Święto Policji 2014

W upalne wtorkowe popołudnie 29 lipca funkcjonariusze z powiatu dębickiego świętowali tegoroczny Dzień Policjanta. Na placu przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Dębicy stróże prawa przyjmowali gratulacje, podziękowania i życzenia od przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, lokalnych mediów. Dzień Policjanta był także okazją do wręczenia awansów, nominacji i odznaczeń dla najbardziej zasłużonych funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych. W uroczystościach uczestniczył także zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Sławomir Szczupak.

Polskie święto obchodzone co roku 24 lipca, ustanowione przez Sejm RP 21 lipca 1995 r. Przypada w rocznicę powołania w 1919 roku polskiej Policji Państwowej (24.07.1919).

Posłowie wysłuchali prokuratora Seremeta w sprawie przeszukań m.in. w biurze poselskim Jana Burego

Wyjaśnianie tej kolejnej afery budzi wielkie wątpliwości. Wątki sprawy są rozrzucane po kraju. Należy postawić pytanie premierowi Tuskowi, dlaczego chociaż działania w tej sprawie trwały 2 lata, to nagle nastąpiła ich kumulacja przy kryzysie koalicyjnym, kiedy PO potrzebowała głosów PSL w obronie ministra Bartłomieja Sienkiewicza.
Cała sprawa jeszcze raz pokazuje patologie obozu władzy sprawowanej przez  koalicję PO-PSL.
Posłowie wysłuchali Seremeta. Nie zostawili suchej nitki na akcji prokuratury u Burego.
Prokurator generalny Andrzej Seremet przedstawił w Sejmie informację o akcji sprzed kilkunastu dni, gdy przeprowadzono przeszukania w pomieszczeniach zajmowanych przez wiceministra z Platformy oraz szefa klubu PSL. Nie przekonał posłów. Przedstawiciele wszystkich partii skrytykowali Seremeta, choć używali różnych argumentów.
-10 lipca około 8.00 prokurator i 2 funkcjonariuszy CBA weszli do hotelu sejmowego, w celu przeszukania pokoju hotelowego Burego. O wszystkim osobiście została poinformowana marszałek Sejmu Ewa Kopacz – relacjonował prokurator generalny przyznając równocześnie, że “w toku przeszukania pomieszczeń Jana Burego nie znaleziono przedmiotów istotnych dla sprawy”.
– Moja informacja na temat działań wobec szefa klubu PSL Jana Burego obejmuje te okoliczności, na których ujawnienie zgodę wyrazili prokuratorzy prowadzący śledztwo i musi uwzględniać interes śledztwa – tłumaczył Seremet i w dalszej części wystąpienia dokonywał raczej analizy, czy posłów chronił immunitet, czy jednak prokurator mógł dokonać przeszukań. Informacji ze śledztwa brakowało.
Wystąpienie Seremeta zgodnie skrytykowali posłowie reprezentujący wszystkie duże partie. Poseł PiS Mariusz Kamiński zwrócił uwagę, że opinia publiczna została poinformowana o „kolejnej aferze kompromitującej obecny obóz władzy”. Zwracając uwagę, że funkcjonariusze służb antykorupcyjnych przeszukali gabinet i dom wiceministra infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza, posła Platformy Obywatelskiej, a także weszli do pomieszczeń zajmowanych przez posła PSL Jana Burego. Przypomniał, że poszukiwano dowodów, między innymi sztabek złota, które politycy otrzymali od biznesmenów zamieszanych w aferę.
– Z jakiego powodu przeszukanie przeprowadzono tak późno? Od chwili zatrzymania do przeprowadzenia przeszukań minęło dziesięć dni. Oczywiste jest, że tak długi czas pozwalał na ukrycie i pozbycie się wszelkich obciążających dowodów.  W takiej sytuacji tryb nie cierpiący zwłoki jest po prostu farsą – podkreślił były szef CBA.

Poseł Kamiński zwrócił również uwagę, że afera Burego i Rynasiewicza jest kolejną odsłoną sprawy prowadzonej już od roku 2012 związanej z osobą marszałka województwa podkarpackiego Mirosława Karapyty. A ten ostatni był bardzo bliskim współpracownikiem posła Burego.


Źródło:
http://niezalezna.pl/57676-poslowie-wysluchali-seremeta-nie-zostawili-suchej-nitki-na-akcji-prokuratury-u-burego

Posłowie w Stadninie Koni Walewice i Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem posła Krzysztofa Jurgiela, byłego ministra tego resortu, udała się z wizytacją do Stadniny koni Walewice, która jest spółką strategiczną Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nadzorowaną przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Pod nieobecność prezesa spółki jej sytuację finansową przedstawił dyrektor. Stadnina prowadzi hodowlę angloarabów w czystości rasy. Jej konie wielokrotnie zdobywały czempionaty na Krajowych Wystawach Zwierząt Hodowlanych oraz czempionaty sportowe. Jak mówił dyrektor, najbardziej deficytowe są jednak stada ogierów przeznaczone do hodowli zarodowej. Wyjaśnił, że Unia nie dofinansowuje hodowli, w związku z tym od 2007 roku nie ma dopłat do takiej działalności. Wcześniej ANR dopłacała nawet ponad 5 tys. zł do jednego zwierzęcia. Nie trudno się domyślić, że utrzymanie takich koni jest niezwykle kosztowne, a w ostatnim czasie nie ma na nie zbytu w naszym kraju. Stadnina koni Walewice jest w trudnej sytuacji finansowej, w związku z czym wizytacja członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi miała na celu także sprawdzenie, czy nie wystąpiły przypadkiem błędy w zarządzaniu, które doprowadziły do pogorszenia się wskaźników ekonomicznych i problemów finansowych spółki. Posłowie wyrażali obawy, czy mimo podejmowanych przez Agencję działań, będzie można utrzymać polską hodowlę koni. Likwidacja czy prywatyzacja byłyby ogromną stratą, ponieważ zarodowa hodowla koni to wielopokoleniowy dorobek. Polska ma w tym zakresie duże osiągnięcia, sporo trudu kosztowało także odbudowywanie jej w okresie międzywojennym i utrzymanie po wojnie. Sprawa tej spółki oraz Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu będzie jeszcze przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szczegóły wykonania budżetu państwa za 2013 rok

fot. sxc.hu

Dzisiaj Sejm zajmie się m.in. sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej za 2013 rok wraz z analizą wykonania budżetu przeprowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz oceną wykonania założeń polityki pieniężnej przez Radę Polityki Pieniężnej.
Aż 42,6 mld zł pochłonęły w ubiegłym roku koszty obsługi naszego długu publicznego. W tym koszty obsługi zadłużenia zagranicznego wyniosły 10,1 miliarda. Kwota ta odpowiada 13 proc. wydatków polskiego budżetu i niemal pokryła się z zanotowaną w tym okresie dziurą budżetową.

  • Na koniec 2013 r. państwowy dług publiczny (PDP) wyniósł 882,3 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca 2012 r. o ponad 41,8 mld zł (tj. o 5,0%).
  • W relacji do PKB, PDP wzrósł z 52,6% do 53,9%.
  • Dług sektora rządowego i samorządowego liczony wg metodologii unijnej wyniósł na koniec 2013 r. ponad 934,6 mld zł, tj. 57,1% PKB wobec 55,6% PKB rok wcześniej.
  • Produkt Krajowy Brutto zwiększył się tylko o 1,6 %.
  • Czynnik konsumpcji prywatnej wyniósł zaledwie 0,8%. To najsłabszy wynik od 1996 r. (tj. od początku publikacji tego wskaźnika).
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2013 r. wyniosła 13,4%  i była wyższa od prognoz zawartych w ustawie budżetowej przed nowelizacją (13,0%).
  • Deficyt budżetu państwa w roku 2013 wyniósł blisko 42,2 mld zł, co stanowi 118,6 % planu pierwotnego.
  • Pierwsza ustawa budżetu państwa w 2013 r. zakładała wpłatę zysku NBP na poziomie 402 mln zł, a faktycznie do budżetu wpłynęło z tego tytułu blisko 5,3 mld zł, tj.   trzynastokrotnie więcej.
  • Dochody budżetu państwa w 2013 r. wyniosły 278,7 mld zł i były niższe o ponad 20,2 mld zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej (przed nowelizacją).
  • Dochody budżetu państwa w 2013 r. były niższe niż w roku 2012, pomimo wzrostu gospodarczego (zarówno w ujęciu realnym, jak i nominalnym).

72. posiedzenie Sejmu – posłowie rozpoczęli obrady

fot. Rafał Zambrzycki, www.sejm.gov.pl
Czterodniowe obrady Sejm rozpoczął od uczczenia chwilą ciszy osób, które zginęły w obwodzie donieckim na Ukrainie wskutek zestrzelenia 17 lipca 2014 r. samolotu pasażerskiego malezyjskich linii lotniczych.
W dalszej części posiedzenia Izba rozstrzygnęła punkty sporne. W porządku obrad jest też głosowanie nad ustawami wchodzącymi w skład tzw. pakietu kolejkowego. Posłowie rozpatrzą sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2013 r. wraz z przedstawioną przez NIK analizą jego wykonania. Izba zajmie się także dwoma poselskimi projektami, których celem jest zachowanie osobowości prawnej PFRON.
Izba podjęła w głosowaniach decyzję o nieuzupełnianiu porządku dziennego o rozpatrzenie poselskiego projektu uchwały w sprawie uczczenia generała Andrzeja Błasika, dowódcy Sił Powietrznych RP. Posłowie zdecydowali o nierozpatrywaniu na forum plenarnym dwóch informacji premiera: na temat działań naprawczych, związanych z sytuacją finansową województwa mazowieckiego oraz o stanie infrastruktury transportowej wobec niekorzystnego dla Polski raportu Komisji Europejskiej.
Posłowie zdecydowali także o utrzymaniu w porządku dziennym pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej, której celem miałoby być zbadanie spraw związanych z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych.
W porannym bloku głosowań zaplanowany jest ponadto ostatni etap sejmowych prac, czyli trzecie czytania, nad trzema rządowymi projektami wchodzącymi w skład tzw. pakietu kolejkowego. Projekty wpłynęły do Sejmu 18 czerwca 2014 r. Pierwsze czytanie odbyło się 24 czerwca 2014 r., po czym projekty trafiły do Komisji Zdrowia. 11 lipca 2014 r. przeprowadzono drugie czytanie, podczas którego do projektów zostały zgłoszone poprawki.
Pierwsza z tych propozycji to projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zapewnienie pacjentom onkologicznym kompleksowego i bardziej skutecznego leczenia oraz lepsze wykorzystanie środków na nie przeznaczonych. Projekt ma również skrócić kolejki osób oczekujących na świadczenia specjalistyczne, zmienić sposób zarządzania procesem zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawić funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia. Projekt przewiduje systemowe zmiany dotyczące zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii, obejmujące m.in. stworzenie odrębnej listy pacjentów onkologicznych. Dzięki temu pacjent uzyska kompleksową opiekę na każdym etapie choroby nowotworowej, np. zapewnienie określonych terminów na wykonanie diagnostyki onkologicznej. Projekt zakłada też m.in. wprowadzenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Dzięki karcie wszystkie informacje o przebiegu leczenia będą dostępne w jednym miejscu, a wgląd do nich będą mieli wszyscy lekarze zaangażowani w proces diagnostyki i leczenia. W myśl projektu, nastąpi przesunięcie ciężaru opieki zdrowotnej z lekarzy specjalistów i hospitalizacji na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Diagnostyka onkologiczna będzie odbywać się w obrębie jednego podmiotu leczniczego. Ponadto projekt ma poprawić dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zmiany zasad prowadzenia list oczekujących i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Listy będą prowadzone w postaci elektronicznej i monitorowane przez NFZ. Projekt przewiduje również wydłużenie okresu, na jaki są zawierane umowy z NFZ, co najmniej do 5 lat w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i 10 lat w przypadku leczenia szpitalnego. Proponowana nowelizacja umożliwia też wypisanie recepty przez lekarza bez konieczności osobistego badania pacjenta. Ponadto, projekt wprowadza zmiany dotyczące powoływania i odwoływania prezesa NFZ, dyrektorów oddziałów wojewódzkich oraz rad oddziałów wojewódzkich NFZ. W Radzie NFZ znajdzie się przedstawiciel organizacji pacjentów. Poprawki zgłoszone do projektu w drugim czytaniu dotyczą m.in. upoważnienia ministra zdrowia do określenia w rozporządzeniu maksymalnego okresu oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych – miałby on przy tym kierować się potrzebą zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej udzielanej w racjonalnym terminie. Podczas drugiego czytania zaproponowano także m.in., aby do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz do postępowań o zawarcie umów na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa medycznego, wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowelizacji, stosowane były przepisy dotychczasowe.
Kolejne zaproponowane rozwiązania zwiększają uprawnienia pielęgniarek i położnych. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw pielęgniarki i położne będą mogły udzielać samodzielnie niektórych świadczeń diagnostycznych i laboratoryjnych. Rząd proponuje, by pielęgniarki i położne, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku  pielęgniarstwo i położnictwo, mogły, po ukończeniu specjalistycznego kursu, samodzielnie ordynować leki, z wyjątkiem zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe. Osoby te będą także uprawnione do ordynowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz określonych wyrobów medycznych. Mają mieć także prawo do wystawiania na nie zleceń lub recept. Z kolei pielęgniarki i położne z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą mogły, po ukończeniu specjalistycznego kursu, na zlecenie lekarza wystawiać recepty na określone leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jako kontynuację leczenia. Mają być także uprawnione do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne, z wyjątkiem tych, które są związane z podwyższonym ryzykiem dla pacjenta. Ponadto rząd proponuje, by w przypadku pacjentów kontynuujących leczenie związane z chorobą przewlekłą możliwe było wystawianie recept przez pielęgniarki i położne bez tzw. osobistego kontaktu z pacjentem. Ponadto receptę będzie mogła odebrać osoba upoważniona przez pacjenta lub inną osobę. Na etapie drugiego czytania posłowie zaproponowali m.in., by uprawnieniami przewidzianymi zgodnie z pierwotnym projektem dla pielęgniarek i położnych, które ukończyły odpowiednie studia drugiego stopnia objąć także te pielęgniarki i położne, które posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Posłowie zaproponowali też, by uprawnieniami przewidzianymi dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo objąć także pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
W pakiecie kolejowym jest też projekt nowelizacji ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia. Celem projektu jest wzmocnienie roli konsultantów jako doradców ministra zdrowia i wojewodów oraz zapewnienie przejrzystości wykonywania zadań przez konsultantów. Zdaniem rządu proponowane regulacje są wyrazem dbałości o bezstronność konsultantów i niezależność wyrażanych przez nich opinii. Projekt zakłada, że konsultantem będzie specjalista z określonej dziedziny medycyny, farmacji lub innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie – w dziedzinie pokrewnej, dający rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań. Zgodnie z projektem, wszyscy konsultanci oraz kandydaci na konsultantów będą składali oświadczenia, ujawniając informacje, dotyczące ewentualnych konfliktów interesów między pracą konsultanta a inną działalnością, którą prowadzą. Konsultanci krajowi będą składali je ministrowi zdrowia, a konsultanci wojewódzcy – wojewodom. Oświadczenia będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia. W oświadczeniu znajdą się m.in. informacje dotyczące członkostwa w organach spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji. Specjaliści poinformują, czy są przedstawicielami albo pełnomocnikami przedsiębiorstw produkujących lub wprowadzających do obrotu m.in. leki i substancje przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych. Kandydat na konsultanta będzie składał oświadczenie w ciągu 7 dni od przedstawienia jego kandydatury organowi powołującemu, natomiast konsultant powołany przed zmianą przepisów – w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie proponowanej nowelizacji. Konsultant będzie również zobowiązany do podania informacji o korzyściach powyżej 380 zł, w tym o wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją, których koszt nie został pokryty przez instytucje go zatrudniające. Będzie miał na to 14 dni. W drugim czytaniu zaproponowano m.in. poprawkę modyfikującą zapis dotyczący wymaganej od konsultanta rękojmi należytego i bezstronnego wykonywania zadań. Miałby on wykazywać się osiągnięciami organizacyjnymi, dydaktycznymi i naukowymi w danej dziedzinie medycyny i właściwą postawą etyczną, dającymi rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta.
W porządku obrad będzie też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt przewiduje, że rentę socjalną będzie można pobierać mimo czasowego przebywania poza granicami Polski. Dotychczas osoba opuszczająca Polskę – bez względu na cel wyjazdu traciła uprawnienie do tego świadczenia. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, która jest całkowicie niezdolna do pracy i niezdolność ta powstała przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki lub studiów – przed ukończeniem 25. roku życia. Świadczenie jest zawieszane po osiągnięciu przychodów przekraczających 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z nowymi przepisami, zmiany będą dotyczyć m.in. obywateli polskich oraz spełniających przewidziane w ustawie kryteria cudzoziemców, obywateli państw Unii Europejskiej i EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) oraz członków ich rodzin, jeśli posiadają prawo pobytu w Polsce. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r., w którym TK zakwestionował uzależnienie przyznania i wypłacania renty socjalnej obywatelom polskim od wymogu przebywania w Polsce. Rząd przyjął projekt 13 maja 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 2 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 10 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami redakcyjnymi. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Marek Hok.
W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy rządowy projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest wprowadzenie trwałych i przejrzystych regulacji, mających zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w wydobycie węglowodorów. Chodzi też o zapewnienie sprawiedliwego podziału zysków z wydobycia kopalin – gazu ziemnego, w tym gazu łupkowego i ropy naftowej – między państwem a przedsiębiorcami. Projekt zwiększa poziom tzw. renty surowcowej, tj. podatków lub innych opłat, do ok. 40 proc. Projekt wprowadza podatek od wydobycia niektórych kopalin. W przypadku gazu ziemnego ze złoża konwencjonalnego wyniesie on 3 proc. wartości wydobytego surowca, a ze źródła niekonwencjonalnego (łupków) – 1,5 proc. Wprowadzony zostanie też specjalny podatek węglowodorowy w wysokości od 0 do 25 proc., zależnej od relacji przychodów do wydatków. Zgodnie z projektem nowe podatki będą pobierane od 2020 r. Podatek od wydobycia niektórych kopalin nie będzie pobierany w przypadku odwiertów o bardzo niskiej produktywności. Rząd przyjął projekt 11 marca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 23 kwietnia 2014 r. 29 kwietnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 7 maja 2014 r. Następnie projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych, która 8 lipca br. przyjęła sprawozdanie. Wnosi w nim o przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja zaproponowała m.in. rozszerzenie katalogu wydatków, które podatnik zobowiązany jest wykazać w księgach rachunkowych (proporcjonalnie w części dotyczącej wyłącznie wydobycia węglowodorów) m.in. o wydatki na wynagrodzenia oraz zmianę w przepisach przejściowych, zgodnie z którą regulacje dotyczące umowy o współpracy będą stosowane także do zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy umów w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia z zakresu działalności wydobywczej węglowodorów. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Jacek Brzezinka.
W pierwszym czytaniu Sejm zajmie się ponadto rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawa ochrony środowiska. Jak podkreśla rząd, projekt powinien przyczynić się także do wypracowania optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych w energię elektryczną, ciepło lub chłód, bądź biogaz rolniczy w instalacjach opartych na OZE. Projekt przewiduje także powstanie nowych miejsc pracy w wyniku zwiększenia liczby nowych instalacji OZE, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze. Ponadto proponowana regulacja pozwoli uzyskać co najmniej 15-proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Rząd przyjął projekt 8 kwietnia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 8 lipca br., a 14 lipca został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje minister gospodarki.
W porządku dziennym znalazło się także rozpatrzenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Projekt zawiera propozycje zmian, których celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez małe i średnie firmy. Jest to czwarty pakiet rozwiązań deregulacyjnych, zawierający propozycję zmian w 29 ustawach. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Projekt ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm. W projekcie znalazły się także rozwiązania ukierunkowane na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wspieranie inwestycji. Rząd szacuje, że przyjęcie proponowanych rozwiązań pozwoli firmom zaoszczędzić ok. 900 mln zł już w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy. Wśród rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu znalazły się m.in. propozycje, by nowy pracodawca mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę, jeśli będzie go zatrudniał na podobnym stanowisku. Ponadto przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą byli zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzenia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Projekt zawiera też pakiet rozwiązań, które mają poprawić konkurencyjność polskich portów: Szczecina – Świnoujścia, Gdyni i Gdańska. Rząd przyjął projekt 10 czerwca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 8 lipca 2014 r. 14 lipca 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni minister gospodarki.
Izba przeprowadzi również drugie czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego. W projekcie wypracowanym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu Sejm wyraża najwyższe uznanie dla dorobku i działalności Romana Dmowskiego – twórcy i przywódcy ruchu narodowego. Jego zaangażowanie w obronę niepodległości Polski na arenie międzynarodowej – jak czytamy w dokumencie – przyczyniło się do odbudowy Państwa Polskiego. – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wybitnemu mężowi stanu, sygnatariuszowi traktatu wersalskiego, ministrowi spraw zagranicznych, który dobrze przysłużył się Ojczyźnie – napisano w projekcie uchwały. W uzasadnieniu wnioskodawcy podkreślili, że urodzony 9 sierpnia 1864 r. Roman Dmowski przez całe życie udowadniał, że sprawa polska była dla niego najważniejszą misją. Autorzy projektu uchwały przypominają m.in. młodzieńczą działalność patriotyczną Dmowskiego (np. utworzenie uczniowskiego kółka „Strażnica” w proteście przeciw rusyfikacji). Podkreślają jednak przede wszystkim jego późniejsze starania i dyplomatyczne zabiegi na rzecz odbudowania polskiej państwowości (np. założenie Komitetu Narodowego Polskiego w 1917 r. w Lozannie, udział w konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. czy podpisanie traktatu wersalskiego przywracającego Polskę na mapę Europy). Projekt wpłynął do Sejmu 21 stycznia 2014 r. z inicjatywy grupy posłów KP Solidarna Polska. 23 stycznia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu. 10 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Elżbieta Kruk.
Kolejnym punktem porządku obrad będzie drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Projekt zmienia przepisy dotyczące kar za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd drogami krajowymi, a także zwolnień z opłaty elektronicznej i opłat za przejazd autostradą dla pojazdów służb mundurowych, służb specjalnych oraz służb ratowniczych. Zgodnie z projektem odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej będzie ponosił właściciel pojazdu, a nie kierujący, jak to jest obecnie. Ponadto projekt wprowadza zasadę, że nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara administracyjna za naruszenia wspomnianego obowiązku w trakcie jednego dnia. Wnioskodawcy proponują również pobieranie kaucji w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej w przypadku, gdy zostanie stwierdzona okoliczność uzasadniająca nałożenie tej kary na podmiot niemający siedziby albo miejsca stałego zamieszkania w Polsce. Projekt wprowadza też zasadę przedawniania się naruszeń obowiązku uiszczenia  opłaty elektronicznej po roku od dnia popełnienia naruszenia. Ponadto, zgodnie z projektem Policja, Straż Graniczna i Służba Celna zostaną pozbawione uprawnienia do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej. Uprawnienie to będzie przysługiwało tylko inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego. Projekt wpłynął do Sejmu 27 września 2013 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 4 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury. Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie projektu 12 marca 2014 r. i skierowała go do podkomisji nadzwyczajnej. 8 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami dotyczącymi m.in. obniżenia wysokości kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej. Zaproponowano, aby w przypadku zespołu pojazdów o łącznej masie 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony zamiast 1500 zł kara wyniosła 500 zł. Komisja chce też zmniejszenia kary z 3000 zł do 1500 zł w pozostałych przypadkach. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Stanisław Żmijan.
Posłowie będą również pracować w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest usprawnienie procesów wymiany informacji między administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, podmiotami zobowiązanymi do składania informacji o dochodach i przychodach osób fizycznych oraz podatnikami. Projekt ma m.in. umożliwić uruchomienie w 2015 r. usługi polegającej na wstępnym wypełnieniu PIT w imieniu podatnika. W przypadkach wspólnego rozliczenia dochodów małżonków, korzystania z ulg podatkowych, a także przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, podatnik samodzielnie wypełni odpowiednie rubryki w zeznaniu. Udostępnianie podatnikom wstępnie wypełnionych PIT-ów ma się odbywać poprzez utworzony przez Ministerstwo Finansów system e-podatki. Każdy podatnik ma mieć w nim konto. Proponowane zmiany nakładają obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną. Zwolnione z tego obowiązku będą jedynie podmioty, które takie dane sporządzają dla maksymalnie pięciu osób. Płatnicy, którzy nie będą mieli dostępu do sieci, dane do uruchomienia usługi PFR będą mogli wysłać przez Internet w urzędzie skarbowym. Nowelizacja nakłada także na podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek składania zeznania podatkowego CIT-8 oraz informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników IFT-2 – wyłącznie elektronicznie wraz z  podpisem elektronicznym. Zdaniem rządu zaproponowane rozwiązanie usprawni rozliczenia podatkowe, ograniczy błędy w rozliczeniach, a także zmniejszy liczbę dokumentów papierowych. Rząd przyjął projekt 24 czerwca 2014 r. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 8 lipca 2014 r., a 14 lipca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje minister finansów.
Pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie kolejnym punktem porządku obrad 72. posiedzenia Sejmu. Projekt zwalnia z PIT otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z układów zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów. Pod warunkiem, że te porozumienia, regulaminy i statuty mają umocowanie ustawowe. Dotychczas zwolnione z PIT były tylko te odszkodowania lub zadośćuczynienia, które wynikają wprost z ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Bez zmian pozostają wyjątki określone w obecnie obowiązującej ustawie o PIT. Wynika z nich m.in., że z podatku nie są zwolnione np. odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Ustawa wykonuje postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 29 marca 2013 r., który stwierdził istnienie luki prawnej w ustawie o PIT. Wnioskodawcy proponują, by zaproponowana zmiana miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 28 kwietnia 2014 r. 27 maja 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentuje senator Stanisław Jurcewicz.
W porządku obrad znalazła się ponadto poselska propozycja projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw. Przedstawiony projekt to tzw. Pakiet startowy, czyli system zachęt finansowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Projekt przewiduje tzw. „wakacje ubezpieczeniowe” oraz „kredyt podatkowy” w pierwszym okresie po zarejestrowaniu firmy. Proponowane „wakacje ubezpieczeniowe” polegają na zwolnieniu przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne w okresie pierwszych sześciu miesięcy od rozpoczęcia działalności firmy. Ponadto, po upływie półrocznych „wakacji ubezpieczeniowych”, przedsiębiorcy będą mogli opłacać przez dwa lata składki o podstawie wymiaru obniżonej do 20 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z kolei „kredyt podatkowy” będzie zwalniał przedsiębiorców z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie z projektem, „kredyt podatkowy” będzie można zastosować już w momencie uruchomienia działalności i korzystać z niego przez pełne 2 lata podatkowe. Przedsiębiorcy będą też mogli rozliczyć w pełnej wysokości poniesioną w tym okresie stratę podatkową, czyli sytuację, w której koszty uzyskania przychodu były wyższe od samych przychodów. Projekt wpłynął do Sejmu 25 kwietnia 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PO. 1 lipca 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentuje posłanka Maria Janyska.
W pierwszym czytaniu posłowie będą pracować nad senackim projektem nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa. Celem projektu jest uchylenie zawartego w obowiązującej ustawie przepisu, który odnosi się do zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. Chodzi tu o posiadaną przez organ podatkowy możliwość zabezpieczania obowiązku podatkowego w celu zapewnia skuteczności jego przyszłej egzekucji. Ordynacja podatkowa przewiduje tu m.in. hipotekę przymusową oraz zastaw skarbowy. Obecnie takie zobowiązania nie ulegają przedawnieniu, choć po upływie ustawowego terminu przedawnienia mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Wejście w życie senackich propozycji spowoduje m.in., że przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym będzie następowało na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostałych zobowiązań podatkowych. 5-letni termin przedawnienia będzie mógł być zawieszany lub przerywany na zasadach ogólnych, a przed jego upływem organy skarbowe będą mogły dochodzić należności podatkowych także z przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego. Wnioskodawcy proponują też, żeby po wejściu w życie ustawy i upływie pięcioletniego terminu przedawnienia zobowiązania zabezpieczone hipoteką lub zastawem, powstałe przed wejściem w życie senackich propozycji, mogły być egzekwowane – do upływu terminu ich przedawnienia określonego w projekcie – tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego. Projekt wpłynął do Sejmu 26 maja 2014 r. 14 lipca br. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadni go senator Bohdan Paszkowski.

Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Projekt usuwa z polskiego prawa jedną z opłat lokalnych – opłatę targową. Aktualnie obowiązek uiszczania opłaty targowej mają sprzedający na targowiskach. Według wnioskodawców celem projektu jest m.in. zwiększenie konkurencyjności oraz szans drobnych przedsiębiorców i sprzedawców oraz aktywizacja mikro i małych przedsiębiorców. Projekt wpłynął do Sejmu 9 maja 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Twój Ruch, SLD, PSL i posłów niezrzeszonych. 1 lipca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi poseł Ryszard Kalisz.

Posłowie przeprowadzą też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Projekt przewiduje uproszczenie rozliczeń podatku VAT płaconego od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w państwach UE. VAT od tych usług będzie mógł być opłacany w kraju w którym konsument korzysta z usługi, a nie ma w nim siedziby działalności gospodarczej. Projekt przewiduje wprowadzenie szczególnej procedury rozliczania VAT (tzw. system mini one stop shop – MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi). Zdaniem rządu zmiana ta ułatwi rejestrację i rozliczanie VAT w każdym państwie członkowskim, w którym znajduje się konsument. Podatnik, który wybierze rozliczanie podatku VAT za pomocą tej procedury, może zarejestrować się w małym punkcie kompleksowej obsługi w danym państwie członkowskim (państwo członkowskie identyfikacji), w którym będzie składać drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT i wpłacać należną wszystkim państwom członkowskim UE kwotę VAT. Kwoty VAT będą przez administracje przekazywane do właściwych państw członkowskich konsumpcji, czyli tam, gdzie są odbiorcy tych usług. Projekt implementuje dyrektywy Rady: 2008/8/WE oraz  2013/61/UE. Rząd przyjął projekt 17 czerwca 2014 r. 18 czerwca 2014 r. projekt wpłynął do Sejmu, a 24 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 9 lipca 2014 r. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.
Posłowie rozpatrzą w łącznej debacie trzy dokumenty dotyczące finansów publicznych.
Pierwszy z nich to sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w sprawie udzielenia rządowi absolutorium. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. przyjętym przez rząd zeszłoroczne dochody budżetu państwa wyniosły 279 mld 151 mln 205 tys. zł, a wydatki – 321 mld 345 mln 286 tys. zł, co dało deficyt budżetowy w wysokości 42 mld 194 mln 081 tys. zł. Średnioroczna inflacja wyniosła 0,9 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2013 r. wyniosła 13,4 proc. W 2013 r. PKB zwiększył się o 1,6 proc. Rząd wskazuje, że dokonana we wrześniu 2013 r. nowelizacja ustawy budżetowej była konieczna ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, który był skutkiem wyhamowania wzrostu PKB w krajach Unii Europejskiej. Sprawozdanie z wykonania budżetu wpłynęło do Sejmu 30 maja 2014 r. 17 czerwca br. wpłynęła analiza i opinia NIK dotycząca absolutorium. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała udzielenie rządowi absolutorium za zeszły rok. W analizie przedstawionej Sejmowi NIK oceniła pozytywnie wykonanie budżetu państwa na rok 2013. Wykonanie budżetu państwa w poszczególnych jego częściach zostało ocenione pozytywnie lub pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości. NIK wskazała, że sprawozdanie rządu z wykonania budżetu w 2013 r. przekazuje rzetelny obraz wykonania budżetu państwa. Marszałek Sejmu skierowała sprawozdanie oraz analizę NIK do rozpatrzenia przez Komisję Finansów Publicznych i pozostałe komisje sejmowe w zakresie ich właściwości. Komisja Finansów Publicznych rozpatrywała sprawozdanie z wykonania budżetu, analizę NIK i wnioski właściwych komisji sejmowych 24, 25 i 26 czerwca oraz 8, 9 i 10 lipca br. Na ostatnim posiedzeniu Komisja Finansów Publicznych wniosła o przyjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Radzie Ministrów. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawi posłanka Krystyna Skrowrońska.
Ponadto Sejm w łącznej dyskusji będzie pracować nad Informacją o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2013 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z dokumentem w 2013 r. udzielono 6 gwarancji Skarbu Państwa (SP), na łączną kwotę 10.959.774.560 zł, w tym: 5 gwarancji spłaty kredytów zagranicznych oraz jedną gwarancję wykonania zobowiązań do kwoty 1.950.000.000 zł. Jednocześnie zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2013 r. wynosiły 104.847.135.942 zł. Dodatkowo w roku sprawozdawczym osoby prawne udzieliły łącznie 215 poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 2.792.980.950 zł, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał 31 umów z 22 bankami, w ramach których przyznano limity na łączną kwotę 14.175.500.000 zł. Dokument wpłynął do Sejmu 30 maja 2014 r. 3 czerwca br. informacja została skierowana do Komisji Finansów Publicznych. 25 czerwca 2014 r. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie informacji. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Paweł Arndt.
W łącznej dyskusji posłowie zajmą się także sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2013 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych. Dokument ten przedstawia realizację przez NBP ustawowych zadań w zakresie: polityki pieniężnej, stabilności systemu finansowego, działalności emisyjnej, zarządzania rezerwami dewizowymi, działalności dewizowej, działań na rzecz systemu płatniczego, obsługi Skarbu Państwa, działalności badawczej, statystycznej oraz edukacyjnej i informacyjnej, a także współpracy międzynarodowej. W 2013 r. m.in. obniżono stopy procentowe do najniższego w historii poziomu 2,5% a wartość pieniądza gotówkowego w obiegu wzrosła o 11%. Ponadto NBP w celu obniżenia kosztów emisji monet podjął decyzję o zmianie stopu używanego do produkcji monet o najniższych nominałach. Dokument wpłynął do Sejmu 21 maja 2014 r a następnie został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem na posiedzeniu 24 czerwca 2014 r. Sprawozdanie Komisji przedstawi posłanka Zofia Czernow.
Izba zajmie się również sprawozdaniem z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, czym zajmowała się Izba w 2013 r. Zgodnie z dokumentem w ubiegłym roku Izba przeprowadziła prawie pół tysiąca kontroli planowych i doraźnych w większości obszarów aktywności państwa. Skontrolowała ponad 2,5 tys. podmiotów, sformułowała 78 postulatów przyszłych zmian w ustawodawstwie oraz złożyła 130 zawiadomień do organów powołanych do ścigania przestępstw i wykroczeń, w tym 46 do prokuratury. W sprawozdaniu przedstawiono także informacje o wynikach ponad 100 najważniejszych kontroli, omawiając sytuację w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa. Szczególną uwagę zwrócono na problemy związane z: bezpieczeństwem energetycznym państwa, w tym wydobyciem gazu łupkowego i energetyką jądrową; szansami i zagrożeniami niedostatecznego wykorzystania funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej UE; nierównym dostępem do świadczeń medycznych; niekorzystnymi skutkami zmian demograficznych i koniecznością prowadzenia wieloaspektowej polityki rodzinnej; łamaniem praw i wolności obywateli, m.in. podczas sięgania przez służby specjalne do danych telekomunikacyjnych. Dokument wpłynął do Sejmu 16 czerwca 2014 r. a następnie został skierowany do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie na posiedzeniu 10 lipca 2014 r. Sprawozdanie Komisji przedstawi posłanka Teresa Piotrowska.
Izba zapozna się także z rządowym dokumentem: „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2013 r.”. W Informacji zaprezentowano m.in. lokalizację i stopień zagospodarowania każdej ze stref, efekty ich funkcjonowania z uwzględnieniem liczby udzielonych zezwoleń, utworzonych miejsc pracy, wartości i struktury branżowej zrealizowanych inwestycji oraz krajów pochodzenia kapitału. W 2013 r. łączny obszar stref wzrósł o 374,4 ha, tj. do poziomu 16 203,7 ha. Na koniec 2013 r. przedsiębiorcy posiadali l 709 ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref. Jednym z istotnych czynników, który mógł mieć wpływ na wzrost zainteresowania przedsiębiorców działalnością w strefach, było wydłużenie okresu ich funkcjonowania do 2026 r. W 2013 r. skumulowana wartość inwestycji przekroczyła 93,1 mld zł. Na koniec 2013 r. inwestorzy zatrudniali łącznie 266,7 tys. pracowników. Zainwestowany w strefach kapitał w ponad 74 proc. pochodził z sześciu krajów: Polski, Niemiec, USA, Holandii, Włoch i Japonii. Największy udział w skumulowanej wartości inwestycji miały firmy z branży motoryzacyjnej (26,4 proc). Kolejne miejsca zajęli producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, głównie opon (10,7 proc.) oraz przedsiębiorcy produkujący wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (9,2 proc.). Dokument wpłynął do Sejmu 30 maja 2014 r., a 3 czerwca 2014 r. został skierowany do rozpatrzenia w Komisji Gospodarki. 24 czerwca 2014 r. Komisja wniosła o przyjęcie dokumentu. Sprawozdanie przedstawi poseł Krzysztof Gadowski.
Posłowie będą pracować w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk 2586), który zaostrza odpowiedzialność karną kierowców będących pod wpływem alkoholu, jak i środków odurzających. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz uwzględniać zadośćuczynienie ofiarom wypadków. Kierowcy, którzy prowadzili w stanie nietrzeźwości, będą obowiązkowo pozbawiani przez sąd prawa jazdy. Gdy zostaną złapani po raz pierwszy, stracą prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Recydywiści zostaną dożywotnio pozbawieni uprawnień do kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Ponadto w stosunku do takich kierowców sąd będzie orzekał obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. zł (osoby złapane po raz pierwszy) lub co najmniej 10 tys. zł (osoby złapane ponownie). Kierowca, powodujący w stanie nietrzeźwości wypadek, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu dożywotnio straci prawo jazdy. Odstąpienie od tej sankcji będzie możliwe wyłącznie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. Ponadto tacy sprawcy będą musieli zapłacić nawiązkę w wysokości co najmniej 10 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego lub jego najbliższych. Zgodnie z projektem, prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy, wcześniej zabranego, będzie przestępstwem zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia. Ponadto projekt wprowadza nowe rozwiązanie, zgodnie z którym kierowcy skazani za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości będą musieli zamontować w samochodzie blokadę alkoholową, która uniemożliwi włączenie silnika, gdy poziom alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę wyniesie 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Rząd proponuje też m.in., by za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w stosunku do obowiązującego limitu prawo jazdy było zatrzymywane na 3 miesiące. Taka sama sankcja groziła za przewóz w pojazdach większej liczby osób niż dozwolona. Rząd przyjął projekt 10 czerwca 2014 r. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 8 lipca 2014 r., a 9 lipca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentuje Minister Sprawiedliwości.
Sejm przeprowadzi również pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks karny (druk 2534). Wnioskodawcy proponują, by niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub publiczne znieważanie flagi Unii Europejskiej zostało uznane za przestępstwo. Zgodnie z projektem, za ten czyn groziłaby grzywna, kara ograniczenia wolności lub do roku więzienia. Zdaniem autorów projekt ma pomóc w zapobieganiu przypadkom publicznego znieważania i niszczenia symbolu organizacji międzynarodowej, której Polska jest członkiem. Uznają takie czyny za gorszące i sprzeczne z polską racją stanu. Jak przypominają wnioskodawcy, obecnie analogiczna ochrona przysługuje polskim symbolom państwowym oraz znajdującym się w Polsce symbolom państw obcych wystawionych przez placówki dyplomatyczne lub na zarządzenie polskich władz. Projekt wpłynął do Sejmu 5 maja 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP TR. 1 lipca 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni poseł Sławomir Kopyciński.
Ponadto Izba zajmie się w pierwszym czytaniu senackim projektem nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2013 r. TK uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą dwa przepisy Kodeksu postępowania karnego. Senat proponuje, by oskarżony mógł wnieść zażalenie na postanowienie sądu cofające wyznaczenie obrońcy z urzędu, a także na zarządzenie prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu. W zakwestionowanych przez TK przepisach od powyższych rozstrzygnięć nie przysługiwały odwołania. Projekt dostosowuje do wyroku TK także Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz nowelizację kpk z 27 września 2013 r., która ma wejść w życie 1 lipca 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu 13 czerwca 2014 r., a 1 lipca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentuje senator Andrzej Matusiewicz.
Sejm w pierwszym czytaniu rozpatrzy także senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Projekt zmienia zasady ustalania terminu na wniesienie skargi kasacyjnej do NSA oraz reguły wyznaczania pełnomocników z urzędu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Podobne rozwiązania są już stosowane w postępowaniu cywilnym. Senat proponuje, by strona reprezentowana przez pełnomocnika z urzędu miała na wniesienie skargi kasacyjnej 30 dni od dnia zawiadomienia tego pełnomocnika o tym, że został on wyznaczony do reprezentowania klienta w danej sprawie. Strona, której odmówiono ustanowienia pełnomocnika z urzędu, będzie mogła wnieść skargę kasacyjną w terminie 30 dni od poinformowania jej o tym fakcie. Jeżeli na postanowienie odmawiające jej tzw. prawa pomocy wniesie zażalenie, termin na wniesienie kasacji będzie biegł dopiero od doręczenia jej  postanowienia o odrzuceniu zażalenia. Strona, której pełnomocnik z urzędu sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, będzie mogła ją mimo to wnieść w terminie 30 dni od otrzymania tej ekspertyzy. Ponadto druga Izba proponuje, by sąd, zwracając się do odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wyznaczenie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego doręczał temu organowi postanowienie o przyznaniu stronie tzw. prawa pomocy. Od doręczenia takiego postanowienia organy samorządu zawodowego będą miały 14 dni na wyznaczenie pełnomocnika i powiadomienie go o tym fakcie. Projekt wpłynął do Sejmu 9 czerwca 2014 r. a następnie 1 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentuje senator Andrzej Matusiewicz.

Posłowie zajmą się ponadto w drugim czytaniu poselskim projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest usprawnienie obowiązujących rozwiązań. Zdaniem wnioskodawców projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk realizujących tę ustawę: samorządów, organizacji pozarządowych, rodzin zastępczych oraz asystentów rodziny. Projekt zajmuje się m.in. finansowaniem pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych, kierowanych tam wyrokami sądów. Projekt stwarza starostom podstawę prawną do finansowania takich pobytów. Ustawa zajmuje się także m.in. zagadnieniem rozdzielania małoletnich matek, przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych, od ich nowonarodzonych dzieci. Zmianie ma ulec liczba rodzin objętych opieką asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej. W projekcie znalazły się też rozwiązania ułatwiające współpracę pomiędzy samorządem gminnym a powiatowym. Projekt nakłada także zadania kontrolne na samorząd wojewódzki nad systemem sprawowania pieczy zastępczej. Projekt wpłynął do Sejmu 6 czerwca 2014 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO i KP PSL. 10 lipca 2014 r. posłowie wnieśli autopoprawkę do projektu. Tego samego dnia w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie projektu.
Posłowie zapoznają się z Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku wraz ze stanowiskiem komisji. Dokument zawiera m.in. informacje o wybranych problemach w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz dane statystyczne dotyczące działalności TK w ubiegłym roku. Zgodnie z dokumentem w 2013 r. roku do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło łącznie 480 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych. Trzy czwarte spraw wniesiono w trybie skargi konstytucyjnej. Trybunał Konstytucyjny wydał w omawianym okresie sprawozdawczym 71 wyroków oraz 54 postanowienia o umorzeniu postępowania. Ponadto dwukrotnie sygnalizował potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej. Chodziło o usunięcie uchybień dotyczących mechanizmu poziomego wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego (czyli tzw. janosikowego) oraz o uzupełnienie luki prawnej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie jak w poprzednich latach, w 2013 r. nowe orzeczenia TK  wymagały reakcji parlamentu i innych organów. Z inicjatywą ustawodawczą w celu wykonania orzeczenia Trybunału najbardziej aktywnie występował Senat oraz Rada Ministrów. Informacja obejmuje również pozaorzeczniczą działalność TK. W ramach niej Trybunał zorganizował lub współuczestniczył w 2013 r. w licznych przedsięwzięciach naukowych i popularyzatorskich. Dokument wpłynął do Sejmu 16 kwietnia 2014 r. 24 kwietnia 2014 r. został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisję Ustawodawczą, które zapoznały się z nim na wspólnym posiedzeniu 9 lipca 2014 r. Do przedstawienia sprawozdania Komisji na posiedzeniu Sejmu upoważniono posła Borysa Budkę.

Drugie czytanie rządowego projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków to kolejny punkt porządku dziennego 72. posiedzenia Sejmu. W projekcie ustawy zaproponowano rozwiązania, które zapewnią wdrożenie postanowień dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach. Mają one przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Efektem proponowanych regulacji ma być upowszechnienie informacji o jakości energetycznej budynków i ich części, o potencjalnych kosztach użytkowania, a także wytycznych dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Właściciele i użytkownicy budynków zyskają wiedzę ułatwiającą im przeprowadzenie modernizacji. Rząd przyjął projekt 29 kwietnia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 28 maja 2014 r. 3 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury. Pierwsze czytanie obyło się 10 czerwca 2014 r.Izba rozpatrzy ponadto w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania instytucji tzw. protokołu elektronicznego, czyli nagrywania obrazu i dźwięku z sali sądowej. Posłowie proponują modyfikację przepisów dotyczących udostępniania informacji o sprawach. Dokumenty zawierające informacje o sprawie, w tym treść protokołów i pism będą także udostępniane za pomocą systemu teleinformatycznego, czyli drogą elektroniczną. Ponadto strony będą mogły otrzymać – co do zasady – z akt sprawy zarówno zapis obrazu, jak i dźwięku. Posłowie proponują ponadto, by przewodniczący mógł zarządzić sporządzenie transkrypcji całości lub części protokołu sporządzonego w formie nagrania przebiegu rozprawy. W przypadku nagrywanych posiedzeń projekt dopuszcza możliwość wygłoszenia ustnego uzasadnienia. Strony, które zażądają jego doręczenia, otrzymają odpis wyroku wraz z transkrypcją uzasadnienia. Projekt wpłynął do Sejmu 11 grudnia 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Platforma Obywatelska. 11 lutego 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 20 marca 2014 r. podczas 64. posiedzenia Sejmu. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która skierowała go do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego. Komisja przyjęła sprawozdanie 9 lipca 2014 r., w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja zaproponowała m.in. określenie w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zasad pobierania opłat od wniosków o wydanie zapisów dźwięku i obrazu z przebiegu posiedzenia. W konsekwencji tytuł proponowanej ustawy został zmieniony na ustawę „o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych”. Posłowie zmodyfikowali ponadto m.in. zasady sporządzania transkrypcji protokołu. Proponują, by w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania w sprawie, przewodniczący mógł zarządzić sporządzenie transkrypcji odpowiedniej części protokołu sporządzonego uprzednio w formie nagrania przebiegu rozprawy. Sprawozdawcą komisji jest poseł Witold Pahl.
W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy senacki projekt nowelizacji ustawy – Prawo atomowe. Projekt przenosi z rozporządzenia do ustawy regulacje dotyczące podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych stosowanych przez jednostki ochrony zdrowia wykonujące zabiegi lub leczenie z zakresu radioterapii, medycyny nuklearnej, radiologii zabiegowej i rentgenodiagnostyki. Uprawnione do przeprowadzania kontroli będą: podmioty posiadające akredytację, fizycy medyczni i inżynierowie medyczni, a pod ich nadzorem również inne osoby określone w projekcie. Z listy uprawnionych – w stosunku do tej zawartej w rozporządzeniu – usunięto przedstawicieli dostawcy sprzętu lub użytkownika. Projekt określa też sposób wykonywania lub nadzorowania testów przez fizyków medycznych lub inżynierów medycznych. Ponadto projekt m.in. znosi obowiązek posiadania certyfikatów Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia przez fizyków medycznych. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2013 r., w którym TK zakwestionował uregulowanie kwestii podmiotów uprawnionych do kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych w rozporządzeniu – bez podstawy prawnej zawartej w ustawie. Projekt wpłynął do Sejmu 24 lutego 2014 r., a 25 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Zdrowia. 9 lipca 2014 r. komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i skierowała projekt do podkomisji nadzwyczajnej powołanej do jego rozpatrzenia.
Izba rozpatrzy też Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2013 wraz ze stanowiskiem komisji. Dokument przedstawia m.in. podstawy prawne działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz informacje dotyczące struktury organizacyjnej, pracowników i budżetu GIODO w 2013 r. Dokument prezentuje też dane statystyczne dotyczące działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ubiegłym roku. Zgodnie ze sprawozdaniem w 2013 r. GIODO przeprowadził łącznie 173 kontrole zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (jest to nieznaczny wzrost w porównaniu z rokiem 2012, w którym takich kontroli przeprowadzono 165). Skontrolowane zostały m.in. jednostki Policji i podmioty przetwarzające dane osobowe w związku z wykorzystaniem technologii identyfikacji radiowej – RFID. Przeprowadzone w 2013 r. kontrole pokazują, że niemal 100 proc. skontrolowanych jednostek przetwarzało dane osobowe z wykorzystaniem systemów informatycznych. Przypadki przetwarzania danych osobowych wyłącznie w formie tradycyjnej (papierowej) dotyczyły jedynie kilku podmiotów. Znaczna część podmiotów skontrolowanych w 2013 r. (93,22 proc.) zastosowała wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych. Ponadto większość z nich wykorzystuje do tego celu systemy, nad którymi posiada wyłączną kontrolę. Dane zawarte w sprawozdaniu wskazują też, że w porównaniu z poprzednimi latami, w 2013 r. można zauważyć systematyczny wzrost liczby skarg, które wpływają do Biura GIODO. Wśród przyczyn, autorzy dokumentu wskazują przede wszystkim wzrost świadomości obywateli co do zasad ochrony danych osobowych i wzrost ich aktywności w dochodzeniu przysługujących im praw. Dokument wpłynął do Sejmu 30 czerwca 2014 r., a 1 lipca 2014 r. został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 9 lipca 2014 r. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie dokumentu. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Zofia Czernow.
Izba zajmie się także Informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej). Dokument podsumowuje przebieg i dokonania prezydencji greckiej oraz jej znaczenie dla interesów Polski w Unii Europejskiej. Opisuje też zaangażowanie naszego kraju w prace UE w tym okresie. Podczas przewodnictwa Grecji jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania UE była polityka gospodarczo-finansowa. Istotne było m.in. zakończenie prac nad wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020 oraz szeregiem aktów prawnych niezbędnych do budowy unii bankowej. Z punktu widzenia Polski szczególnie ważne było zapewnienie równowagi między członkami strefy euro a państwami spoza niej. W pierwszym półroczu 2014 r. prowadzone były też m.in. prace w obszarze rynku wewnętrznego – nad projektami wynikającymi z Aktów o Jednolitym Rynku I i II. Polska bardzo pozytywnie ocenia przyspieszenie prac nad wszystkimi inicjatywami rozszerzającymi i integrującymi rynek wewnętrzny, będący motorem wzrostu polskiej gospodarki. Ponadto Informacja wskazuje, że na arenie międzynarodowej przewodnictwo Grecji było zdominowane aktywnością UE związaną z wydarzeniami na Ukrainie i nasilającym się kryzysem Ukraina – Rosja. To m.in. podejmowane w tym okresie przy aktywnym udziale, bądź z inicjatywy Polski, działania wspierające stabilizację wewnętrzną oraz suwerenność ekonomiczną i polityczną Ukrainy. Dla Polski niezwykle istotne było podpisanie umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą i UE. W dokumencie przedstawiono także trwający podczas prezydencji greckiej proces kształtowania instytucji UE, w tym wybory do Parlamentu Europejskiego oraz zmiany na najważniejszych stanowiskach w Unii. Zdaniem Polski przyszła agenda UE powinna obejmować m.in. wzmocnienie bezpieczeństwa UE, również w wymiarze energetycznym, pobudzenie wzrostu gospodarczego, zwiększenie zatrudnienia oraz dokończenie budowy jednolitego rynku i rozwijanie go w nowych obszarach. Dokument wpłynął do Sejmu 4 lipca 2014 r. 7 lipca 2014 r. został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej.
Posłowie zajmą się w drugim czytaniu rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r. Celem projektu jest wyrażenie przez Sejm zgody na ratyfikację przez prezydenta przedmiotowej Umowy. Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej jest organizacją międzynarodową powołaną 26 stycznia 2009 r. w celu promowania wszechstronnego i zrównoważonego wykorzystania energii odnawialnej. Priorytetowym kierunkiem jej działań jest pomoc krajom uprzemysłowionym i rozwijającym się w zrównoważonym rozwoju technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. W skład Agencji wchodzi 128 państw, w tym Polska. Umowa, której ratyfikacja jest przedmiotem rozpatrywanego przez Sejm projektu ustawy, zawiera 12 artykułów określających przywileje i immunitety Agencji oraz osób, których funkcje są związane z jej działalnością. Zdaniem wnioskodawcy ratyfikowanie przez Polskę Umowy nie spowoduje konieczności dokonania zmian w obowiązującym ustawodawstwie ani obciążenia finansowego państwa. Projekt wpłynął do Sejmu 12 czerwca 2014 r. a następnie został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych. 9 lipca br. Komisje przyjęły projekt bez poprawek. Sprawozdanie przedstawi poseł Andrzej Czerwiński.
W porządku bieżącego posiedzenia jest także łączna dyskusja nad rozpatrywanymi w pierwszym czytaniu dwoma poselskimi projektami ustaw, dotyczącymi funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Posłowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zaproponowanie zachowania osobowości prawnej PFRON oraz jego organów, tj. zarządu i rady nadzorczej. Wnioskodawcy argumentują, że zmiany te pomogą utrzymać stabilny i silny system zarządzania środkami Funduszu. Ewentualne przyjęcie projektu oznaczałoby odstąpienie od oczekujących na wejście w życie 1 stycznia 2015 r. zasadniczych zmian pozbawiających PFRON osobowości prawnej i przekształcających go w wyodrębniony rachunek bankowy. W projekcie znalazł się też przepis zwalniający z podatku CIT dochody Funduszu w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Projekt wpłynął do Sejmu 11 lipca 2014 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 18 lipca br. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni poseł Sławomir Piechota.
W tej samej dyskusji posłowie omówią w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych. Wnioskodawcy proponują przesunięcie o 5 lat – z 1 stycznia 2015 r. na początek 2020 r. – momentu wejścia w życie zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oczekujące na wejście w życie przepisy m.in. pozbawiają PFRON osobowości prawnej. Zdaniem wnioskodawców przyjęcie proponowanej zmiany wzmocni poczucie bezpieczeństwa pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Projekt wniosła 11 lipca 2014 r. grupa posłów KP SLD. 18 lipca br. został on skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Tadeusz Tomaszewski.
W porządku obrad znalazło się też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Proponowane rozwiązania mają zastąpić obowiązującą ustawę z 1986 r. Zdaniem rządu większość przepisów wymaga modyfikacji ze względu na zmiany społeczno-prawne oraz postęp technologiczny. Najważniejsze regulacje nowej ustawy to elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego: aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. W tej samej formie mają być udostępniane obywatelom odpisy aktów. Proponowane zmiany mają umożliwić szybsze i prostsze załatwianie spraw w urzędach stanu cywilnego. Projekt przewiduje też m.in. możliwość zawarcia małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego, w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Rząd przyjął projekt 15 lipca 2014 r. Do Sejmu wpłynął on 18 lipca br., a 21 lipca został skierowany do pierwszego czytania. W pracach nad projektem rząd reprezentuje minister spraw wewnętrznych.

Kolejnym punktem 72. posiedzenia Sejmu będzie trzecie czytanie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. W myśl projektu Polska Agencja Kosmiczna (POLSA, z ang. Polish Space Agency) będzie realizować zadania państwa w zakresie badań przestrzeni kosmicznej. Agencja będzie działać na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, przemysłowych, obronnych i naukowych. Projekt przewiduje, że POLSA będzie m.in.: koordynować polską politykę kosmiczną realizowaną w ramach programów krajowych, unijnych i międzynarodowych (w tym w ramach polskiego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej i Unii Europejskiej).  Zadaniem Agencji ma być również podejmowanie oraz wspieranie działań na rzecz promocji polskiego przemysłu kosmicznego i myśli naukowej w dziedzinie badań przestrzeni kosmicznej. POLSA będzie też wykonywać zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Jak podkreślają wnioskodawcy, agencja będzie pomagać środowiskom naukowym oraz przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu finansowania i zamówień oraz wdrażaniu technologii kosmicznych. Obecnie zadania te są rozproszone między różne instytucje państwowe. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 23 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu Sejmu, po czym trafił on do Komisji: Gospodarki i Obrony Narodowej. 29 maja 2014 r. komisje przyjęły projekt z poprawkami o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym. 11 lipca 2014 r. na 71. posiedzeniu Sejmu, odbyło się drugie czytanie projektu, podczas którego nie zgłoszono do niego poprawek. Ponadto, posłowie rozpatrzą kandydaturę Wojciecha Wiewiórowskiego na stanowisko Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Obecna kadencja GIODO upływa 4 sierpnia 2014 r. Kandydatura W. Wiewiórowskiego została zgłoszona 3 lipca 2014 r. przez posłów KP Platforma Obywatelska. 7 lipca 2014 r. dokument został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. 9 lipca 2014 r. komisja wydała opinię pozytywną. Opinię komisji przedstawi na forum Sejmu posłanka Ligia Krajewska.

Podczas 72. posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się również sprawozdaniami Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie 2 wniosków Komendanta Głównego Policji o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie. Pierwszy z nich wpłynął do Marszałka Sejmu 3 kwietnia 2014 r. i dotyczy posła Tadeusza Iwińskiego. Komisja rozpatrzyła ten wniosek 9 lipca br. i proponuje jego odrzucenie. Drugi z wniosków wpłynął do Sejmu 5 maja 2014 r. i dotyczy wykroczenia popełnionego przez posła Wojciecha Penkalskiego. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich rozpatrzyła ten wniosek 9 lipca 2014 r. i przedkłada propozycję jego przyjęcia. Oba wnioski dotyczą wykroczeń w ruchu drogowym. Sprawozdania na posiedzeniu Sejmu przedstawią odpowiednio poseł Stanisław Chmielewski i posłanka Jolanta Szczypińska.
Posłom zostanie ponadto przedstawiona informacja Prokuratora Generalnego o ostatnich działaniach prowadzonych przez organy Prokuratury wobec posła Jana Burego.W pierwszym czytaniu Sejm będzie też pracować nad poselskim projektem uchwały w sprawie powołania komisji śledczej. Zadania komisji obejmowałyby: zbadanie okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji „Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku „Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego” oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, zbadanie okoliczności weryfikacji kadr WSI przez Komisję Weryfikacyjną w okresie od 21 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. oraz skutków tych działań, jak również zbadanie przyczyn umorzenia śledztwa o sygnaturze Ap V Ds. 49/09 prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie w związku z wynikami śledztw prowadzonych przez prokuratury wojskowe i rozstrzygnięciami sądów cywilnych, w aspekcie zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt wpłynął do Sejmu 10 stycznia 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP TR i KP SLD. 13 maja 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi poseł Artur Dębski.

Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie sytuacji dochodowej osób utrzymujących się ze świadczeń emerytalnych i rentowych. O przedstawienie informacji wnioskował KP PiS. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. kontraktowania z NFZ świadczeń z zakresu długoterminowej opieki pielęgniarskiej, a także polityki prowadzonej przez Grupę Kapitałową Tauron Polska Energia SA w zakresie produkcji energii. Poselskie pytania w sprawach bieżących mają dotyczyć też np. świadczeń pielęgnacyjnych oraz planowanej na 2015 r. podwyżki stawek podatku akcyzowego na papierosy i tytoń.

„Czas na zmiany” – porozumienie prawicy

fot. PAP/Jakub Kamiński
W sobotę 19 czerwca w Centrum Expo XXI w Warszawie odbyło się spotkanie środowisk prawicowych w ramach zgromadzenia obywatelskiego zatytułowanego „Czas na zmiany”. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński, podpisał porozumienie z liderem Solidarnej Polski – Zbigniewem Ziobrą oraz szefem Polski Razem – Jarosławem Gowinem. W spotkaniu wzięli udział także m.in. przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, klubów „Gazety Polskiej”, Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Solidarności Rolników Indywidualnych i Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Podczas spotkania głos zabrali m.in. prof. Piotr Gliński, Izabela Kloc, Anita Czerwińska, Witold Waszczykowski i Andrzej Duda. Wyświetlono także film poświęcony aferze taśmowej. Cytowane w nim były m.in. fragmenty nagranych rozmów polityków PO.
Ze strony http://www.pis.org.pl/article.php?id=23165&p=materialy można pobrać treść porozumienia.

 

Prawo i Sprawiedliwość zgłasza pakiet demokratyczny

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zgłaszają pakiet demokratyczny, ponieważ, jak twierdzą, w Sejmie musi być miejsce na normalną dyskusję w najważniejszych kwestiach. Tylko wtedy rząd będzie musiał odpowiadać zgodnie z rzeczywistością.
Można zauważyć zasadniczą nierównowagę między premierem a szefem opozycji, jest to nierówność w długości czasu wystąpienia. Politycy PiS nie chcą tworzyć monopolu tylko dla siebie, ale dać taką możliwość wszystkim przedstawicielom opozycji.
Zaproponowano także comiesięczną odpowiedź premiera przed Sejmem na pytania przedstawicieli opozycji. Drugi kierunek rozszerzenia pakietu demokratycznego to kwestia służbowych kart urzędników, które według propozycji PiS mają zostać zlikwidowane. Obiad służbowy może się zdarzyć, oczywiście, ale musi być zarejestrowany i uzasadniony. Nie może być tak, że ludzie władzy będą szastać pieniędzmi podatnika.
Założenia pakietu demokratycznego:
Koniec z „zamrażarką” Marszałka Sejmu. Zmiana wprowadza obowiązek przeprowadzenia pierwszego czytania projektu ustawy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia projektu do tzw. laski marszałkowskiej.
Trzygodzinna debata rząd – opozycja na wzór brytyjski, z obowiązkową obecnością premiera. Zmiana polega na zlikwidowaniu obecnej formuły „informacji bieżącej” i „pytań w sprawach bieżących”. W ich miejsce projekt przewiduje utworzenie „Pytań do Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów”. Pytania do premiera lub członków jego gabinetu mogłyby kierować tylko kluby i koła poselskie, które złożyły oświadczenie o niepopieraniu rządu. Opozycja uzyskałaby w ten sposób możliwość bieżącego dialogu z rządem oraz pozyskiwania informacji o bieżących pracach Rady Ministrów. Wzmocnienie głosu opozycji. Przewodniczący klubów parlamentarnych będą mogli zabierać poza kolejnością głos w punktach dotyczących najważniejszych spraw rozpatrywanych przez Sejm – m.in. zmiany Konstytucji, budżetu, ustaw podatkowych i kodeksów, ratyfikacji umów międzynarodowych związanych z suwerennością oraz wotum nieufności.
Koniec ze służbowymi kartami płatniczymi. Zmiany w ustawie o finansach publicznych zakładają likwidację służbowych kart płatniczych. Według informacji podawanych przez media przedstawiciele rządu PO-PSL w latach 2008-2012 mieli do dyspozycji 320 kart płatniczych i wydali za ich pomocą prawie 2 miliony złotych.
Szybsze prace nad projektami ustaw. Zmiana wprowadza maksymalny – 9 miesięczny, od dnia przeprowadzenia pierwszego czytania – termin dla komisji na sporządzenie sprawozdania. Termin ten, w wyjątkowych sytuacjach będzie mógł być przedłużany przez Marszałka Sejmu, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące.
Większe prawa opozycji. Zmiana zakłada wprowadzenie obowiązku składania  przez wszystkie kluby i koła poselskie oświadczeń o udzieleniu poparcia Radzie Ministrów bądź o odmowie udzielenia poparcia. Oświadczenia składane byłby po uchwaleniu wotum zaufania dla Rady Ministrów. Kluby i koła, które złożą oświadczenie, że nie udzielają  poparcia Radzie Ministrów, jako kluby opozycyjne uzyskają prawo zadawania pytań Prezesowi Rady Ministrów lub członkom Rady Ministrów w specjalnej debacie.
Opozycja ma wpływ na prace Sejmu. Kluby miałyby prawo zgłosić do porządku dziennego po jednym punkcie. Nowe punkty porządku dziennego byłyby automatycznie włączane do porządku dziennego i wprowadzenie ich nie wymagałoby uzyskiwania zgody Marszałka Sejmu, ani też opinii Konwentu Seniorów.
Ochrona praw podatnika. Zmiana zakłada, że ustawy dotyczące podatków i samorządu terytorialnego będą rozpatrywane w szczególnym trybie, wzorowanym na trybie postępowania z projektami kodeksów.
Mocniejsza inicjatywa obywatelska. Zmiana zakłada, aby w trakcie pierwszego czytania nie można było odrzucić obywatelskiego projektu ustawy.
Ułatwienie w przeprowadzeniu wysłuchania publicznego. Projekt wprowadza możliwość przeprowadzania wysłuchania publicznego na wniosek 1/3 składu komisji, do której projekt został skierowany.

Miasto i gmina Dębica straciły przyjaciela ze Słowacji

14 lipca 2014 roku w wieku 62 lat do wieczności odszedł Ján Roško – były burmistrz Hanušovic nad Topľou – naszego miasta partnerskiego na Słowacji.
Ján Roško pełnił funkcję burmistrza (z języka słowackiego – primatora) od 2005 do 2011 roku. Przyjaźnił się z władzami samorządowymi miasta i Gminy Dębica. Wielokrotnie przyjeżdżał z delegacją na uroczystości odbywające się w powiecie dębickim, był bardzo ciepłym i serdecznym człowiekiem.
Małżonce śp. Jana, Pani Marcie Roško, składamy kondolencje i szczere wyrazy współczucia.
Poniżej zdjęcia ze spotkań z śp. burmistrzem Jánem Roško na Słowacji i w Polsce.

Komisja Skarbu Państwa na budowie gazoportu w Świnoujściu

We wtorek 15 lipca w Świnoujściu odbyła się wizytacja członków Komisji Skarbu Państwa, podczas której posłowie sprawdzali postępy w budowie terminalu LNG – gazoportu przeznaczonego do odbioru i składowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).
Wizytacja związana była przede wszystkim z problemami dotyczącymi przesunięcia planowanego terminu ukończenia inwestycji oraz troską posłów o ewentualne kary umowne, jakie strona polska musiałaby ponieść w wyniku opóźnienia odbioru gazu z Kataru.
Inwestycja budowy portu LNG ma służyć przede wszystkim dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia, a więc uniezależnieniu energetycznemu Polski od tylko jednego dostawcy. Inicjatorem projektu budowy gazoportu, największej aktualnie tego typu inwestycji w naszym kraju, był śp. prezydent Lech Kaczyński.
Posłowie PiS w związku z ostatnimi doniesieniami na temat opóźnień w budowie i problemów z umowami z Katarem, wyrazili swoje zaniepokojenie, zadając ministrowi skarbu państwa – Włodzimierzowi Karpińskiemu oraz zarządowi spółki Polskie LNG S.A. wiele pytań dotyczących terminów, kosztów, dofinansowania i korzyści. Według zapewnień pytanych, budowa ma być ukończona do połowy 2015 r. Co do umowy z Katarem, minister uspokoił, że negocjacje w tej sprawie cały czas są prowadzone.
Poseł Jan Warzecha pytał m.in., jakie korzyści z tytułu lokalizacji gazoportu w Świnoujściu będą mieli jego mieszkańcy i czy będą mogli korzystać z wpływów do budżetu miasta w postaci podatku PIT i CIT, czy może jak to było w przypadku innych inwestycji, siedziba spółki zostanie przeniesiona np. do Warszawy, w związku z czym większa część podatków zasili budżet stolicy.
Członkowie Komisji Skarbu Państwa podczas wizyty w Świnoujściu mieli okazję wyjść na jeden z dwóch 50-metrowych zbiorników i zobaczyć plac budowy gazoportu oraz  imponujący 3-kilometrowy falochron z góry. Organizatorzy zaprosili posłów również do zwiedzenia fortu Gerharda oraz do latarni morskiej w Świnoujściu – jednej z najwyższych na świecie.

VI Mistrzostwa Europy w Lotce Kopanej

W weekend 10-13 lipca 2014 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Pustkowie-Osiedlu odbyły się VI Mistrzostwa Europy w Lotce Kopnej zorganizowane przez Urząd Gminy Dębica, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Uczniowski Klub Sportowy Pustków-Osiedle. W zawodach uczestniczyli przedstawiciele z Włoch, Niemiec, Grecji, Francji, Słowacji i Węgier. Polskę reprezentowali sportowcy z UKS Pustków-Osiedle.Poseł Jan Warzecha uczestniczył w finałach gier pojedynczych kobiet i mężczyzn oraz w ceremonii dekoracji zwycięzców i zakończeniu mistrzostw, podczas której wręczał dyplomy i medale. Oficjalnego zamknięcia zawodów  dokonał Pan Peter von Ruden Prezydent Europejskiej Federacji Lotki Kopanej.
Ze szczegółowym zestawieniem wyników można się zapoznać na stronie:

http://gosir.gminadebica.pl/koncowe-oficjalne-wyniki-vi-mistrzostw-europy-lotce-kopanej-pustkow-osiedle-2014/

Lotka kopana  jest  świetną propozycją gry ruchowej dla wszystkich. Zapoczątkowana w Chinach (znana tam jako “Jianzi”), i do tej pory niezwykle popularna w tym kraju, od kilku lat zyskuje coraz większą popularność także w Polsce. Gra polega na podbijaniu kolorowej lotki różnymi częściami ciała, oprócz rąk, tak aby nie dotknęła ona ziemi. Najmocniej pracują przy tym nogi, a zwłaszcza stopy. Grać można samodzielnie albo w grupach, na otwartym powietrzu albo w zamkniętych pomieszczeniach. Nie ma tutaj żadnej z góry ustalonej reguły. Lotka wykonana jest z czterech, połączonych ze sobą piór, umiejscowionych w podstawce z obciążnikiem z tworzywa sztucznego. Ma ona długość od 15 do 18cm i waży ok. 15g.

Piknik Rodzinny w Brzostku

W niedzielę 13 lipca w Brzostku odbył się Piknik Rodzinny, zorganizowany przez brzostecką parafię oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa, pod patronatem burmistrza – Leszka Bieńka. Rozpoczęty mszą świętą dziękczynną za kanonizację papieża Jana Pawła II przebiegał w miłej, słonecznej i letniej atmosferze. Oprócz ciekawych występów uczniów z gimnazjum w Brzostku, tancerzy i karateków, główną atrakcją popołudnia był koncert Mateusza Mijała, wokalisty z zespołu “Chłopacy”, który cieszył się szczególnym zainteresowaniem zwłaszcza wśród młodszej części publiczności.
Fot. Archiwum: Miasto i Gmina Brzostek,

http://www.brzostek.pl/galeria/a_460_piknik_rodzinny/index.html

Poszukiwali złota w Gumniskach

Już po raz kolejny okoliczni poszukiwacze złota mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności i skuteczność podczas VIII Festynu Kulturalno-Rekreacyjnego pod nazwą „Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota” w Gumniskach. Tegoroczna edycja festynu przebiegała w kolorach i gorącym temperamencie Meksyku, o co zadbały m.in. latynoskie tancerki, zespół muzyczny Los Amigos oraz przygotowana przez restaurację Steak House degustacja potraw meksykańskich.

Zjednoczenie prawicy pod skrzydłami PiS

W wypełnionej po brzegi Auli Kryształowej SGGW w Warszawie Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało Konwencję Zjednoczeniową Organizacji i Środowisk Patriotycznych.
Poseł  Marcin Mastalerek przywitał Prezesa PiS oraz obecnych na Konwencji, w której wzięli udział między innymi:

Piotr Duda – szef NSZZ “Solidarność”, profesor Piotr Gliński, Marian Piłka – Prawica Rzeczpospolitej, Arkadiusz Mularczyk – wiceszef nowego klubu parlamentarnego “Sprawiedliwa Polska”, przedstawiciele Klubów “Gazety Polskiej”, redaktor naczelny „Gazety Polskiej”- Tomasz Sakiewicz, Jacek Kurski, który po przegranych wyborach do europarlamentu zawiesił działalność polityczną, Andrzej Smirnow – były senator Platformy obywatelskiej oraz Zdzisław Podkański ze Stronnictwa Ludowego Piast.

Wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wielokrotnie przerywały brawa oraz okrzyki „Jarosław! Jarosław!”
Prezes powiedział:
Naszą narodową potrzebą, warunkiem rozpoczęcia narodowej polityki jest odsunięcie tej władzy. Każdy dzień tej władzy kosztuje nasz naród bardzo drogo. Dlatego musimy iść w tym kierunku możliwie szybko. Musimy iść w tym kierunku tak, by już następne wybory, te za kilka miesięcy przyniosły nam sukces, przyniosły nam zmianę władzy, w wielu regionach i miastach. To jest potrzeba, która dalece wykracza poza partykularne interesy. To jest potrzeba najważniejsza. Jak możemy to uczynić? Musimy pamiętać, że w tym momencie, w momencie tego spotkania zapominamy o wszystkim, co między nami było złe. Co się zdarzyło. Że zaczynamy od początku. Że nie będziemy sobie niczego wymawiać, że nie będzie żadnych rozliczeń, żadnego przypominania niedobrych momentów. Musimy zdobyć się na ten wysiłek, żeby to uczynić. Musimy iść dalej drogą, którą tutaj już określono prostym słowem, to musi być droga racjonalna. Musimy skoncentrować nasze wysiłki aby efektem było powstanie jednego, zwartego, zdolnego do zmieniania Polski klubu parlamentarnego.
Jest jeden cel, nie jest nim tylko dojście do władzy, choć powtarzam, że odsunięcie od władzy tych, którzy teraz rządzą jest bardzo ważne, bo to szkodnicy niebywali, ale celem jest realizacja planu, by nasz naród mógł wykorzystać wielkie możliwości. By całe to zło, o którym mówimy, zostało zlikwidowane, byśmy poszli do przodu i pokazali, że nie jesteśmy państwem, które jest przeszkodą dla innych, tylko mocnym podmiotem w tej części Europy. Że się rozwijamy, a nie zwijamy. Że jest nas coraz więcej, a nie coraz mniej. Że jesteśmy dla innych narodów przykładem, dobrym przykładem. Że jesteśmy ośrodkiem przyjaznej współpracy, która buduje nową, dobrą przyszłość dla tej części Europy, która przeszłość ma często bardzo trudną i skomplikowaną. Żeby to uczynić potrzebny jest mocny rząd, mocny klub. Potrzebna jest dyscyplina, zapomnienie o różnego rodzaju swarach, ale także o własnych interesach. Musimy pójść do przodu w sposób energiczny.
Wyciągnijmy wnioski, zjednoczmy się i maszerujmy do przodu, do zwycięstwa.
Piotr Duda- szef Solidarności:
Dość lekceważenia społeczeństwa! Każdy miesiąc jest szkodliwy dla Polski. Z tego miejsca chciałbym podziękować PiS i Solidarnej Polsce za serce społeczne, bo władze sprawuje się dla społeczeństwa a nie przeciwko społeczeństwu. (…)Rozdarty jest elektorat Solidarności, a potrzeba jedności. Jestem do dyspozycji. 4 czerwca pokazał, że niektórzy chcą historię pisać na nowo. Nie byłoby 4 czerwca bez 80 roku. Jest uchwałą przyjęty dzień 31 sierpnia a nie 4 czerwca! Jest potrzebna konsolidacja prawicy! (…) Życzę wam abyście pracowali na umowę –zlecenie aż do śmierci i to za najniższe wynagrodzenie – powiedział Duda do głosujących na koniec wyborcom PO. – Taśmy, które są teraz wszechobecne, potwierdziły tylko to, co wiemy od lat. Ten rząd w ten sposób postępuje. Musimy zmienić władzę. Sami od tego koryta nie odejdą. Dla nich nie ma zahamowań. Nie mają poczucia wstydu i godności. Trzeba wyjść na ulicę. NSZZ “Solidarność” jest na to gotowy. Sytuacja dojrzała, aby dyktaturę rządów Donalda Tuska odsunąć od władzy.

Jacek Kurski – były europoseł:

Stoję przed Wami w postawie wyprostowanej i z pokorą. Stoję w pełnej pokorze przed ciężarem wyzwania polskiej prawicy i obozu patriotycznego. Celem polskiej prawicy musi być absolutne zwycięstwo i pokonanie tej sitwy, która rządzi Polską. Czas na konsolidację prawicy wokół Prawa i Sprawiedliwości. (…) Wzywam swoich kolegów z Solidarnej Polski. Drzwi do zwycięstwa są otwarte. Niech żyje polska prawica!
Marian Piłka z Prawicy Rzeczypospolitej tłumaczył
, że przemawia w imieniu Marka Jurka, który nie mógł przybyć, ponieważ ma dziś chrzciny swojego pierwszego wnuka Wojciecha.
Dzisiaj odsunięcie PO od władzy to jest nakaz racji stanu. To element polityki narodowej. Powinniśmy i chcemy to zrobić razem. (…) Dziś potrzeba przywództwa, które zatrzyma upadek życia moralnego. Chcemy panie premierze pomoc panu w przywróceniu przywództwa, które zatrzyma dekadencję.
Agata Mikołajczak, koordynator 19 klubów Gazety Polskiej w USA i Kanadzie:

Bóg nie opuści Polski i pozwoli Polakom mieszkającym za granicą wrócić do prawdziwie wolnej Polski.

Wiceprzewodniczący PE europoseł PiS Ryszard Czarnecki:

Pamiętam lata 90., gdy prawica była skłócona i oddawała władzę lewicy. Na prawicy tryumfowała krótkowzroczność, partykularne interesy. Nie kopiujmy tego. W polityce ocenia się nie po intencjach ale faktach. Zjednoczenia prawicy – tak, ale racjonalne, oparte o wyniki wyborów do PE. Mamy szanse z kupy kamieni uczynić silne państwo. Sądząc po tym, co stało się w redakcji “Wprost”, to premier Tusk woli raczej standardy Moskwy. Podzielona prawica ma mniejsze szanse wygrać. Zjednoczona prawica jest żądaniem prawicowych wyborców. Mamy szansę z kupy kamieni uczynić silne państwo. Za Wyspiańskim: “ino tylko trzeba chcieć”.
Przewodniczący Klubów “GP” Ryszard Kapuściński:
Jeżeli nie odbierzemy władzy, to następne pokolenia nam tego nie wybaczą. Musimy dopilnować prawidłowego liczenia głosów. Oni panicznie boją się, aby nie oddać władzy. Odbędzie się nadzwyczajny zjazd Klubów Gazety Polskiej, aby dopilnować prawidłowego liczenia głosów w wyborach. Będziemy zawsze z tymi, którzy jednoczą prawicę. Liderem jednoczenia prawicy jest Jarosław Kaczyński.
Zdzisław Podkański ze Stronnictwa Ludowego  Piast:

Ta siła jest blisko, wystarczy tylko podać sobie ręce i ruszyć do przodu. Czas nagli. (…) Podstawą gospodarki rolnej są gospodarstwa rodzinne. Rolnictwo musi mieć zielone światło –
Wyraził on nadzieję, że gdy PiS będzie u władzy, to sytuacja polskiego rolnictwa ulegnie poprawie.

– Chłopi polscy, rolnicy mają swój zdrowy rozsadek. (…) Melduję gotowość do boju Stronnictwa Piast. U nas się nic nie zmieniło poza większymi chęciami.
Andrzej Smirnow były poseł PO:

– Konsolidacja wokół Prawa i Sprawiedliwości jest dziś bardzo potrzebna. Nie ma innej alternatywy niż PiS. Przez wiele lat PO utrzymuje się przy władzy, strasząc PiS. Ten wizerunek musimy zmienić. Musimy pokazać bardzo mocną alternatywę dla rządów Donalda Tuska. (…) Atmosfera jest fatalna. Większość młodych ludzi planuje swoje życie za granicą. Tak ważne jest skonsolidowanie organizacji i ludzi, których w Polsce nie brakuje. PO – to dziś partia władzy, tysiące ludzi obsadzających. Zwracam się do kolegów z Platformy Obywatelskiej. Gdzie w tej chwili są i gdzie jest potrzeba, aby byli.

Anita Czerwińska, szefowa Klubu „Gazety Polskiej” w Warszawie:
– Tak jak miliony Polaków chciałabym wolnej od sitwy Polski. Dziś jesteśmy oburzeni codziennością rządów Donalda Tuska. Oburzeni pogardą dla zwykłych Polaków (…) Nie jesteśmy tutaj po to, aby robić kariery, ale po to jesteśmy, aby zmieniać Polskę. – mówiła Anita Czerwińska. Podkreśliła również, że w Polsce czas na zmiany i odsunięcie PO od władzy. Przypomniała o ruchu społecznym, który domaga się prawdy.

– Nie udało się zniszczyć tego fenomenu, który trwa już cztery lata na Krakowskim Przedmieściu i wielu miejscach Polski i na świecie.

 -Jesteśmy oburzeni pogardą dla wszystkich Polaków, jaka wynika z taśm, i nie liczeniem się z publicznymi pieniędzmi. Ci ludzie nigdy nie powinni rządzić polską. Przypomnę jedno ich hasło „suwerenność-srenność”. Mamy tego dosyć. Chcemy porozumienia środowisk, które odsunie tę sitwę od władzy, które zmieni ten kraj – zaapelowała Anita Czerwińska, podkreślając, że nic chodzi o targi o miejsca na liście. – Nie rozumiemy tych targów o miejsca na liście. Nie jesteśmy po to, żeby robić karierę, jesteśmy po to żeby zmieniać Polskę.

Opracowano na postawie materiału: www.niezalezna.pl

Jakie płatności czekają rolników w latach 2015 – 2020?

W czwartek 10 lipca na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi minister Sawicki przedstawił posłom nowy projekt systemu płatności bezpośrednich w Polsce, który miałby obowiązywać w latach 2015-2020.
Z projektu wynika, że rolników czekają znaczne zmiany. W nowej perspektywie wsparcie finansowe będzie ukierunkowane szczególnie na gospodarstwa średnie. Wysłuchaj nagrania transmisji z obrad Komisji, klikając w link.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=B6A1C2B1F2A6ECAFC1257D0A003CD696#

Poniżej tekst projektu konsultacyjnego:

 

Trwa 71. posiedzenie Sejmu

fot. www.sejm.gov.pl / Rafał Zambrzycki

Podczas 71. posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się m.in. wnioskiem dotyczącym tzw. konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu oraz wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności szefowi MSW. Izba będzie także pracować nad przepisami ułatwiającymi dostęp do studiów wyższych osobom dojrzałym. Sejm rozpatrzy też np. informacje o działalności sądów administracyjnych w 2012 i 2013 r., jak również sprawozdanie dotyczące prac Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w ubiegłym roku. Posłowie zajmą się również projektami zmian w Kodeksie karnym, w tym propozycją surowszego karania kierowców pod wpływem alkoholu. W porządku obrad będzie także rozpatrzenie projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej.

Izba rozpocznie obrady od rozstrzygnięcia, czy będzie zajmować się informacją Rady Ministrów na temat inwestycji w korytarz transportowy od Sławkowa do granicy z Republiką Czeską. W głosowaniach otwierających posiedzenie Sejm podejmie również decyzję w sprawie wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji polskich przedsiębiorstw prowadzących wymianę handlową z Ukrainą oraz planowanej przez rząd pomocy dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, spowodowanej kryzysem politycznym na Ukrainie. Posłowie rozstrzygną też, czy do porządku zostanie włączona Informacja Ministra Gospodarki na temat stanu zaawansowania budowy terminalu przeładunkowego skroplonego gazu ziemnego (LNG), tzw. gazoportu w Świnoujściu.

Sejm zajmie się złożonym przez grupę posłów KP PiS wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów i wybranie prof. Piotra Glińskiego na premiera. Wniosek został wniesiony do laski marszałkowskiej 26 czerwca 2014 r. na podstawie art. 158 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 115 ust. 1 regulaminu Sejmu. Do reprezentowania wnioskodawców upoważniono posła Jarosława Kaczyńskiego. 26 czerwca 2014 r. Marszałek Sejmu skierowała wniosek do rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu.

Izba rozpatrzy również wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. Wniosek wpłynął do Sejmu 16 czerwca 2014 r. z inicjatywy grupy posłów KP PiS. 18 czerwca 2014 r. Marszałek Sejmu skierowała go do Komisji Spraw Wewnętrznych. 8 lipca 2014 r. komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany mają wzmocnić szanse studentów i absolwentów na rynku pracy, dostosowując kształcenie do jego wymogów. Celem projektu jest też m.in. otwarcie drogi na studia dla osób dojrzałych – uczelnie będą mogły zaliczyć na poczet studiów ich wiedzę i umiejętności zdobyte w pracy zawodowej, na kursach czy szkoleniach. Umożliwi to podjęcie studiów w skróconym trybie osobom aktywnym zawodowo, które nigdy nie studiowały lub też chcą zmienić czy uzupełnić swoje kwalifikacje. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym i świadectwem dojrzałości – w przypadku ubiegania się o studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie albo tytuł zawodowy licencjata (inżyniera). Osoby z 3-letnim doświadczeniem po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będą mogły ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. System szkolnictwa wyższego ma się w przyszłości składać z dwóch typów uczelni: zawodowych i akademickich. Projekt nakłada też na uczelnie obowiązek organizowania co najmniej 3-miesięcznych praktyk zawodowych na kierunkach praktycznych. Ponadto wprowadza zmiany umożliwiające lepszą ocenę efektów kształcenia. Nowa definicja pracy dyplomowej będzie obejmowała nie tylko prace pisemne, ale także opublikowane artykuły, prace projektowe, konstrukcyjne, technologiczne i artystyczne. Projekt zobowiązuje także uczelnie do sprawdzania prac dyplomowych – przed ich obroną – z wykorzystaniem programu antyplagiatowego i ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych. Rada Ministrów przyjęła projekt  17 grudnia 2013 r. Do Sejmu wpłynął on 17 stycznia 2014 r., a 31 stycznia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie 6 lutego 2014 r., a następnie skierowała projekt do podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego. 5 czerwca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami o charakterze porządkującym, uściślającym, legislacyjno-redakcyjnym i językowym. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Urszula Augustyn.

Posłowie zajmą się w drugim czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw. Projekt uszczelnia obowiązujący system gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami. Zawiera także rozwiązania w pełniejszy sposób wykonujące prawo unijne. Zgodnie z projektem firmy wprowadzające na rynek baterie lub akumulatory będą zobowiązane do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Projekt upraszcza wymaganą przepisami treść wpisów w ewidencji baterii i akumulatorów wprowadzanych do obrotu. Obecnie obowiązkowe jest podanie ich liczby. Rząd proponuje, by wystarczało podanie ich rodzaju i masy. Projekt zawiera korzystne przepisy dla przedsiębiorców sprzedających niewielkie ilości baterii i akumulatorów (do 1 kg baterii lub akumulatorów przenośnych oraz do 100 kg baterii lub akumulatorów przemysłowych oraz samochodowych). Zgodnie z projektem przedsiębiorcy ci będą mogli uzyskać u marszałka województwa m.in. zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, zawierania umów z firmami zbierającymi te odpady oraz prowadzącymi zakład ich przetwarzania. Projekt upraszcza system sposób obliczania wysokości udziału finansowego przedsiębiorców w kosztach publicznych kampanii informacyjnych. Będzie to 0,02 zł od kilograma sprzedanych baterii lub akumulatorów. Rząd przyjął projekt 18 lutego 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 11 marca 2014 r. 25 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która 24 czerwca 2014 r. przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja zaproponowała m.in. uzupełnienie projektu o rozwiązania wdrażające do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/56/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Posłowie zaproponowali ponadto, by usytuowanie miejsc odbioru oraz punktów zbierania baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych musiało uwzględniać gęstość zaludnienia, aby użytkownicy końcowi mogli je oddawać w łatwo dostępnych miejscach, zlokalizowanym w ich najbliższej okolicy. Ponadto komisja zaproponowała m.in. zwiększenie do 0,05 zł stawki opłaty na publiczne kampanie informacyjne. Posłowie zaproponowali ponadto wydłużenie vacatio legis ustawy. Ma ona wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Sprawozdanie przedstawi poseł Tomasz Arkit.

Ponadto Izba w łącznej dyskusji będzie pracować nad Informacjami o działalności sądów administracyjnych za rok 2012 i 2013. Zgodnie z dokumentami, w 2012 r. do wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA) wpłynęło 72,1 tys. skarg, w tym 68 tys. skarg na akty i czynności oraz 4,2 tys. na bezczynność organów. Załatwionych zostało 71,9 tys. skarg,  co stanowi 99,59 proc. z nich. W 2013 r. do WSA wniesiono 81,6 tys. skarg, w tym 75,4 tys. skargi na akty i czynności oraz 6,3 tys. na bezczynność organów. W ubiegłym roku wojewódzkie sądy administracyjne załatwiły 75,7 tys. skarg, czyli 92,73 proc. skarg. Natomiast do Naczelnego Sądu Administracyjnego w 2012 r. wpłynęło 15 tys. skarg kasacyjnych, a w 2013 r.  było ich 16,8 tys. W 2012 r. NSA załatwił 12,3 tys. skarg kasacyjnych, co stanowi 43,44 proc. ogółu skarg, a w roku kolejnym 13,5 tys., tj. 41,18 proc. ogólnej ich liczby. Skargi przekazane do NSA dotyczyły najczęściej podatków i innych świadczeń pieniężnych oraz egzekucji tych świadczeń – w 2012 r. stanowiły one 41,1 proc ogółu skarg, a w 2013 r. 42,83 proc. W ramach działalności pozaorzeczniczej w 2012 r. Biuro Orzecznictwa  NSA m.in. zaopiniowało 30 projektów aktów prawnych, a w 2013 r. – 28. Informacje wpłynęły do Sejmu: 17 kwietnia 2013 r. za rok 2012, a za rok 2013 –  17 kwietnia 2014 r. Dokumenty zostały skierowane do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka – 24 kwietnia 2013 r. informacja za rok 2012, a 24 kwietnia 2014 r. dokument za rok 2013. 25 września 2013 r. komisja zapoznała się z informacją za rok 2012, natomiast 6 czerwca 2014 r. za rok 2013. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu dotyczące informacji za rok 2012 przedstawi poseł Robert Kropiwnicki, a za rok 2013 posłanka Anna Grodzka.

Podczas 71. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzą także Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 r. wraz z Aneksem pt. Media publiczne oraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 r. Dokument zawiera informacje o sposobie wykonania ustawowych zadań KRRiT, w tym dotyczących postępowań koncesyjnych. Zgodnie ze sprawozdaniem w 2013 r. zakończył się siódmy i jednocześnie ostatni etap wyłączeń nadajników telewizji analogowej – obecnie na terenie całej Polski odbiór naziemny programów telewizyjnych jest możliwy tylko w sposób cyfrowy. W ubiegłym roku cyfrową emisję programów rozpoczęła także publiczna radiofonia. Ponadto, zgodnie ze sprawozdaniem, w 2013 r. KRRiT przyjęła 597 uchwał, głównie w związku z prowadzonymi postępowaniami koncesyjnymi. W celu wyjaśnienia bądź omówienia problemów z dziedziny mediów audiowizualnych KRRiT zorganizowała 35 spotkań z nadawcami oraz innymi podmiotami działającymi na rynku mediów. Raport zawiera też m.in. dane o dochodach budżetu państwa z tytułu działalności KRRiT – w 2013 r. wyniosły one ponad 43 mln zł, czyli o blisko 80 proc. więcej niż zakładano w ustawie budżetowej. Z kolei z tytułu opłat koncesyjnych wpływy wyniosły łącznie ponad 42,7 mln zł. Był to w całości dochód budżetu państwa. Dokument wpłynął do Sejmu 1 kwietnia 2014 r., a następnie został skierowany do Komisji Kultury i Środków Przekazu. 25 czerwca 2014 r. komisja przyjęła projekt uchwały o przyjęciu sprawozdania przez Sejm. Projekt przedstawi na posiedzeniu Izby poseł Jerzy Fedorowicz.

W drugim czytaniu Sejm zajmie się poselskim projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt przyznaje prawo do renty rodzinnej wdowom po górnikach zmarłych wskutek wypadku przy pracy. Dotyczy to górników, którzy zostali zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 r. Jest to propozycja powrotu do uregulowań obowiązujących przed tą datą. Prawo do renty rodzinnej przysługiwałoby małżonkowi dożywotnio, bez względu na wiek i stan zdrowia. Prawo to nie ulegałoby zawieszeniu w przypadku zawarcia kolejnego związku małżeńskiego. Zgodnie z projektem, prawo do świadczenia nie byłoby również uzależnione od tego, czy do renty po zmarłym górniku będą uprawnione także inne osoby. Renta  wypłacana byłaby z ubezpieczenia wypadkowego. Projekt wpłynął do Sejmu 13 marca 2012 r. jako inicjatywa ustawodawcza KP Ruch Palikota (obecnie KP Twój Ruch). 25 kwietnia 2012 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 4 kwietnia 2013 r. komisja wniosła o odrzucenie projektu. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Rajmund Miller.

Posłowie przeprowadzą też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Projekt przewiduje uproszczenie rozliczeń podatku VAT płaconego od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w państwach UE. VAT od tych usług będzie mógł być opłacany w kraju w którym konsument korzysta z usługi, a nie ma w nim siedziby działalności gospodarczej. Projekt przewiduje wprowadzenie szczególnej procedury rozliczania VAT (tzw. system mini one stop shop – MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi). Zdaniem rządu zmiana ta ułatwi rejestrację i rozliczanie VAT w każdym państwie członkowskim, w którym znajduje się konsument. Podatnik, który wybierze rozliczanie podatku VAT za pomocą tej procedury, może zarejestrować się w małym punkcie kompleksowej obsługi w danym państwie członkowskim (państwo członkowskie identyfikacji), w którym będzie składać drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT i wpłacać należną wszystkim państwom członkowskim UE kwotę VAT. Kwoty VAT będą przez administracje przekazywane do właściwych państw członkowskich konsumpcji, czyli tam, gdzie są odbiorcy tych usług. Projekt implementuje dyrektywy Rady: 2008/8/WE oraz  2013/61/UE. Rząd przyjął projekt 17 czerwca 2014 r. 18 czerwca 2014 r. projekt wpłynął do Sejmu, a 24 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W parlamentarnych pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Finansów.

W pierwszym czytaniu Sejm zajmie się ponadto rządowym projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wykorzystanie aktywów finansowych jednostek sektora finansów publicznych w zarządzaniu płynnością budżetu państwa. Chodzi o rozwiązania, które zdaniem rządu zmniejszą potrzeby pożyczkowe państwa, wpłyną na obniżenie poziomu długu publicznego oraz zminimalizują koszty jego obsługi. Proponowana nowelizacja m.in. rozszerza obowiązek lokowania wolnych środków w formie depozytu u ministra finansów. Objęte tym obowiązkiem będą kolejne jednostki sektora finansów publicznych: państwowe instytucje kultury, Polska Akademia Nauk (i tworzone przez PAN jednostki), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (utworzone przez: ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę lub uczelnię medyczną), a także wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Rząd przyjął projekt 3 czerwca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 18 czerwca 2014 r. i 24 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Finansów.

Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020” to kolejny punkt, którym zajmą się posłowie podczas 71. posiedzenia Izby. Projekt tworzy ramy prawne dla realizacji umowy partnerstwa. Nowelizacja ma m.in. umożliwić wdrożenie programów dotyczących polityki spójności w budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Zmiany są związane z koniecznością dostosowania przepisów krajowych do zmienionych regulacji unijnych. Projekt tworzy też zasady umożliwiające realizację w Polsce unijnej polityki spójności. Projekt określa zarówno mechanizmy, jak i system instytucjonalny realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W projekcie znalazły się m.in. zasady wyboru projektów i procedura odwoławcza związana z realizacją programów operacyjnych oraz nowe instrumenty realizacji polityki spójności w zakresie rozwoju terytorialnego. Projekt wprowadza tzw. politykę e-Cohesion, czyli nowe podejście do informatyzacji procesów dotyczących realizacji projektów i związanych z tym wymogów zapewnienia przez państwo członkowskie elektronicznej wymiany informacji z korzystającymi z funduszy polityki spójności. W propozycji rządowej są także zawarte m.in. kwestie finansowe związane m.in. z rozliczeniami z Komisją Europejską oraz przepisy dotyczące kontroli, nieprawidłowości i nakładania korekt. Zostały także określone zasady monitorowania postępu i sprawozdawczości z realizacji programów operacyjnych oraz projektów. Rząd przyjął projekt 8 maja 2014 r. Do Sejmu wpłynął on 2 czerwca 2014 r., a 4 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Izby. Po pierwszym czytaniu, które odbyło się 6 czerwca 2014 r., projekt został skierowany do Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 8 lipca 2014 r. komisje przyjęły sprawozdanie, w którym wnoszą o przyjęcie projektu z poprawkami. Sprawozdanie przedstawi poseł Radosław Witkowski.

Posłowie rozpatrzą w pierwszym czytaniu senacki projekt nowelizacji ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Celem projektu jest usprawnienie i przyspieszenie postępowań dyscyplinarnych w samorządach adwokatów i radców prawnych. Proponowane rozwiązania mają też wzmocnić organy tych samorządów zawodowych odpowiedzialne za postępowania dyscyplinarne. Propozycja Senatu jest reakcją na problem wydłużenia, a nawet przewlekłości postępowań dyscyplinarnych coraz częściej prowadzącej do przedawnień. Projekt nadaje rzecznikom dyscyplinarnym, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury oraz Głównemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu status organów, co powinno przyczynić się do umocnienia gwarancji obiektywizmu podejmowanych przez nich działań. Senat proponuje określenie zadań poszczególnych rzeczników dyscyplinarnych już na poziomie ustawowym. Projekt wydłuża z 3 do 4 lat kadencję organów adwokatury, organów izb adwokackich oraz zespołów adwokackich, a także organów samorządu radców prawnych. Ma to wpłynąć pozytywnie na stabilność ich funkcjonowania. Ponadto projekt przewiduje m.in. usprawnienie doręczania korespondencji w toku postępowania dyscyplinarnego, w tym wprowadzenie tzw. doręczenia zastępczego. Chodzi o sytuacje, w których adresat uchyla się od odebrania korespondencji. W określonych warunkach pismo takie może zostać uznane za doręczone mimo jego nieodebrania. Wnioskodawca proponuje także m.in. wydłużenie terminów przedawnienia przewinień dyscyplinarnych. Projekt wpłynął do Sejmu 28 kwietnia 2014 r., a 27 maja 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi senator Piotr Zientarski.

W porządku obrad jest także pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks karny (druk nr 2169). Projekt ma umożliwić skuteczniejszą walkę z problemem prowadzenia pojazdów oraz powodowania wypadków z ofiarami śmiertelnymi przez osoby nietrzeźwe. Projekt m.in. podwyższa wysokość kar za takie czyny. Kierowcom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem narkotyków ma grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Za spowodowanie wypadku lub katastrofy ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu będzie można trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat. Ponadto autorzy chcą, by sąd obowiązkowo odbierał pojazdy lub ich równowartość sprawcom, którzy w stanie nietrzeźwości lub odurzenia spowodowali wypadek lub katastrofę,  w której ktoś zginął lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pojazdy traciliby także sprawcy, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Wnioskodawcy proponują, by nietrzeźwi lub odurzeni sprawcy wypadków i katastrof, których skutkiem była śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu byli obowiązkowo skazywani na kary bezwzględnego pozbawienia wolności, bez możliwości jej zawieszenia. Projekt wpłynął do Sejmu 3 stycznia 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PiS. 21 lutego 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Wnioskodawców reprezentuje poseł Andrzej Duda.

W porządku obrad będzie też pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks karny (druk nr 2297). Projekt wprowadza nowe przestępstwa w rozdziale grupującym czyny przeciwko wolności sumienia i wyznania. Autorzy proponują, by karane było zmuszanie człowieka do brania udziału lub nieuczestniczenia w obrzędach religijnych. Poza tym projekt wprowadza nowe przestępstwo – publiczną obrazę przekonań światopoglądowych innych osób. Ponadto wnioskodawcy postulują, by złośliwe przeszkadzanie w publicznym wykonywaniu aktów religijnych, było karane także w przypadku niezarejestrowanych kościołów lub innych związków wyznaniowych. Obecnie ochroną prawną są objęte wyłącznie akty religijne kościołów i związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej. Zgodnie z projektem za każdy z opisanych w projekcie czynów miałaby grozić grzywna, kara ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia. Projekt wpłynął do Sejmu 19 lutego 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Twój Ruch. 10 kwietnia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi poseł Roman Kotliński.

Izba zapozna się Informacją o działalności Sądu Najwyższego w roku 2013. Zgodnie z dokumentem w ubiegłym roku do SN wpłynęło ponad 10,6 tys. spraw. Przeważały skargi kasacyjne i kasacje – 7 269. W 2013 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło także 1,1 tys. zażaleń oraz przedstawiono do rozstrzygnięcia 194 kwestie prawne. Pozostałe sprawy to m.in. apelacje od orzeczeń wojskowych sądów okręgowych i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Autorzy raportu zwracają uwagę m.in. na rosnące trudności z rozpoznawaniem kasacji i skarg kasacyjnych – sprawy są coraz bardziej skomplikowane, wymagają żmudnej i wszechstronnej analizy prawnej. Dokonując wykładni obowiązującego prawa Sąd Najwyższy wielokrotnie odwoływał się w 2013 r. do prawa międzynarodowego i europejskiego. Dokument wpłynął do Sejmu 7 maja 2014 r., a 13 maja 2014 r. został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która zapoznała się z nim 6 czerwca 2014 r. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Stanisław Piotrowicz.

Sejm zajmie się także Informacją z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 r. W ubiegłym roku KRS m.in. odbyła 14 posiedzeń plenarnych, powołała 369 zespołów opiniujących np. kandydatury na sędziów oraz wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku oraz  przeprowadziła 224  rozmowy z kandydatami na sędziów. W 2013 r. KRS wystąpiła do Prezydenta z wnioskiem o powołanie 227 kobiet i 140 mężczyzn na stanowisko sędziego oraz zaopiniowała 187 projektów aktów normatywnych, w tym 137 ustaw i 37 rozporządzeń. Informacja opisuje też m.in. współpracę międzynarodową KRS np. z Radą Europy. Dokument wpłynął do Sejmu 7 maja 2014 r. 12 maja br. został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która na posiedzeniu 6 czerwca br. zapoznała się z nim. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Elżbieta Achinger.

Izba rozpatrzy stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wdrażają część przepisów dyrektywy 2009/30/WE, dotyczącej specyfikacji benzyn i oleju napędowego oraz wprowadzającej mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Nowelizacja m.in. wprowadza obowiązek monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw i energii elektrycznej wykorzystywanych w transporcie. W tym celu ustanawia tzw. Narodowy Cel Redukcyjny (NCR), który do 2020 r. ma wynieść 6 proc. (w stosunku do poziomu z 2010 r.), oraz określa zasady monitorowania emisji. Wykonanie NCR ma nadzorować Urząd Regulacji Energetyki. Ponadto ustawa podnosi z 5 do 10 proc. dopuszczalną zawartość biokomponentów w benzynach silnikowych. Z uwagi na nieprzystosowanie części samochodów do tankowania paliwa zawierającego do 10 proc. biokomponentów (tzw. benzyny E10) nowelizacja przewiduje, że do 2020 r. stacje benzynowe będą musiały prowadzić również sprzedaż paliwa z 5-proc. dodatkiem etanolu (E5). Zgodnie z ustawą, za niespełnienie tego obowiązku będzie groziła kara w wysokości 10 proc. przychodu uzyskanego w okresie 30 dni przed rozpoczęciem kontroli przez Inspekcję Handlową. Nowelizacja przewiduje też, że stacje benzynowe będą zobowiązane do oznakowania dystrybutorów na paliwo E10. Chodzi o informacje o zawartości bioetanolu oraz możliwości użycia tego typu paliwa w samochodach. Za brak takich danych będzie groziła kara w wysokości 5 tys. zł. Sejm uchwalił ustawę 10 czerwca 2014 r., a 3 lipca 2014 r. Senat zaproponował m.in. ograniczenie zakresu informacji zawartych w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Regulacji Energetyki przez producentów paliw i biopaliw. W poprawce Izba druga znosi obowiązek przedstawiania informacji o emisyjności biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju oraz o wykorzystanych systemach certyfikacji. Senat chce też np. wprowadzenia przepisu przejściowego, zgodnie z którym certyfikaty jakości biokomponentów wydane przed 1 stycznia 2015 r. mają zachować ważność do upływu terminu, na jaki zostały wydane.

Posłowie będą także pracować nad senackimi poprawkami do nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest ograniczanie niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko przez skuteczniejsze zapobieganie i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń. Ustawa wykonuje dyrektywę 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywę IED, ang. Industrial Emissions Directive). Stosowanie dyrektywy ma przyczynić się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzi, m.in. przez redukcję emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych. Przyjęte zmiany przede wszystkim zwiększają wymagania dla instalacji przemysłowych dotyczące wartości emisji, które nie mogą być przekroczone. Nowelizacja tworzy podstawy prawne do wprowadzenia m.in. Przejściowego Planu Krajowego (PPK). PPK umożliwi operatorom niektórych dużych źródeł spalania paliw (zakładów przemysłowych), po spełnieniu określonych warunków, skorzystanie z czasowego odstępstwa od zaostrzanych od 1 stycznia 2016 r. wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy IED. Dodatkowo w ustawie uporządkowano przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi i jej rekultywacji. Doprecyzowano przepisy regulujące dokonywanie oceny wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz określające sposoby prowadzenia rekultywacji terenów zanieczyszczonych. Ponadto, do nowelizacji wprowadzono zmiany redukujące zbędne obciążenia administracyjne związane z wydawaniem pozwoleń emisyjnych. Sejm uchwalił ustawę 10 czerwca 2014 r. 3 lipca 2014 r. Senat wprowadził do ustawy poprawki głównie o charakterze technicznym, legislacyjnym i redakcyjnym. Izba druga zaproponowała również m.in. zmianę dotyczącą planów ochrony obszarów Natura 2000. Zgodnie z tą senacką poprawką na takich obszarach będzie można podejmować działalność sprzeczną z planami ochrony pod warunkiem, że będzie ona realizowana w ramach inwestycji celu publicznego. Chodzi m.in. o budowę dróg na obszarze Natura 2000.

Rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw to kolejny punkt porządku obrad 71. posiedzenia Sejmu. Nowelizacja wprowadza rozwiązania umożliwiające racjonalne gospodarowanie przez państwo złożami węglowodorów: gazem ziemnym, w tym  łupkowym, oraz ropą naftową. Nowe regulacje mają ułatwić i przyspieszyć prowadzenie prac poszukiwawczych i wydobywczych służących pozyskiwaniu węglowodorów, czego efektem będzie zwiększenie podaży gazu ziemnego, w tym łupkowego. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne Polski. Nowelizacja wprowadza jedną koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz ich wydobywanie ze złoża. Koncesja będzie przyznawana przez Ministra Środowiska w postępowaniu przetargowym prowadzonym z urzędu. Koncesja będzie mogła być przyznana bez przetargu, jeśli wcześniej w drodze przetargu nie udało się wyłonić podmiotu, który otrzyma koncesję. Koncesja będzie udzielana na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat. Nowelizacja wprowadza też obowiązek ustanowienia zabezpieczenia m.in. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków określonych w koncesji. Zabezpieczenie nie będzie mogło przekroczyć równowartości 20 proc. wysokości kosztów prac geologicznych. Ustawa przewiduje ponadto szereg ułatwień dla przedsiębiorców zajmujących się  poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. Daje przedsiębiorcom m.in. możliwość rozpoczęcia wydobycia surowca już w trakcie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania. Ponadto będą oni mogli m.in. wykonywać badania geofizyczne w celu zbadania struktur geologicznych wyłącznie na podstawie zgłoszenia. W celu należytego zabezpieczenia uprawnień Skarbu Państwa, jako właściciela złóż, nowelizacja wzmacnia uprawnienia kontrolne organów nadzoru górniczego oraz inspekcji ochrony środowiska. Przewiduje również monitorowanie przez Ministra Środowiska wykonywania koncesji. Sejm uchwalił ustawę 10 czerwca 2014 r., a Senat 3 lipca 2014 r. wprowadził do niej poprawki. Izba druga chce m.in., aby w przypadku naruszenia harmonogramu prac poszukiwawczo-wydobywczych, organ koncesyjny wszczynał postępowanie administracyjne i w ramach tej procedury wzywał przedsiębiorcę do złożenia wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie. Senatorowie zaproponowali też wymóg posiadania – przez podmiot zainteresowany koncesją – doświadczenia polegającego na rozpoznaniu i udokumentowaniu co najmniej jednego złoża węglowodorów, bądź na prowadzeniu wydobycia co najmniej przez trzy lata. Senat proponuje także zmianę terminu wejścia ustawy w życie na 1 stycznia 2015 r.

Sejm zajmie się także poprawkami Senatu do nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz niektórych innych ustaw przewidującej m.in., że wszyscy wyborcy będą mogli w wyborach oddać głos korespondencyjnie. Dotychczas taką możliwość miały tylko osoby niepełnosprawne oraz przebywające za granicą. Zainteresowani tą formą oddania głosu będą musieli tylko z wyprzedzeniem zgłosić to w gminie. Pakiet wyborczy wyborca będzie mógł odebrać w urzędzie gminy, albo zostanie on przesłany bezpośrednio do jego domu. Z głosowania korespondencyjnego będą wyłączone wybory do organów stanowiących samorządu oraz wybory wójta, a podczas najbliższych wyborów samorządowych takie głosowanie w ogóle nie będzie możliwe. Nowelizacja wprowadza także dodatkowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Chodzi m.in. o skrócenie z 14 do 5 dni przed wyborami terminu na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez niepełnosprawnego lokalu. To także umożliwienie wyboru lokalu do głosowania spośród wszystkich lokali na obszarze gminy, a nie tylko spośród tych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Wśród  przyjętych udogodnień jest też zwiększenie liczby lokali wyborczych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Powinna ona wynosić co najmniej: 1/5 wszystkich lokali obwodowych komisji wyborczych w danej gminie do końca 2014 r. , do końca 2015 r. – 1/3 wszystkich lokali, a do 31 grudnia 2016 r. – 2/5 wszystkich lokali. Od 1 stycznia 2017 r. ma ich być co najmniej połowa. Nowelizacja przewiduje także m.in. zmiany w zakresie finansowania komitetów wyborczych i ich rozliczania. Państwowa Komisja Wyborcza będzie mogła przyjąć sprawozdanie finansowe z zastrzeżeniami, jeśli suma zakwestionowanych środków nie przekroczy 1 proc. ogółu przychodów komitetu. Do tej pory Dotychczas PKW odrzucała sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego, jeśli środki finansowe pozyskał z naruszeniem przepisów bez względu na wielkość kwoty. Ponadto ustawa upraszcza regulacje dotyczące skutków łączenia mandatów i jednoczesnego kandydowania. Europoseł będzie tracił mandat z mocy prawa, jeśli zostanie wybrany, powołany na inną funkcję lub stanowisko, których nie można łączyć z mandatem posła do PE. Dotychczas europoseł miał 14 dni na decyzję, z której funkcji zrezygnować. Sejm uchwalił ustawę 10 czerwca 2014 r. Senat na posiedzeniu 3 lipca 2014 r wprowadził do ustawy poprawki, głównie o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym. Ponadto zaproponował m.in. skrócenie z 21 do 15 dni czasu, jaki wyborca będzie miał na podjęcie decyzji, czy chce głosować korespondencyjnie.

W porządku obrad będzie też rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa znosi staż referendarski w ramach aplikacji sędziowskiej. Konsekwencją powyższej zmiany jest skrócenie tej aplikacji z 48 do 30 miesięcy. Obecnie trwa ona 48 miesięcy – przez pierwsze 30 miesięcy są to zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz praktyki. Kolejne półtora roku to staż na stanowisku referendarza sądowego. Zgodnie z nowelizacją stanowisko sędziego sądu rejonowego będzie mogła być powołana osoba, która m.in. ukończyła aplikację sędziowską w KSSiP oraz przez co najmniej 18 miesięcy pracowała na stanowisku referendarza sądowego albo asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy. W myśl ustawy do aplikantów sędziowskich, którzy zdali egzamin sędziowski w latach 2013-2014 będą stosowane przepisy dotychczasowe. Sejm uchwalił ustawę 10 czerwca 2014 r., a 3 lipca 2014 r. Senat zaproponował zmianę przepisu przejściowego. Zgodnie z propozycją Izby drugiej przepisy dotychczasowe mają być stosowane do aplikantów, którzy rozpoczęli szkolenie przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Posłowie rozpatrzą również poprawki zaproponowane przez Senat do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Ustawa podnosi z 70 do 72 lat wiek, po osiągnięciu którego sędzia Sądu Najwyższego będzie przechodził obowiązkowo w stan spoczynku. Zgodnie z nowelizacją sędzia, nie później niż pół roku przed ukończeniem 70. roku życia, będzie mógł oświadczyć Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego wolę dalszego zajmowania stanowiska. Oprócz oświadczenia sędzia ma przedstawiać zaświadczenie stwierdzające zdolność do pełnienia obowiązków sędziego ze względu na stan zdrowia. Sędziowie, którzy osiągnęli 70. rok życia będą mogli w każdej chwili przejść w stan spoczynku, składając odpowiednie oświadczenie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. Nowelizacja ma umożliwić wymiarowi sprawiedliwości dłuższe korzystanie z wiedzy i wieloletniego doświadczenia sędziów. Sejm uchwalił ustawę 10 czerwca 2014 r., a 3 lipca 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Izba druga zaproponowała m.in. by sędziowie SN mogli orzekać do ukończenia 75. roku życia.

Kolejnym punktem 71. posiedzenia Sejmu będzie rozpatrzenie senackich poprawek do nowelizacji ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy upraszczają sprawozdawczość finansową wielu podmiotów, w tym mikrofirm. Celem jest redukcja barier administracyjnych i zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej, które w znacznym stopniu ograniczają rozwój przedsiębiorczości. Zmiany wdrażają do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Zgodnie z nowelizacją możliwe będzie sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez jednostki typu mikro. Podmioty te będą uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Ustawa znosi też obowiązek sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, ale pod warunkiem, że niektóre dane będą ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu. Zgodnie z nowelizacją jednostkami typu mikro są m.in.: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących pułapów: 1,5 mln zł – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 3 mln zł – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 10 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty. W stosunku do brzmienia wdrażanej dyrektywy, katalog podmiotów rozszerzono o inne mikropodmioty, np.: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro. Sejm uchwalił ustawę 10 czerwca 2014 r., natomiast 3 lipca 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki, głównie o charakterze techniczno-doprecyzowującym. Jedna ze zmian senackich zmierza do tego, aby stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze oraz inne tego typu podmioty mogły skorzystać z uproszczeń sprawozdawczości, począwszy od sprawozdań za rok 2014.

W piątkowym bloku głosowań posłowie m.in. przeprowadzą trzecie czytanie senackiego projektu ustawy o petycjach. Projekt dostosowuje prawo do określonego w art. 63 Konstytucji obowiązku ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji. Proponowane przepisy określają procedury składania i rozpatrywania petycji. Projekt zakłada, że przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia. Jeśli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji, składane będą dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, można będzie rozpatrzyć je łącznie. W przypadku uporczywego wnoszenia petycji, które nie zawierają żadnych nowych treści, można będzie, zgodnie z projektem, pozostawić je bez rozpatrzenia. Proponowane przepisy określają też tryb rozpatrywania petycji złożonej m.in. do Sejmu i Senatu oraz do jednostki samorządu terytorialnego. Sejm, Senat i organ stanowiący JST będzie mógł rozpatrywać petycje samodzielnie lub wskazać w regulaminie (statucie) inny organ wewnętrzny. Projekt nakłada na premiera obowiązek corocznego składania Sejmowi  i Senatowi (do 30 czerwca) informacji o petycjach rozpatrzonych przez poszczególnych ministrów oraz centralne organy administracji rządowej w roku poprzednim. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 20 grudnia 2013 r., a 11 lutego 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 19 marca 2014 r. Następnie projekt trafił do Komisji Administracji i Cyfryzacji, która skierowała go do podkomisji nadzwyczajnej. 5 czerwca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Podczas drugiego czytania 24 czerwca 2014 r. do projektu została zgłoszona poprawka, zgodnie z którą premier nie będzie musiał przedstawiać Sejmowi i Senatowi corocznych informacji o petycjach rozpatrzonych przez administrację rządową. Komisja rozpatrzyła poprawkę 26 czerwca 2014 r. i proponuje jej przyjęcie. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Marek Wojtkowski.

Izba podejmie także decyzję w sprawie wniosku o odrzucenie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem projektu jest podniesienie tzw. kwoty wolnej od podatku. Obecnie wynosi ona 556,02 zł, co oznacza, że podatku PIT nie płacą osoby osiągające dochód w wysokości nie większej niż 3091 zł rocznie. Wnioskodawcy proponują, by z podatku PIT były zwolnione osoby o dochodach nieprzekraczających minimum egzystencji. Oznacza to, że np. w 2014 r. kwota wolna od podatku wyniosłaby nie 556,02 zł a 1125,60 zł. Kwota wolna od podatku byłaby obliczana jako 18 proc. z dwunastokrotności tzw. średniorocznego minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego.

Sejm rozstrzygnie także w sprawie wniosków o odrzucenie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Według wnioskodawców projekt ma ograniczyć przewlekłość postępowań administracyjnych. W tym celu nakłada na organy administracji publicznej obowiązek sporządzania bardziej szczegółowych niż dotąd tzw. metryk spraw, przekazywania ich organom zwierzchnim oraz przewiduje kary finansowe za opóźnienia w prowadzeniu postępowań. Wnioskodawcy proponują, by za niezałatwienie sprawy w terminie organy administracji publicznej rozpatrujące sprawę w pierwszej instancji płaciły 500 zł kary za każdy dzień zwłoki.

Przedmiotem głosowania będzie też wniosek, aby prace nad poselskim projektem nowelizacji Konstytucji RP dotyczącym lasów państwowych były kontynuowane w specjalnie powołanej komisji nadzwyczajnej. Wnioskodawcy chcą dodać do ustawy zasadniczej art. 74a w rozdziale II, poświęconym ochronie środowiska i bezpieczeństwu ekologicznemu. Autorzy projektu proponują, aby lasy państwowe podlegały szczególnej ochronie oraz stanowiły dobro wspólne. Zgodnie z projektem lasy państwowe nie będą mogły podlegać przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Obecnie wyjątki określa ustawa o lasach. Sprzedaż lasów państwowych wymaga zgody dyrektora generalnego lasów i może odbywać się m.in. w przypadku regulacji granicy polno-leśnej oraz nieprzydatności gruntów dla gospodarki leśnej. Projekt zawiera też propozycję, aby lasy państwowe były dostępne dla wszystkich. Zasady dostępu do lasów określałaby odrębna ustawa. Pierwsze czytanie odbyło się 29 maja 2014 r. na posiedzeniu Sejmu.

Izba rozpatrzy też w głosowaniu wniosek Prezydium Sejmu w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu. Przedmiotem wniosku jest propozycja odwołania z funkcji sekretarza Sejmu posła Michała Kabacińskiego i powołania  w jego miejsce posła Łukasza Krupy. Zgodnie z art. 6 regulaminu Sejmu Izba wybiera 20 sekretarzy. Są to osoby pomagające marszałkowi Sejmu w prowadzeniu obrad. Do ich obowiązków należy m.in. prowadzenie listy mówców oraz protokołów posiedzeń Sejmu.

Izba będzie także pracować nad Sprawozdaniem z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w 2013 r. Dokument podsumowuje działania Prokuratorii Generalnej w trzech podstawowych obszarach: wykonywania zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i Rzeczypospolitej Polskiej, wydawania opinii prawnych na rzecz administracji publicznej oraz udziału w procesie tworzenia prawa. W 2013 r. Prokuratoria m.in. prowadziła sprawy dotyczące arbitrażu handlowego oraz odpowiedzialności Skarbu Państwa za wadliwe decyzje – np. administracyjne, celne i podatkowe. W ramach zastępstwa procesowego Prokuratoria Generalna w ubiegłym roku prowadziła 4 330 nowych spraw. Zakończono 3 982 sprawy, w tym postępowania wszczęte przed 2013 r. Sprawozdanie wpłynęło do Sejmu 28 marca 2014 r., a 1 kwietnia 2014 r. zostało skierowane do Komisji Skarbu Państwa. Komisja rozpatrzyła dokument 5 czerwca 2014 r. i wnosi o jego przyjęcie. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Zbigniew Konwiński.

Ponadto w porządku obrad będzie drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. W myśl projektu Polska Agencja Kosmiczna (POLSA, z ang. Polish Space Agency) będzie realizować zadania państwa w zakresie badań przestrzeni kosmicznej. Agencja będzie działać na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, przemysłowych, obronnych i naukowych. Projekt przewiduje, że POLSA będzie m.in.: koordynować polską politykę kosmiczną realizowaną w ramach programów krajowych, unijnych i międzynarodowych (w tym w ramach polskiego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej i Unii Europejskiej).  Zadaniem Agencji ma być również podejmowanie oraz wspieranie działań na rzecz promocji polskiego przemysłu kosmicznego i myśli naukowej w dziedzinie badań przestrzeni kosmicznej. POLSA będzie też wykonywać zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Jak podkreślają wnioskodawcy, agencja będzie pomagać środowiskom naukowym oraz przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu finansowania i zamówień oraz wdrażaniu technologii kosmicznych. Obecnie zadania te są rozproszone między różne instytucje państwowe. Projekt wpłynął do Sejmu 5 grudnia 2013 r. jako ponadpartyjna inicjatywa poselska. 3 kwietnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 23 kwietnia 2014 r., a następnie projekt trafił do dalszych prac w Komisjach: Gospodarki i Obrony Narodowej, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 29 maja 2014 r. komisje przyjęły projekt z poprawkami. Stanowisko komisji przedstawi poseł Jan Kaźmierczak.

Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie sprawozdania z działań podjętych przez Polskę w celu wprowadzenia w życie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. O przedstawienie informacji wnioskował KP PO. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. systemu zabezpieczenia masowych imprez i zgromadzeń, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także ograniczenia działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Poselskie pytania w sprawach bieżących mają dotyczyć też np. rezygnacji przez spółkę Fiat z inwestycji w fabryce w Tychach oraz wprowadzenia opłat za wody pobierane do zalewu stawów.

źródło: www.sejm.gov.pl

Europoseł PiS Tomasz Poręba wiceprzewodniczącym Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego

fot. archiwum BP
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego będzie sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Transportu (TRAN). W zakresie kompetencji Komisji Transportu jest między innymi opracowywanie zasad wydawania środków na rozwój wspólnej polityki transportu kolejowego, drogowego, śródlądowego, morskiego i powietrznego.
Sprawowanie funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Transportu to przede wszystkim okazja, aby na jej forum zabiegać o sprawy infrastrukturalne ważne dla Polski, w szczególności dla Podkarpacia. Polska wschodnia jest zaniedbana, jeśli chodzi o inwestycje na budowę dróg i autostrad. Wystarczy spojrzeć, jak niewiele zrobił obecny rząd z realizacją kluczowego dla całej Polski wschodniej projektu szlaku komunikacyjnego Via Carpathia. Znam dobrze tę kwestię, bo zajmuję się nią od samego początku, kiedy wpłynęła ona do Komisji Transportu oraz Komisji Petycji PE i nadal będzie ona jednym z priorytetów mojej pracy w Komisji – deklaruje europoseł Tomasz Poręba.
Podczas konferencji prasowej w Rzeszowie Tomasz Poręba przypomniał również, że w ostatnich miesiącach z jego inicjatywy Parlament Europejski postanowił ponownie zająć się kwestią budowy szlaku Via Carpathia. W ubiegłym roku do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego wpłynęła petycja od jednego z mieszkańców Stalowej Woli w sprawie budowy szlaku Via Carpathia, w Polsce zwanego S19. Petycja trafiła do opinii Komisji Europejskiej, która orzekła, że możliwe jest wybudowanie tej drogi ze środków UE, a z inicjatywą w tej sprawie powinien wystąpić polski rząd. Podczas konferencji prasowej europoseł Tomasz Poręba przedstawił odpowiedź minister Bieńkowskiej w tej sprawie, która w jego opinii jest bardzo wymijająca – W odpowiedzi premier Bieńkowskiej dowiadujemy się, że prawie cztery lata po ogłoszeniu deklaracji o przebiegu szlaku Via Carpathia, powstają jedynie pojedyncze odcinki dróg i autostrad. Na budowę niektórych odcinków przetargi planowane są dopiero na 2015 rok, a perspektywa ukończenia wielu z nich to dopiero rok 2050. Istnieje ryzyko, że przyznane Polsce w perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 środki na infrastrukturę w znikomym stopniu będą wykorzystane na budowę dróg i autostrad na Podkarpaciu i we wschodnich województwach. Tymczasem to właśnie tutaj mamy deficyt dobrych połączeń komunikacyjnych, a bez nich Polska wschodnia nie będzie się rozwijać – podkreśla Tomasz Poręba.
Europoseł Tomasz Poręba podkreślił, że jako wiceprzewodniczący Komisji Transportu PE będzie zabiegał o skuteczne i konkretne działania w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków unijnych na budowę dróg i autostrad, a w szczególności w nadrabianiu zaległości w budowie Via Carpathia.

Kolejna kompromitacja na wysokich szczeblach

Roman Giertych, nadworny adwokat rządu Donalda Tuska, chciał tworzyć grupę, która będzie wymuszała pieniądze od najbogatszych Polaków: Jana Kluczyka, Zygmunta Solorza, Leszka Czarneckiego i Michała Sołowowa – pisze w swoim najnowszym wydaniu tygodnik „Wprost”.  Jak zapowiadali redaktorzy, w poniedziałek 7 lipca opublikowano stenogramy nagrań rozmów, których głównym bohaterem jest tym razem Roman Giertych – adwokat, historyk, były minister edukacji, były prezes Ligii Polskich Rodzin. Ma on rzekomo proponować dziennikarzowi stworzenie specjalnej spółki, która miałaby zajmować się szantażowaniem i wymuszaniem haraczu od najbogatszych ludzi w kraju, zaczynając od Jana Kulczyka – numeru jeden na liście najzamożniejszych ludzi w kraju.
Giertych, mimo że oficjalnie odsunął się od polityki już w 2007 roku, nadal pozostaje w bliskich kontaktach z politykami i rządem – jest pełnomocnikiem prawnym syna premiera oraz ministrów, m.in. Sikorskiego, Nowaka. Jak się okazuje, ma także całkiem nowy sposób na życie i zarabianie pieniędzy. Jak sam mówi –
Nagranie z 11 sierpnia 2011 r.
GIERTYCH do Nisztora: Spółka kupuje anonimowo. Oczywiście przez mojego człowieka, mojego nazwiska nie będzie. Kupuje, płaci podatki, wszystko. Za robotę masz zapłacone pięć razy tyle, co dostaniesz w najlepszym wariancie mega bestsellerów. I zabieramy się za następnego gościa [miliardera – red.], tak? Bo dla mnie to jest biznes. Ja na tym zarobię.
GIERTYCH do Nisztora: Bo możemy taki way of life zrobić. Ty będziesz pisał, ja będę, słuchaj, sprzedawał to. Dawał ci suport prawny.
Roman Giertych wypowiada również swoje prywatne, delikatnie mówiąc – nietolerancyjne opinie na temat homoseksualistów oraz parodiuje rozmowy z pokładu TU-154 z dnia katastrofy smoleńskiej. Były wicepremier z sarkazmem mówi m.in., kto (według niego) z ofiar znajdujących się na pokładzie samolotu był homoseksualistą i żałuje, że ta osoba zginęła, bo w przeciwnym razie na pewno ośmieszyłby ją publicznie.
Ciekawe, czy politycy Platformy Obywatelskiej w dalszym ciągu widzą skompromitowanego Giertycha na stanowisku ministra spraw wewnętrznych – jako następcę Sienkiewicza, jak to planowali jeszcze kilka dni temu, przed ujawnieniem nagrań z Giertychem w roli głównej…
Tymczasem jesteśmy świadkami kolejnej odsłony patologii III RP, gdzie rządzi przekupstwo i kolesiostwo polityków. W każdym normalnym kraju po ujawnieniu takich rozmów pan Giertych nie miałby już przyszłości jako adwokat, polityk i osoba publiczna. Na nagraniach posługuje się językiem mafii, co świadczy, że jest on człowiekiem totalnie bez zasad i skrupułów. Jest cynikiem, skłonnym zrobić wszystko dla pieniędzy i wpływów.
Nie powinno to jednak nikogo dziwić –  jak pokazują ostatnie wydarzenia, w PO i jej bliskim środowisku takie podejście jest bardzo popularne. W tym kontekście całkiem zrozumiały jest zatem protest BCC (Business Centre Club) i innych organizacji przedsiębiorców opublikowany w ostatnich dniach w największych gazetach przeciwko premierowi Tuskowi.
Jak twierdzą dziennikarze „Wprost”, podobnych nagrań są setki. Logicznym jest więc, że Donald Tusk powinien jak najszybciej i bezwarunkowo podać się do dymisji.