57. posiedzenie Sejmu – zapowiedź

In Bez kategorii by sanescobarLeave a Comment

Kontynuacja prac nad Konstytucją Biznesu – największą od 30 lat reformą prawa gospodarczego – to jeden z głównych punktów 57. posiedzenia Sejmu. Także z myślą o przedsiębiorcach procedowwany będzie projekt pozwalający załatwić online niemal wszystkie sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym.Sejm rozpocznie też prace nad powołaniem Sieci Badawczej Łukasiewicz, która będzie budować zaplecze naukowe do realizacji strategicznych programów rządowych. W porządku obrad także m.in. II czytanie projektu przewidującego kary za używanie określeń typu „polskie obozy śmierci” i zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów. Na tym posiedzeniu również informacja MSWiA nt. osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa. Posłowie zajmą się też zmianami w Regulaminie Sejmu.

Sejm rozpatrzy w II czytaniu Konstytucję Biznesu – wniesiony przez rząd pakiet pięciu ustaw, który ma być fundamentem proprzedsiębiorczych aktywności gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. KB zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego.

Filarem Konstytucji Biznesu jest projekt Prawa przedsiębiorców (pierwotny druk nr 2051), który m.in. wprowadza katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem (np.: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemanie uczciwości przedsiębiorcy; zasada proporcjonalności). Kolejna propozycja to „pas startowy” dla nowych firm, na który składają się dwa rozwiązania – tzw. działalność nierejestrowa (działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy) i ulga na start (pół roku bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców), mająca przynieść prawie 8 mld zł oszczędności dla firm w ciągu 10 lat. Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre proste sprawy urzędowe będzie można załatwiać np. przez telefon czy e-mail. Urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności doniesienia załączników czy o gotowych do odbioru dokumentach. Numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu – podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę ma być NIP. Projekt umożliwia też bardziej elastyczne zawieszanie działalności gospodarczej, na dłuższy okres niż obecne 24 miesiące lub na czas nieokreślony.

Na straży praw przedsiębiorców zagwarantowanych w Konstytucji Biznesu będzie stał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (projekt ustawy o Rzeczniku MŚP – pierwotny druk nr 2052). Będzie on mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować, gdy prawa przedsiębiorców są łamane. W skład KB wchodzi też projekt nowej ustawy poświęconej zasadom udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce (pierwotny druk nr 2054). Do tej pory regulacje te były niespójne i rozrzucone w trzech różnych ustawach, a teraz inwestorzy zagraniczni otrzymają jeden kompleksowy akt prawny. Pakiet Konstytucji Biznesu obejmuje też rozwiązania usprawniające funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (projekt ustawy o CEIDG i PIP – pierwotny druk nr 2053). Wdrożenie do systemu prawnego rozwiązań przewidzianych w KB zapewnia projekt przepisów wprowadzających zawarty w pierwotnym druku nr 2055.

Posłowie będą pracować w II czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (pierwotny druk nr 2067), który wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działanie sądów rejestrowych. Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru. Dzięki zmianom niemal wszystkie sprawy związane z Rejestrem przedsiębiorca załatwi szybko i wygodnie online. W projekcie zaproponowano m.in. wprowadzenie obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców drogą elektroniczną od 1 marca 2020 r. Projekt zakłada też elektroniczny kontakt wnioskodawcy z sądem rejestrowym np. w sprawie wezwań do uzupełnienia braków, doręczeń elektronicznych. Proponowana nowelizacja przewiduje również, że od 1 marca 2020 r. akta rejestrowe będą prowadzone w postaci elektronicznej oraz udostępniane w takiej formie w czytelni akt oraz w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych. Wśród zmian także m.in. wprowadzenie obowiązku sporządzania i składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej w odpowiednim formacie danych. Nie będzie już trzeba składać tych sprawozdań do urzędu skarbowego – będą one automatycznie przekazywane z Krajowego Rejestru Sądowego do Ministerstwa Finansów.

W porządku obrad jest projekt zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej (druk nr 993), wypracowana przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka na podstawie propozycji rządowej (druk nr 806) i poselskiej (druk nr 771). Projekt stanowi reakcję na publiczne używanie i rozpowszechnianie określeń takich jak „polskie obozy śmierci”, „polskie obozy zagłady” czy „polskie obozy koncentracyjne”, które są sprzeczne z prawdą historyczną, godzą w dobre imię Polski oraz narodu polskiego. Projekt zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności (lub współodpowiedzialności) za popełnione przez III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą więzienia do trzech lat. Nie będzie odpowiedzialności karnej za użycie znieważających sformułowań w przypadku prowadzenia działalności naukowej lub artystycznej. Projekt umożliwia również m.in. dochodzenie roszczeń za naruszenie dobrego imienia RP lub narodu polskiego. Zgodnie z projektem, karane miałoby być także zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą. Zbrodnie te byłyby wpisane do ustawy o IPN, obok zbrodni nazistowskich i komunistycznych, których podważanie jest zagrożone karą grzywny lub więzienia do lat trzech.

Sejm rozpocznie prace nad rządowym projektem ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz (druk nr 2148). Projekt zakłada utworzenie zintegrowanej sieci organizacji badawczych, która będzie zapleczem technologicznym oraz intelektualnym administracji publicznej i stworzy pomost między nauką a gospodarką. Sieć będzie skupiać obecnie funkcjonujące instytuty naukowe, a jej działalność będzie koordynowana przez centralną jednostkę – Centrum Łukasiewicz. Głównym celem sieci będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej, naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Do zadań sieci należeć będzie także transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki.

Poprawa jakości prac Sejmu i podniesienie frekwencji zarówno podczas posiedzeń komisji, jak i całej Izby to główny cel proponowanych zmian w Regulaminie Sejmu, które posłowie rozpatrzą w II czytaniu (punkt sporny). W myśl projektu posiedzenia komisji i podkomisji, a także zespołów, będą co do zasady zwoływane w dni, w których nie ma posiedzenia Sejmu. Oznacza to, że prace Izby będą odbywały się w systemie – tydzień obrad Sejmu, tydzień prac komisyjnych i tydzień poświęcony na zaangażowanie posłów w regionie. Projekt zawiera też rozwiązania prawne służące zapewnieniu przez Marszałka Sejmu w trakcie obrad Izby powagi Sejmu i porządku w sali posiedzeń. Mają one na celu w szczególności ograniczenie wystąpień poselskich o charakterze pozaregulaminowym. Kolejne z proponowanych zmian dostosowują Regulamin Sejmu do nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Powyższe propozycje wynikają z projektów z druków 2009, 2112 i 2179.

W piątkowym bloku głosowań zaplanowano m.in. III czytanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (pierwotny druk nr 1509), który ma na celu wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz skuteczniejsze zapobieganie popełnianiu przestępstw na ich szkodę. Rząd proponuje podwyższenie maksymalnych kar za zabijanie zwierząt niezgodnie z przepisami lub znęcanie się nad nimi z 2 lat do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonywania takich czynów ze szczególnym okrucieństwem z 3 do lat 5. W przypadku skazania za przestępstwa przeciwko zwierzętom, wprowadza obligatoryjne orzekanie przez sąd nawiązki i wzrost jej minimalnego poziomu z 500 do 1 000 zł.

Posłowie będą także m.in. głosować nad kandydaturą prof. Jarosława Wyrembaka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Pełen harmonogram obrad 57. posiedzenia Sejmu jest dostępny pod adresem: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp

 

Leave a Comment