Oficjalne wyniki II tury wyborów na burmistrza Dębicy

Poseł Jan Warzecha dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach, a szczególnie tym, którzy oddali głos na kandydata na burmistrza i radnych Prawa i Sprawiedliwości. Tuż po podsumowaniu wyników w Biurze Poselskim pogratulował zwycięstwa Mariuszowi Szewczykowi i podziękował Mariuszowi Trojanowi za kandydowanie z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Mariusz Trojan Mariusz Szewczyk
 

5323 głosów

 

8771 głosów

 

37,8 %

 

62,2 %

zdjęcie: www.debica24.eu

Mamy nowo wybrane władze województwa podkarpackiego

 

W piątek 28 listopada odbyła się pierwsza sesja nowo wybranego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Radni wybrali nowy skład prezydium sejmiku. Przewodniczącym został Bogdan Romaniuk – były członek zarządu, zgłoszony przez Jerzego Cyprysia szefa klubu PIS. Przewodniczący został wyłoniony w tajnym głosowaniu. Wybrano go 17 głosami za i 14 przeciw, a wzięło w nim udział 31 radnych.
Na marszałka województwa radni ponownie wybrali Władysława Ortyla – byłego wiceministra Rozwoju Regionalnego. W głosowaniu nad wyborem marszałka wzięło udział 30 radnych, za było 19, przeciw 11.

Wicemarszałkami zostali: Maria Kurowska – była burmistrz Jasła i Wojciech Buczak z Rzeszowa – związkowiec i były przewodniczący sejmiku. Członkami zarządu zostali Lucjan Kuźniar z okolic Przeworska – były wicemarszałek i Stanisław Kruczek z Krosna – pełnomocnik Polski Razem Jarosława Gowina w województwie podkarpackim. Maria Kurowska nowa wicemarszałek będzie się zajmować sprawami oświaty, a wicemarszałek Wojciech Buczak sprawami dotyczącymi gospodarki i infrastruktury.

Funkcje wiceprzewodniczących sejmiku przypadły Czesławowi Łączakowi z powiatu dębickiego i Jerzemu Borczowi z powiatu krośnieńskiego – byłemu senatorowi RP.

Po wyborze zarządu marszałek powiedział w następujący sposób o wyzwaniach na najbliższą kadencję:

Nasze plany na najbliższą kadencję są konkretne i ambitne. Chcemy dobrze wykorzystać fundusze unijne, ważnym zadaniem będzie walka z bezrobociem, wsparcie dla uczelni, chcemy także przyciągnąć inwestorów. Duży nacisk położymy na rozwój nowych technologii oraz rozwój infrastruktury komunikacyjnej – w tym szczególnie zależy nam na drodze S19 – powiedział marszałek. Dodał: nie zapomnimy także o takich działaniach jak edukacja, rozwój sportu, w tym bazy sportowej – stąd planujemy budowę Centrum Sportów Zimowych oraz centrum lekkoatletycznego. Chcemy dbać także o nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne. Myślimy o budowie multimedialnego Muzeum Kresów. Chcemy także rozszerzać programy stypendialne.
Marszałek Ortyl zapewnił, że prawicowa koalicja z PiS na czele, która będzie samodzielnie sprawowała władzę, bierze pełną odpowiedzialność za swoje działania. Wyraził nadzieję na dobrą współpracę z parlamentarzystami oraz przedstawicielami różnych instytucji i organizacji, aby optymalnie pracować na rzecz Podkarpacia.

Jarosław Gowin popiera Mariusza Trojana

 

Mariusz Trojan jest człowiekiem, który wie, jak zatroszczyć się o Dębicę i jej mieszkańców. Jest doświadczonym samorządowcem, ale ma także umiejętności menadżerskie, dlatego bez wątpienia sprawdzi się w roli burmistrza miasta – mówił podczas konferencji prasowej 27 listopada Jarosław Gowin. – Pan Trojan jest jednocześnie człowiekiem bezpartyjnym, w przeciwieństwie do swojego kontrkandydata, za którym, wbrew temu, co sam mówi, opowiedziały się dwie partie: Platforma Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe – ugrupowania odpowiedzialne za liczne skandale i chaos w naszym państwie. Były minister sprawiedliwości zapewnił także wszystkich dębiczan, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza Dębicy ma pełne poparcie całego obozu zjednoczonej prawicy.

Sam Mariusz Trojan ponownie zachęcał dębiczan do wzięcia udziału w drugiej turze wyborów i oddania głosu na jego kandydaturę. Zapewnił, że jest człowiekiem kompromisu i ponad podziałami pragnie starać się o dobro wspólne mieszkańców tego miasta.

Trwa 80. posiedzenie Sejmu

fot. Krzysztof Białoskórski

Projekt ustawy o ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej między UE a Ukrainą to jeden z najważniejszych punktów rozpoczynającego się posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się też kilkoma propozycjami regulacji ważnych dla przedsiębiorców. Wśród nich jest rządowy projekt ustawy o obligacjach, która ułatwi firmom tanie i bezpieczne pozyskiwanie kapitału oraz projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, dzięki której załatwianie spraw dotyczących spółek jawnych, komandytowych i z ograniczoną odpowiedzialnością będzie możliwe przez Internet. Sejm będzie kontynuował prace nad propozycjami zmian w ustawie o usługach płatniczych, które obniżą maksymalne opłaty za płatności kartą. Izba zapozna się też z raportem Najwyższej Izby Kontroli na temat bezpieczeństwa na polskich drogach. Posłowie rozpatrzą także poprawki Senatu do m.in. ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy zakazującej sprzedaży śmieciowego jedzenia w szkołach oraz ustawy aktualizującej Krajowy Rejestr Sądowy.

Trzydniowe obrady rozpoczną się od rozpatrzenia w drugim czytaniu rządowego projektu ustawy o obligacjach. Projekt w kompleksowy sposób reguluje rynek obligacji w Polsce. Nowe przepisy określają zasady emisji i zmiany warunków emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Celem zmian jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. Projekt zastąpi obowiązującą obecnie ustawę o obligacjach z 29 czerwca 1995 r. Jak podkreśla wnioskodawca, w rozwiniętych gospodarkach najważniejszym źródłem finansowania rozwoju przedsiębiorstw, obok kredytów bankowych i emisji akcji, jest emisja obligacji. Rząd chce stworzyć nowe warunki emisji obligacji komercyjnych, które będą pełnić rolę dodatkowego, łatwiejszego niż kredyt, źródła pozyskania kapitału dla przedsiębiorstw. Nowe regulacje mają też zwiększyć pewność i bezpieczeństwo obrotu obligacji. Proponowane zmiany będą dotyczyć głównie: emitentów i nabywców obligacji komercyjnych m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, a także organizatorów emisji tj. głównie banków. Projekt ustawy umożliwia też podmiotom zagranicznym emisję obligacji oraz tworzenie spółek celowych na potrzeby emisji. Do projektu wprowadzono także instytucję zgromadzenia obligatariuszy. Ponadto projekt poszerza zakres instrumentów dostępnych emitentom. Chodzi o możliwość emisji obligacji wieczystych, które nie podlegają wykupowi, a świadczenie emitenta względem obligatariuszy polega na zapłacie odsetek w formie renty wieczystej. Emitować będzie można też obligacje podporządkowane, tj. takie, z których zobowiązania w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta podlegają zaspokojeniu w kolejności wskazanej w warunkach emisji. Do obligacji wyemitowanych przed wejściem w życie nowych regulacji będą stosowane dotychczasowe przepisy. Projekt wpłynął do Sejmu 9 września 2014 r. 15 września został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które następnie odbyło się 25 września. Po pierwszym czytaniu projekt rozpatrywała Komisja Finansów Publicznych. Na posiedzeniu 5 listopada przyjęła sprawozdanie wraz z poprawkami. Poprawki mają charakter legislacyjny, redakcyjny oraz merytoryczny. Jedna z nich dotyczy ochrony praw nabytych i doprecyzowuje, że prawo do emisji obligacji przychodowych (tj. dających nabywcom obligacji pierwszeństwo otrzymania pieniędzy z przychodów emitenta ze wskazanych źródeł) będą miały spółki, z którymi minister transportu zawrze lub już zawarł umowy o budowę i eksploatację autostrady płatnej (w tym m.in. koncesjonariusze umów koncesyjnych zawartych przed 18 listopada 2011 r.). Komisja zaproponowała też wydłużenie vacatio legis z 1 stycznia 2015 r. na 1 lipca 2015 r. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Krystyna Skowrońska.

Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, czyli propozycję tzw. ustawy okołobudżetowej. Uzupełnia ona projekt budżetu na przyszły rok i zapewnia jego prawidłową realizację. Propozycje zmian wynikają z zapisów projektu budżetu. W zakresie świadczeń i wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych rząd proponuje utrzymanie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że nie zmienią się uposażenie oraz diety parlamentarne posłów i senatorów. Na poziomie z 2014 r. pozostaną też co do zasady płace w „budżetówce” oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Rada Ministrów zwiększyła o 582 mln zł środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Ponadto, rząd proponuje przeznaczenie z Funduszu Pracy 835,3 mln zł na staże i szkolenia lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. W 2015 r. przewidziano też częściowe finansowanie rezydentur z budżetu państwa – do kwoty 60,75 mln zł. Ma to umożliwić odbycie specjalizacji przez wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015, tj. przez ok. 3,5 tys. osób. Jest to realizacja jednej z zapowiedzi premier Ewy Kopacz wygłoszonej podczas exposé w Sejmie. W projekcie doprecyzowano także przepisy dotyczące specjalizacji lekarzy. Rząd przewiduje również zmiany w podatku akcyzowym. Zostanie nim objęte wytwarzanie papierosów przy pomocy maszyn. Zmieniony zostanie ponadto sposób opodatkowania cygar i cygaretek – akcyza za te produkty ma być płacona od wagi, a nie od sztuki. Ponadto projekt zobowiązuje samorządy do przeznaczania na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom opiekunów osób niepełnosprawnych. Rząd przyjął projekt 28 października 2014 r. Dokument wpłynął do Sejmu 29 października 2014 r., a następnego dnia został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 7 listopada 2014 r. Projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych. Komisja przyjęła sprawozdanie 25 listopada 2014 r., w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja proponuje m.in.: uelastycznienie przepisów dotyczących specjalizacji lekarskich. Sprawozdanie przedstawi poseł Paweł Arndt.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest wzmocnienie organizacyjne, podniesienie sprawności działania, a także zwiększenie elastyczności w wykorzystywaniu kadr Służby Celnej oraz urzędów i izb skarbowych. Projekt wprowadza „jedno okienko rozliczeniowe”. To oznacza, że dyrektor tylko jednej z 16 izb celnych będzie rozliczał np. należności celne. Szefowi tylko jednej izby będzie też powierzone wykonywanie zadań wierzyciela. Projekt zakłada również usprawnienie kontroli prowadzonych przez Służbę Celną. Uproszczony ma być m.in. audyt przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie lub świadectwo na obrót towarami z zagranicą. Jednocześnie celnicy na przejściach granicznych będą mogli wykonywać niektóre proste zadania kontrolne przypisane organom podległym ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Rozwiązanie to skróci procedury kontrolne przy przekraczaniu granicy. Ponadto celem projektu jest zapobieganie nieprawidłowościom w Służbie Celnej. Np. funkcjonariusze pełniący służbę na przejściach granicznych będą podlegać takim samym badaniom psychofizjologicznym jak ci w wydziałach zwalczania przestępczości. Aby zapobiegać niewłaściwym praktykom, zaproponowano też wprowadzenie zakazu korzystania m.in. z prywatnych telefonów, tabletów i laptopów przez celników pełniących służbę na przejściach granicznych i w komórkach zwalczania przestępczości. Usprawnieniu i uelastycznieniu zarządzania zasobami ludzkimi w Służbie Celnej ma służyć m.in. propozycja, by zastępcą dyrektora izby celnej do spraw organizacyjno-finansowych, logistycznych i technicznych mógł zostać członek korpusu służby cywilnej. Proponowane przepisy przewidują też, że podobnie jak pozostałe służby mundurowe, funkcjonariusze celni przebywający na zwolnieniu lekarskim będą otrzymywać 80 proc. uposażenia, a jedynie w określonych przypadkach zachowają prawo do pełnego uposażenia chorobowego. Projekt ma także poprawić efektywność funkcjonowania administracji podatkowej i usprawnić pobór podatków. W tym celu zadania pomocnicze (np. obsługa finansowa i kadrowa urzędu), realizowane w izbach i urzędach skarbowych będą przeniesione na poziom województwa. Natomiast pracownicy wykonujący te zadania w urzędach skarbowych będą zajmować się bezpośrednią obsługą podatników. Rząd przyjął projekt 2 września 2014 r., a 16 września 2014 r. wpłynął on do Sejmu. 22 września 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na forum Izby. Pierwsze czytanie odbyło się 26 września 2014 r. Prace nad projektem były kontynuowane w Komisji Finansów Publicznych, która 6 listopada 2014 r. przyjęła go z poprawkami. Zaproponowano m.in., przesunięcie daty wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2015 r. na 1 kwietnia 2015 r. Ponadto posłowie proponują, aby celnicy mogli przeprowadzać niektóre kontrole przypisane organom podległym ministrowi rolnictwa nie tylko na granicach, ale też w oddziałach celnych na terenie kraju. Posłowie zaproponowali ponadto zwolnienie z odpowiedzialności karnej funkcjonariusza, który popełnił przestępstwo w wyniku wykonania polecenia służbowego. Sprawozdawcą komisji jest poseł Konstanty Oświecimski.

Posłowie będą kontynuowali w drugim czytaniu prace nad zmianami w ustawie o podatku akcyzowym. Projekt zwalnia z akcyzy samochody osobowe przeznaczone dla ratownictwa medycznego, jeżeli spełniają normy właściwe dla ambulansów ratunkowych i ruchomych jednostek intensywnej opieki medycznej. Projekt wpłynął do Sejmu 29 sierpnia 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów PO. 7 października 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Posłowie przeprowadzili pierwsze czytanie projektu 22 października br. Następnie projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych. Komisja na posiedzeniu 5 listopada br. zaproponowała poprawkę o charakterze legislacyjnym. Sprawozdanie przedstawi posłanka Renata Zaremba.

Obniżenie maksymalnych stawek opłaty interchange za płatności kartą to cel poselskiego projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, nad którym będą pracować posłowie. Opłata interchange to opłata z tytułu transakcji płatniczej przy użyciu karty, uiszczana przez agenta rozliczeniowego na rzecz wydawcy karty. Jest ona jednym z elementów opłaty akceptanta (punktu usługowo-handlowego), na którą składa się też opłata systemowa oraz marża agenta rozliczeniowego. Zgodnie z projektem opłata interchange nie będzie mogła przekroczyć 0,2 proc. wartości transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu karty debetowej oraz 0,3 proc. w przypadku karty kredytowej. Z kolei w przypadku transakcji wykonywanych przy użyciu karty płatniczej innej niż karta debetowa lub kredytowa stawka opłaty interchange nie będzie mogła przekroczyć 0,3 proc. Obecnie stawka opłaty interchange nie może przekroczyć 0,5 proc. Zgodnie z projektem nowo utworzone organizacje kartowe nie będą musiały stosować stawek opłaty interchange przez 5 lat od rozpoczęcia działalności, a nie 3 lata, jak obecnie. Projekt wpłynął do Sejmu 10 października 2014 r. jako inicjatywa grupy posłów KP PO. 29 października 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Finansów Publicznych. Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie 5 listopada 2014 r. i przyjęła sprawozdanie, w którym wniosła do projektu poprawki legislacyjne. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Wincenty Elsner.

Posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Proponowane rozwiązania przewidują dalszą informatyzację postępowania wieczystoksięgowego. Notariusze, komornicy i naczelnicy urzędów skarbowych obowiązkowo będą je wszczynali w formie elektronicznej. Drogą elektroniczną będą składane zarówno wnioski o założenie ksiąg wieczystych, jak i o wpis do nich. Wejście w życie tych przepisów przyspieszy postępowanie wieczystoksięgowe, a dzięki temu zabezpieczy interesy nabywców nieruchomości poprzez niezwłoczne umieszczenie informacji o kupnie w systemie informatycznym. Ponadto zgodnie z projektem pracodawcy i organy rentowe bez statusu osoby prawnej oraz przedsiębiorcy będą mogli udzielać pełnomocnictwa procesowego także pracownikom niebędącym radcami prawnymi. Rozwiązanie to ma objąć m.in. Zakład Emerytalno-Rentowy MSW oraz Prezesa KRUS. Projekt przyznaje też zdolność procesową i sądową wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności. Rząd przyjął projekt 24 czerwca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 25 lipca 2014 r. Pierwsze czytanie odbyło się 27 sierpnia 2014 r. Projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która 5 listopada br. przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Większość poprawek ma charakter legislacyjno-doprecyzowujący. Posłowie zaproponowali ponadto m.in. utrzymanie w mocy niektórych przepisów ustawy z 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym. Sprawozdanie przedstawi poseł Borys Budka.

Pod obrady Sejmu trafi w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany stanowią kontynuację procesu wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorców, umożliwiających im elektroniczne załatwianie spraw. Projekt zmienia przepisy regulujące rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek handlowych: jawnej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt wprowadza możliwość rejestracji spółek jawnych i komandytowych przez Internet, za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przy wykorzystaniu wzorców umów udostępnionych w tym systemie. Obecnie takie rozwiązanie dotyczy tylko spółek z o.o. Ponadto projekt umożliwia dokonywanie w tym trybie zmian w umowach spółek oraz rozwiązywanie spółek. Projekt zakłada ponadto korzystne zmiany w zakresie składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego – obok bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem ma być dopuszczony podpis potwierdzony profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). Wnioskodawcy proponują też obniżenie opłat sądowych od wniosków o wpis do rejestru spółek, których umowy zawarto przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Opłata od wniosku o pierwszy wpis ma zostać obniżona z 500 do 250 zł, a od wniosku o zmianę z 250 zł do 200 zł. Zgodnie z propozycją wnioskodawców ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r., a część przepisów ma obowiązywać od 1 kwietnia 2016 r. Projekt wpłynął do Sejmu 15 października 2014 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 22 października 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 5 listopada 2014 r. Projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 6 listopada br. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami o charakterze legislacyjno – doprecyzowującym. Sprawozdanie przedstawi poseł Robert Kropiwnicki.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska w kontekście prac z wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO i GMM). Projekt wprowadza do polskiego prawa dyrektywę PE i Rady 2009/41/WE regulującą zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Projekt doprecyzowuje też obowiązujące w Polsce przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne. W projekcie pojawiają się m.in. nowe pojęcia. Chodzi np. o mikroorganizmy, mikroorganizmy genetycznie modyfikowane (GMM) i zamknięte użycie GMM oraz zakład inżynierii genetycznej. Zgodnie z nowymi przepisami utworzony zostanie rejestr tych zakładów. Projekt doprecyzowuje też obecnie obowiązujące definicje. Jedną z nich jest zamknięte użycie GMO, które ma oznaczać poddanie organizmu modyfikacji genetycznej, hodowlę, magazynowanie, transport na terenie zakładu inżynierii genetycznej, niszczenie, wykorzystywanie zawsze z zastosowaniem zabezpieczeń mających na celu skuteczne ograniczenie kontaktu z ludźmi i środowiskiem oraz zapewnienie wysokiego poziomu ochrony. Analogiczna definicja została wprowadzona w odniesieniu do GMM. Analogicznie do GMO projekt wprowadza też Rejestr Zamkniętego Użycia GMM. Jednocześnie uszczegóławia i rozszerza zakres informacji, które w tym rejestrze będą zamieszczane i bezpłatnie udostępniane (część informacji może być zastrzeżona). Rejestr będzie prowadził minister środowiska. Podobnie jak w przypadku GMO zamknięte użycie GMM będzie wymagało zgody ministra środowiska. Projekt rozszerza też skład Komisji ds. GMO – organu opiniodawczo-doradczego ministra środowiska. Do dotychczasowych 19 członków, m.in. przedstawicieli 8 resortów i instytucji państwowych, jak również przedsiębiorstw związanych z biotechnologią (1 osoba) i organizacji ekologicznych (2 osoby), mają dołączyć minister spraw wewnętrznych i szef ABW. Zmieniona zostanie również jego nazwa – będzie to Komisja ds. GMM i GMO. Rząd przyjął projekt 29 kwietnia 2014 r. 15 maja 2014 r. projekt wpłynął do Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 10 czerwca 2014 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która skierowała go do podkomisji nadzwyczajnej. 22 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. 27 sierpnia 2014 r. odbyło się drugie czytanie projektu. Projekt trafił ponownie do komisji, która 5 listopada 2014 r. przyjęła poprawione sprawozdanie. Komisja zaproponowała m.in. dodanie przepisu zapewniajacego udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących wszystkich działań z GMM i GMO.

W porządku obrad 80. posiedzenia znalazło się też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia unijnego nr 651/2014 z 1 lipca 2014 r., które zakłada, że niektóre rodzaje pomocy są zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Dzięki temu pracodawcom zatrudniającym lub planującym zatrudnienie osób niepełnosprawnych, nadal bez przeszkód będzie mogła być udzielana pomoc publiczna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca, który przez 36 miesięcy zatrudnia osoby niepełnosprawne (np. bezrobotne skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy), może uzyskać pomoc w postaci zwrotu dodatkowych kosztów związanych z ich zatrudnieniem. Chodzi tu m.in. o koszty dostosowania pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnych oraz koszty adaptacji lub zakupu sprzętu ułatwiającego wykonywanie im pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. Projekt wprowadza ułatwienia w uzyskaniu dofinansowania wynagrodzeń dla nowych pracowników niepełnosprawnych. Dofinansowanie będzie przysługiwać m.in. tym pracodawcom, którzy zwiększyli zatrudnienie ogółem. Obecnie konieczne jest też wykazanie wzrostu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Pracodawca będzie mógł również otrzymać zwrot, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), kosztów szkolenia osoby zatrudnionej w celu pomagania pracownikowi niepełnosprawnemu m.in. w komunikowaniu się z otoczeniem. Rząd przyjął projekt 28 października 2014 r. 29 października 2014 r. projekt wpłynął do Sejmu, a dzień później został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 6 listopada 2014 r. komisja przeprowadziła pierwsze czytanie oraz przyjęła sprawozdanie, w którym wprowadziła do projektu poprawkę o charakterze redakcyjnym. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Sławomir Piechota.

Posłowie przeprowadzą też pierwsze czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu uelastycznienie przepisów w zakresie wymogów dotyczących organizowania imprez masowych. Chodzi tu w szczególności o mecze piłki nożnej. Projekt m.in. zmienia wymogi dotyczące liczebności służb porządkowych oraz obowiązki informacyjne spoczywające na organizatorach. W przypadku imprez masowych o podwyższonym ryzyku służby porządkowe będą musiały być zwiększone co najmniej o 200 proc., a obowiązek opracowania regulaminu obiektu, który obecnie spoczywa na organizatorze imprezy, zostanie przeniesiony na jego właściciela lub zarządcę. Projekt ustanawia też wojewódzki zespół interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, który będzie organem pomocniczym wojewody. W skład zespołu wejdą m.in. wojewódzki komendant Policji oraz Straży Pożarnej. Zespół wspomagałby realizację obowiązków związanych z zabezpieczaniem imprez masowych m.in. poprzez analizowanie zagrożeń związanych z ich organizacją na terenie danego województwa oraz ocenę podejmowanych w tym zakresie działań. Zmienione zostaną zasady bezpieczeństwa meczów piłki nożnej dotyczące m.in. identyfikacji uczestniczących w nich osób, wyposażenia obiektów, na których są one organizowane oraz sprzedaży biletów. Zgodnie z nowymi zasadami, obowiązek wyposażania obiektów w kompatybilne między sobą systemy elektroniczne służące m.in. do identyfikacji osób i sprzedaży biletów będzie obowiązywał tylko w przypadku meczów rozgrywanych w trzech najwyższych ligach rywalizacji mężczyzn. Zakres przetwarzania danych identyfikujących uczestników meczu obejmowałby imię, nazwisko i numer PESEL. Z obecnie obowiązującego katalogu usunięto by m.in. wizerunek twarzy. Projekt zakłada także zmiany w procedurze stosowania zakazów klubowych. Osoby ukarane będą mogły złożyć do podmiotu, który zastosował zakaz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Oprócz organizatora meczu piłki nożnej zakaz będzie mógł stosować także związek sportowy lub podmiot prowadzący rozgrywki. Wnioskodawcy proponują również wprowadzenie obowiązku konsultowania projektów budowlanych stadionów z komendantami wojewódzkimi Policji oraz Straży Pożarnej. Projekt wpłynął do Sejmu 12 września 2014 r. jako inicjatywa Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. 29 października 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi poseł Ireneusz Raś.

Drugie czytanie rządowego projektu ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony to kolejny punkt posiedzenia. W projekcie Sejm wyraża zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta tego dokumentu. Podpisanie układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą odbyło się w dwóch etapach. 21 marca 2014 r. podpisano tzw. polityczną część układu, a 27 czerwca tego roku zawarto porozumienie dotyczące utworzenia strefy wolnego handlu, współpracy w dziedzinie gospodarki oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Zdaniem rządu pełne stosowanie układu o stowarzyszeniu pozwoli na pogłębienie i przyspieszenie integracji Ukrainy z Unią Europejską, jej polityczną i gospodarczą stabilizację oraz modernizację. Poprzez stowarzyszenie z UE Ukraina zobowiązuje się do poszanowania wartości europejskich i zaangażowania na rzecz umacniania demokracji, przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, praw człowieka i swobód obywatelskich. Układ ustanawia też warunki dialogu politycznego z Ukrainą, w tym na obszarach objętych Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa UE. Część handlowa układu przewiduje m.in. znaczną liberalizację handlu rolno-spożywczego, zniesienie barier taryfowych i harmonizację standardów ukraińskich z unijnymi. Projekt wpłynął do Sejmu 14 października 2014 r. 21 października br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: do Spraw Unii Europejskiej i Spraw Zagranicznych. 5 listopada br. komisje przyjęły projekt bez poprawek. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Robert Tyszkiewicz.

Izba w pierwszym czytaniu zajmie się również senackim projektem nowelizacji ustawy Kodeks karny wykonawczy. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 lutego 2014 r. (sygn. akt K 22/10). Zgodnie z senacką propozycją funkcjonariusz, który nie wchodzi w skład personelu medycznego, nie będzie mógł być obecny podczas udzielania skazanemu świadczeń zdrowotnych. Ta zasada nie będzie obowiązywać w przypadku niebezpiecznych skazanych lub gdy asysta funkcjonariusza jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa członka personelu medycznego. Projekt wpłynął do Sejmu 10 października 2014 r. 4 listopada br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie projektu przedstawi senator Grażyna Sztark.

Posłowie przeprowadzą drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem do rad nadzorczych spółek zarządzających strefami w miejsce przedstawiciela wojewody wejdzie przedstawiciel ministra finansów. Jest to związane z formą pomocy publicznej udzielanej w strefach (zwolnienia podatkowe), położeniem stref na terenie kilku województw i tym, że wojewoda nie odpowiada za rozwój regionalny. Ponadto projekt nakłada na spółki zarządzające sse obowiązek współpracy ze szkołami ponadgminazjalnymi i wyższymi. Jej celem ma być dostosowanie oferty edukacyjnej i programów nauczania do potrzeb pracodawców. Dodatkowo zarządzający strefami będą mieli za zadanie podejmować działania ułatwiające powstawanie struktur klastrowych w strefach. Ponadto projekt doprecyzowuje pojęcie „pomocy publicznej”. Zgodnie z nowymi regulacjami pomocą publiczną jest zwolnienie od podatku dochodowego. Projektowane przepisy zakładają także, że dokumentacja związana z udzielaniem pomocy publicznej (zwolnień podatkowych) będzie musiała być przechowywana 10 lat, tyle ile wydłużany tą nowelizacją okres przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy. Ponadto wnioskodawca proponuje, aby cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie oznaczało obowiązek zwrotu otrzymanej pomocy publicznej (zwolnień podatkowych). Przedsiębiorca do czasu zwrotu pomocy nie będzie mógł uzyskać nowego zezwolenia. Projekt zakłada również, że wniosek do ministra gospodarki o zwolnienie z podatku ma być składany w ramach przetargu lub rokowań. Możliwe będzie wcześniejsze złożenie wniosku do ministra gospodarki przez dużego przedsiębiorcę, gdy planuje on nową inwestycję na gruncie nieobjętym strefą. Przedsiębiorca taki będzie mógł rozpocząć inwestycję po potwierdzeniu przez ministra gospodarki spełnienia tzw. efektu zachęty – w tym przypadku przedsiębiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu niewłączenia terenu do strefy lub niewydania zezwolenia. W projekcie założono możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie na wniosek przedsiębiorcy (obecnie przedsiębiorca może złożyć wniosek o wygaszenie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie). Wprowadzenie nowego rozwiązania jest konieczne w związku z ograniczeniem przesłanek wygaszenia zezwolenia do jednej sytuacji. Przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o wygaszenie zezwolenia, gdy przed dniem złożenia wniosku nie korzystał ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie zezwolenia. Projekt ma też na celu ujednolicenie zasad zmiany zezwolenia na działalność w strefie – bez względu na datę jego wydania, przede wszystkim w zakresie obniżenia warunku zatrudnienia. Rząd przyjął projekt 7 października 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 22 października br., a 29 października został skierowany do pierwszego czytania do Komisji Gospodarki. Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie projektu 5 listopada 2014 r.  Projekt trafił do podkomisji nadzwyczajnej. Komisja przyjęła 25 listopada br. sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Sprawozdanie przedstawi posłanka Mirosława Nykiel.

Posłowie zapoznają się z Informacją Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dokument podsumowuje m in. stan infrastruktury drogowej, funkcjonowanie systemu nadzoru oraz przygotowanie kierowców. Zgodnie z Informacją bezpieczeństwo na polskich drogach poprawia się, ale i tak cały czas negatywnie wyróżniamy się na tle innych krajów UE. Na przestrzeni ostatnich 10 lat zmniejszyła się zarówno liczba śmiertelnych ofiar wypadków z 5,7 tys. ofiar rocznie do 3,4 tys. (spadek o 41 proc.), jak i liczba osób rannych z 64 tys. do 44 tys. (spadek o 31 proc.). W ocenie NIK wpływ na to miała rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej. W latach 2003-2013 długość autostrad zwiększyła się o 1080 km, dróg ekspresowych o 1016 km, natomiast w latach 2007-2013 oddano do użytku 582 km obwodnic. W 2013 r. łączne wydatki na budowę i remont dróg wyniosły 11,7 mld zł. Dokument wskazuje, iż na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym miały wpływ również działania Policji, np. organizowanie działań prewencyjnych oraz wzrost liczby policjantów pełniących służbę na drodze. NIK podkreślił jednak, iż pomimo powyższych danych polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w UE, m.in. ze względu na: zły stan techniczny dróg krajowych – najgorszy w woj. dolnośląskim (49 proc.), lubuskim (47 proc.) i śląskim (44 proc.), problem egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie przepisów ruchu drogowego przez obcokrajowców czy mało skuteczny system nadawania uprawnień do kierowania pojazdami – kierowcy młodzi wiekiem i stażem są sprawcami około 20 proc. wypadków drogowych. NIK zwróciła uwagę na brak powszechnego, spójnego systemu oddziaływania na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dlatego też zaproponowała m.in. powołanie Krajowego Systemu Zarządzania i Kontroli Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zapewnienie stabilnego finansowania zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeprowadzenie reorganizacji struktur odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu nadzoru nad ruchem drogowym oraz promocję właściwych zachowań wśród jego uczestników. Dokument wpłynął do Sejmu 22 października 2014 r., a 24 października br. został skierowany do rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu. Informację przedstawi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Rozpatrzenie w drugim czytaniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o straży gminnej oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym to kolejny punkt 80. posiedzenia Sejmu. Autorzy proponują, by straż miejska straciła prawo używania fotoradarów oraz karania kierowców za nieprawidłowe parkowanie. Zdaniem wnioskodawców obecne uprawnienia straży miejskiej służą zwiększaniu wpływów do budżetów gminnych a nie poprawie bezpieczeństwa obywateli. Wnioskodawcy powołali się również na raport NIK, który pokazuje 200-procentowy wzrost liczby wykroczeń komunikacyjnych wykrywanych przez straż i zaledwie 2,7-procentowy wzrost działań straży na rzecz zwiększenia porządku publicznego. W uzasadnieniu podkreślono, że zgodnie z raportem konieczne jest także doprecyzowanie zasad pracy staży miejskiej i nadzoru nad nią. Projekt wpłynął do Sejmu 19 kwietnia 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Twój Ruch. 26 czerwca 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 12 września 2013 r. komisje przyjęły sprawozdanie, w którym wnoszą o odrzucenie projektu. Sprawozdanie przedstawi posłanka Ligia Krajewska.

Posłowie w pierwszym czytaniu rozpatrzą poselski projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny wykonawczy. Celem projektu jest dostosowanie prawa polskiego do wymagań wynikających z wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach: Piechowicz przeciwko Polsce (skarga nr 20071/07) oraz Horych przeciwko Polsce (skarga nr 13621/08). Proponowane zmiany odnoszą się przede wszystkim do kryteriów kwalifikowania osób skazanych oraz tymczasowo aresztowanych, jako stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, a także stosowania wobec nich wzmożonych rygorów bezpieczeństwa jak np. monitoring cel. Projekt wpłynął do Sejmu 12 września 2014 r. jako inicjatywa poselska KP PO. 4 listopada br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni poseł Witold Pahl.

Izba rozpatrzy stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Jest to kompleksowa regulacja, która zastąpi rozwiązania przyjęte w 1986 r. Konieczność ich modyfikacji wynika ze zmian społeczno-prawnych oraz postępu technologicznego. Uchwalone przepisy mają umożliwić szybsze i prostsze załatwianie spraw w urzędach stanu cywilnego. Najważniejszą zmianą jest elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego: aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Rozwiązanie to ma umożliwić wydawanie obywatelom papierowych odpisów aktów stanu cywilnego w dowolnym USC. Możliwe będzie ponadto uzyskanie odpisu w formie elektronicznej. Ustawa liberalizuje zasady zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego. Będzie to możliwe pod warunkiem, że miejsce ślubu umożliwi zachowanie uroczystej formy oraz zapewni bezpieczeństwo uczestników. Możliwość ta będzie wiązała się z dodatkową opłatą. W przypadku zawierania małżeństwa poza USC z powodu szczególnych okoliczności (np. w razie zagrożenia życia lub podczas pozbawienia wolności), spisanie takiego aktu nie będzie dodatkowo płatne. Ponadto ustawa m.in. wyodrębnia tzw. rejestr uznań, który będzie obejmował oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa. Sejm uchwalił ustawę 10 października 2014 r. 6 listopada 2014 r. Senat wprowadził do niej 19 poprawek, głównie o charakterze redakcyjno – doprecyzowującym.

Posłowie rozpatrzą też senackie poprawki do ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Ustawa wprowadza jednolity system orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej. Zgodnie z ustawą, w miejsce systemu orzecznictwa obejmującego: wojewódzkie komisje lekarskie, okręgowe komisje lekarskie i Centralną Komisję Lekarską (CKL) wprowadzono system dwuinstancyjny złożony z rejonowych komisji lekarskich i CKL. Dotychczasowe zatwierdzanie orzeczeń komisji wojewódzkich przez komisje okręgowe zastąpiono trybem skargowym. Jeśli funkcjonariusz lub kandydat do służby nie będzie się zgadzał z treścią orzeczenia komisji rejonowej, będzie miał prawo odwołać się do Centralnej Komisji Lekarskiej z siedzibą w Warszawie. CKL będzie mogła też rozpatrywać odwołania poprzez składy orzekające działające na terenie kraju. Konkretne miejscowości określi w zarządzeniu Minister Spraw Wewnętrznych. Ponadto ustawa ujednolica kategorie zdolności kandydatów do służby i funkcjonariuszy. W przypadku funkcjonariuszy wprowadza kategorie: A –  „zdolny do służby”, B – „zdolny do służby z ograniczeniem”, C – „niezdolny do służby”. Natomiast w odniesieniu do kandydatów nowe przepisy przewidują kategorie: Z –  „zdolny”, N – „niezdolny”. Sejm uchwalił ustawę 10 października 2014 r. Przepisy regulujące funkcjonowanie komisji lekarskich podległych szefowi MSW zyskały w ten sposób rangę ustawową. Dotychczas kwestie te były zapisane w rozporządzeniach. 6 listopada 2014 r. Izba druga zaproponowała do ustawy 16 poprawek, które mają głównie charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu do ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Nowe przepisy kompleksowo regulują zasady ochrony pokrzywdzonych i świadków przed zastraszeniem i odwetem w trakcie i po zakończeniu postępowania karnego i karnoskarbowego. Zgodnie z ustawą, decyzję o zapewnieniu pomocy i ochrony będzie podejmował komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, której ma być ona udzielona. Decyzja będzie podejmowana na wniosek osoby zainteresowanej, sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Podstawowym rozwiązaniem będzie ochrona świadka lub pokrzywdzonego na czas procesu, obejmująca np. asystę funkcjonariuszy Policji podczas czynności procesowych. W przypadku wysokiego, realnego stopnia zagrożenia życia lub zdrowia, ochrona osobista świadka lub pokrzywdzonego będzie polegać m.in. na stałej lub czasowej asyście policjantów, czasowej obserwacji osoby lub miejsca jej przebywania. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy inne środki ochrony będą niewystarczające, zmieniane będzie miejsce pobytu osoby chronionej. Osoba objęta tą formą ochrony będzie mogła otrzymywać comiesięczną pomoc finansową (na potrzeby mieszkaniowe, życiowe i na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych). Przy komendach wojewódzkich Policji będą funkcjonować koordynatorzy ds. zapewnienia bezpieczeństwa osób występujących w procesie karnym. Do ich zadań będzie należało m.in. zapewnienie współpracy jednostek Policji w udzielaniu i zapewnianiu pomocy i ochrony. Uchwalona przez Sejm ustawa wprowadza zasadę poufności danych dotyczących miejsca zamieszkania i zatrudnienia świadka. Dane te mają być zamieszczane nie w protokole, ale w odrębnym załączniku do protokołu. Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych. Senatorowie zaproponowali objęcie ochroną także świadków w sprawach o wykroczenia. Ponadto Senat wprowadził jeszcze 24 poprawki głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. Sejm uchwalił ustawę 10 października 2014 r. Stanowisko Senatu wpłynęło 6 listopada br. Komisje Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Spraw Wewnętrznych rozpatrzą je 26 listopada 2014 r.

Sejm rozpatrzy też senackie poprawki do uchwalonej 7 listopada 2014 r. nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma zapewnić większą zgodność zapisów rejestru z rzeczywistym funkcjonowaniem firm i instytucji, które są do niego wpisane. Ustawa ma m.in. uporządkować wpisy nieprzerejestrowanych oraz tzw. martwych spółek. Ponadto określa zasady przejmowania majątku wykreślonych z KRS podmiotów. Nowelizacja wzmacnia funkcję kontrolną sądu rejestrowego – rozszerza możliwości działania z urzędu w odniesieniu do aktualizacji wpisów. Ustawa przewiduje, że organy spółki lub inne podmioty – członkowie zarządu będą mogły zostać wezwane do złożenia obowiązkowych dokumentów. Na przekazanie ich członkowie zarządu będą mieli 7 dni, a jeśli nie dopełnią tego obowiązku, nałożona zostanie na nich grzywna. 20 listopada 2014 r. Senat wprowadził do ustawy 9 poprawek, które mają głównie charakter legislacyjny. Ponadto Senat proponuje m.in. żeby sąd rejonowy miał obowiązek, a nie tylko możliwość wszczęcia postępowania o rozwiązanie podmiotu, jeżeli nie dopełni on obowiązku wpisowego w ciągu pół roku od wejścia w życie ustawy.

Posłowie rozpatrzą też senackie poprawki do ustawy uchylającej „Program dla Odry-2006”. Polska jako kraj UE jest zobowiązana do wdrożenia jednolitego sposobu gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej oraz rezygnacji z sektorowych i regionalnych planów w tym zakresie. W lipcu 2013 r. Rada Ministrów przyjęła „Plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej”, który m.in. zobowiązał Ministra Administracji i Cyfryzacji do rezygnacji z „Programu dla Odry – 2006” z chwilą zatwierdzenia przez rząd przejściowych dokumentów strategicznych tzw. masterplanów. W sierpniu 2014 r. rząd przyjął masterplany m.in. dla obszaru dorzecza Odry, które uwzględniają priorytety strategiczne polityki wodnej UE. „Program dla Odry-2006” nie będzie realizowany od 1 stycznia 2015 r. W myśl przepisów przejściowych, możliwa będzie kontynuacja niezakończonych zadań programu do końca przyszłego roku. Ustawa zapewnia też m.in. środki na ich realizację. Sejm uchwalił ustawę 7 listopada br. Senat rozpatrzył ustawę 20 listopada br. i uchwalił do niej 5 poprawek o charakterze doprecyzowującym i uściślającym przepisy. Sejmowe Komisje Finansów Publicznych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzą uchwałę Senatu na posiedzeniu zaplanowanym na 26 listopada br.

Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja m.in. określa maksymalną wysokość opłaty za odbiór śmieci, co stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r. Za śmieci segregowane gmina będzie mogła nałożyć maksymalną miesięczną opłatę wyliczaną według algorytmu, którego podstawą będzie przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem, publikowany przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym. W przypadku metody naliczania opłaty od mieszkańca stawka wyniesie nie więcej niż 2 proc. tego wskaźnika. Natomiast jeśli wybrana zostanie metoda od: m3 zużytej wody, powierzchni lokalu lub gospodarstwa domowego, wtedy maksymalne stawki to odpowiednio: 0,7 proc., 0,08 proc. i 5,6 proc. Za odbiór śmieci zmieszanych opłata będzie wyższa, ale nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności maksymalnej stawki za odpady segregowane. Nowelizacja wprowadza też minimalną częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych od kwietnia do października. Z bloków śmieci będą odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień, a z domów jednorodzinnych nie rzadziej niż co 2 tygodnie. W gminach wiejskich częstotliwość odbioru śmieci będzie mogła być rzadsza. Nowelizacja przewiduje również, że osoba przeprowadzająca się w danym miesiącu na teren innej gminy, będzie wnosić opłatę za odbiór śmieci za miesiąc, w którym się przeprowadziła, do gminy dotychczasowego zamieszkania, a w nowej gminie – od kolejnego miesiąca. W ustawie zapisano też, że egzekucja opłat za odbiór śmieci komunalnych nie będzie już zadaniem gmin, ale urzędów skarbowych. Ponadto, nowelizacja doprecyzowuje obowiązki właścicieli nieruchomości m.in. w zakresie deklaracji śmieciowych. Zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych będą mogły żądać od właścicieli lokali lub osób faktycznie je zamieszkujących podania danych do określenia wysokości opłaty za śmieci. Ustawa zwalnia też mieszkańców z obowiązku składania nowych deklaracji śmieciowych przy zmianie stawki opłaty. Senat proponuje przywrócenie możliwość prowadzenia egzekucji opłaty śmieciowej przez gminy wobec osób niepłacących podatku śmieciowego. Te gminy, które nie będą chciały tego robić samodzielnie, będą przekazywać ten obowiązek urzędom skarbowym. Kolejna poprawka przywraca także dotychczasowe, sprzed nowelizacji, przepisy o gminnych przetargach śmieciowych. Przetargi będą mogły dotyczyć odbierania śmieci lub odbierania z zagospodarowaniem. Sejm uchwalił ustawę 10 października 2014 r. 6 listopada 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki.

Posłowie zajmą się też stanowiskiem Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o środkach ochrony roślin. Nowe przepisy znoszą obowiązek tłumaczenia na język polski dokumentacji załączanej do wniosków o rejestrację środków ochrony roślin. Będzie można ją składać w języku angielskim. Ponadto nowelizacja wprowadza możliwość dodatkowego atestowania środków ochrony roślin, którym upłynął termin przydatności. Preparaty te będzie można sprzedawać i używać przez 12 miesięcy po upływie terminu ważności, pod warunkiem przeprowadzenia badań przydatności do użycia. Sejm uchwalił ustawę 10 października 2014 r., a 6 listopada br. Senat zaproponował poprawki o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym.

Izba rozpatrzy stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Zgodnie z ustawą, w ramach krajowego systemu ewidencji producentów jeden wspólny numer identyfikacyjny będzie nadawany małżonkom będącym współposiadaczami gospodarstwa rolnego. Małżonkowie, którzy mają oddzielne gospodarstwa rolne będą mogli otrzymać oddzielne numery identyfikacyjne. Dzięki tej zmianie o płatności unijne będzie mogło ubiegać się każde z nich. Jest to rozwiązanie dostosowujące przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2013 r. Jednocześnie Sejm uchwalił, że ciężar dowodu, że istnieją podstawy do podziału gospodarstwa rolnego będzie spoczywał na zainteresowanych. Sejm uchwalił ustawę 23 października 2014 r. 20 listopada 2014 r. Senat zaproponował m.in., by rolnicy przedstawiali dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności rolniczej w oddzielnym gospodarstwie rolnym na żądanie kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Posłowie rozpatrzą też propozycje senackich zmian do nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nowe przepisy przewidują, że w szkołach (oprócz szkół dla dorosłych), przedszkolach i tzw. innych formach wychowania przedszkolnego nie będzie można sprzedawać niezdrowej żywości, np. chipsów czy fast foodów. Zakazane będzie też podawanie i reklamowanie tzw. „śmieciowego jedzenia” w tych placówkach. Za nieprzestrzeganie zakazu będą grozić kary pieniężne od 1 tys. do 5 tys. zł. Dyrektor placówki będzie mógł też rozwiązać umowę z firmą cateringową lub właścicielem sklepiku. Zgodnie z nowelizacją, grupy produktów spożywczych, które będzie można sprzedawać dzieciom i młodzieży określi w rozporządzeniu Minister Zdrowia. W przepisach wykonawczych zostaną też zapisane wymagania, jakie będzie musiało spełniać jedzenie podawane np. w szkolnych stołówkach. Wydając rozporządzenie, minister będzie miał obowiązek uwzględnić wartości odżywcze i zdrowotne środków spożywczych oraz normy żywienia dzieci i młodzieży. Dodatkowo dyrektor placówki będzie mógł ustalić w porozumieniu z radą rodziców szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub podawania dzieciom i młodzieży. Ustawa ma wejść w życie 1 września 2015 r. Sejm uchwalił ustawę 23 października 2014 r. a 20 listopada 2014 r. Senat wprowadził do niej 6 poprawek, które mają charakter porządkujący i doprecyzowujący. Senat proponuje m.in. usunięcie z ustawy przepisu przejściowego, który dawał firmom prowadzącym działalność przed jej wejściem w życie dodatkowe 3 miesiące na dostosowanie się do nowych, bardziej restrykcyjnych przepisów. Senat proponuje też m.in. żeby nie stosować w ustawie sformułowania „podający żywność”, ponieważ w przypadku dosłownego traktowania przepisów mogłoby dojść do sytuacji, gdy karani byliby np. kelnerzy.

Sejm zajmie się też w drugim czytaniu poselskim projektem uchwały w sprawie uczczenia 75. rocznicy wysiedleń ludności cywilnej z Gdyni przez okupanta niemieckiego i oddania hołdu ich ofiarom. W projekcie uchwały Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przypomina i oddaje cześć 80.000 obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na terenie miasta Gdyni padli ofiarą pierwszej w okupowanej Polsce zorganizowanej przez Niemców akcji przymusowych wysiedleń, obliczonej na całkowite wyeliminowanie osób narodowości polskiej. Projekt wpłynął do Sejmu 23 października 2014 r. z inicjatywy grupy posłów PiS. 29 października 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu.

W bloku głosowań 80. posiedzenia Sejmu Izba zdecyduje m.in. w sprawie wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt przewiduje zastąpienie obecnej dwustopniowej skali podatkowej PIT (18 proc. i 32 proc.) skalą czterostopniową (15 proc., 18 proc., 32 proc. i 50 proc.). Zgodnie z tą propozycją: 15 proc. stawką będą opodatkowane dochody nieprzekraczające rocznie 20.160 zł, 18 proc. dochody w przedziale 20.160 – 85.528 zł, 32 proc. dochody pomiędzy 85.528 a 360.000 zł, a 50 proc. dochody powyżej 360.000 zł. Bez zmian pozostanie wysokość kosztów uzyskania przychodów osób zatrudnionych na etacie oraz m.in. w spółdzielniach pracy i pracujących chałupniczo. Projekt przewiduje ponadto, że nie zmieni się kwota wolna od podatku – wynosi ona obecnie 3.091 zł. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Projekt wniosła do Sejmu 27 sierpnia 2014 r. grupa posłów KP SLD. 7 listopada br. odbyło się pierwsze czytanie projektu na posiedzeniu Sejmu.
Ponadto Izba dokona wyboru uzupełniającego członka Trybunału Stanu. Wybór jest związany z rezygnacją złożoną przez sędziego Tomasza Górskiego 8 października 2014 r. Kandydatem na jego miejsce jest adwokat Piotr Pszczółkowski, który od 1999 r. prowadzi praktykę jako członek Izby Adwokackiej w Łodzi. Kandydatura została zgłoszona 7 listopada 2014 r. przez grupę posłów KP PiS. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Stanisław Piotrowicz. Wybór członków TS następuje bezwzględną większością głosów.

Posłowie rozpoczną też w pierwszym czytaniu prace nad rządowym projektem ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Rząd proponuje, by od 1 stycznia 2015 r. rodziny wielodzietne otrzymały dokument zapewniający im specjalne uprawnienia, niezależnie od osiąganych przez nie dochodów. Program ma objąć rodziny, w których rodzic (rodzice) lub małżonkowie rodziców wychowują co najmniej troje dzieci poniżej 18. roku życia, a w przypadku dzieci uczących się lub studiujących – poniżej 25. roku życia. Dzieci spełniające te kryteria mają zachować uprawnienia pomimo zmniejszania się liczby dzieci w rodzinie wielodzietnej – np. w przypadku ukończenia przez jedno z rodzeństwa 25. roku życia. W przypadku rodzin posiadających dzieci o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, Karta będzie przyznawana bez względy na ich wiek. Do otrzymania Karty będą też uprawnieni rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Dokument ma być wydawany bezpłatnie na czas nieokreślony przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Rada Ministrów proponuje, by dokument przyznawał prawo do zniżek m.in. w niektórych muzeach, rezerwatach przyrody i obiektach rekreacyjno-sportowych, a także w opłatach paszportowych. Posiadacze Kart mają też otrzymać 37-procentową ulgę na jednorazowe przejazdy koleją i 49-proc. na bilety miesięczne. Wnioskodawca proponuje przyznanie tym osobom prawa bezpłatnego wstępu do parków narodowych. Rząd zakłada, że uprawnienia dla posiadaczy kart będą mogły przyznawać także jednostki podległe samorządom oraz przedsiębiorstwa prywatne. Każdy uczestnik programu otrzyma prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Rząd przyjął projekt 25 listopada 2014 r. Tego samego dnia dokument wpłynął do Sejmu. 26 listopada br. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje minister pracy i polityki społecznej.

Przedmiotem prac posłów będzie też rozpatrywany w drugim czytaniu komisyjny projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP. Projekt znosi obowiązek opiniowania przez ministra właściwego ds. członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE projektów ustaw pod kątem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej na każdym etapie prac sejmowych. Projekty mają być opiniowane wyłącznie w pierwszej fazie inicjatywy legislacyjnej, czyli przed rozpoczęciem pierwszego czytania. Wnioskodawcy przypominają, że np. we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku opiniowania aktów prawnych w zakresie zgodności z prawem unijnym, podczas parlamentarnej fazy procesu legislacyjnego, a w Polsce był on istotny przed wstąpieniem do UE. Dodatkowo projekt zwalnia przedstawicieli ministra właściwego ds. członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE z udziału w posiedzeniach komisji sejmowych. Zniesiony ma być też obowiązek zawiadamiania go o terminach i porządku dziennym posiedzeń komisji. Uchwała miałaby wejść w życie po upływie 2 miesięcy od ogłoszenia. Projekt wpłynął do Sejmu 21 lutego 2013 r. jako inicjatywa Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich i tego samego dnia został skierowany do pierwszego czytania w tej komisji. Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie 19 marca 2014 r. i przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o zmianę terminu wejścia w życie uchwały na 1 stycznia 2015 r. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Włodzimierz Bernacki.

W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzy poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks karny oraz ustawy Kodeks wykroczeń. Wnioskodawcy chcą doprecyzowania przepisów dotyczących karania za jazdę pod wpływem i po spożyciu narkotyków. Autorzy projektu zauważają, że obecne przepisy nie mówią, jakie stężenie środków odurzających w organizmie stanowi wykroczenie, a jakie przestępstwo. W przypadku delta-9-tetrahydrokanabinolu (tzw. THC) – substancji charakterystycznej dla produktów pozyskiwanych z konopi indyjskich, wnioskodawcy proponują, by to jej stężenie we krwi decydowało o kwalifikacji prawnej czynu. Stężenie od 5 do 10 nanogramów na mililitr ma być wykroczeniem (tzw. stan po spożyciu środka odurzającego), a stężenie większe przestępstwem (tzw. stan pod wpływem środka odurzającego). W przypadku pozostałych środków odurzających autorzy proponują, by rozstrzygało kryterium stopnia zakłócenia sprawności psychomotorycznej. Jeśli zaburzenie sprawności przypomina stan jak po spożyciu alkoholu, będziemy mieć do czynienia z wykroczeniem, a w innym przypadku – przestępstwem. Projekt wpłynął do Sejmu 4 września 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza posłów KP TR. 21 października br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie projektu przedstawi poseł Michał Kabaciński.

Posłowie rozpatrzą ponadto w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o rybołówstwie morskim. Jego celem jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania tego sektora gospodarki. Proponowane rozwiązania dostosowują prawo krajowe do rozwiązań unijnych. Projekt ma zastąpić ustawę z 2004 r. Projekt w sposób całościowy określa zasady wykonywania rybołówstwa morskiego. Wskazuje także organy i tryb postępowania m.in. w sprawach nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do jego wykonywania. Rząd proponuje rozszerzenie definicji rybołówstwa morskiego. Dotychczas był to połów organizmów morskich do celów zarobkowych. W projekcie czynności te mają zostać nazwane rybołówstwem komercyjnym, a szersze pojęcie rybołówstwa morskiego obejmie także połowy rekreacyjne, dokonywane dla celów naukowych lub szkoleniowych oraz m.in. zarybianie. W odniesieniu do połowów komercyjnych projekt przewiduje, że będą one mogły być prowadzone wyłącznie przez statki rybackie wpisane do rejestru, posiadające licencję i zezwolenie połowowe. Wpisy będą następowały w drodze decyzji administracyjnej, a za rejestr ma być odpowiedzialny minister właściwy do spraw rybołówstwa. Rząd proponuje podział floty rybackiej w zależności od obszaru wykonywania połowów na flotę działającą na Zalewach (morskich wodach wewnętrznych), Morzu Bałtyckim oraz dalekomorską, tj. dokonującą połowów poza Bałtykiem. Rozwiązania te mają zapewnić bezpieczeństwo wykonywania połowów oraz ochronę ekosystemów poszczególnych akwenów. Na możliwość rejestracji statku w konkretnym segmencie ma też mieć wpływ jego maksymalna zdolność połowowa. Zgodnie z projektem, minister właściwy do spraw rybołówstwa ustali w rozporządzeniu wieloletnie udziały połowowe dla określonych gatunków organizmów morskich. Następnie co pięć lat będzie te udziały aktualizował. Udziały mają być przyznawane w drodze decyzji na wniosek armatorów i będą dotyczyły określonego gatunku organizmu morskiego. Projekt wprowadza też m.in. możliwość zarządzania kwotami połowowymi przez uznane organizacje producentów ryb. Rząd przyjął projekt 12 listopada 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 24 listopada 2014 r., a 25 listopada br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie nowych ram polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030. O przedstawienie informacji wnioskował KP PiS. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. szkolnictwa zawodowego, rządowej strategii budowy szerokopasmowego Internetu oraz organizacji wyborów samorządowych w 2014 r.

 

www.sejm.gov.pl

Parlamentarzyści, marszałek, wiceburmistrz i radni udzielili poparcia Mariuszowi Trojanowi

 

22 listopada w Biurze Poselskim posła Jana Warzechy odbyła się kolejna konferencja prasowa z udziałem zwycięzców w wyborach do Rady Miejskiej sprzed tygodnia. Tym razem w ich otoczeniu swojego zdecydowanego poparcia udzielili Mariuszowi Trojanowi – kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości europoseł Tomasz Poręba i gospodarz województwa podkarpackiego – marszałek Władysław Ortyl, a także poseł Kazimierz Moskal i senator Zdzisław Pupa. Natomiast wiceburmistrz Jerzy Gągała, który kandydował w I turze na urząd włodarza Dębicy, zaapelował do swoich wyborców, aby teraz, w II turze zagłosowali na Mariusza Trojana.

Andrzej Duda popiera kandydaturę Mariusza Trojana na burmistrza Dębicy, film

Andrzej Duda – europoseł i kandydat PiS na prezydenta RP oficjalnie poparł Mariusza Trojana – kandydata Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza Dębicy podczas spotkania, które odbyło się w piątek 21 listopada w Biurze Poselskim posła Jana Warzechy w Dębicy.

 

Podczas konferencji prasowej Andrzej Duda odpowiadał m.in. na pytania związane z aktualną sytuacją w kraju. Odniósł się do zachowania władz, lekceważącej postawy prezydenta Bronisława Komorowskiego wobec skandalu z PKW w roli głównej. – To dramatyczny moment dla polskiej demokracji, bo wielu Polaków, widząc ten chaos i zakłamania czuje się zniechęconych – mówił Andrzej Duda. – Chciałbym jednak mimo to gorąco zachęcić wszystkich dębiczan do pójścia na drugą turę wyborów i zagłosowania na mądrego kandydata. Mądrego i rozsądnego, którym bez wątpienia jest pan Mariusz Trojan.

Europoseł poparł także kandydaturę Mariusza Trojana na burmistrza Dębicy i zachęcił mieszkańców Dębicy do głosowania na niego podczas II tury wyborów. – Pan Mariusz ma całkowite poparcie PiS, również w osobie prezesa Jarosława Kaczyńskiego – zapewnił Duda. – Bierzemy za niego pełną odpowiedzialność i jesteśmy przekonani, że idealnie nadaje się do tej funkcji. Ma doświadczenie samorządowe, menadżerskie, był przedsiębiorcą, jest gotów służyć dobru publicznemu.

Po konferencji prasowej europoseł Andrzej Duda, poseł Jan Warzecha i Mariusz Trojan złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą Ryszarda Siwca – dębiczanina, który na znak protestu przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację dokonał aktu samospalenia podczas obchodów Centralnych Dożynek w Warszawie 8 września 1968 r. W 2009 r. podczas obchodów 100-lecia urodzin R. Siwca poseł Andrzej Duda reprezentował w Dębicy ówczesnego prezydenta RP – Lecha Kaczyńskiego.

Andrzej Duda (ur. 16 maja 1972 w Krakowie) – polski prawnik, nauczyciel akademicki, od 2006 do 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, były członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm VII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

 

To zaprzeczenie demokracji – konieczne są nowe wybory

Prawo i Sprawiedliwość chce nowych wyborów samorządowych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprosił na spotkanie w Sejmie przewodniczących klubów parlamentarnych. PO i PSL nie skorzystały z zaproszenia. Na spotkaniu obecni byli Leszek Miller i Jarosław Gowin.
Aktualna sytuacja związana z wyborami samorządowymi jest zagrożeniem dla polskiego systemu demokratycznego i podstawowych swobód i wolności obywateli. PiS przygotowuje inicjatywę w formie ustawy, która ma na celu skrócenie kadencji władz samorządowych, w efekcie czego przeprowadzone zostaną nowe wybory.
Po tym, co się stało, każdy wynik wyborów (jeżeli w końcu jakimś cudem uda się go ustalić) będzie teraz niewiarygodny – trudno będzie uwierzyć, że jest rzetelny. Polacy tracą zaufanie do państwa i demokratycznych procedur. Przez okres rządów koalicji PO-PSL nadużycia miały miejsce wszędzie i notorycznie, ale teraz sytuacja osiągnęła punkt kulminacyjny. Nie możemy pozwolić na to, by wybory, które są gwarantem demokracji i wolności, przebiegały w tak skandaliczny sposób.
Trzeba podkreślić w całej sprawie także rolę prezydenta i premiera RP. Nie może być tak, że najważniejsze osoby w państwie bagatelizują sprawę lub w ogóle się na jej temat nie wypowiadają. Polska potrzebuje prezydenta wykonującego swoje konstytucyjne obowiązki i pilnuje przestrzegania praw i swobód obywatelskich.
Przykłady sytuacji, które w jaskrawy sposób podważają wiarygodność liczenia głosów:
W Szczecinie, jako nowego prezydenta miasta system wskazał Krzysztofa Woźniaka. Tymczasem takiego kandydata w Szczecinie nawet nie było na listach.
Okazuje się, że do systemu PKW zalogować mógł się w zasadzie każdy, bo hasła i loginy przeznaczone tylko dla komisji wyborczych znalazły się w Internecie już dzień przed wyborami!
PKW podała, że PSL wygrało (na podstawie danych z ok. 80 proc. protokołów) wybory do wielu sejmików wojewódzkich. Także w województwie świętokrzyskim. To zaskoczyło wiceszefa kieleckiej Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, bo do tamtego momentu do PKW nie wysłano… żadnego protokołu.
Lawina nieważnych głosów w całym kraju – w powiecie wejherowskim zanotowano około 40 proc. głosów nieważnych, na Dolnym Śląsku po podliczeniu protokołów z 14 powiatów i jednego miasta na prawach powiatu wynika, że nawet co czwarty oddany głos może być nieważny – w powiecie legnickim, wyborcy oddali aż 25 % nieważnych głosów, 30 proc. nieważnych głosów oddano także w wyborach do rady powiatu gdańskiego w gminie Przywidz. Ponad jedna piąta głosów w powiatach: malborskim i nowodworskim na Pomorzu też jest nieważna.

Wybory samorządowe 2014 – wyniki

Kandydat PiS na burmistrza miasta DębicyMariusz Trojan zwyciężył w 19 okręgach na 24. Tym samym uzyskał najlepszy wynik – ponad 28 % głosów, pokonując 5 innych kandydatów. Ponownie, 30 listopada, w drugiej turze wyborów zmierzy się z Mariuszem Szewczykiem, który otrzymał niecałe 22 % głosów.

W Radzie Miejskiej w Dębicy kandydaci startujący z listy Prawa i Sprawiedliwości wywalczyli 17 na 21 mandatów. W okręgu 1 zwyciężył Kazimierz Sak, w dwójce – Józef Sieradzki, w okręgu 4. Mateusz Kutrzeba, 5. – Marta Czekaj, 7. – Sławomir Gleń, 8. – Anna Grab, 9. – Andrzej Nylec, 11. – Dorota Pietracha, 12. – Mateusz Cebula, 13. – Andrzej Bal, 14. – Szczepan Mroczek, 15. – Katarzyna Rostowska-Machnik, 16. – Tomasz Podlasek, 17. – Paweł Ochab, 18. – Jan Kasowicz, 19. – Ryszard Pękala, 21. – Stanisław Ciszek.

Pozostałe mandaty zdobyli: w okręgu nr 3: Leszek Żyłka – PO, w okręgu nr 6: Joanna Ożóg – FnrD, w okręgu nr 10: Piotr Michoń –KWW EB, w okręgu nr 20: Grzegorz Sypel – FnrD.

___________________________________________________________________

W Radzie Powiatu Dębickiego zasiądą następujący radni z poszczególnych komitetów:

KW Prawo i Sprawiedliwość

Bielawa Władysław

Chęciek Piotr

Mazur Anna

Jaskółka Marek

Maziarka Michał

Sarna Kazimierz

Sasak Jerzy

Wspólnota Ziemi Dębickiej

Adamek Paweł

Bieniek Leszek

Samborska Lucyna

Ruch Integracji Społecznej

Chudy Józef

Reguła Aleksander

Smoła Mateusz

Trzeciak Andrzej

PSL

Janiga Jan

Jarosz Paweł

Gołębiowska Ewa

Klabacha Danuta

Miazga Marek

Reguła Andrzej

Rączka Marek

Wójcik Tadeusz

Żabicki Zygmunt

KWW Edwarda Brzostwoskiego

Skawiński Stanisław

PO

Ciszek Roman

_________________________________________________________________

Kandydatka PiS na wójta gminy Czarna – Marta Pyzińska zdobyła ok. 26 % głosów.

Wśród kandydatów do Rady Gminy Czarna startujący z listy PiS zwyciężyli w następujących okręgach: nr 6 (Stara Jastrząbka) – Marcin Madura oraz nr 8 (Róża) – Beata Kuta-Pancerz.

___________________________________________________________________

Kandydat na wójta Gminy DębicaGrzegorz Świder zdobył 31 % głosów.

Kandydaci PiS-u do Rady Gminy Dębica obejmą mandaty w czterech okręgach: nr 2 (Zawada) – Tomasz Bukowski, nr 7 (Braciejowa, Głobikowa) – Adam Pieniążek, nr 11 (Paszczyna) – Adam Świętoń i okręg nr 16 (Pustków) – Edward Niedbalec.

 __________________________________________________________________

 

Kandydat PiS na wójta gminy ŻyrakówKrzysztof Czerwiec zdobył ok. 19,5 % głosów

W Radzie Gminy Żyraków mandaty obejmie pięciu przedstawicieli PiS – w okręgu nr 2 (Bobrowa) – Zuzanna Janora, w okręgu nr 3 (Góra Motyczna) – Wojciech Szaj, nr 5 (Mokre) – Agnieszka Czapiga, nr 6 (Nagoszyn) – Edward Cholewa, nr 10 (Wiewiórka) – Tadeusz Kulas.

 _______________________________________________________________

Kandydat PiS na burmistrza miasta PilznoMichał Maziarka zdobył ok. 43 % głosów

W Radzie Miejskiej w Pilźnie zasiądzie pięciu kandydatów startujących z listy PiS – z okręgu 3 (Pilzno) – Tadeusz Pieczonka, okręgu nr 4 (Pilzno) – Piotr Brzęczek, nr 7 (Gębiczyna, Jaworze Dolne, Połomia) – Bogdan Rębiś, nr 8 (Jaworze Górne) – Barbara Srebro, w okręgu nr 13 (Parkosz) – Aleksandra Górzan.

___________________________________________________________________

Kandydat PiS na wójta gminy JodłowaStanisław Kapłon zdobył niecałe 36 % głosów

W Radzie Gminy Jodłowa mandaty radnych obejmie 3 kandydatów PiS – z okręgu nr 7 (Jodłowa) – Andrzej Kos, nr 11 (Jodłowa) Ryszard Pacana, z okręgu nr 15 (Zagórze) – Józef Nawracaj.

________________________________________________________________

Kandydatka Wspólnoty Ziemi Dębickiej z poparciem PiS na burmistrza Miasta BrzostkuMaria Przebięda zdobyła niecałe 43 % głosów

W Radzie Miejskiej w Brzostku będzie czworo przedstawicieli PiS-u: z okręgu nr 6 (Januszkowice, Opacionka) – Ryszard Chajec, w okręgu nr 9 (Kamienica Górna, Bączałka) – Grażyna Cabaj, nr 12 (Siedliska Bogusz) – Andrzej Witek i w okręgu nr 14 (Kamienica Dolna) – Paweł Hipszer.

 

Poseł Jan Warzecha wraz z małżonką oddali swoje głosy w wyborach samorządowych

Poseł Jan Warzecha wraz z małżonką oddali swoje głosy w wyborach samorządowych wśród licznie zgromadzonych Dębiczan. Głosowali również dyrektor Biura Poselskiego Kinga Lada-Krawczyk, Józef Pluta – autor książki “Z ludu dla ludu. Wspomnienie o Jedynakach”.
Dziś w lokalach wyborczych Polacy wskażą 47 tys. radnych, blisko 2.5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

10 prywatnych pytań do Mariusza Trojana

“Jako mały chłopak chciałem zostać – jak większość moich kolegów – sportowcem. Marzyłem, żeby grać w siatkówkę, ale niestety „aż tak bardzo wysoki nie jestem…” “.
10 prywatnych pytań do Mariusza Trojana
1. Kim jako dziecko chciał pan zostać w przyszłości?
Jako mały chłopak chciałem zostać – jak większość moich kolegów – sportowcem. Marzyłem, żeby grać w siatkówkę, ale niestety „aż tak bardzo wysoki nie jestem…”.
Chciałem też zostać zapaśnikiem, w końcu jestem dębiczaninem, a Dębica w tamtym czasie słynęła z zapasów na całym świecie. Ale moi rodzice nie byli zachwyceni wyborem tej dyscypliny i tak sport uprawiam tylko amatorsko.
2. Jakie wydarzenie z życia osobistego miało na Pana największy wpływ?
Ogłoszenie stanu wojennego i aresztowanie mnie jako studenta działającego w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.
14 grudnia  1981 roku wraz z grupą moich koleżanek i kolegów – studentów uczestniczyliśmy w strajku okupacyjnym na terenie  Państwowej Fabryki Wagonów „Pafawag”. Razem z załogą zakładu protestowaliśmy przeciw wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce oraz aresztowaniu i internowaniu działaczy opozycji antykomunistycznej.
W nocy oddziały ZOMO, burząc czołgami i wozami pancernymi mury, wdarły się na teren zakładu, niszcząc wszystko, z wyposażeniem fabryki włącznie.
Bardzo baliśmy się wtedy o swoje życie, ale i o Polskę…. Zostałem aresztowany i tych wydarzeń z tamtych lat nie zapomnę do końca życia.
3. Kto jest dla Pana największym autorytetem?
Zdecydowanie Jan Paweł II, podobnie jak dla większości Polaków.
Jak sądzę, na przełomie XX i XXI wieku nie było nikogo, kto mógłby dorównać Papieżowi Janowi Pawłowi II.
4. Gdzie się Panu najlepiej odpoczywa?
Bardzo lubię aktywny wypoczynek i jak tylko obowiązki zawodowe mi na to pozwalają, staram się spędzać czas na świeżym powietrzu. Najlepiej czuję się i odpoczywam w gronie moich najbliższych, żony, dzieci i przyjaciół.
5. Jaką Pan dostrzega u siebie największa wadę?
Nie ma ludzi bez wad i ja też pewnie nie jestem ich pozbawiony. Pewnie więcej na ten temat mogłaby powiedzieć moja żona, dzieci, czy znajomi, a może współpracownicy…Aż boję się pomyśleć, co by napisali tutaj.
6. Kto skomponowałby ścieżkę dźwiękową do Pana życia?
Mój sposób widzenia świata i ludzi oraz wielki szacunek do drugiego człowieka wyniosłem z domu rodzinnego, a potem ścieżkę, nie tylko muzyczną skomponowała” moja żona.
Duży wpływ na moje życie miał też okres studiów i zaangażowanie oraz walka o przestrzeganie praw człowieka, poszanowanie swobód politycznych oraz demokratyzację życia akademickiego w ramach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. A muzycznie pewnie Roger Waters i zespół Pink Floyd, a także nasz narodowy bard, pisarz i poeta – Jacek Kaczmarski
7. Trzy cechy, które najbardziej Pan ceni u człowieka to…?
Mądrość, uczciwość, lojalność, a także jako czwarta, ale bardzo ważna – poczucie humoru i dystans do siebie.
8. Książka i film, które wywarły na Panu największe wrażenie?
Bardzo lubię i cenię książki Waldemara Łysiaka z „napoleońskiego” okresu jego twórczości, zwłaszcza „Szachista” przypadł mi do gustu.
Natomiast z filmami mam większy problem. Z pewnością  epopeje narodowe jak np. „Ogniem i mieczem”, czy „Quo Vadis”, ale też filmy psychologiczne szczególnie Krzysztofa Kieślowskiego, czy też „Lot nad kukułczym gniazdem”  w reżyserii Milosa Formana.
9. Proszę wymienić ulubioną i uprawianą przez Pana dyscyplinę sportu
Bardzo lubię sport. Kibicuję prawie wszystkim polskim sportowcom i chętnie uczestniczę i wspieram lokalne wydarzenia sportowe.
Czynnie staram się grać w piłkę nożną, jeździć na nartach, a także „uczę się” razem z moją żoną grać w tenisa.
10. Kto według Pana jest polskim sportowcem wszechczasów?
Trudno wymienić tylko jednego sportowca, ponieważ na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat mieliśmy bardzo wielu znakomitych Polaków osiągających sukcesy na całym świecie, jak np. Irena Szewińska, Adam Małysz i oczywiście  związani z naszym miastem bracia Kazimierz i Józef Lipieniowie.

Konwencja wyborcza PiS w Rzeszowie

W środę 12 listopada w rzeszowskiej filharmonii odbyła się podkarpacka konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Uczestniczyli w niej m.in. prezes PiS – Jarosław Kaczyński, przewodniczący NSZZ “Solidarność” Piotr Duda, liderzy Solidarnej Polski – Zbigniew Ziobro, Polski Razem – Jarosław Gowin oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl. Przemówień wysłuchało ponad pół tysiąca zgromadzonych – wśród nich również przedstawiciele powiatu dębickiego – poseł Jan Warzecha oraz kandydaci na radnych sejmiku, rady powiatu, miast, gmin oraz kandydaci na wójtów i burmistrzów.
Podczas konwencji poruszano istotne dla województwa podkarpackiego kwestie – m.in. produkcję helikopterów Black Hawk w Mielcu. Prezes Kaczyński zapowiedział, że będzie walczył o to, aby niekorzystna decyzja została cofnięta.

Otwarcie mostu w Połańcu

W środę 12 listopada w Połańcu nastąpiło uroczyste otwarcie mostu łączącego województwo podkarpackie ze świętokrzyskim. Ta bardzo ważna dla naszego regionu inwestycja kosztowała ponad 200 mln zł, ale dzięki niej droga z Rzeszowa do Kielc skróci się o 25 km.
Most na Wiśle w Połańcu mierzy 955 metrów (z drogami dojazdowymi – 6 kilometrów). Koszty inwestycji zostały podzielone między oba województwa, ale w dużej części pokryte z funduszu Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. Budowa mostu w Połańcu jest zaliczana do najdroższych inwestycji tego programu. Jednak, jak zaznaczał podczas uroczystości marszałek Władysław Ortyl, jest to bardzo ważna gospodarczo inwestycja dla naszych województw, ponieważ łączy dwie specjalne strefy ekonomiczne: działającą od lat strefę mielecką oraz powstającą strefę połaniecką (starachowicką).
Symbolicznego otwarcia mostu dokonały dwie rodziny z obu województw dokładnie w miejscu, w którym przebiega granica administracyjna. Uroczystość uatrakcyjnił pokaz produkowanego w strefie ekonomicznej w Mielcu śmigłowca Black Hawk, który na kilkadziesiąt sekund zawisł nad rzeką.
W otwarciu uczestniczyli także senator Andrzej Matusiewicz, posłowie Jan Warzecha oraz Bogdan Rzońca.

Młodzi patrioci na listach PiS

Kolejnym dowodem na to, że Prawo i Sprawiedliwość popiera ludzi młodych w walce o miejsce w samorządach, jest kandydat z okręgu 12 do Rady Miejskiej w Dębicy – Mateusz Cebula. Poniżej krótka charakterystyka kandydata.
Mateusz Cebula (ur. 1989) w zbliżających się wyborach samorządowych będzie ubiegał się o mandat radnego Rady Miejskiej w Dębicy z okręgu numer 12.

Urodził się i wychował w Dębicy. Z wykształcenia jest inżynierem klinicznym i informatykiem – ukończył AGH w Krakowie. Pracuje w centrum badawczo-rozwojowym jednej z globalnych firm informatycznych. Ukończył Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego – elitarne szkolenie dla liderów społecznych i politycznych. Nie należy do żadnej partii politycznej, ale bardzo aktywnie angażuje się w sprawy społeczne. Od 2004 r. pełni funkcję drużynowego w Związku Harcerstwa Polskiego. Obecnie pełni także funkcje Komendanta Hufca ZHP Dębica, Przewodniczącego Rady Chorągwi Podkarpackiej ZHP i członka Rady Naczelnej ZHP. Jako komendant hufca kieruje pracą 300-osobowej organizacji, w tym 40 instruktorów-wychowawców zapewniając im stosowne wsparcie, przygotowanie merytoryczne i warunki do działania. Organizuje i współorganizuje liczne uroczystości patriotyczno-religijne na terenie miasta i powiatu, dbając o właściwe kształtowanie kolejnych pokoleń dębiczan i pamięci historycznej.

W 2012 r. zainicjował, a następnie kierował projektem „Szlachetna Paczka” w Dębicy i okolicach. W dwóch edycjach udało mu się zaangażować 60 wolontariuszy, ok. 1500 darczyńców, którzy wsparli niemal 100 rodzin (ok. 400 osób) pomocą o wartości ok. 150 tysięcy złotych. Od roku przewodniczy Radzie Organizacji Pozarządowych Powiatu Dębickiego.
Jego dotychczasowa działalność społeczna została doceniona przez różne osoby i instytucje. Odznaczono go Medalem „Pro Patria”, Odznaką Honorową Sybiraka oraz Krzyżem „Za zasługi dla ZHP”. Był laureatem i finalistą plebiscytów i konkursów promujących osoby działające społecznie, m.in. „Ośmiu Wspaniałych”, „Wolontariusz Roku”, „Niezwyczajni, jakich wielu”.
Jako radny chciałbym skoncentrować się szczególnie na tematyce oświaty, wychowania, organizacji pozarządowych, aktywności obywatelskiej oraz być rzecznikiem wszelkich spraw ważnych dla mieszkańców mojego okręgu i miasta . – deklaruje Mateusz Cebula.
Uważam, że potrzebna jest rozmowa m.in. na temat zagospodarowania tzw. „parku stomilowskiego” oraz bezpieczeństwa na jego terenie.
Mottem mojej kandydatury są słowa „Słuchać mieszkańców, mądrze decydować”.

Czym jest Katolicka Nauka Społeczna?

Katolickie Centrum Edukacji KANA wspólnie z Parafią pw. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy zapraszają na pierwszy wykład otwarty zatytułowany „Czym jest Katolicka Nauka Społeczna. Propedeutyka KNS”. Temat przedstawi ks. prof. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
W przeddzień wyborów samorządowych, pozostając w atmosferze radości
z niepodległej ojczyzny, serdecznie zapraszamy na pierwszy wykład otwarty poświęcony zagadnieniom społecznym, a ściślej wprowadzeniu do Katolickiej Nauki Społecznej. Wykład odbędzie się w piątek 14 listopada br. o godzinie 18:30 w dolnym kościele pw. Ducha Świętego w Dębicy.
Dobro wspólne polega na poszanowaniu praw i obowiązków osoby ludzkiej oraz na tworzeniu takich warunków życia społecznego, gospodarczego i politycznego, w których ludzie mogą pełniej osiągać własną doskonałość – rozwój integralny. Natomiast troska o dobro każdej osoby ludzkiej jako podstawowe dobro wspólne jest zadaniem zarówno Kościoła jak również Państwa. Zagadnienia związane ze stanowiskiem Kościoła Katolickiego w kwestiach społecznych przybliży ks. prof. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego JP II.

Ksiądz profesor urodził się w Tarnowie w 1963 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1988. Pracował w Grybowie i Dębicy. Jest absolwentem KUL – doktor socjologii i doktor habilitowany teologii w zakresie KNS. Stypendysta Uniwersytetu Katolickiego w Bonn, był dyrektorem Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej oraz wykładowcą i dziekanem Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego JP II. Wykłada także w WSB w Tarnowie i Seminarium Duchownym OO. Redemptorystów w Tuchowie.

Miejskie obchody Święta Niepodległości 2014

Obchody Święta Niepodległości w naszym mieście tradycyjnie rozpoczęły się ceremoniałem wojskowym na dębickim Rynku. Po powitaniu, przemówieniach oraz występach Miejskiej Orkiestry Dętej i ZPiT Igloopolanie zgromadzeni przeszli do kościoła pw. Świętej Jadwigi, by uczestniczyć we mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny. Podczas niej ks. Piasecki wygłosił wspaniałą, pełną patriotycznego ducha homilię, nagrodzoną przez słuchaczy brawami.
Po mszy nastąpiło złożenie kwiatów pod figurą Matki Boskiej Niepokalanej na Placu Gryfitów. Wieczorem odbył się okolicznościowy koncert „Amor Patriae Nostra Lex”.

4 lata i 7 miesięcy minęło od katastrofy Smoleńskiej

Dokładnie 4 lata i 7 miesięcy temu pod Smoleńskiem rozbił się samolot, a wraz z nim zginęła znajdująca się na jego pokładzie elita polskiego narodu: prezydent Lech Kaczyński z żoną, ostatni prezydent RP na uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, przedstawiciele wielu środowisk i ugrupowań. Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii lotnictwa polskiego i największa pod względem liczby ofiar katastrofa w dziejach Sił Powietrznych RP.
Dziś, 10 listopada 2014 r., podobnie, jak każdego dziesiątego dnia miesiąca, reprezentacja mieszkańców miasta i powiatu dębickiego w osobach: posła Jana Warzechy, kandydata na burmistrza Dębicy – Mariusza Trojana, przewodniczącego Rady Powiatu Dębickiego – Tadeusza Łosia-Kamińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy – Stanisława Leskiego, kandydata na wójta gminy Dębica – Grzegorza Świdra oraz kandydatów na radnych Sejmiku i powiatu: Anny Kantor Kilian, Kingi Lady-Krawczyk, Moniki Rojek-Kałek, Andrzeja Bala oraz Marka Jaskółki złożyła pod Memoriałem Smoleńskim wiązankę kwiatów oraz zapaliła znicze.

Spotkanie wyborcze kandydatów PiS w Grabinach i Czarnej

Weekend w gminie Czarna upłynął pod znakiem spotkań przedwyborczych z mieszkańcami. Podczas nich kandydatka na wójta oraz kandydaci do rady gminy i powiatu prezentowali swoje propozycje programowe i odpowiadali na pytania mieszkańców.
Podczas spotkania w Grabinach poseł Jan Warzecha udzielił poparcia kandydatom startującym z list Komitetu Wyborczego PiS oraz motywował ich do aktywnego i uczciwego zaangażowania się w zbliżającą się ku końcowi kampanię wyborczą. Obszernie swój program wyborczy przedstawiła kandydatka na wójta gminy Czarna – pani Marta Pyzińska.
Poseł zaakcentował także wagę wyborów samorządowych, szczególnie do Sejmiku Wojewódzkiego. Podkreślił, że to od naszych przedstawicieli – radnych sejmiku w dużej mierze będzie zależał racjonalny i korzystny dla naszego powiatu podział środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Przy tej okazji poseł przedstawił przybyłym na spotkanie mieszkańcom kandydatkę do Sejmiku z naszego okręgu – Annę Kantor-Kilian.

Dziękczynienie za Dar bł. Edmunda Bojanowskiego

W 200. rocznicę urodzin błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – 9 listopada w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego w Dębicy odbyły się uroczystości dziękczynne za osobę tego wielkiego Polaka. Rok 2014 został ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski Rokiem Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. W naszym mieście dzieło swojego założyciela kontynuują siostry ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek.
Niedzielne uroczystości rozpoczęły się Eucharystią sprawowaną pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Jeża. Biskup podkreślił, że Edmund Bojanowski, będąc człowiekiem głęboko religijnym i praktykującym, patrzył na wszystkich ludzi, a zwłaszcza na biedne dzieci, przez pryzmat miłości do Boga. Pobudzony tą miłością całe swoje życie oddał w służbie drugim. Jego misję kontynuują teraz dębickie siostry służebniczki.
Po mszy, zaproszeni goście udali się do domu macierzystego sióstr służebniczek. Tam dzieci z prowadzonej przez siostry Ochronki przedstawiły obrazek sceniczny pt. „Serce na dłoni”, który przybliżył widzom wybrane momenty z życia błogosławionego Edmunda.