64. posiedzenie Sejmu

In Bez kategorii by sanescobarLeave a Comment

Sześć dni po zakończeniu poprzedniego – Sejm rozpoczyna kolejne. W czwartek i piątek zaplanowano prace posłów w ramach 64. posiedzenia Izby. Wśród najważniejszych projektów jest reforma szkolnictwa wyższego, czyli Konstytucja dla Nauki.

Ponadto, Sejm zajmie się także prezydencką propozycją ustanowienia Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, a także nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Na pewno sporo miejsca podczas tego posiedzenia zajmie powołanie komisji śledczej ws. wyłudzeń VAT. Zapraszamy na transmisję posiedzenia na sejmowy kanał na YouTube oraz na nasze media społecznościowe.

Konstytucję dla Nauki (Ustawę 2.0) czeka II czytanie. Przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt uwzględnia wiele ważnych zmian kierunkowych, w tym m.in. uzależnienia możliwości prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych od kategorii naukowych, jakie szkoła wyższa uzyska w prowadzonych dyscyplinach. Uczelnie mają dzielić się na akademickie i zawodowe. Wedle proponowanych zapisów,organami publicznej szkoły wyższej (oprócz rektora i senatu) będzie również nowe gremium – rada uczelni, której większość stanowić mają osoby spoza tej placówki. Rektor zyska większą możliwość kształtowania polityki uczelni. Po reformach uprawnienia do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych będą przypisane uczelniom, a nie ich jednostkom organizacyjnym. Po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki, mają istnieć dwie ścieżki uzyskania doktoratu: szkoły doktorskie i ścieżka eksternistyczna tzw. z wolnej stopy. W szkołach doktorskich każdy doktorant będzie miał zapewnione stypendium naukowe, a szkoły nie będą miały formy niestacjonarnej. Przed doktorantami będą jednak stawiane większe wymagania – jeśli chodzi o jakość ich badań i publikacji. Ustawy zawiera też przepisy dotyczące lustracji.

Posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o prezydenckim projekcie ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczenie ma być nadawane przez Prezydenta RP z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów. Nadania będą dokonywane w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021. Medalem mają być honorowani żyjący obywatele polscy, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do jego budowania, wzmacniania suwerenności i niepodległości.

Podczas II czytania posłowie rozpatrzą przygotowany przez Prezydenta RP projekt noweli o nieodpłatnej pomocy prawnej. Prezydent proponuje, aby udzielać nieodpłatną pomoc prawną uzupełnioną o  poradnictwo obywatelskie i darmową mediację również osobom, które są bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne lub którym wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego.

Posłowie w II czytaniu zajmą się projektem uchwały powołującej komisję śledczą ws. wyłudzeń VAT. Komisja ma przyjrzeć się zaniedbaniom i zbadać prawidłowość działań instytucji państwowych, jeśli chodzi o wpływy z VAT i akcyzy w latach 2007 – 2015. W uzasadnieniu projektu wskazano, że w tym okresie luka dochodów z VAT znacznie wzrosła (z ok. 8,8% w 2007 r. do ok. 26% w 2015 r.), a straty dla finansów publicznych można szacować na 200-300 miliardów złotych.

Izba zajmie się także budzącym duże zainteresowanie parlamentarzystów oraz opinii publicznej projektem zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Projekt, w wersji przyjętej przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych, przewiduje, że w regulaminach obu Izb będzie można określić zasady obniżenia uposażenia i diety za naruszenie zachowaniem powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego na ich posiedzeniach lub posiedzeniach ich organów. Oznacza to, że projekt wyklucza finansowe karanie posłów za ich zachowanie w innych okolicznościach, np. podczas występów mediach lub w czasie prywatnym. Druga z proponowanych zmian dotyczy możliwości odpowiedzialności finansowej posłów za naruszenie w rażący sposób spokoju lub porządku na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu.

II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej to kolejny zasługujący na uwagę punkt porządku obrad. Celem projektowanej ustawy jest wdrożenie sprawnie funkcjonującej elektronicznej identyfikacji w Polsce, opartej o powszechnie dostępne, przejrzyste i bezpieczne rozwiązania organizacyjno-techniczne. Tak jak dotychczas będzie można skorzystać z profilu zaufanego, ale także z innych metod identyfikacji elektronicznej, wykorzystywanych np. przy logowaniu do konta bankowego. Taki model, nazywany federacyjnym, powinien w krótkim czasie doprowadzić do bardzo znaczącego przyrostu liczby środków identyfikacji elektronicznej używanych przez obywateli – z ok. 1.7 mln użytkowników profilu zaufanego do co najmniej kilkunastu milionów użytkowników nowych rozwiązań. Centralnym elementem projektowanego modelu ma być Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej.

Sejm rozpocznie prace nad rządową propozycją ustawy o produktach kosmetycznych, która ma zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa konsumentów przez zagwarantowanie skutecznego nadzoru nad produktami kosmetycznymi.

 

www.sejm.gov.pl

 

Leave a Comment