62. posiedzenie Sejmu

In Bez kategorii by sanescobarDodaj komentarz

Wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych w postaci podwyższenia renty socjalnej to jedna z głównych propozycji legislacyjnych, którymi posłowie zajmą się na rozpoczynającym się we wtorek 62. posiedzeniu Sejmu.

W porządku trzydniowych obrad również m.in. projekt obniżający uposażenia parlamentarzystów o 20 proc. Izba będzie też kontynuować prace nad korzystnymi rozwiązaniami dla podatników oraz nad regulacjami umożliwiającymi płynne działanie jednoosobowych firm po śmierci ich właścicieli. Na forum Sejmu także o projekcie nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Bloki głosowań zaplanowano na środę i czwartek.

Sejm rozpatrzy w II czytaniu projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Rząd proponuje (w druku sejmowym nr 2472) zrównanie renty socjalnej z kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (dotychczas renta socjalna wynosiła 84 proc. tego świadczenia). Po wejściu w życie nowelizacji, planowanym na 1 września 2018 r., z mocą od 1 czerwca br., oba świadczenia będą wynosić 1029,80 zł. Projekt realizuje jedno z postanowień porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych zawartego 24 kwietnia 2018 r. przez rząd i przedstawicieli części środowiska osób niepełnosprawnych. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, z rozwiązania tego skorzysta 280 tys. osób pobierających aktualnie renty socjalne. Oznacza to, że do portfeli osób najbardziej potrzebujących wpłynie każdego roku około 0,54 mld zł więcej. Analogiczne rozwiązanie zakłada też projekt poselski zawarty w druku 2469 – oba trafiły do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Renta socjalna to świadczenie przyznawane osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia a także w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

W porządku obrad jest też drugi projekt wspierający rodziny z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci, czyli rządowa propozycja nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 2215). Proponowana ustawa ma zapewnić realizację II etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego przez rząd w grudniu 2016 r. Projekt zakłada m.in. wsparcie dla byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym dzięki udziałowi w zorganizowanej formie rehabilitacji. W praktyce ma to zapewnić prowadzenie zajęć klubowych dla osób, które zakończyły udział w warsztatach terapii zajęciowych w związku z podjęciem zatrudnienia. Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia. Nowe rozwiązania umożliwią osobom pracującym, a mającym ciężko chore lub niepełnosprawne dzieci, łatwiejsze godzenie pracy zawodowej z opieką nad nimi. W przypadku rodziców rozważających kontynuację zatrudnienia w sytuacji pojawienia się w  rodzinie niepełnosprawnego dziecka – nowa regulacja może wpłynąć na decyzję o pozostaniu na rynku pracy. Z uprawnień kierowanych do pracowników – rodziców można będzie korzystać do ukończenia przez dziecko 18 lat, a także później. Oznacza to, że z nowych uprawnień będą mogli korzystać pracownicy opiekujący się dorosłym dzieckiem. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawi na forum Sejmu poseł Urszula Rusecka.

Posłowie zajmą się też w II czytaniu projektem nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (pierwotny druk nr 2460). Projekt realizuje publiczną zapowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, dotyczącą obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystów o 20 proc. W dotychczasowym stanie prawnym uposażenie poselskie jest równe wynagrodzeniu podsekretarza stanu. Projekt zakłada, że po wejściu w życie nowelizacji będzie ono odpowiadało 80 proc. tego wynagrodzenia. Dieta parlamentarna na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju ma wynosić tak jak dotychczas 25 proc. wynagrodzenia podsekretarza stanu. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po miesiącu ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Oznacza to – w przypadku, gdyby nowelizacja została opublikowana w maju – że nowa wysokość uposażenia poselskiego zacznie obowiązywać od lipca 2018 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych przedstawi na forum Sejmu poseł Halina Szydełko.

Izba będzie też kontynuowała prace nad dwoma istotnymi projektami, ułatwiającymi prowadzenie firmy po śmierci jej właściciela, a także przewidującymi korzystne dla podatników – spadkobierców rozwiązania.

W II czytaniu zostanie rozpatrzony rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (pierwotny druk nr 2293). Ma on umożliwić płynne działanie jednoosobowych firm po śmierci ich właścicieli. Jednoosobowa firma to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej; podmioty takie stanowią około 80 proc. polskich przedsiębiorców. Celem regulacji jest również wzmocnienie ochrony praw osób trzecich związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim kontrahentów, kooperantów, konsumentów i pracowników. W konsekwencji, dzięki kontynuacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, które będzie w dalszym ciągu mogło generować przychody i zyski, zachowane zostaną miejsca pracy i regulowane będą zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów oraz zobowiązania publicznoprawne, a ponadto zwiększą się szanse na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, budowanego niekiedy osobistymi staraniami przedsiębiorcy i członków jego rodziny przez wiele lat. Zgodnie z projektem, aby umożliwić kontynuowanie działania firmy będzie można powołać zarządcę sukcesyjnego. Będzie on zarządzał przedsiębiorstwem od śmierci osoby prowadzącej firmę aż do działu spadku między spadkobierców. Zachętą do przejmowania i dalszego prowadzenia przedsiębiorstw ma być także zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, która m.in. wydłużyła do trzech miesięcy vacatio legis projektu, przedstawi poseł Wojciech Murdzek.

Drugi z projektów, którego II czytanie jest przewidziane w porządku obrad 62. posiedzenia Sejmu, dotyczy nowelizacji ustaw o PIT i CIT (pierwotny druk nr 2291). Projekt ma na celu złagodzenie rozwiązań dotyczących zasad opodatkowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku przewidziano powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny projekt wprowadza możliwość kontynuacji amortyzacji. Oznacza to, że obdarowany nie będzie określał na nowo wartości początkowej tych składników na dzień nabycia, ale przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę. Kontynuując amortyzację tych składników uwzględni też wysokość już dokonanych przez darczyńcę odpisów oraz przyjętą metodę amortyzacji. Proponowane rozwiązania umożliwią następcom prawnym dalsze i niezakłócone działanie firm rodzinnych (chodzi o zaliczanie do kosztów podatkowych wskazanych odpisów amortyzacyjnych, np. samochodów firmowych, licencji, patentów, znaków towarowych).

Lepsza ochrona danych osobowych jest głównym celem rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 2410), który Sejm rozpatrzy w I czytaniu. Zaproponowane regulacje wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe. Nowe rozwiązania mają przyspieszyć postępowania w sprawach ochrony danych osobowych. Zgodnie z projektem, zniesiona zostanie dotychczasowa dwuinstancyjność postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu obywatel będzie miał możliwość szybszego uzyskania sądowej ochrony swoich praw. Projekt przewiduje też ustanowienie nowego, niezależnego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Zastąpi on Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W projekcie zapisano również m.in. ustanowienie mechanizmu certyfikacji w obszarze ochrony danych osobowych.

Izba rozpatrzy w II czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (pierwotny druk nr 2387), który wprowadza dla Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) symbolikę przysługującą rodzajowi SZ RP – orła wojskowego i flagę rodzaju sił zbrojnych. Według projektu symbolika WOT ma zawierać znak Polski Walczącej – kotwicę, który podkreśli fakt, że obrona ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli RP. Ten symbol walki narodu polskiego z okupantami nawiązuje do dziedzictwa, do którego odwołują się współcześni żołnierze WOT – do bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej oraz Żołnierzy Wyklętych. Jak podkreśla wnioskodawca, WOT, jako nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP są ważnym elementem wzmacniania potencjału militarnego naszego państwa.

Pełen harmonogram obrad 62. posiedzenia Sejmu jest dostępny pod adresem: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp.

Dodaj komentarz