10. posiedzenie Sejmu

Zakończenie sejmowego etapu prac nad budżetem państwa na 2016 r. to jeden z punktów 10. posiedzenia Sejmu, zaplanowanego na 28-29 stycznia 2016. Ponadto posłowie, a także zwyczajowo obecni w gmachu przy Wiejskiej z tej okazji prezydent oraz akredytowani w Warszawie członkowie korpusu dyplomatycznego, wysłuchają Informacji Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 r. Sejm ma również powołać dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej. Posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia chwilą ciszy ofiar katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w 10. rocznicę tej tragedii.

Szef MSZ przedstawi tegoroczne priorytety polskiej dyplomacji

Każdego roku minister spraw zagranicznych opracowuje, uzgadnia i przekazuje do rozpatrzenia Radzie Ministrów dokument określający kierunki i cele polskiej polityki zagranicznej oraz promocji interesów Polski (art. 32 ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej). Materiał wyznaczający priorytety polskiej dyplomacji na 2016 r., przyjęty przez rząd, będzie podstawą zaplanowanego na piątek wystąpienia min. Witolda Waszczykowskiego przed Sejmem. Po zaprezentowaniu informacji przez szefa polskiej dyplomacji  planowana jest dyskusja. Na debatę przewidziano 4 godziny (tzw. debata średnia), w czasie których 117 minut przysługuje przedstawicielom Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, 70 minut mają posłowie Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, 24 minuty są przewidziane na wystąpienia przedstawicieli Klubu Poselskiego Kukiz’15, 17 minut dla Klubu Poselskiego Nowoczesna, 12 minut dla Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego i 6 minut dla każdego z posłów niezrzeszonych. Czas, przysługujący poszczególnym klubom, został ustalony przez Konwent Seniorów na początku kadencji Sejmu, kiedy określano podział czasu w trakcie różnych rodzajów debat. Po prezentacji stanowisk klubowych planowana jest seria pytań poselskich i odpowiedzi szefa polskiej dyplomacji.

Posłowie zdecydują o obsadzeniu dwóch wakatów w RPP

Zgodnie z art. 227 ust. 5 Konstytucji RP oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim Sejm powołuje trzech z dziewięciu członków Rady Polityki Pieniężnej na 6-letnią. W związku z zakończeniem kadencji dwojga członków Rady, powołanych przez Sejm: Elżbiety Chojny-Duch i Andrzeja Bratkowskiego Izba wybierze ich następców. Kluby zgłosiły cztery kandydatury: Grażyny Ancyparowicz, Stanisława Gomułki, Eryka Łona oraz Cezarego Wójcika (druk nr 151). Zostały one przedstawione odpowiednio przez posłów: KP Prawo i Sprawiedliwość, KP Nowoczesna wraz z KP Polskie Stronnictwo Ludowe, KP Prawo i Sprawiedliwość, KP Platforma Obywatelska. Kandydatury zgłoszone przez posłów Prawa i Sprawiedliwości przedstawi na forum Sejmu poseł Andrzej Jaworski, w imieniu posłów Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego – kandydata przedstawi poseł Ryszard Petru, a Platformy Obywatelskiej – posłanka Izabela Leszczyna. Wnioski w sprawie powołania członków RPP zostały zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Finansów Publicznych. Opinię komisji na forum Sejmu przedstawi poseł Wiesław Janczyk. Sejm powołuje członków RPP bezwzględną większością głosów (art. 31 regulaminu Sejmu). Wybór dokonywany jest łącznie, chyba że Sejm postanowi inaczej (art. 26 ust. 2 regulaminu Sejmu).

W bloku głosowań Sejm przyjmie ostateczne brzmienie ustawy budżetowej na 2016 r. Rozstrzygnie również w sprawie wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 27) oraz obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty (druk nr 48). W bloku głosowań są też: Prawo o prokuraturze i przepisy je wprowadzające, projekt nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Posłowie podejmą także decyzję w sprawie informacji o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w drugim półroczu ub.r., a także wniosku o uchyleniu immunitetu posłowi Jackowi Żalkowi.

Posłowie zajmą się także projektem nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, a także poprawkami Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa do projektu nowelizacji ustawy o kontroli niektórych inwestycji.

www.sejm.gov.pl

 

Rozpoczęło się 9. posiedzenie Sejmu

Drugie czytanie projektu budżetu państwa na 2016 r. jest głównym punktem porządku obrad 9. posiedzenia Sejmu. Posłowie będą również m.in. kontynuować prace nad reformą prokuratury. Rozpatrzą także propozycję nowych rozwiązań służących ochronie dzieci przed przestępczością seksualną.

Sejm pracuje nad ustawą budżetową na rok bieżący

W ramach drugiego czytania posłowie m.in. zapoznają się z zaproponowanymi przez Komisję Finansów Publicznych poprawkami do rządowego projektu ustawy budżetowej na 2016 r. (pierwotny druk nr 146). Zgodnie z projektem szacowane dochody wyniosą 313,79 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 368,53 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 54,74 mld zł. Wzrost gospodarczy wyniesie 3,8 proc. Średnioroczna inflacja ma być na poziomie 1,7 proc., natomiast nominalny wzrost wynagrodzeń wyniesie 3,6 proc. Zatrudnienie wzrośnie o 0,8 proc. W projekcie budżetu na 2016 r. zapewniono np. środki na: finansowanie programu „Rodzina 500+” jako priorytetu rządu, zwiększenie wynagrodzeń grup pracowniczych objętych od 2010 r. tzw. zamrożeniem płac, a także jednorazowe dodatki dla emerytów i rencistów. Uwzględniono również pieniądze na m.in. dofinansowanie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz podniesienie wydatków na obronę narodową do 2 proc. PKB. W projekcie zapisano też środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych takich jak np. zwiększenie dostępu do przedszkoli, programy „Rodzina na swoim” oraz „Mieszkanie dla Młodych”, ochrona odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz modernizacja infrastruktury, w szczególności transportowej. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Następnie nad budżetem na 2016 r. pracowała Komisja Finansów Publicznych. Poszczególnymi częściami budżetu zajmowały się także odpowiadające za nie komisje. Ostatecznie Komisja Finansów Publicznych wprowadziła m.in. 6 poprawek w części tabelarycznej projektu. Utworzona zostanie rezerwa celowa w wysokości 20 mln zł na wsparcie działalności hospicjów w województwie łódzkim – środki mają pochodzić ze zwiększonych dochodów podatkowych. W ramach budżetu Najwyższej Izby Kontroli 220 tys. zł zostanie przesunięte ze środków zaplanowanych na podróże służbowe zagraniczne w ramach działalności na forum międzynarodowym do wydatków na podróże służbowe krajowe. 3,5 mln zł ma zostać przeniesione z budżetów komend wojewódzkich Policji na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawi poseł Andrzej Jaworski. Nad projektem zostanie przeprowadzona trwająca łącznie 4 godziny tzw. debata średnia, w ramach której poszczególne kluby będą prezentować swoje stanowiska. Potem posłowie będą mieli możliwość zadawania pytań rządowi.

Kontynuacja sejmowych prac nad zmianami w funkcjonowaniu prokuratury

W łącznej dyskusji Izba rozpatrzy wniesione przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projekty – nowego Prawa o prokuraturze (druk nr 162) oraz przepisów wprowadzających tę ustawę (druk nr 163). Na forum Sejmu zostaną m.in. zaprezentowane zmiany wprowadzone do projektów przez pracującą nad nimi Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Projekt z druku nr 162 w kompleksowy sposób reguluje zasady funkcjonowania prokuratury. Ma zastąpić ustawę uchwaloną w 1985 r., która w ocenie wnioskodawców nie spełnia potrzeb nowoczesnego państwa prawa oraz wyzwań związanych z rozwojem technologii i przestępczości, w szczególności o charakterze terrorystycznym i zorganizowanej przestępczości finansowo-gospodarczej.

Projekt zakłada połączenie stanowiska Prokuratora Generalnego oraz Ministra Sprawiedliwości. Prokuratorem Generalnym, a tym samym szefem resortu sprawiedliwości, będzie mogła zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw, niekarana, nieskazitelnego charakteru oraz mająca ukończone studia prawnicze. Ujednolicone ma być nazewnictwo jednostek poszczególnych szczebli organizacyjnych prokuratury. W strukturze tej znajdą się: Prokuratura Krajowa, prokuratury regionalne, okręgowe i rejonowe. Bez zmian zostaje odrębny pion prokuratury funkcjonującej w ramach IPN. Projekt likwiduje kadencyjność stanowisk funkcyjnych i kierowniczych w prokuraturze. Ponadto wnioskodawcy proponują skrócenie okresu pracy na poszczególnych poziomach prokuratury umożliwiającego awans, co ma umożliwić promowanie młodych, wyróżniających się i dynamicznych prokuratorów. Wyróżniający się prokuratorzy śledczy będą też mogli otrzymać nagrody pieniężne i wcześniejsze awanse od Prokuratora Generalnego oraz Krajowego. Postępowania dyscyplinarne mają być jawne oraz sprawniej prowadzone.

Zgodnie z projektem, prokuratorem (w tym Prokuratorem Generalnym) nie będzie mogła być osoba, która pełniła służbę zawodową, pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie o IPN, a także osoba, która była współpracownikiem takich organów lub była sędzią, który uchybił godności urzędu, sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej. Prokuratorem będą mogły zostać osoby posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie. Kolejna proponowana zmiana to włączenie prokuratury wojskowej w struktury prokuratury powszechnej. Ma ona zachować prawną odrębność poprzez m.in. utworzenie stanowiska Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, na poziomie Prokuratury Krajowej – Departamentu do Spraw Wojskowych a na poziomie prokuratur okręgowych i rejonowych odpowiednio wydziałów i działów do spraw wojskowych.

W miejsce Prokuratury Generalnej ma powstać Prokuratura Krajowa jako centralny organ prokuratury. Ma zajmować się obsługą zadań Prokuratora Generalnego, a także koordynować działania związane ze ściganiem najpoważniejszych przestępstw o charakterze terrorystycznym, korupcyjnym, skarbowym, gospodarczo-finansowym oraz w zakresie przestępczości zorganizowanej. W Prokuraturze Krajowej ma też funkcjonować Wydział Spraw Wewnętrznych, zajmujący się przestępstwami popełnianymi przez sędziów, prokuratorów i asesorów. Poza tym Prokuratura Krajowa będzie prowadzić postępowania przygotowawcze w sprawach zawiłych pod względem faktycznym i prawnym oraz z obszernym materiałem dowodowym. Warunkiem będzie wydanie przez Prokuratora Generalnego odpowiedniego zarządzenia. Prokurator Krajowy będzie mógł powołać zespół prokuratorów do przeprowadzenia postępowania. W jego skład mogą wejść funkcjonariusze innych służb, a w charakterze doradców lub konsultantów także prokuratorzy i sędziowie w stanie spoczynku. Prokuratora Krajowego, będącego zarazem I zastępcą Prokuratora Generalnego, oraz innych zastępców PG ma powoływać i odwoływać spośród prokuratorów PK premier na wniosek PG, po uzyskaniu opinii prezydenta. Odwołanie tych osób ma wymagać zgody prezydenta.

Na miejsce Prokuratur Apelacyjnych stworzone zostaną Prokuratury Regionalne. Ich zadaniem ma być ściganie najpoważniejszych przestępstw finansowych oraz skarbowych. W prokuraturach okręgowych prowadzone będą postępowania przygotowawcze w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne, finansowe i skarbowe.

Projekt likwiduje Krajową Radę Prokuratury i tworzy w jej miejsce Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Ma to być organ o charakterze doradczym, bez udziału polityków. W jego skład mają wchodzić przedstawiciele każdego poziomu prokuratury oraz prokuratorzy w stanie spoczynku. Projekt umożliwia prowadzenie postępowań przygotowawczych w formie elektronicznej i kierowania ich wraz ze sporządzonym w takiej samej formie aktem oskarżenia do sądu. Wnioskodawcy proponują, by Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy lub upoważniony przez nich prokurator mógł sprawować kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały. Ponadto projekt zawiera przepisy regulujące zasady przekazywania przez prokuratorów informacji z toczących się postępowań przygotowawczych innym organom władzy publicznej oraz mediom. W projekcie znalazła się też propozycja umożliwienia prokuratorom w stanie spoczynku powrotu do służby czynnej oraz możliwość zrzeczenia się stanu spoczynku na czas pełnienia mandatu posła lub senatora.

Pracująca nad projektem Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaproponowała do projektu poprawki w większości o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Ponadto komisja m.in. doprecyzowała, że ewentualne roszczenia związane z przekazywaniem przez prokuratorów mediom i innym osobom informacji o prowadzonych sprawach będą pokrywane przez Skarb Państwa. W sprawozdaniu znalazł się też przepis wskazujący okoliczności, w których wygasa mandat wybieranych członków Krajowej Rady Prokuratorów.

Natomiast projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (druk nr 163) stwarza podstawy prawne do wprowadzenia w życie poselskiej propozycji zawartej w druku nr 162. Zgodnie z projektem z druku nr 163 nowe Prawo o prokuraturze ma wejść w życie 4 marca 2016 r., z nielicznymi wyjątkami, dotyczącymi głównie przepisów regulujących status prokuratorów wojskowych, które będą obowiązywać od 4 kwietnia 2016 r. Projektowana ustawa zmienia też przepisy ponad dwudziestu innych ustaw, m.in. Kodeksu postępowania karnego, ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Zmiany te są niezbędnym uzupełnieniem nowego projektowanego Prawa o prokuraturze. Rozpatrująca projekt Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka m.in. rozszerzyła zakres przepisów, które wejdą w życie 4 kwietnia br.

Sprawozdania komisji dotyczące obu projektów podczas obrad plenarnych przedstawi poseł Marek Ast.

Nowe narzędzia do walki z pedofilią

Zostały one zaproponowane w rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (druk nr 189), nad którymi posłowie rozpoczną prace w pierwszym dniu posiedzenia. Projekt – jak podkreśla wnioskodawca – jest odpowiedzią na brak w obecnym systemie prawnym wystarczających środków umożliwiających realną kontrolę sprawców przestępstw na tle seksualnym, w tym przede wszystkim pedofilów, tak by zapobiec recydywie. M.in. zakłada utworzenie Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Pracodawcy oraz organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci będą mieli obowiązek sprawdzenia w rejestrze osoby, którą zamierzają zatrudnić. Rejestr będzie się składał z dwóch baz: Rejestru z dostępem ograniczonym i Rejestru publicznego, do którego dostęp będzie powszechny i bez ograniczeń. Prawo dostępu do rejestru ograniczonego będą miały m.in.: sądy, prokuratorzy, Policja, ABW, Służba Celna, CBA oraz organy administracji rządowej i samorządowej. Będą w nim gromadzone dane m.in. o: osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, osobach, którym prawomocnie warunkowo umorzono, na podstawie amnestii, postępowanie karne w sprawach o takie przestępstwa oraz o osobach, wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające. Dane zamieszczane w rejestrze będą pochodziły z Krajowego Rejestru Karnego. Będą zamieszczane z urzędu jako następstwo prawomocnych orzeczeń. Chodzi m.in. o dane identyfikacyjne, określenie organu wydającego orzeczenie (data wydania i uprawomocnienia), kwalifikację prawną czynu, informację o tym, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej 15. roku życia, datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania kary i miejsce jej odbywania. Ponadto w rejestrze znajdą się m.in. fotografia, wzrost i kolor oczu, miejsce zameldowania skazanego i faktyczny adres pobytu. Sprawcy wpisani do rejestru będę musieli każdorazowo zgłaszać zmianę miejsca pobytu na Policję najpóźniej w trzecim dniu pobytu. Z kolei Rejestr dostępny publicznie będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdą się w nim informacje o sprawcach, którzy dopuścili się przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem na dzieciach poniżej 15. roku życia oraz o osobach, które popełniły przestępstwo seksualne w warunkach recydywy. Dostępna będzie także nazwa miejscowości, w której skazany przebywa. Zgodnie z projektem powstanie też policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym zawierająca aktualne informacje o miejscach szczególnie niebezpiecznych. Będzie ona dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji.  Proponowane przez rząd rozwiązania uzasadni na posiedzeniu plenarnym Minister Sprawiedliwości.

Stabilizacja zawodowej służby wojskowej

To cel zmian zaproponowanych w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (druk nr 171), nad którym Izba będzie pracować w drugim czytaniu na bieżącym posiedzeniu. Projekt zakłada, że żołnierze zawodowi będą mogli pełnić kontraktową służbę wojskową bez ograniczeń czasowych. Obecnie kontrakty mogą być podpisywane łącznie na maksymalnie 12 lat. Zdaniem autorów projektu zniesienie limitu pozwoli na utrzymanie w zawodowej służbie wojskowej wykwalifikowanych, doświadczonych żołnierzy, co przyczyni się do podniesienia zdolności bojowych jednostek wojskowych. Ponadto dzięki nowelizacji żołnierze rezerwy, którzy zostali zwolnieni przed upływem 12 lat, będą mogli ponownie ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Według wnioskodawców nowelizacja jest podyktowana m.in. aktualnymi potrzebami służby wojskowej. Nowe rozwiązania są także odpowiedzią na oczekiwania dowódców poszczególnych szczebli kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, jak i żołnierzy zawodowych służby kontraktowej. Proponowana nowelizacja dotyczy w szczególności żołnierzy z korpusu szeregowych zawodowych. Autorzy projektu przedstawiają w uzasadnieniu dane statystyczne dotyczące liczby szeregowych zawodowych zbliżających się do końca 12-letniej służby kontraktowej w kolejnych latach: 2016 r. – 924, 2017 r. – 1183, 2018 r. – 1887 r., 2019 r. – 4791, 2020 r. – 7759, 2021 r. – 3553, 2022 r. – 3280. Wnioskodawcy zauważają również, że dzięki usunięciu ograniczenia czasu trwania służby kontraktowej żołnierze powołani przed 1 stycznia 2013 r. uzyskają prawo do emerytury po 15 latach służby. Będą oni mogli też skorzystać z odprawy mieszkaniowej dla wojskowych, którzy nabyli prawo do emerytury. Poza tym projekt daje Ministrowi Obrony Narodowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, prawo awansowania żołnierza zawodowego na stanowiska służbowe wyższe o dwa i więcej stopni wojskowych, bez mianowania na wyższy stopień wojskowy. W czasie zajmowania takiego stanowiska służbowego przysługiwałby dodatek kompensacyjny. Jednocześnie projekt przewiduje, że wyznaczani żołnierze nie będą mogli mieć niższego stopnia wojskowego niż ich podwładni. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Obrony Narodowej. Wnioskodawców reprezentuje poseł Michał Jach.

Bardziej przejrzyste i łatwiejsze ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ma temu służyć nowa ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141), której projekt Sejm planuje rozpatrzyć w drugim czytaniu. Celem proponowanych przepisów jest umożliwienie przedsiębiorcom wykorzystywania pozyskanych informacji i danych do tworzenia nowych produktów i usług, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność gospodarki. Projekt wdraża dyrektywę 2013/37/UE zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Obecnie przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej znajdują się w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Przeniesienie ich do nowej ustawy sprawi, że będzie można łatwiej rozróżnić tryb „dostępu do informacji” od „ponownego wykorzystywania”. W projekcie uwzględniono kluczową zasadę, że wszystkie dokumenty udostępniane przez organy sektora publicznego mogą być ponownie wykorzystywane do dowolnych celów komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są zabezpieczone prawami własności intelektualnej osób trzecich. Zasada ta funkcjonuje w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z projektem, „informacja sektora publicznego” to każda treść lub jej część (utrwalona w formie papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będąca w posiadaniu podmiotów, które ją udostępniają lub przekazują do ponownego wykorzystywania. Natomiast „ponowne wykorzystywanie” to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla których zostały wytworzone. W związku z wdrożeniem dyrektywy 2013/37/UE projekt poszerza katalog dokumentów udostępnianych w celu ponownego wykorzystywania o zasoby bibliotek (w tym naukowych), muzeów i archiwów państwowych. W praktyce oznacza to, że wizerunki muzealiów, reprodukcje materiałów archiwalnych i reprodukcje materiałów bibliotecznych będą mogły być ponownie wykorzystywane w celach komercyjnych i niekomercyjnych, z pełnym poszanowaniem praw własności intelektualnej. Projekt określa także tzw. podmioty zobowiązane do udostępniania lub przekazania informacji sektora publicznego do jej ponownego wykorzystywania – m.in. jednostki sektora finansów publicznych i inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Informacje te będą udostępnione na stronie BIP lub w centralnym repozytorium informacji publicznej albo przekazane na wniosek. W projekcie zawarto naczelną zasadę, że każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jedyny ograniczeniem jest  m.in. ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, a także prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy.  Informacje sektora publicznego będą udostępniane lub przekazywane do ponownego wykorzystywania bezwarunkowo. Zasadniczo informacje sektora publicznego będą udostępniane lub przekazywane do ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Opłatę będzie można nałożyć, jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji – w sposób wskazany przez wnioskodawcę – wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Opłata nie będzie mogła być wyższa niż wydatki poniesione na przygotowanie informacji. Jedynie muzea państwowe i samorządowe będą mogły nakładać opłaty wyższe od kosztów bezpośrednio poniesionych (z uwzględnieniem rozsądnego zwrotu z inwestycji). Pierwsze czytanie projektu przeprowadzono w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Projekt trafił do podkomisji nadzwyczajnej powołanej w celu jego rozpatrzenia.

W Sejmie o udziale Polski w pracach UE w drugim półroczu ubiegłego roku

Posłowie wysłuchają też przygotowanej przez rząd Informacji dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 181). Sprawozdanie Rady Ministrów zostało przygotowane po raz 24. Zgodnie z dokumentem, luksemburska prezydencja działała m.in. na rzecz: stymulowania inwestycji w celu pobudzenia wzrostu i zatrudnienia, pogłębienia społecznego wymiaru Unii Europejskiej, promowania zrównoważonego rozwoju oraz wzmocnienia obecności UE na arenie międzynarodowej. Na działania podejmowane przez prezydencję luksemburską oraz Radę UE w opisywanym okresie duży wpływ miała fala migracji z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Przewodnictwo Luksemburga musiało zmierzyć się również z konsekwencjami ataków terrorystycznych, które miały miejsce 13 listopada ub.r. w Paryżu. Prace prezydencji luksemburskiej w zakresie walki z terroryzmem skupiły się na poprawie bezpieczeństwa obywateli, zapobieganiu radykalizacji i ochronie wartości oraz wzmocnieniu współpracy międzynarodowej. Dyskusje unijne (z aktywnym udziałem Polski) koncentrowały się m.in. na tworzeniu jednolitego rynku cyfrowego, jako skutecznego narzędzia umożliwiającego wspólny wzrost gospodarczy wszystkich regionów UE. Rząd podkreśla, że w ramach prac Rady UE ważne też było zapewnienie efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Polska popierała m.in. działania na rzecz realizacji agendy prowzrostowej. Polska aktywnie wspierała także dążenia przewodnictwa Luksemburga zmierzające do osiągnięcia porozumienia dotyczącego Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci informacji (NIS), której przyjęcie jest istotne dla budowy jednolitego rynku cyfrowego i rozwoju związanych z nim inicjatyw. Zdaniem rządu jednym z ważnych priorytetów działań Polski w UE pozostała ochrona swobody przepływu osób i świadczenia usług. Jednym z ważniejszych tematów, zarówno dla Polski jak i Prezydencji luksemburskiej, było również bezpieczeństwo energetyczne. Jak czytamy w dokumencie, w ramach polityki zagranicznej prezydencja luksemburska w opisywanym okresie, podejmowała działania w celu wzmocnienia obecności UE na arenie międzynarodowej. Dla Polski szczególnie istotne było wzmocnienie współpracy ze wschodnimi sąsiadami UE.

Propozycje zmian w ustawie o systemie oświaty

Posłowie rozpoczną prace nad obywatelskim projektem ustawy (druk nr 48), który dotyczy organizacji nauki religii w szkołach publicznych i zasad jej finansowania. W projekcie przewidziano, że publiczne szkoły ponadgimnazjalne będą organizowały naukę religii na życzenie uczniów. Obecnie do osiągnięcia pełnoletniości decyzję w tej sprawie podejmują rodzice lub uczniowie. Projekt wprowadza też zakaz finansowania nauki religii ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Projekt wraz z podpisami popierających go obywateli wpłynął do Sejmu VII kadencji. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, projekt w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji bez potrzeby jego ponownego wnoszenia. Projekt uzasadni przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Leszek Jażdżewski.

Sejm rozpatrzy wnioski o uchylenie posłom ochrony immunitetowej

Podczas 9. posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się również sprawozdaniami Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie 5 wniosków o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie posłów do odpowiedzialności karnej.

Dwa z nich dotyczą posła Kazimierza Moskala. Pierwszy, złożony przez spółkę Makarony Polskie SA (druk nr 184), wpłynął do Sejmu 25 czerwca 2014 r., a drugi przez Zenona Daniłowskiego – prezesa tej firmy (druk nr 185), wpłynął 10 czerwca 2014 r. W obu przypadkach Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich po rozpatrzeniu spraw proponuje, by Sejm nie uchylał posłowi ochrony immunitetowej. Sprawozdania z prac komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Jolanta Szczypińska

Kolejne dwa wnioski dotyczą posła Piotra Babinetza. Pierwszy, złożony przez spółkę Makarony Polskie SA (druk nr 186), trafił do Sejmu 25 czerwca 2014 r. Drugi wpłynął 10 czerwca 2014 r. i tak jak w poprzednim przypadku został złożony przez Zenona Daniłowskiego (druk nr 187). I w tych sprawach Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich wnosi o odrzucenie wniosków. Sprawozdania przedstawią odpowiednio posłowie: Marek Opioła i Tomasz Głogowski.

Ostatnia sprawa dotyczy posła Jacka Żalka (druk nr 188). 25 listopada 2015 r. do Sejmu wpłynął wniosek Komendanta Głównego Policji o uchylenie posłowi immunitetu w związku z wykroczeniem drogowym. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich wnosi o jego odrzucenie. Sprawozdanie komisji podczas obrad plenarnych przedstawi poseł Włodzimierz Bernacki.
Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Podczas 9. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji rządu na temat sytuacji finansowej polskich samorządów. O przedstawienie informacji wnioskował KP Polskie Stronnictwo Ludowe. Przedstawiciele rządu będą też odpowiadać na pytania poselskie w sprawie m.in. stanu prac nad programem „Rodzina 500 plus”, rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczące sanitarnego odstrzału dzików, a także listy leków refundowanych oraz relokacji jednostek wojskowych w Polsce

www.sejm.gov.pl

Otwarte fundusze emerytalne – kto dziedziczy oszczędności po zmarłym?

Pieniądze zgromadzone przez nas na kontach w otwartych funduszach emerytalnych podlegają dziedziczeniu. Niestety niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, a OFE nie mają interesu w informowaniu o tym fakcie bliskich i członków rodzin swoich zmarłych klientów. Warto więc bliżej przyjrzeć się procesowi dziedziczenia pieniędzy zgromadzonych w funduszach emerytalnych. Poniżej kilka przydatnych informacji:
1. Wypłata oszczędności osobom uposażonym nie wymaga prowadzenia sprawy spadkowej i jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych, ponadto od transferowanych lub wypłacanych bezpośrednio środków nie trzeba płacić podatku dochodowego.
2. Należy sprawdzić, czy zmarły był członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Na rachunku w funduszu znajduje się przeciętnie blisko 37 tys. zł. Jeżeli nie wiemy, do którego OFE należał zmarły, można zgłosić się do ZUS z prośbą o udzielenie takiej informacji.
3. Pieniądze podlegają dziedziczeniu, o ile zmarły klient OFE nie zakończył kariery zawodowej i nie zaczął pobierać świadczenia z tytułu zakończenia pracy. Po pierwsze należy wysłać pisemną informację o śmierci członka funduszu do Polskiego Towarzystwa Emerytalnego zarządzającego OFE, wraz ze skróconym aktem zgonu (oryginał lub poświadczona kopia). Można je wysłać pocztą, e-mailem, bądź faksem. Wykaz pozostałych dokumentów, w zależności od tego, kto będzie ubiegał się o wypłatę środków po zmarłym, znajduje się na stronach internetowych poszczególnych OFE. Można także zadzwonić na infolinię funduszy.
4. Osobami, które mogą się ubiegać o wypłatę środków po zmarłym członku funduszu to:
Małżonek zmarłego członka funduszu – jeśli w okresie członkostwa w funduszu obowiązywała ustawowa wspólność majątkowa, małżonkowi przysługuje połowa środków zgromadzonych w okresie obowiązywania wspólności majątkowej. Przekazanie środków następuje w formie wypłaty transferowej na rachunek małżonka w OFE, a w przypadku braku członkowska w jakimkolwiek OFE i braku wykazania w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia dyspozycji wypłaty konkretnego OFE, do którego należy dokonać wpłaty, wtedy fundusz otworzy rachunek na nazwisko małżonka zmarłego członka i dokona transferu środków na ten rachunek.
Były małżonek zmarłego członka OFE – jeżeli w okresie członkostwa w funduszu, podczas trwania małżeństwa obowiązywała ustawowa wspólność majątkowa (jeśli nie została zniesiona przez separację, rozwód, umowę majątkową małżeńską wyłączającą wspólność majątkową), małżonkowi bądź byłemu małżonkowi przysługuje część środków zgromadzonych w okresie obowiązywania wspólności majątkowej. Środki są przekazywane w taki sam sposób, jak to omówiono powyżej, po przedłożeniu w OFE dokumentu, z którego wynika, jaka część środków z okresu obowiązywania wspólności majątkowej przypada małżonkowi bądź byłemu małżonkowi na podstawie dokonanego podziału majątku wspólnego.
Osoba uprawniona wskazana przez zmarłego członka OFE – gdy zmarły członek funduszu wskazał osobę do otrzymania środków na wypadek swojej śmierci, środki te wg określonego przez zmarłego udziału procentowego przekazywane są w formie wypłaty bezpośredniej osobie uprawnionej.
Małoletnia osoba uprawniona wskazana przez zmarłego członka funduszu – gdy zmarły członek funduszu wskazał osobę małoletnią do otrzymania środków na wypadek swojej śmierci, środki te wg określonego przez zmarłego udziału procentowego, przekazywane są w formie wypłaty bezpośredniej osobie uprawnionej.
Spadkobierca zmarłego – jeżeli zmarły członek OFE nie wskazał osób uprawnionych do otrzymania środków na wypadek swojej śmierci, środki pieniężne są wypłacane w formie wypłaty bezpośredniej spadkobiercom zmarłego członka funduszu na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku bądź zarejestrowanego Aktu Poświadczenia Dziedziczenia. W przypadku, gdy śmierć członka funduszu nastąpiła przed dniem 17 lutego 2001 roku i zmarły członek funduszu nie wskazał osób uprawnionych do otrzymania środków na wypadek swojej śmierci, środki pieniężne są wypłacane w formie wypłaty bezpośredniej członkom najbliższej rodziny zmarłego, w pierwszej kolejności małżonkowi i dzieciom, w przypadku ich braku – rodzicom i wnukom.
Oprac. na podst. ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Program Rodzina 500+ – założenia

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną wersją programu rządowego “Rodzina 500+”. W materiale informacyjnym można znaleźć najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, dane liczbowe, a także informacje dotyczące tego, gdzie i w jaki sposób należy złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie. Cały czas trwają jeszcze konsultacje społeczne we wszystkich województwach, ale swoje uwagi można także przesyłać na adres e-mail: rodzina500plus@kprm.gov.pl

Poseł w obronie smaku w polskich szkołach

Poseł Jan Warzecha skierował do ministra zdrowia interpelację poselską w sprawie negatywnych skutków ustawy i rozporządzenia dotyczących nowych zasad żywienia w szkołach i przedszkolach wprowadzonych jeszcze za rządów koalicji PO-PSL. Zapraszamy do zapoznania się z treścią interpelacji.

Szanowny Panie Ministrze,
z dniem 1 września 2015 r. weszło w życie  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
Zgodnie z zaproponowanymi przez byłą koalicję rządzącą zmianami w zakresie żywienia dzieci i młodzieży, ze sklepików szkolnych miały zniknąć niezdrowe przekąski, takie jak chipsy, słodkie napoje gazowane, słodycze i fastfoody, a posiłki w stołówkach miały być przygotowywane zgodnie z restrykcyjnymi zaleceniami. Ograniczenia dotykają takżeuczniów pełnoletnich, którzy nie mogą już kupić w szkole tradycyjnej kawy, a jedynie przygotowywaną na miejscu kawę zbożową lub kompot – wszystko oczywiście bez cukru.
Propozycje te od samego początku budziły wiele zastrzeżeń zarówno ze strony dyrektorów szkół, rodziców, uczniów, jak i przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne. Nadzorowane przez ministerstwo konsultacje społeczne pominęły jednak te podmioty, które mogły wnieść konstruktywne propozycje do rozporządzenia.
Ponadto, rozporządzenie, wprowadzone na kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, nie dawało szans na dostosowanie się do nowych przepisów zarówno dyrektorom szkół, w których funkcjonują stołówki szkolne, jak i osobom prowadzącym sklepiki w tych placówkach. Z rozporządzenia zniknął także zapis, który istniał w jego projekcie – o kilkumiesięcznym okresie przejściowym.
W konsekwencji z ponad 30 tys. sklepików szkolnych funkcjonujących do czerwca 2015 r. wiele zostało zlikwidowanych. Najwięcej placówek zamknięto na Pomorzu (ok. 80 proc.) oraz Podkarpaciu, gdzie ich liczba zmniejszyła się o połowę. Z szacunków Konfederacji Lewiatan wynika, że w całej Polsce zamknięto nawet kilka tysięcy punktów, a tym samym wygenerowano kilka tysięcy osób bezrobotnych.
Dyrektorzy szkół zmagają się z kontrolami prowadzonymi przez inspektorów Sanepidu. Z powodu niemożliwości spełnienia często nierealnych wymagań grożą im kilkutysięczne mandaty. W wielu placówkach towary do stołówek szkolnych były dostarczane na podstawie umów zawartych w wyniku rozpisanych rok wcześniej (a więc w czasie, gdy nie było żadnych rozporządzeń i zaleceń, co do warunków, jakie muszą spełniać środki spożywcze) przetargów nieograniczonych na dostawę produktów spożywczych obejmujących cały rok 2015.
Jak informują mnie osoby zgłaszające się z tą sprawą do mojego biura poselskiego, w szkołach zaczęły występować nowe przypadki zjawisk patologicznych, z którymi muszą zmagać się dyrektorzy i nauczyciele, m.in. powstał tzw. czarny rynek handlu słodyczami pomiędzy uczniami. Rodzice w związku z tym, że dziecko nie może kupić w sklepiku szkolnym słodyczy, wyposażają je w zapasy znacznie większe, niż te które kupiłoby ono samodzielnie w szkole. Ze względu na zakaz dodawania cukru i soli do posiłków przygotowywanych na stołówce, uczniowie sami przynoszą w woreczkach sól, cukier i przyprawy z domu. Od września znacznie zwiększyła się także ilość odpadków ze stołówek szkolnych, co rodzi kolejny problem marnowania jedzenia. Bardzo wzrosło niezadowolenie ze strony rodziców, a to oni przecież opłacają obiady swoim dzieciom. W wielu przypadkach po prostu rezygnują z wykupywania abonamentów żywieniowych. Również samorządy muszą zmagać się z koniecznością wyasygnowania dodatkowych środków na wyposażenie stołówek w nowy sprzęt, np. piece konwekcyjne.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:Czy ministerstwo dostrzega zasadność wprowadzenia poprawek do w/w ustawy i czy ew. planuje dostosować ją do potrzeb i oczekiwań konsumentów – uczniów polskich szkół i przedszkoli, a także ich rodziców i pracowników gastronomii?
Czy są szanse, aby zbyt restrykcyjne zalecenia żywnościowe zostały złagodzone?
Jakie inne sposoby promowania zdrowej żywności i aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży planuje wprowadzić ministerstwo w najbliższych latach?

Trwa 8. posiedzenie Sejmu

Informacja premier Beaty Szydło na temat sytuacji międzynarodowej Polski i jej polityki zagranicznej, dotyczących wzajemnych relacji naszego kraju z Unią Europejską, to tylko jeden z punktów porządku obrad 8. posiedzenia Sejmu. Izba zajmie się również m.in. rozwiązaniami uniemożliwiającymi sądom odbieranie dzieci wyłącznie z powodu ubóstwa w rodzinie. Posłowie będą także kontynuować prace nad projektami o jednorazowym dodatku pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2016 r. oraz rozpatrzą projekt, dzięki któremu posiadacze Karty Polaka będą mogli łatwiej osiedlić się w Polsce. Izba będzie też pracować nad zmianami w funkcjonowaniu prokuratury oraz nad doprecyzowaniem zasad prowadzenia kontroli operacyjnej przez służby mundurowe.
Informacja Prezesa Rady Ministrów będzie przedmiotem prac Sejmu na podstawie wniosku o uzupełnienie porządku obrad. W ramach debaty nad informacją przewidziano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów.

Sejm rozpoczyna prace nad reformą prokuratury

W łącznej dyskusji Izba rozpatrzy w pierwszym czytaniu dwa poselskie projekty – nowego Prawa o prokuraturze (druk nr 162) oraz przepisów wprowadzających tę ustawę (druk nr 163). Projekt ustawy – Prawo o prokuraturze w kompleksowy sposób reguluje zasady funkcjonowania prokuratury. Ma zastąpić ustawę uchwaloną w 1985 r., która w ocenie wnioskodawców nie odpowiada wyzwaniom nowoczesnego państwa prawa, związanym z rozwojem technologii i przestępczości, w szczególności o charakterze terrorystycznym i zorganizowanej przestępczości finansowo-gospodarczej. Projekt przewiduje m.in. połączenie stanowiska Prokuratora Generalnego oraz Ministra Sprawiedliwości. Prokuratorem Generalnym, a tym samym szefem resortu sprawiedliwości, będzie mogła zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw, niekarana, nieskazitelnego charakteru oraz mająca ukończone studia prawnicze. W strukturze organizacyjnej prokuratury znajdą się: Prokuratura Krajowa, prokuratury regionalne, okręgowe i rejonowe. Odrębny pozostanie pion prokuratury funkcjonującej w ramach IPN. Projekt likwiduje kadencyjność stanowisk funkcyjnych i kierowniczych w prokuraturze. Ponadto wnioskodawcy proponują skrócenie okresu pracy na poszczególnych poziomach prokuratury umożliwiającego awans, co ma umożliwić promowanie młodych, wyróżniających się i dynamicznych prokuratorów. Ponadto projekt przyznaje Prokuratorowi Generalnemu oraz Krajowemu prawo do nagradzania wyróżniających się prokuratorów śledczych m.in. nagrodami pieniężnymi i wcześniejszymi awansami. Postępowania dyscyplinarne mają być jawne oraz sprawniej prowadzone. Zgodnie z projektem, prokuratorem (w tym Prokuratorem Generalnym) nie będzie mogła być osoba, która pełniła służbę zawodową, pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie o IPN, a także osoba, która była współpracownikiem takich organów lub była sędzią, który uchybił godności urzędu, sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej. Kolejna proponowana zmiana to włączenie prokuratury wojskowej w struktury prokuratury powszechnej. Ma ona zachować prawną odrębność poprzez m.in. utworzenie stanowiska Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, na poziomie Prokuratury Krajowej – Departamentu do Spraw Wojskowych a na poziomie prokuratur okręgowych i rejonowych odpowiednio wydziałów i działów do spraw wojskowych.

Prokuratura Krajowa ma powstać w miejsce Prokuratury Generalnej. Ma to być centralny organ prokuratury. Ma zajmować się obsługą zadań Prokuratora Generalnego, a także koordynować działania związane ze ściganiem najpoważniejszych przestępstw o charakterze terrorystycznym, korupcyjnym, skarbowym, gospodarczo-finansowym oraz w zakresie przestępczości zorganizowanej. Na szczeblu Prokuratury Krajowej ma funkcjonować Wydział Spraw Wewnętrznych, zajmujący się przestępstwami popełnianymi przez sędziów, prokuratorów i asesorów. Ponadto projekt przewiduje, że w sprawach o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym, Prokurator Generalny będzie mógł wydać zarządzenie o prowadzeniu postępowania przygotowawczego przez Prokuraturę Krajową. Prokurator Krajowy będzie mógł powołać zespół prokuratorów do przeprowadzenia postępowania. W jego skład mogą wejść funkcjonariusze innych służb, a w charakterze doradców lub konsultantów także prokuratorzy i sędziowie w stanie spoczynku. Prokuratora Krajowego, będącego zarazem I zastępcą Prokuratora Generalnego, oraz innych zastępców PG ma powoływać i odwoływać spośród prokuratorów PK premier na wniosek PG, po uzyskaniu opinii prezydenta. Odwołanie tych osób ma wymagać zgody prezydenta. Na miejsce Prokuratur Apelacyjnych stworzone zostaną Prokuratury Regionalne. Ich zadaniem ma być ściganie najpoważniejszych przestępstw finansowych oraz skarbowych. W prokuraturach okręgowych prowadzone będą postępowania przygotowawcze w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne, finansowe i skarbowe.

Projekt likwiduje Krajową Radę Prokuratury i tworzy w jej miejsce Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Ma to być organ o charakterze doradczym, bez udziału polityków. W jego skład mają wchodzić przedstawiciele każdego poziomu prokuratury oraz prokuratorzy w stanie spoczynku. Projekt umożliwia prowadzenie postępowań przygotowawczych w formie elektronicznej i kierowania ich wraz ze sporządzonym w takiej samej formie aktem oskarżenia do sądu.  Wnioskodawcy proponują, by Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy lub upoważniony przez nich prokurator mógł sprawować kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały. Ponadto projekt zawiera przepisy regulujące zasady przekazywania przez prokuratorów informacji z toczących się postępowań przygotowawczych innym organom władzy publicznej oraz mediom. W projekcie znalazła się też propozycja umożliwienia prokuratorom w stanie spoczynku powrotu do służby czynnej oraz możliwość zrzeczenia się stanu spoczynku na czas pełnienia mandatu posła lub senatora.

Z kolei projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze  stwarza podstawy prawne do wprowadzenia w życie poselskiej propozycji zawartej w druku nr 162. Zgodnie z projektem nowe Prawo o prokuraturze ma wejść w życie 4 marca 2016 r. Projektowana ustawa zmienia też przepisy ponad dwudziestu innych ustaw, m.in. Kodeksu postępowania karnego, ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Zmiany te są niezbędnym uzupełnieniem nowego projektowanego Prawa o prokuraturze.

Oba projekty wpłynęły do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Wnioskodawców reprezentuje poseł Michał Wójcik.

Wydłużenie okresu przedawnienia karalności przestępstw

Taką propozycję zawiera wniesiony przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projekt nowelizacji Kodeksu karnego (druk nr 32 – wraz z autopoprawką). Na tym posiedzeniu Sejm będzie kontynuował prace nad projektem – Izba zajmie się zmianami zaproponowanymi do tego dokumentu przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach. W myśl obecnych przepisów, w zależności od rodzaju przestępstwa, podstawowe terminy przedawnienia wynoszą od 5 do 30 lat. Jeżeli w okresie przedawnienia zostało wszczęte postępowanie przeciwko osobie (ustalono sprawcę i postawiono mu zarzuty), wtedy do terminu przedawnienia doliczane jest jeszcze 5 lat (bez względu na ciężar przestępstwa). Projekt (w pierwotnym brzmieniu – z autopoprawką) wydłużał ten dodatkowy okres przedawnienia do 10 lat w przypadku poważniejszych przestępstw (zagrożonych karą więzienia powyżej 3 lat). Byłby on liczony od wszczęcia postępowania „w sprawie”, a nie dopiero od postawienia zarzutów konkretnej osobie. Zgodnie z pierwotnym projektem, w pozostałych przypadkach okres ten miał być przedłużany o 5 lat. Wydłużenie dodatkowego okresu przedawnienia przywraca rozwiązania obowiązujące przed 1 lipca 2015 r. (wejściem w życie nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.). Nowe przepisy mają objąć też czyny popełnione przed wejściem w życie proponowanej nowelizacji, chyba że termin przedawnienia już upłynął. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która zaproponowała, by wydłużony do 10 lat dodatkowy okres przedawnienia objął wszystkie przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, a nie tylko te zagrożone karą więzienia powyżej 3 lat. O 5 lat, zgodnie z propozycją komisji, będzie natomiast wydłużany okres przedawnienia przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (czyli np. zniesławienia, zniewagi i naruszenia nietykalności cielesnej). Sprawozdanie komisji na forum Sejmu przedstawi poseł Andrzej Matusiewicz.

Jednorazowy dodatek pieniężny dla emerytów w 2016 r.

Zakłada to projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (druk nr 159), który powstał w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na podstawie poselskich projektów zawartych w drukach nr: 80 (KP Polskie Stronnictwo Ludowe), 81 (KP Prawo i Sprawiedliwość) i 82 (KP Platforma Obywatelska). Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu wypracowanego przez Komisję. Zgodnie z  nim emeryci, renciści i osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne otrzymają w marcu 2016 r. jednorazowy dodatek pieniężny. Prawo do dodatku oraz jego kwota będzie uzależniona od wysokości świadczeń przysługujących 29 lutego 2016 r. Dodatek otrzymają osoby, których świadczenia nie przekraczają 2000 zł miesięcznie. Dodatek ma wynieść: 400 zł w przypadku, gdy świadczenie lub suma świadczeń nie przekracza 900 zł (tyle przewidywał pierwotny projekt KP Prawo i Sprawiedliwość, natomiast kluby KP Platforma Obywatelska i KP Polskie Stronnictwo Ludowe proponowały 350 zł); 300 zł w przypadku, gdy świadczenie lub suma świadczeń wynosi powyżej 900 zł i nie przekracza 1100 zł (tyle zakładały wszystkie pierwotne projekty); 200 zł w przypadku świadczenia lub sumy świadczeń powyżej 1100 zł i nie więcej niż 1500 zł (przewidywały to wszystkie pierwotne projekty); 50 zł gdy świadczenie lub suma świadczeń wynosi powyżej 1500 zł i nie przekracza 2000 zł (taki dodatek zakładał pierwotny projekt KP Prawo i Sprawiedliwość, a kluby Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe proponowały 100 zł). W razie zbiegu prawa do świadczeń oraz w przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona będzie więcej niż jedna osoba, będzie przysługiwać jeden dodatek. Projekt zakłada też, że kwota jednorazowego dodatku pieniężnego będzie wolna od podatku dochodowego oraz nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z tej kwoty nie będzie się też dokonywać potrąceń i egzekucji. Wypłata jednorazowego wsparcia ma być dla osób z najniższymi świadczeniami uzupełnieniem waloryzacji w marcu 2016 r. Dofinansowanie powinno trafić do ok. 6,5 mln świadczeniobiorców. Zgodnie  z projektem wydatki na ten cel nie przekroczą 1 mld 410 mln zł. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie 1 marca 2016 r. Po pierwszym czytaniu, które odbyło się 16 grudnia 2015 r. na posiedzeniu Sejmu, poselskie projekty trafiły do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Finansów Publicznych. Na etapie prac komisyjnych dokonano wyboru wysokości świadczeń dla poszczególnych grup adresatów ustawy spośród różnych propozycji zawartych w projektach pierwotnych. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Ewa Tomaszewska.

Upamiętnienie 190. rocznicy urodzin Romualda Traugutta

Taką propozycję zawiera poselski projekt uchwały (druk nr 54), który Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu. W projekcie Sejm oddaje hołd Romualdowi Trauguttowi – przywódcy Powstania Styczniowego – w związku z przypadającą 16 stycznia 2016 r. 190. rocznicą jego urodzin. – Jego odwaga oraz heroiczne poświęcenie dla Ojczyzny przyczyniły się do utrwalenia pragnienia wolności oraz nadziei na odzyskanie niepodległości przez Polaków w ciągu kolejnych dziesięcioleci – czytamy w dokumencie. Romuald Traugutt przystąpił do Powstania Styczniowego w kwietniu 1863 r. Początkowo stanął na czele trzystuosobowego oddziału. 17 października 1863 r. pod przybranym nazwiskiem – Michał Czarnecki – objął kierownictwo powstania.  Powstanie Styczniowe pod jego przywództwem rozwinęło się na nowo, jakkolwiek na krótko. Tysiące osób zginęło we wcześniejszych walkach lub przebywało w więzieniach, a siły rosyjskie były coraz większe. W nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 r. Traugutt został aresztowany. Do 18 maja był więziony na Pawiaku, a po zakończeniu śledztwa, podczas którego nikogo nie wydał, został przeniesiony do X pawilonu Cytadeli Warszawskiej, gdzie skazano go na śmierć przez powieszenie. W chwili śmierci miał 38 lat. Projekt wpłynął do Sejmu jako inicjatywa grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Komisja Kultury i Środków Przekazu wniosła do projektu poprawki stylistyczne. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Anna Sobecka.

Inspekcja Weterynaryjna będzie nadzorować bezpieczeństwo żywności wytworzonej w gospodarstwach rolnych

Izba rozpatrzy w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170). Projekt przewiduje m.in. objęcie produkcji i sprzedaży przez rolników żywności z ich gospodarstw – np. serów czy wędlin – nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Doprecyzowany zostaje podział kompetencji między tą inspekcją a Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie kontroli bezpośredniego handlu detalicznego prowadzonego przez rolników. W myśl projektu tylko Inspekcja Weterynaryjna będzie miała prawo do kontroli całego procesu produkcji żywności, aż po bezpośrednią sprzedaż konsumentom. To ten podmiot będzie sprawdzać przydomowe zakłady, w których rolnicy produkują m.in. sery czy pasztety. Wnioskodawcy zauważają, że aktualnie Sanepid nadzoruje bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego wyłącznie w handlu detalicznym. Natomiast Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad produkcją, z której żywność trafia nie tylko do handlu detalicznego, ale też do lokalnych zakładów zaopatrujących konsumenta końcowego (np. restauracji czy sklepów spożywczych). Projekt zakłada, że za całość będzie odpowiadać Inspekcja Weterynaryjna. Projekt przewiduje również, że do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii będą wpisywane prowadzone przez rolników zakłady wytwarzające produkty pochodzenia zwierzęcego i wprowadzające je na rynek w ramach handlu detalicznego. Ponadto, zgodnie z projektem, rolnicy będą mogli sprzedawać żywność z własnych gospodarstw na wszystkich targowiskach (także w budynkach), a nie wyłącznie na targowiskach niezadaszonych. Projekt wprowadza też zmiany wynikające z doświadczeń związanych z afrykańskim pomorem świń (ASF) u dzików. Doprecyzowano, że ograniczenia w produkcji i wprowadzaniu na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego miałyby dotyczyć tylko tych pozyskanych od zwierząt z gatunków, wobec których wprowadzono ograniczenia w związku z chorobą zakaźną, a nie od wszystkich gatunków wrażliwych na daną chorobę. Wnioskodawcy wskazują np., że ASF wystąpił tylko u dzików, a podatne na tę chorobę są także świnie. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Polskie Stronnictwo Ludowe. Został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie projektu przedstawi poseł Marek Sawicki.

Ułatwienia dla posiadaczy Karty Polaka

To główne założenie wniesionego przez Komisję Łączności z Polakami za Granicą projektu nowelizacji ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 157), nad którym posłowie rozpoczną pracę podczas obecnego posiedzenia Sejmu. Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających posiadaczom Karty Polaka osiedlanie się w Polsce, w tym m.in. poprzez pakiet adaptacyjny czy ułatwienia przy ubieganiu się o obywatelstwo polskie. W uzasadnieniu projektu komisja wskazuje, że zarówno konflikt na wschodzie Ukrainy i związana z tym ewakuacja z zagrożonych terenów Donbasu mieszkających tam Polaków oraz praktyka konsularna po ośmiu latach funkcjonowania Karty Polaka wskazują na potrzebę zmian w tej ustawie. Zgodnie z projektem wprowadzona zostaje możliwość ubiegania się o Kartę Polaka za pośrednictwem wojewody, który będzie drugim, obok konsula, organem upoważnionym do jej przyznawania. Zaproponowane zmiany zwalniają też posiadacza Karty Polaka z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wizę krajową oraz za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego. W projekcie nowelizacji do katalogu praw posiadacza Karty Polaka dodano prawo do pomocy konsula w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa z wyraźnym zastrzeżeniem, że pomoc taka może nastąpić w ramach kompetencji konsula, z poszanowaniem prawa i zwyczajów międzynarodowych. Projekt wprowadza też nowy rozdział opisujący formy i tryb pomocy dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Zapisy te – ułatwiające adaptację w Polsce – w większości pochodzą z ustawy o repatriacji. Zaproponowano m.in. możliwość udzielenia jednorazowej pomocy osobie przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, otrzymanego na podstawie Karty Polaka, oraz członkom jej najbliższej rodziny na refundację kosztów przejazdu do Polski, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, częściowe pokrycie kosztów wynajmu lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów związanych z podjęciem przez małoletniego nauki w Polsce. W myśl projektu Rada do Spraw Polaków na Wschodzie usytuowana zostanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a właściwym do powoływania i odwoływania członków Rady, a także do określania w drodze rozporządzenia zasad jej funkcjonowania będzie minister właściwy ds. zagranicznych. Dotychczas obsługę Rady zapewniała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zaś organem ja powołującym był Prezes Rady Ministrów. W zamyśle projektodawcy zmiana ta usprawni proces przyznawania Kart Polaka prowadzony przez konsulów. Poprawi również komunikację między konsulami a Radą. Dodano też zapis dający możliwość przyznania Karty Polaka dziecku, którego rodzic (rodzice) zmarli, nie otrzymawszy Karty, a byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Na posiedzeniu Sejmu w pracach nad projektem Komisję Łączności z Polakami za Granicą będzie reprezentował poseł Michał Dworczyk.

Dzieci nie będą odbierane rodzicom z powodu trudnej sytuacji rodziny

To podstawowe założenie rządowego projektu zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (druk nr 164), nad którym posłowie rozpoczną prace podczas bieżącego posiedzenia Izby. Projekt realizuje jedno ze zobowiązań przedstawionych w exposé premier Beaty Szydło. Zaproponowane rozwiązania mają przeciwdziałać pochopnemu odbieraniu dzieci rodzicom oraz umieszczaniu ich w pieczy zastępczej, tj. rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zgodnie z projektem może mieć miejsce jedynie po wcześniejszym wykorzystaniu przez sąd innych środków lub zastosowaniu form pomocy rodzinie, które okazały się nieskuteczne. Odebranie dziecka będzie także możliwe wtedy, gdy jest ono konieczne ze względu na poważne zagrożenie dobra dziecka, w szczególności jego życia lub zdrowia. Projekt zakłada też zasadę, że rozdzielenie rodziców i dzieci wyłącznie z powodu ubóstwa – wbrew woli rodziców –  nie będzie możliwe. Rząd podkreśla, że umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, co do zasady, będzie środkiem ostatecznym stosowanym przez sąd opiekuńczy. W pracach parlamentarnych nad projektem rząd reprezentuje minister sprawiedliwości.

Propozycja ustanowienia 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej

Zakłada to obywatelski projekt ustawy o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej (druk nr 28). Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie. Zdaniem wnioskodawców wprowadzenie tego dnia stworzy przyjazne warunki do organizacji wydarzeń społecznych i gospodarczych, podczas których będzie możliwe podnoszenie świadomości społecznej w zakresie prowadzenia sprzedaży bezpośredniej. Ponadto, jak podkreślają autorzy projektu, popularyzacja idei sprzedaży bezpośredniej wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Projekt wraz z podpisami popierających go obywateli wpłynął do Sejmu VII kadencji 23 lipca 2015 r. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, projekt w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji. 19 listopada 2015 r. marszałek Sejmu VIII kadencji skierował projekt do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Michał Chodkowski.

Banki, SKOK-i, ubezpieczyciele i firmy pożyczkowe zapłacą podatek od aktywów

Sejm rozpatrzy poprawki Senatu do ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 75). Wprowadza ona tzw. podatek bankowy, mający stanowić dochód budżetu państwa. Podatkiem zostaną objęte banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe zakłady ubezpieczeń oraz reasekuracji, oddziały oraz główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, a także instytucje pożyczkowe. Zgodnie z ustawą miesięczna stawka podatku wyniesie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania. Podatek będzie naliczany od sumy aktywów – banki i SKOK-i zapłacą podatek od nadwyżki ponad 4 mld zł, firmy ubezpieczeniowe – od kwoty powyżej 2 mld zł, a firmy pożyczkowe – od aktywów przekraczających 200 mln zł. Całkowicie zwolniony z podatku będzie Bank Gospodarstwa Krajowego i ewentualne inne banki państwowe, które mogą powstać w przyszłości. Podatek bankowy ma być wprowadzony od 1 lutego 2016 r. Do uchwalonej ustawy senatorowie zaproponowali poprawki głównie o charakterze legislacyjno-doprecyzowującym. Zostały one skierowane do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.

Sejm doprecyzowuje zasady stosowania kontroli operacyjnej przez służby mundurowe

To istota poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 154), którego drugie czytanie jest zaplanowane w porządku obrad bieżącego posiedzenia Sejmu. Projekt dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. Projektowane zmiany mają objąć działania prowadzone przez Policję,  organy kontroli skarbowej, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową, ABW, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, CBA i Służbę Celną. Zarządzenie kontroli operacyjnej będzie możliwe w przypadku przestępstw ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za zgodą ustawową, określonych w polskiej ustawie karnej. Projekt porządkuje też katalog danych, które będą mogły być pozyskiwane przez służby. Będzie to możliwe w odniesieniu do danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych. Dokument precyzuje także środki i metody, za pomocą których będzie możliwe gromadzenie w sposób niejawny informacji. Projekt wymienia uzyskiwanie i utrwalanie treści rozmów, obrazu i dźwięku, treści korespondencji, w tym prowadzonej elektronicznie, danych zawartych w systemach informatycznych i teleinformatycznych oraz kontrolę zawartości przesyłek. Zgodnie z projektem kontrola operacyjna będzie mogła być prowadzona maksymalnie przez 18 miesięcy. Ponadto projekt określa procedury weryfikacji i niszczenia danych zbędnych dla prowadzonego postępowania – mają one podlegać niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. Wnioskodawcy określili też zasady postępowania z materiałami, które mogą zawierać informacje objęte tajemnicą zawodową, czyli notarialną, adwokacką, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarską, dziennikarską lub statystyczną. O ich wykorzystaniu ma decydować sąd, kierując się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz tym, czy dana okoliczność może być ustalona na podstawie innego dowodu. Także sąd będzie zarządzał zniszczenie dowodów, których wykorzystanie jest niedopuszczalne. W celu zapewnienia opinii publicznej niezbędnych informacji projekt przewiduje obowiązek corocznego przedstawiania Sejmowi i Senatowi przez ministra sprawiedliwości informacji na temat przetwarzana danych telekomunikacyjnych oraz przeprowadzonych kontroli. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Jego pierwsze czytanie zostało przeprowadzone na posiedzeniu Sejmu. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Obrony Narodowej.

Propozycja nadania społeczności Ślązaków statusu mniejszości etnicznej

Zawiera ją obywatelski projekt nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 27). Posłowie będą pracowali nad nim w pierwszym czytaniu. Zgodnie z projektem po nadaniu Ślązakom statusu mniejszości etnicznej przedstawiciele tej społeczności weszliby w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W Komisji zasiadałoby dwóch reprezentantów mniejszości śląskiej. Wnioskodawcy uzasadniają, że zmiany będą miały korzystny, długofalowy wpływ na rozwój regionów, a w szczególności województw śląskiego i opolskiego, przez wzbogacenie ich zasobów kulturalnych i społecznych. Projekt wraz z podpisami popierających go obywateli wpłynął do Sejmu VII kadencji 18 lipca 2014 r. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, projekt w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji. 19 listopada 2015 r. marszałek Sejmu VIII kadencji skierował projekt do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zbigniew Kadłubek.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Podczas 8. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji rządu na temat prac nad nowelizacją ustawy z o świadczeniach rodzinnych, która ma wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. O przedstawienie informacji wnioskował KP Nowoczesna. Posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat m.in. wyników konferencji COP21 w Paryżu, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów górniczych, a także harmonogramu wdrażania w 2016 r. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

www.sejm.gov.pl

Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków PiS w Rzeszowie

W sobotę 9 stycznia w Rzeszowie odbyło się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Rozpoczęło się ono mszą świętą w kościele pw. Św. Krzyża, której przewodniczył ks. proboszcz Władysław Jagustyn. Interesującą homilię wygłosił ks. infuat Stanisław Mac.
Tegoroczny opłatek zgromadził kilkaset osób. Gośćmi honorowymi byli Marszałek Sejmu – Marek Kuchciński, wicemarszałek i Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS – Ryszard Terlecki. W spotkaniu udział wzięli także parlamentarzyści, nowo mianowana Wojewoda Podkarpacki – pani Ewa Leniart, marszałek województwa – Władysław Ortyl. Uroczystość uświetnił swoim występem Chór Kameralny Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.