47. posiedzenie Sejmu

In Bez kategorii by sanescobarLeave a Comment

We wtorek 12 września o godz. 10:00 rozpocznie się pierwsze po letniej przerwie posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem zwiększającym wydatki na obronność do 2,5% PKB (w roku 2030) oraz powiększającym liczebność armii do 200 tys. żołnierzy.
Sejm rozpatrzy także projekt zawierający korzystne dla obywateli zmiany w zasadach pobierania opłat przez komorników – część opłat zostanie obniżona, a niektóre zostaną zniesione w ogóle. W porządku obrad jest też zaplanowana m.in. informacja rządu o działaniach podjętych po nawałnicach, które miały miejsce w sierpniu 2017 r.

Rozpatrywany w II czytaniu projekt nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (pierwotny druk nr 1688) przewiduje stopniowe podwyższanie wydatków budżetu państwa na finansowanie potrzeb obronnych kraju. Mają one stopniowo rosnąć do 2,5% PKB w 2030 r. i następnych. Projekt zakłada zwiększenie stanu etatowego Sił Zbrojnych do 200 tys. żołnierzy, z tym że nie więcej niż 130 tysięcy stanowisk planuje się przeznaczyć dla żołnierzy zawodowych, m.in. w związku z trwającym procesem formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Ponadto rząd proponuje podwyższenie z 25 do 33 proc. wartości wynagrodzenia wykonawcy wysokości możliwej do udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest sprzęt wojskowy. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej przedstawi poseł Wojciech Skurkiewicz.

W porządku obrad jest też zaplanowane II czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (pierwotny druk nr 1455). Projekt zawiera korzystne dla obywateli zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników – część opłat zostanie obniżona a niektóre zostaną zniesione w ogóle. Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik pobiera tzw. opłatę stałą już w momencie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, kiedy nie wiadomo, czy dłużnik wykona obowiązek dobrowolnie, czy też będzie konieczne jego wyegzekwowanie. Zdaniem wnioskodawców w sytuacji, gdy dłużnik chce wykonać ciążące na nim obowiązki taka opłata jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do nakładu pracy komornika. Z powyższych względów projekt przewiduje uzależnienie wszczęcia egzekucji świadczeń niepieniężnych (np. wydania nieruchomości) od uiszczenia przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a nie jak dotychczas opłaty stałej w pełnej kwocie. Zgodnie z projektem, jeżeli dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykona obowiązek, opłata ostateczna ma wynieść 1/25 przeciętnego wynagrodzenia (różnicę między opłatą tymczasową a ostateczną komornik zwróci wierzycielowi), a jeżeli obowiązek zostanie wykonany przed doręczeniem mu wezwania, opłata w ogóle nie będzie przysługiwała. Natomiast w przypadku, gdy konieczne będzie przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, ostateczne opłaty stałe pobierane przy egzekucji świadczeń niepieniężnych zostaną zmniejszone. Opłata za odebranie rzeczy zostanie zmniejszona z 50 do 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia, za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób z 40 do 20 proc. takiego wynagrodzenia, a za inne przypadki wprowadzenia w posiadanie niż wymienione w art. 51 ustawy z 25 do 15 proc. takiego wynagrodzenia.

Rozpatrywany w II czytaniu prezydencki projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (pierwotny druk nr 1651) zakłada m.in. wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania z solarium przez osoby poniżej 18. roku życia, obowiązku zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z nich oraz całkowitego zakazu promocji i reklamy usług w tym zakresie. Sprawozdanie Komisji Zdrowia przedstawi na forum Sejmu poseł Tadeusz Dziuba.

Posłowie zajmą się też projektem ustawy o ustanowieniu 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Data upamiętnia pacyfikację Michniowa w woj. świętokrzyskim – symbolu walki i męczeństwa polskiej wsi. 12 i 13 lipca 1943 r. za pomoc niesioną partyzantom został spalony, a jego mieszkańcy w okrutny sposób wymordowani. Zgodnie z projektowaną ustawą dzień ten ma być ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawi poseł Urszula Pasławska.

Posłowie wysłuchają ponadto m.in. informacji Rady Ministrów na temat działań podejmowanych w związku z sytuacją powstałą wskutek silnych wiatrów i intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r.

 

www.sejm.gov.pl

Leave a Comment