; rozruch zapory, czaszy zbiornika wodnego Świnna Poręba oraz elektrowni; budowa drogi gminnej Brankówka – Wodniakówka – Gołębiówka (konieczna ze względu na zaburzony budową zbiornika układ komunikacyjny w gminach), a także ustabilizowanie osuwisk. Zadania te znajdowały się w programie inwestycji – nie są dodatkowe, a co za tym idzie nie powodują wzrostu kosztów przedsięwzięcia. Zgodnie z projektem koszt dokończenia budowy nie przekroczy 53.230 tys. zł, z czego 46.530 tys. zł w roku bieżącym oraz 6.700 tys. zł w roku 2017. Wnioskodawcy przypominają, że w 2013 r. zbiorcze zestawienie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego zostało zaktualizowane, w wyniku czego kosztorys obniżono o około 200 mln. zł. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu, a następnie nad projektem pracowała Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która zaproponowała poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Anna Paluch.

Szkody wyrządzone m.in. przez dziki i sarny oraz podczas polowań pokryje Skarb Państwa

To istota poselskiego projektu zmian w Prawie łowieckim (pierwotny druk nr 219), którego drugie czytanie jest zaplanowane w porządku obrad bieżącego posiedzenia Izby. Projekt przewiduje, że szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania będą pokrywane przez Skarb Państwa. Będzie to zadanie wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Dotychczas do wypłaty odszkodowań zobowiązani byli dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich. Projekt określa tryb dokonywania oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz ustalania wysokości odszkodowań. Wysokość odszkodowania będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę, na podstawie protokołu sporządzonego po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód oraz opinii rzeczoznawcy – jeżeli została sporządzona. W celu zapewnienia finansowania szkód łowieckich projekt przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie wojewoda. Środki będą pochodzić ze składek wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie 1 czerwca 2016 r. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Jego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Prace nad dokumentem były kontynuowane w Komisjach: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które w przyjętym sprawozdaniu zaproponowały m.in. uszczegółowienie zasad tworzenia protokołu oględzin i szacowania szkód. Komisje m.in. doprecyzowały, że wysokość odszkodowania będzie ustalana nie na podstawie protokołu oraz opinii rzeczoznawcy, a po wzięciu pod uwagę tych dokumentów. Ponadto w projekcie znalazło się m.in. upoważnienie dla ministra środowiska do ustalania rocznego planu finansowego Funduszu Odszkodowawczego. Sprawozdawcą jest poseł Jan Duda.

Zmiany w funkcjonowaniu instytucji wspierania rozwoju

Znalazły się one w rządowej propozycji zmian do ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 405). Posłowie będą kontynuowali prace nad projektem w drugim czytaniu. W myśl projektu, przewidziane w „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” zintegrowanie istniejących instytucji wspierania rozwoju wymaga zmian prawnych dotyczących ich funkcjonowania. Na bazie zintegrowanych instytucji ma powstać Grupa Polski Fundusz Rozwoju SA. Zgodnie z projektem, minister właściwy do spraw gospodarki, którym jest obecnie minister rozwoju, ma też sprawować nadzór nad: Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, niektórymi spółkami Skarbu Państwa zajmującymi się wspieraniem rozwoju gospodarki oraz Urzędem Zamówień Publicznych. Nadzór nad Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostanie przekazany ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej BGK będzie powoływał i odwoływał prezes Rady Ministrów na wniosek ministra rozwoju, a członków poszczególnych ministrów na wniosek szefów resortów, których przedstawiciele wchodzą w skład rady. Pierwsze czytanie projektu przeprowadzono na posiedzeniu Sejmu, po czym trafił on do dalszych prac w Komisjach: Finansów Publicznych oraz Gospodarki i Rozwoju. Komisje m.in. doprecyzowały przepisy odnoszące się do vacatio legis proponowanej ustawy. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Wojciech Zubowski.

Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego prawa podatkowego

Taką propozycję zawiera rozpatrywany w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 367). Zdaniem rządu rozwiązanie to uszczelni i uporządkuje system podatkowy, wyznaczając granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej. Analogiczne rozwiązania prawne znajdują się w systemach prawnych wielu krajów, m.in. w Australii, Austrii, Belgii, Kanadzie, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Nowej Zelandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. Wnioskodawca proponuje uzupełnienie Ordynacji podatkowej o nowy dział – Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, w ramach którego m.in. zdefiniowana zostanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania oraz określone postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania. Projekt definiuje unikanie opodatkowania jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzeczną z celem przepisu ustawy. Rząd proponuje, by w takiej sytuacji, jeśli sposób działania był sztuczny, czynność taka nie skutkowała osiągnięciem korzyści podatkowej. Projekt uznaje za sztuczny taki sposób działania, który nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Skutki podatkowe czynności mają być określone w porównaniu do tzw. czynności odpowiedniej, czyli dokonanej przez podatnika, który nie działa w sposób sztuczny. Klauzula ma nie mieć zastosowania m.in. w sytuacji, jeśli korzyść podatkowa nie przekroczy w okresie rozliczeniowym 100 tys. zł. Projekt przewiduje utworzenie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Ma ona być niezależnym organem powoływanym przez Ministra Finansów na czteroletnią kadencję. Jej zadaniem ma być opiniowanie zasadności zastosowania klauzuli w indywidualnych sprawach. W skład rady mają wchodzić m.in. osoby wskazane przez Ministra Finansów, prezesa NSA, naukowcy, przedstawiciel samorządu terytorialnego, doradca podatkowy wskazany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, przedstawiciel resortu sprawiedliwości oraz Rady Dialogu Społecznego. Rząd proponuje, by zainteresowane podmioty mogły zwrócić się do Ministra Finansów o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej. Dokument taki będzie mógł zostać wydany, jeżeli szef resortu finansów publicznych uzna, że przedstawione we wniosku czynności nie stanowią unikania opodatkowania. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Prace legislacyjne były kontynuowane w Komisji Finansów Publicznych, która zaproponowała m.in., by podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych zostały zobowiązane do przekazywania bez wezwania do resortu finansów informacji o ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku VAT. Ma się to odbywać elektronicznie, za okresy miesięczne, do 25. dnia kolejnego miesiąca, poczynając od danych za lipiec 2016 r. Z obowiązku tego mają być do końca 2017 r. zwolnieni mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Sprawozdanie Komisji przedstawi poseł Jerzy Gosiewski.

Uproszczenie i uelastycznienie procedur przetargowych – wprowadzenie czytelnych reguł dotyczących zamówień publicznych

Sejm przeprowadzi drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 366). Proponowane w nim rozwiązania stanowią pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Będą sprzyjać realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. W dokumencie tym, w odniesieniu do tworzenia systemu inteligentnych zamówień publicznych, zapowiedziano: odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach, uwzględnianie kosztów eksploatacji, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględnienie punktów za innowacyjność i klauzul społecznych, promocję stabilnych miejsc pracy, preferowanie rzetelnych dostawców. Do projektu wprowadzono rozwiązania wdrażające dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz włączono do niego regulacje, które nie są związane z wykonaniem przepisów unijnych. Przewidziano uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, korzystne dla zamawiających i wykonawców, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Zostanie to zrealizowane m.in. przez lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi najlepiej odpowiadającej potrzebom zamawiającego oraz zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia. W projekcie położono nacisk na promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych. Są wśród nich takie kwestie jak: ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. Zaproponowano również ustanowienie nowego instrumentu – partnerstwa innowacyjnego, wykorzystywanego do nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku. Zaproponowano też promowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i zatrudnienia osób defaworyzowanych przez wprowadzenie szerokiej klauzuli społecznej dotyczącej np. niepełnosprawnych. Ponadto projektowane rozwiązania mają zapewnić lepszy dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorcom przez np. łatwiejsze udzielanie zamówień w częściach. W projekcie zwrócono uwagę na uproszczenie procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług, np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych przez m.in. podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek stosowania pełnego reżimu udzielania zamówień publicznych, a także możliwość zastosowania kryteriów jakościowych takich jak: dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług. Projekt przewiduje też m.in. wprowadzenie od kwietnia 2018 r. obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym. Ma ona dotyczyć najważniejszych dokumentów w postępowaniu. Przewidziano też sytuacje, kiedy zamawiający będzie mógł odstąpić od tego wymogu przy składaniu ofert. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu projekt trafił do Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Większa jawność rozpraw karnych, ułatwienia dla mediów w ich relacjonowaniu i szerszy udział organizacji społecznych w rozprawach

To główne cele rozpatrywanego w pierwszym czytaniu poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 451). Wnioskodawcy proponują zmiany w zakresie wyłączania jawności rozpraw, udziału organizacji społecznych w postępowaniu sądowym oraz obecności przedstawicieli środków masowego przekazu na posiedzeniach sądu. Ponadto w projekcie są m.in. propozycje zmian w zakresie i zasadach dotyczących tajemnicy lekarskiej. Zawarte w projekcie rozwiązania mają zwiększyć transparentność procesu karnego. Wzmocniona oraz powiązana z możliwością utrwalania i transmisji przebiegu procesów ma zostać konstytucyjna zasada jawności rozpraw. Zgodnie z projektem wyłączenie jawności ze względu na ważny interes pokrzywdzonego lub świadka ma następować na wniosek tej osoby, a ze względu na interes oskarżonego – tylko za zgodą oskarżyciela. Na postanowienia w przedmiocie wyłączenia jawności rozprawy ma przysługiwać zażalenie. Zasadą ma być zezwalanie przez sąd przedstawicielom środków masowego przekazu na utrwalanie obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, co do której nie zapadło postanowienie o wyłączeniu jej jawności. W razie zakłócania porządku rozprawy przez dziennikarzy sąd będzie uprawniony do zarządzenia opuszczenia przez niektórych z nich sali. Ponadto projekt zakłada rozszerzenie możliwości udziału w procesie przedstawicieli organizacji społecznych. W ocenie wnioskodawców umożliwi to społeczną kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości oraz prezentowanie sądom stanowisk organizacji społecznych, co stworzy lepsze warunki do wydawania trafnych orzeczeń. Zgodnie z projektem udział przedstawiciela organizacji społecznej ma być obligatoryjny, jeżeli przynajmniej jedna ze stron wyrazi na to zgodę. Ponadto sąd, niezależnie od stanowiska stron, będzie mógł ze względu na interes wymiaru sprawiedliwości zawsze dopuścić przedstawiciela organizacji społecznej. Wnioskodawcy proponują ponadto, by przed wydaniem wyroku przedstawicielowi organizacji społecznej był udzielany głos obligatoryjnie, a nie tylko w razie potrzeby. W projekcie znalazła się też zmiana, która umożliwia odbieranie pism adresowanych do profesjonalnych uczestników postępowań karnych przez osoby upoważnione na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. Ma to ułatwić adwokatom i radcom prawnym prowadzenie postępowań karnych. Wnioskodawcy proponują też zmianę zakresu tajemnicy lekarskiej. Zgodnie  z projektem jej dysponentem po śmierci pacjenta mają być osoby bliskie, do których ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zalicza małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta. Osoby bliskie mają też mieć prawo sprzeciwu wobec zwolnienia z tajemnicy w sytuacji, gdy uznają, że ujawnienie informacji objętych tajemnicą w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony naruszy dobra osobiste. Zmiany te mają uniemożliwić wykorzystywanie tajemnicy lekarskiej do ukrywania błędów w leczeniu. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Wnioskodawców reprezentuje posłanka Agata Borowiec.

Powstanie Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Ruchu Drogowego

To cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym (druk nr 459) – jego pierwsze czytanie jest zaplanowane w porządku dziennym bieżącego posiedzenia Sejmu. Rejestr ma powstać na podstawie rejestrów funkcjonujących już w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz ewidencji prowadzonych w starostwach i miastach na prawach powiatu. Ma składać się z trzech ewidencji: przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, poważnych naruszeń przepisów określających obowiązki lub warunki ruchu drogowego oraz osób uznanych za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji. Dane gromadzone w ewidencji przedsiębiorców mają być jawne i publicznie dostępne, z wyjątkiem danych osobowych takich jak data i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania. Dane z pozostałych dwóch projektowanych ewidencji będą udostępniane na wniosek starostom, wojewódzkim inspektorom transportu drogowego, wojewódzkim komendantom Policji, komendantowi głównemu Straży Granicznej, komendantom oddziałów Straży Granicznej, dyrektorom izb celnych, Głównemu Inspektorowi Pracy, zarządcom dróg i sądom oraz szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rejestr prowadzić będzie elektronicznie Główny Inspektor Transportu Drogowego. Dane w nim gromadzone będą wymieniane z państwami członkowskimi przez punkty kontaktowe. W ocenie rządu dostęp do aktualnych danych poprawi bezpieczeństwo transportu drogowego poprzez wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców oraz stworzy warunki do uczciwej konkurencji przewoźników. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Zmiany w zasadach funkcjonowania systemu gwarantowanych depozytów

Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (pierwotny druk nr 215). Proponowana ustawa wprowadza nowe rozwiązania dotyczące m.in. składek wpłacanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i firmy inwestycyjne do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Projekt wykonuje dyrektywę unijną 2014/59/UE z 15 maja 2014 r., ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRD). Wdraża też dyrektywę 2014/49/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (DGSD).  Zgodnie z projektem, organem ds. przymusowej restrukturyzacji w Polsce będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Projekt reguluje szczegółowo przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji, w tym zasady współpracy BFG z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Ministrem Finansów i Narodowym Bankiem Polskim oraz analogicznymi organami z innych państw w przypadku postępowania wobec grup bankowych. Dotychczasowe kompetencje BFG i KNF zostaną rozszerzone o te związane m.in. z procesem przygotowania i prowadzenia przymusowej restrukturyzacji. Zgodnie z projektem, pobierana dotychczas od banków opłata ostrożnościowa, zasilająca fundusz stabilizacyjny, zostanie zlikwidowana i zastąpiona składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych oraz SKOK-i będą wnosiły składki na finansowanie systemu gwarantowania depozytów oraz finansowanie przymusowej restrukturyzacji. Składki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji będą też wpłacać firmy inwestycyjne. W myśl projektu minimalny poziom środków systemu gwarantowania depozytów banków i kas to 0,8 proc. środków gwarantowanych. Ma on zostać osiągnięty do końca 2016 r. w przypadku banków, a jeśli chodzi o kasy – do 31 grudnia 2020 r. Termin osiągnięcia docelowego poziomu – 2,8 proc. środków gwarantowanych – określono w odniesieniu do banków i kas na 3 lipca 2024 r. Ponadto projekt zakłada, że minimalny poziom środków na finansowanie przymusowej restrukturyzacji banków i firm inwestycyjnych oraz kas ma wynosić 1 proc. środków gwarantowanych. Docelowy poziom – 1,4 proc. środków gwarantowanych – ma zostać osiągnięty do końca 2024 r. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Komisja skierowała go do rozpatrzenia w podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych.

Świadczenia wychowawcze z programu 500+ bez wpływu na wysokość alimentów i wyłączone z egzekucji komorniczej

To założenia przestawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu nowelizacji ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 448). Zgodnie z projektem w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ma znaleźć się przepis wyraźnie wskazujący, że świadczenie wychowawcze z programu 500+, wprowadzone ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nie będzie wpływało na wysokość alimentów. Ponadto prezydent proponuje, by także świadczenia rodzinne oraz pieniądze przysługujące na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej nie były uwzględniane przy ustalaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. W projekcie znalazła się też propozycja, by kwoty świadczenia z programu 500+ oraz innych wskazanych w nowelizacji świadczeń były wyłączone z egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego. W tym celu projekt zakłada odpowiednie zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz Prawie bankowym. W pracach nad projektem prezydenta reprezentuje Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera.

Powołanie uczelni wojskowej – Akademii Sztuki Wojennej

Zakłada to rządowy projekt ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druk nr 460). Posłowie rozpoczną nad nim prace na obecnym posiedzeniu Sejmu. Projekt ma na celu powołanie uczelni wojskowej – Akademii Sztuki Wojennej w celu zapewnienia polskiej armii nowoczesnych studiów strategicznych. Celem działalności Akademii będzie kształcenie, szkolenie i prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk społecznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz w zgodności ze sztuką wojenną. Zgodnie z projektem ustawy, minister obrony narodowej będzie mógł polecić akademii utworzenie i prowadzenie studiów podyplomowych odpowiadających potrzebom Sił Zbrojnych RP, a także kursów dokształcających i szkoleń. Projekt wprowadza też obowiązek uzgadniania z ministrem obrony narodowej tworzenia i prowadzenia kierunków studiów. Umożliwi to opracowywanie programu studiów zapewniających absolwentom kwalifikacje i kompetencje zawodowe odpowiadające potrzebom rynku pracy w obszarze obronności państwa. W myśl projektu siedzibą Akademii będzie Warszawa. Akademia ma  doskonalić kwalifikacje kadry oficerskiej wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Ma spełniać też istotną rolę w systemie przygotowania oraz doskonalenia zawodowego kadr dowódczych, sztabowych i logistycznych Sił Zbrojnych RP na wszystkich poziomach dowodzenia: taktycznego, operacyjnego i strategicznego. Będzie też mogła kształcić osoby cywilne w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa, w szczególności na potrzeby administracji centralnej i samorządu terytorialnego. W projekcie ustawy uregulowano także kwestie związane z zachowaniem ciągłości pracy dydaktycznej i badawczej oraz działalności organizacyjnej, po rozwiązaniu Akademii Obrony Narodowej.     Zdaniem wnioskodawców Akademia Sztuki Wojennej zapewni polskiej armii nowoczesne studia strategiczne. Ponadto nowa uczelnia ma być ośrodkiem eksperckim prowadzącym m.in. badania, analizy i kwerendy na temat sytuacji geopolitycznej oraz militarnej w wybranych częściach świata. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Obrony Narodowej.

Ograniczenie czasu pracy w Wielki Piątek i Wigilię

To poselska propozycja, którą zawiera projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 435). Sejm rozpatrzy go w pierwszym czytaniu.  Projekt dodaje do dni wolnych od pracy: Wielki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego oraz Wigilię – 24 grudnia. Jednocześnie projekt określa też niektóre zasady wykonywania pracy w te dni. Wnioskodawcy proponują m.in., aby czas pracy w Wielki Piątek i Wigilię nie przekraczał 4 godzin na dobę. Projekt został wniesiony do Sejmu z inicjatywy grupy posłów Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wnioskodawców reprezentuje poseł Krzysztof Paszyk.

Propozycja usunięcia niezgodności konstytucyjnej w Ordynacji podatkowej

To główne założenie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 449) nad którą Sejm rozpocznie prace. Celem projektu jest usunięcie z porządku prawnego przepisu, którego zgodność z Konstytucją zakwestionował 8 października 2013 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt 40/12). Chodzi tu o uchylenie w ustawie – Ordynacja podatkowa art. 70 § 8. Zgodnie z  tym przepisem nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Zdaniem wnioskodawców istnienie jednostki redakcyjnej, której norma prawna jest niezgodna z Konstytucją oraz nie jest stosowana w praktyce jest bezcelowe. Projekt został wniesiony przez grupę posłów Klubu Poselskiego Kukiz’15. W ich imieniu projekt uzasadni poseł Jakub Kulesza.

Rozpatrzenie stanowiska Senatu do przepisów wprowadzających nowe narzędzia do walki z pedofilią

Posłowie zajmą się poprawkami zaproponowanymi przez Senat do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (pierwotny druk nr 189), która wprowadza nowe narzędzia umożliwiające realną kontrolę sprawców przestępstw na tle seksualnym, w tym przede wszystkim pedofilów, tak by zapobiec recydywie. Ustawa zakłada m.in. utworzenie Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Pracodawcy oraz organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci będą mieli obowiązek sprawdzenia w rejestrze osoby, którą zamierzają zatrudnić. Rejestr będzie się składał z dwóch baz: Rejestru z dostępem ograniczonym i Rejestru publicznego, do którego dostęp będzie powszechny i bez ograniczeń. Prawo dostępu do rejestru ograniczonego będą miały m.in.: sądy, prokuratorzy, Policja, ABW, Służba Celna, CBA oraz organy administracji rządowej i samorządowej. Będą w nim gromadzone dane m.in. o: osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, osobach, którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o takie przestępstwa oraz o osobach, wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające. Dane zamieszczane w rejestrze będą pochodziły z Krajowego Rejestru Karnego. Będą zamieszczane z urzędu jako następstwo prawomocnych orzeczeń. Zgodnie z ustawą powstanie też m.in. policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym zawierająca aktualne informacje o miejscach szczególnie niebezpiecznych. Będzie ona dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji. Zaproponowane przez Senat poprawki mają głównie charakter porządkujący i doprecyzowujący. Ponadto jedna z nich zakłada, że w rejestrze publicznym nie byłoby informacji o wieku małoletniego pokrzywdzonego. Chodzi o ochronę jego i jego bliskich „przed utratą anonimowości i stygmatyzacją”. Dane te zawierałby rejestr z dostępem ograniczonym. Senat proponuje też określony tryb prostowania szczegółowych danych z rejestru w przypadku wykrytych pomyłek lub uchybień.

Ułatwienia dla posiadaczy Karty Polaka

Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 157). Nowelizacja wprowadza rozwiązania ułatwiające posiadaczom tego dokumentu osiedlanie się w Polsce, w tym poprzez pakiet adaptacyjny czy ułatwienia przy ubieganiu się o obywatelstwo polskie. Zawiera ona m.in. nowy rozdział dotyczący form i trybu przyznawania świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Osoba przyjeżdzająca do Polski w ramach procesu repatriacji będzie mogła w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobytu otrzymywać wypłacany co miesiąc zasiłek finansowy na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, a przez kolejne 6 miesięcy 60 proc. tej kwoty. Nowelizacja przewiduje także m.in. wprowadzenie możliwości ubiegania się o Kartę Polaka za pośrednictwem wojewody, który będzie drugim, obok konsula, organem upoważnionym do jej przyznawania. Rada Ministrów będzie mogła wskazywać tych wojewodów i urzędy wojewódzkie, które będą mogły wydawać Kartę Polaka. Będzie ona mogła też określić kraje, których obywatele będą mogli starać się o otrzymanie tej karty. Nowelizacja umożliwia przyznanie Karty Polaka dziecku, którego rodzic (rodzice) zmarli, nie otrzymawszy Karty, a byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Nowe przepisy zwalniają też posiadacza Karty Polaka z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wizę krajową oraz za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego. Nowelizacja przewiduje też m.in., że Rada do Spraw Polaków na Wschodzie usytuowana zostanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a właściwym do powoływania i odwoływania członków Rady, a także do określania zasad jej funkcjonowania będzie minister właściwy ds. zagranicznych. Zaproponowane przez Senat poprawki mają w większości charakter korygujący. Senatorowie uregulowali m.in. zasady utraty ważności Karty Polaka oraz doprecyzowali przepisy odnoszące się do vacatio legis ustawy. Poprawki Izby drugiej zostały skierowane do rozpatrzenia w Komisjach: Łączności z Polakami za Granicą oraz Spraw Zagranicznych.

Wdrożenie unijnych regulacji dotyczących europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS)

Na bieżącym posiedzeniu Sejm ma również zająć się senackimi poprawkami do nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (pierwotny druk nr 190). Nowelizacja wykonuje decyzję Komisji Europejskiej 2009/750/WE w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej, czyli European Electronic Toll Service – EETS. Jest to usługa umożliwiająca użytkownikowi drogi elektroniczne uiszczenie opłaty na wszystkich obszarach EETS za pomocą jednego urządzenia pokładowe

Dzień Strażaka w powiecie dębickim

W poniedziałek 9 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Podczas mszy św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego, a następnie na placu pod komendą PSP strażacy oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, a także zaproszeni goście brali udział w uroczystościach, podczas których wręczone zostały odznaczenia i awanse dla wyróżnionych funkcjonariuszy.

Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego w Dębicy w budynku Dworca PKP już otwarty

W czwartek 4 maja w budynku dębickiego dworca PKP został uruchomiony Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego, w którym mieszkańcy miasta i powiatu będą mogli pobrać druki urzędowe, złożyć pisma adresowane do Urzędu Miejskiego i uzyskać informacje dotyczące załatwiania różnych spraw w urzędzie.
Dyżurujący w punkcie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 pracownicy urzędu miejskiego będą udzielać informacji dotyczących konkretnych spraw i ewentualnie kierować do odpowiedniego wydziału urzędu. Będzie można tu także pobrać wzory wniosków i druki, uzyskać pomoc w ich wypełnieniu, a także zasięgnąć informacji dotyczących bieżących wydarzeń kulturalnych i sportowych w okolicy. Raz w miesiącu dyżur będą pełnić przedstawiciele Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, którzy będą doradzać m.in. w zakresie pozyskania dotacji dla przedsiębiorców.

Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego w Dębicy:
Budynek dworca PKP
ul. Głowackiego 30, 39-200 Dębica
Kontakt: Tel. 669 506 502 umdebica@um.debica.pl
e-mail: umdebica@um.debica.pl